با توجه به گستردگى و پیچیدگى امور مربوط به انبار، سیستمى ایجاد گردید كه كلیه عملیات فوق را انجام داده و امكانات جدید و مناسب بسیارى نیز در سیستم تدارك دیده شده است كه امور فوق را كاملا دقیق انجام داده و امكان ارتباط با سایر سیستمهای مبتنی بر كالا را داراست. این سیستم در 7 سطح عمودی و تعداد زیادی سطوح افقی فعال بوده و قابلیت دسته بندی كالا را دارد.

این مجموعه، كاملا حرفه اى بوده و براى موسسات و کارگاه ها و یا مجموعه هایى كه گردش عملیات دستى آنها به صورت سیستماتیك میباشد، مناسب است.