تجزیه سنی بدهکاران

تجزیه سنی بدهکاران - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

 تعریف تجزیه سنی:

تجزیه سنی بیشتر در مورد بدهکاران کاربرد دارد و نه بستانکاران، اما در کل تجزیه و تحلیل زمانی (سنی) بدهکاران (ح.دریافتنی)،‌ یکی از روش‌های برآورد مطالبات مشکوک الوصول می باشد.

?در این روش، حسابهای دریافتنی فعلی زمان بندی شده و کل مبلغ غیر قابل وصول بر مبنای نتیجه تحلیل زمانی و سایر اطلاعات موجود برآورده می شود. پس از آنکه مبلغ ذخیره حسابهای مشکوک الوصول بدین‌صورت محاسبه شد، مانده آن تعدیل گردیده تا با مبلغ به دست آمده برابر شود.

به بیان ساده ما می خواهیم بدهکاران ایجاد شده در گذشته را تفکیک کنیم تا بتوانیم هم به درستی در مورد وصول مطالبات تصمیم گیری کنیم و هم اینکه یک دید کلی نسبت به وصول یا عدم‌وصول آنها داشته باشیم.

چگونگی تهیه تجزیه سنی بدهکاران:

در زمان بندی حسابهای دریافتنی، حسابهای مشتریان فهرست و مبالغ آنها برحسب سررسید طبقه بندی می شود.

سپس اقلام هر گروه نیز برحسب درصدهای میانگین ارزیابی می شوند و این درصدها به نسبت مدت زمان سپری شده از موعد پرداخت افزایش می یابند.

بدین معنا که هرچه مدت سپری شده از موعد پرداخت یک حساب دریافتنی بیشتر گردد، احتمال وصول آن کمتر (یا احتمال غیر قابل وصول شدن آن بیشتر) می شود.

برای دستیابی به بهترین پیش بینی ممکن، باید تک تک حسابها توسط کارکنان دایره اعتبارات بررسی و میزان قابلیت وصول تمام یا بخشی از هر حساب تعیین شود.

چنین روشی در مواردی که تعداد حسابها زیاد باشد بسیار پُر هزینه و غیر عملی است.

بنابراین باید بر مبنای تجارب گذشته به برآورد درصدهایی برای سوخت هر یک از گروه‌های سنی مطالبات اقدام و درصدهای بدست آمده را برای جمع گروه‌های مربوط بکار برد.

یک نمونه از جدول سنی حسابهای دریافتنی:

گروه‌های حسابهای ‌دریافتنی براساس زمان سپری شده از سررسید پرداخت تعهدات مربوطه به شرح زیر می باشد:

گذشت از تاریخ‌سررسید مبلغ درصد مطالبات مشکوک الوصول

سررسید نشده ۲%

ماه (۱ إلی ۳۰ روز) ۴%

دو ماه (۳۱ إلی ۶۰ روز) ۷%

سه ماه (۶۱ إلی ۹۰ روز) ۱۰%

چهار ماه ۱۳%

پنج ماه ۱۶%

شش ماه ۲۰%

هفت ماه ۲۵%

هشت ماه ۲۸%

نه ماه ۳۳%

ده ماه ۳۷%

یازده ماه ۴۲%

یکسال ۴۶%

بیشتر از یکسال ۵۲%

جمع: **** ***

 تحلیل اطلاعات تجزیه سنی:

درصدهای ارائه شده در جدول، برآوردی می باشد.

همچنین از حاصلضرب “مبلغ” در “درصد”، “مطالبات م.م” به دست می آید.

اکنون جمع مطالبات مشکوک الوصول، مانده مورد نیاز برای حساب ذخیره م.م در تاریخ ترازنامه را نشان می دهد.

حال اگر مانده فعلی مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها، کمتر از این مقدار باشد، مابه التفاوت آنها را طی ثبت زیر در حساب مطالبات م.م منظور می نمائیم تا مانده این حساب؛ طبق برآورد ما در ترازنامه به واقعیت نزدیک‌تر باشد.

هزینه مطالبات مشکوک الوصول ***

? ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ***

به این نوشته امتیاز بدید
۵/۵

این مقاله را برای دوستانتان بفرستید

تلگرام
ایمیل
واتساپ
اسکایپ