این سیستم جهت كنترل دریافتها و پرداختها، موجودی بانك، دفتر بانك و تهیه لیست مغایرت بانكی و در نهایت كنترل هوشمند تاریخ ها و صدور انواع سند در سیستم حسابداری طراحی گردیده و به صورت یكپارچه با سیستم حسابداری مالی قابل استفاده می باشد. در نهایت هرعملیاتی كه در ارتباط با عمل دریافت و پرداخت وجود دارد به همراه گزارشات مستقل و امكان جستجوی قوی در سیستم وجود داشته و كنترل و نگهداری اطلاعات مربوط به آنها را درحدی كه آسودگی خاطر شما را در این زمینه به همراه آورده انجام می دهد.

همچنین تدابیری در سیستم اندیشیده شده كه با كنترل های بسیار قوی، سیستم فوق قابلیت استفاده به صورت Paperless را نیز داشته باشد.