فرصت ها ارزش دارند، از آنها خوب استفاده کنیم

امیرحسین طباطبایی، مدیرعامل گروه آرک بیان کرد:

? تاکید بر توسعه همکاری های برون شرکتی، برنامه اصلی گروه آرک در سال ۹۶

? از موسسات و اشخاص برای همکاری و مشارکت دعوت می کنیم

تا آقای قدمی چشمش به من افتاد، یه نگاه به ساعتش کرد و یه کم دستشو جلو عقب برد که دقیقتر ساعت رو ببینه. بعد سرش و بلند کرد و یه نگاه همراه با لبخند به من کرد و گفت: یه چند وقتی از یه ربع گذشته. البته شما نگفتی یه ربع از کی!

منم که سعی می کردم روحیه ام رو حفظ کنم گفتم: حاج آقا رفتم پایین یه چند تا کار پیش اومد که یه کم دیر شد. بعد با یه اعتماد به نفس خاصی گفتم: ما کیفیت رو فدای کمیت نمی کنیم…

مهندس سرش و انداخته بود پایین ولی معلوم بود ناراحته. آخه موضوع مهمی برای شرکت بود و این قرارداد میتونست شرایط شرکت رو تغییر بده.


		

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.