با توجه به حساسیت و اهمیت سیستم حسابداری در هر مجموعه و وسعت كار در این بخش، بر آن شدیم تا كاملترین و كاراترین و تخصصی ترین سیستم حسابداری موجود را جهت استفاده حسابداران حرفه ای تهیه نماییم.

در این نسخه كه امكاناتی ویژه علاوه بر استانداردهای حسابداری گنجانده شده است، رضایت خاطر دقیق ترین و سخت گیرترین حسابداران مد نظر بوده است.