قانون مالیات ها - مـــاده 108 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۰۸

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

سومین جلسه شورای راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حسابرسی در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی توسط سازمان حسابرسی در اجرای ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مقررگردید:

 

۱_ اجرای تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ طبق دستورالعمل صادره به شماره ۱۸۲۷۹۹ مورخ ۲۲ / ۵ / ۱۳۸۰ برای عملکرد سال ۱۳۸۰ از حیث مهلت و ضوابط اجرائی بلااشکال است .

 

۲_ شرکتهای دولتی که در اجرای ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی …. دارائیهای ثابت خود را تجدید ارزیابی نمایند, باید استهلاک دارائیهای تجدید ارزیابی شده را مطابق جدول استهلاک همان سال محاسبه و منظور نمایند. ضمناً تاریخ ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر موثر در موضوع نبوده و هزینه استهلاک برای دوازده ماهه یک دوره مالی محاسبه خواهد گردید.

 

۳_ چنانچه شرکتی فروش ملکی را که جزء دارائیهای ثابت میباشد در دفاتر ثبت و از این بابت درآمد فروش شناسائی نماید , انتقال مزبور فقط مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد انتقال ملک قابل مطالبه نخواهد بود. در صورتیکه هنگام ثبت انتقال ملک مزبور در دفاتر اسنادرسمی , ارزش معاملاتی ملک تغییر نموده باشد , فقط مالیات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتی براساس مقررات ماده ۵۹  قانون قابل چنانچه شرکتی فروش ساختمان نوساز , اعم از مسکونی و غیره را که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد در دفاتر ثبت و از این بابت درآمد فروش شناسائی نماید, انتقال مزبور , علاوه بر شمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم , مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ همان قانون خواهد بود و وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد انتقال ملک قابل مطالبه نمی باشد.در صورتیکه هنگام ثبت انتقال ملک در دفاتراسناد رسمی , ارزش معاملاتی ملک تغییر نموده باشد , در این حالت فقط مالیات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتی براساس مقررات ماده ۵۹  قانون قابل مطالبه و وصول بوده و مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

 

۴_ براساس مفاد ماده ۱۰۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ اندوخته های موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن با رعایت مقررات ماده اخیر الذکر اندوخته و تا تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون یاد شده مالیات آن پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود , لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه , به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود. از طرفی اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن به شرط احراز شرایط مقرر تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ , در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان و یا کاهش سرمایه از محل اندوخته های مزبور مشمول مالیات نخواهد بود.

 

۵_ در خصوص شرکتهای دولتی که در امر کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر طبق مقررات عمل ننموده اند اجرای مفاد بخشنامه شماره ۳۷۳۴۳ / ۴۰۵- ۲۱۱ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ مورد تاکید می باشد .

 

۶_ در مواردیکه درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط سازمان حسابرسی کمتر از درآمد ابرازی مودی بر اساس صورتهای مالی تسلیمی باشد به استناد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات ابرازی مورد قبول که در اظهارنامه نامه یا ترازنامه تسلیمی اعلام شده است قطعی خواهد بود لکن اعمال قانونی و کسر درآمدهائی که طبق مقررات قانون یاد شده نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده و یا درآمدهایی که دارای نرخ جداگانه ای (درآمدهائی که مالیات آن مقطوع است) و همچنین استهلاک زیان سنواتی قابل قبول و هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق و ثبت شده و توسط مودی از حساب سود وزیان ابرازی کسر نگردیده است بلااشکال بوده اما در مورد اشتباه در محاسبات چنانچه در اجرای تبصره ماده ۲۲۶ اقدام نشده باشد قابل اعمال نخواهد بود.

 

۷_ در مواردیکه بندهای مشروط گزارش حسابرسی مالی که ماهیت درآمدی دارد در گزارش حسابرسی از جانب حسابرس تحت عنوان تعدیلات موثر بر افزایش درآمد به درآمد مشمول مالیات اضافه میگردد. چنانچه ارقام اضافه شده به درآمد مشمول مالیات توسط حسابدار رسمی ناشی از رسیدگی و تعدیل حسابها و ارقام درآمدی باشد که قبلاً در دفاتر مودی به نحوی ثبت شده است در این صورت گزارش حسابرسی مالیاتی مورد قبول خواهد بود . لیکن ارقام مزبور در مواردی که به نحوی در دفاتر انعکاس نداشته باشد در این صورت موضوع از مصادیق بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده که باید به هیات مزبور جهت اظهارنظر نسبت به دفاتر احاطه گردد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:۲۱۱-۴۳۵۰/۴۰۴۱۸

سازمان حسابرسی

در خصوص موارد مطروحه در نامه شماره ۱۴۰۶۷ مورخ ۲ / ۹ / ۱۳۸۱ آن سازمان عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست) در تاریخ ۵ / ۹ / ۱۳۸۱ جلسه ای در دفتر فنی مالیاتی تشکیل ونقطه نظرات طی صورتجلسه پیوست تهیه وتنظیم گردیده است وبه شرح ذیل به استحضار می رساند:

 

۱_ در رابطه با سوال اول سازمان، با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که اندوخته های موضوع ماده ۱۳۸ مربوط به عملکرد سال ۱۳۸۰ و قبل از آن شرایط مربوط در ماده ۱۳۸ قانون مزبور و دستورالعمل های ذیربط را احراز نموده باشد واین احراز نیز مورد تایید اداره امور مالیاتی به ترتیبی که در ماده فوق الذکر شده است قرار گرفته باشد، انتقال آن به حساب سرمایه از نظر این سازمان بلا مانع خواهد بود ومشمول مالیات نمی گردد.

 

۲_ در خصوص بند ((و)) ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،برداشت سپرده ذخائر پایان خدمت کارکنان مربوط به سالهای قبل از ۱۳۸۰ از حساب تودیع شده نزد بانک بلا مانع می باشد. ضمناً درمورد عملکرد سال ۱۳۸۰ جهت استفاده از تسهیلات مقرر در بند ((و)) ماده ۱۴۸ قبل از اصلاحیه احراز شرایط موضوع بند مزبور جهت قابل قبول بودن هزینه مذکور الزامی خواهد بود.

 

۳_ در رابطه با سئوال ۲ و ۳ با توجه به اینکه سئوال مطروحه در رابطه با عملکرد سال ۱۳۸۱ به بعدمی باشد، موضوع در دست بررسی است وپاسخ متعاقباً اعلام خواهد شد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره:۳۱۴۷/۵۰۹۶/۲۱۱

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴