کنترل بودجه در یاس، بسادگی به شما کمک می نماید تا در هر یک از سرفصل های دلخواه ، بودجه ماهانه و یا سالانه تعریف نمایید.

همچنین شما می توانید در هنگام تعریف مبلغ بودجه ، بصورت لحظه ای (Online) گردش واقعی و تاکنون سرفصل انتخابی را رویت نمایید.

در این سیستم میتوانید با استفاده از گزارش  “مقایسه اعتبارات دوره ها” گردش هر سرفصل را در دوره های قبل به صورت مقایسه ای مانیتور نمایید.