نقش تعمیرات دارایی های ثابت مشهود در استهلاک

آکادمی مالی یاس

مدت زمان مطالعه : ۴ دقیقه

استهلاک و تعمیرات دارایی مشهود

شناسایی بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود و استهلاک آنها همواره از دغدغه های حسابداران می باشد. اینکه چه هزینه هایی می بایست بعنوان بهای تمام شده دارایی و چه هزینه هایی بعنوان هزینه تعمیرات شناسایی گردند ، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

بر اساس استاندارد شماره 11، اجزاي بهاي تمام شده دارايي ثابت مشهود، شامل برآورد اوليه مخارج پياده‌سازي و برچيدن دارايي و بازسازي محل نصب آن از بابت تعهدي است که در زمان تحصيل دارايي تقبل مي‌شود. در زمان تحصيل دارايي، اين مخارج و تعهد مرتبط با آن، براساس ارزش فعلي اندازه‌گيري مي‌شود و در واقع بهای تمام شده دارایی شامل کلیه هزینه های تحصیل آن تا قبل از بهره برداری می باشد .

استهلاک و تعمیرات دارایی های مشهود

وبینار روز حسابدار برگزار شد

v     تعریف استهلاک

استهلاك‌ ، به معنای تخصيص‌ سيستماتيك‌ بهای تمام شده يك‌ دارايي،‌ طي‌ عمر مفيد آن‌ بوده و فرآیند استهلاکدارايي ثابت مشهود از زماني که دارايي آماده بهره‌برداري است، آغاز مي گردد.

vاجزای بهای تمام شده

بهای تمام شده يک قلم دارايي ثابت مشهود شامل موارد ذیل می باشد:

الف) مبلغ خرید، شامل عوارض گمرکی و ماليات هاي غیرقابل استرداد خرید، پساز کسر تخفیفات تجاری ،

ب) هرگونه مخارج مرتبط مستقیم يا غيرمستقيمي که برای رساندن دارايي به وضعیت قابل‌ بهره‌برداري تحمل می شود.

ج) برآورد اوليه مخارج پياده‌سازي و برچیدن دارايي و بازسازی محل آن از بابت تعهدی که در زمان تحصیل دارايي يا درنتيجه استفاده از دارايي طی يکدوره خاص برای مقاصدي غير از تولید کالا ( برای مثال ، بازسازی زمین مورد استفاده جهت استخراج مواد معدني به حالت اوليه در پایان فعالیت) طی آن دوره، تقبل مي‌شود. باتوجه به اينکه این مخارج در آینده واقع خواهد شد، تعهد مرتبط با آن باید براساس ارزش فعلی آن مخارج، در زمان تحصیل دارايي باشد.

د) مخارجی که موجب بهبود وضعیت دارايي در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اوليه آن گردد، به‌گونه‌اي که این مخارج سبب افزایش جریان منافع اقتصادی به واحد تجاری گردد. نمونه‌هايي از بهبود وضعیت که منجر به افزایش منافع اقتصادی دارايي مي‌شود، بهشرح زیر می باشد :

· اصلاح فني ماشين‌آلات به منظور افزایش عمر مفید و یا افزایش در ظرفیت تولید آن.

· بهسازی قطعات ماشين‌آلات به منظور دستیابی به بهبودی قابل ملاحظه در کيفيت محصول.

· بکارگیری فرايندهاي توليدي جدیدی که موجب کاهش قابل ملاحظه در برآورد قبلی مخارج عملیاتی گردد.

استهلاک و تعمیرات دارایی های مشهود

v      قانون چه می گوید؟

در اجرای مقررات ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 و بنا به پیشنهاد شماره 16199/200 مورخ 11/10/1395 سازمان امور مالیاتی ، ماده (3)، مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی در زمان انجام هزینه به ارزش دفتری دارایی اضافه و در طول باقیمانده عمر مفید دارایی، قابل استهلاک خواهد بود. مخارج مربوط به تعمیر اساسی داراییهای ثابت که پس از پایان عمر مفید دارایی انجام می شود، در سال انجام مخارج قابل استهلاک است .

·   نکته مهم: در مواردی که دارایی توسط مالک ساخته شده است، تمامی هزینه های ساخت و عوامل تولید به حساب بهای تمام شده دارایی منظور گردیده و استهلاک آن دارایی از زمان بهره برداری ، آغاز می گردد.

v     تعمیرات یا بازرسی های روزمره

مخارج روزمره تعمیرات و نگهداری دارايي هاي ثابت مشهود که به منظور حفظ وضعیت دارايي در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اوليه آن انجام مي‌شود،  به عنوان هزینه تعمیرات شناسايي گردیده و به حساب بهای تمام شده دارایی منظور نمی گردد. بنابراین در زمانی که دارايي به طور موقت بلا استفاده يا غیرفعال گردد، استهلاک آن متوقف نمي‌شود؛ مگر اينکه کاملاً مستهلک شده باشد. با این حال، براساس روش هاي استهلاک مبتنی بر کارکرد، در صورتي که توليدي وجود نداشته باشد، هزینه استهلاک مي‌تواند صفر باشد.

  Øباز هم نکته ای مهم: روش‌ استهلاک‌ مورد استفاده‌ برای‌ دارايي‌ باید حداقل در پایان هر دوره مالي بازنگری شود. در صورت‌ تغيير قابل‌ ملاحظه،‌ در عمر مفید و یا در الگوی‌ مصرف‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی مورد انتظار دارايي‌ مربوط‌، جهت‌ انعکاس‌ الگوی‌ جدید، روش‌ استهلاک‌ باید تغيير یابد. چنین‌ تغييري‌ باید به عنوان تغيير در برآورد حسابداری محسوب و طبق استاندارد شماره 6 با عنوان ” گزارش عملکرد مالي“ شناسايي شود.

برای سهولت در امر مستهلک کردن اموال و نیز تهیه گزارشات مختلف از وضعیت متفاوت اموال می توان از نرم افزارهای مناسب مالی استفاده نمود. حسابداران با استفاده از این گزارشات قادرند وضعیت داراییها را به منظور تهیه گزارشات مالی کنترل نمایند.

نام مقاله :

استهلاک و تعمیرات دارایی مشهود

آموزش حسابداری ، آموزش مالی مالیاتی
مغایرت گیری در حسابداریwww.Yassystem.com
مالیات بر ارث آموزش حسابداری مالیاتwww.yassystem.com
روز حسابدار هفته حسابدار
مراکز هزینه در حسابداری
مهندسی مالی