نحوه ثبت برگشت از فروش دوره های قبل

? نحوه ثبت صحیح برگشت ازفروش مربوط به فروش دوره مالی قبل دوحالت دارد:

? اگر رقم کم اهمیت باشد:بدون اشکال است و با ثبت زیر انجام میشود:

?برگشت ازفروش بدهکار

?حسابهای دریافتنی بستانکار

?اگرمبلغ با اهمیت باشد:با استفاده ازسود و زیان سنواتی ثبت میخورد.

?سودوزیان سنواتی بدهکار

?حسابهای دریافتنی بستانکار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *