چه کارهایی توسط حسابدار در آخرین ماه سال مالی انجام می شود؟

معمولا کارهایی که توسط حسابدار در آخرین ماه سال مالی انجام می شود، به شرح زیر است:

 • بررسی کلیه حساب ها و رفع ایرادهای احتمالی
 • کنترل حساب های مشتریان یا فروشندگان و رفع مغایرت احتمالی بین حساب ها
 • کنترل اسناد و چک های نزد صندوق
 • کنترل حساب صندوق و تنخواه
 • اعمال و ثبت تخفیف های در نظر گرفته شده جهت مشتریان در پایان سال
 • محاسبه حقوق آخرین ماه
 • محاسبه عیدی و پاداش
 • محاسبه سنوات خدمت
 • انبارگردانی
 • محاسبه هزینه استهلاک
 • تعدیل حساب های درآمد یا هزینه در صورت نیاز
 • بستن حساب تنخواه گردان
 • محاسبه مالیات حقوق و دستمزد سالانه
 • شناسایی هزینه ناشی از قراردادها