با توجه به اینكه واحد فروش در هر بنگاه اقتصادی و یا سازمانی، اصلی ترین منبع درآمد مجموعه بوده و عملكرد آن، مبنای رشد و توسعه فعالیت ها می باشد، لذا كنترل، نظارت و برنامه ریزی دقیق و صحیح بر اطلاعات این بخش از ضروریات امر مدیریت به نظر می رسد. در این سیستم تجربیات چندین سال كار مداوم و طراحی های متفاوت بر روی روشهای مختلف فروش لحاظ شده و در نهایت سیستمی با قابلیت بسیار بالا و بسیار انعطاف پذیر قابل انطباق با حالت های مختلف فروش تهیه و ارائه گردیده است.