قانون مالیات ها - مـــاده 109 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۰۹

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

بدینوسیله تصویر تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 258952 /ت 43366 ک مورخ 16 / 11 / 1389 در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که به موجب روزنامه رسمی به شماره 19207 مورخ 18 / 11 / 1389 منتشر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 258952 /ت 43366 ک
تاریخ: 16 / 11 / 1389
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و ترابری- وزارت کشور
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 21 / 6 / 1389 بنا به پیشنهاد شماره 20716 / 88 مورخ 21 / 5 / 1388 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای عالی بیمه و به استناد ماده 27 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 246990 /ت 452 ه مورخ 28 / 12 / 1387 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان
وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

 

ماده 1_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 

الف- قانون : قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب 1387-

 

ب- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 

پ- بیمه گر:هر یک از شرکتهای بیمه دولتی و غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را دارا می باشند.
ت- عملیات بیمه ای: عملیات بیمه ای رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع قانون .

 

ماده 2_ بیمه گر موظف است ضمن نگهداری جداگانه زیر عملیات بیمه ای خود،بیست درصد از سود آن را مطابق جدول ماده 2 این آیین نامه محاسبه و هر سه ماه یک بار برابر صورتهای مالی مصوب سال قبل به صورت علی الحساب به حساب خاصی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود،واریز نماید.

 

تبصره 1: بیمه گر مکلف است وجوه مربوط به بعد تاریخ 20 / 6 / 1387 (زمان لازم الاجرا شدن قانون ) تا پایان سال 1388،بصورت یکجا و بر اساس صورتهای مالی مصوب سالهای 1387 و 1388 حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به حساب مربوط واریز نماید.

 

تبصره 2: مبالغ موضوع این ماده مربوط به سه ماهه اول هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه همان سال بر اساس صورتهای مالی مصوب مجامع عمومی بیمه گر با صورتهای مالی ارایه شده به بازرس قانون ی باید محاسبه و پرداخت شود.

 

ماده 2_ سود عملیات بیمه ای مطابق جدول زیر محاسبه می شود:

 

عنوان
مبلغ
حق بیمه صادره،قبولی اتکایی(شخص ثالث)
خسارت دریافتی اتکایی و خسارت بازیافتی(شخص ثالث)
کارمزد شبکه فروش و کارمزد منافع اتکایی دریافتی(شخص ثالث)
سود حاصل از سرمایه گذاری در رشته شخص ثالث
جمع درآمدهای رشته شخص ثالث
حق بیمه واگذاری اتکایی(شخص ثالث)
خسارت پرداختی، هزینه کارشناسی خسارت(شخص ثالث)
کارمزد و هزینه صدور پرداختی به شبکه فروش(شخص ثالث)
پرداختی بابت سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی
سهم هزینه های اداری و عمومی رشته شخص ثالث
سایر هزینه های قانونی
جمع هزینه های رشته شخص ثالث
سود(زیان) رشته شخص ثالث بدون احتساب ذخایر فنی
کسر(اضافه) می شود افزایش(کاهش) ذخایر فنی سهم نگهداری شخص ثالث
سود(زیان) عملیات بیمه ای رشته شخص ثالث
 
 

تبصره 1: جدول فوق به ضمیمه صورتهای مالی بیمه گر، به مجامع عمومی مربوط ارایه می شود.

 

تبصره 2: سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی در رشته شخص ثالث بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد:
سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی رشته های غیر زندگی ضرب در متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته شخص ثالث تقسیم بر متوسط ذخایر فنی اول و آخر دوره رشته های غیر زندگی

 

تبصره 3: سهم رشته شخص ثالث از هزینه های اداری و عمومی بیمه گر به نحو زیر محاسبه خواهد شد:
کل هزینه های اداری و عمومی شرکت ضرب در مجموع خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی رشته شخص ثالث موضوع قانون تقسیم بر مجموع کل خسارات پرداختی و حق بیمه صادره و قبولی کلیه رشته های بیمه.

 

تبصره 4: سایرهزینه های قانون ی مندرج در جدول این ماده عبارت است از مواردی که بیمه گر در سایر قوانین تکلیف به پرداخت از محل بیمه شخص ثالث شده است که با رعایت مبانی قانون ی مربوط محاسبه و اعمال خواهد شد.

 

ماده 4_ بیمه گر موظف است با رعایت ماده 1 این آیین نامه ظرف یک ماه پس از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه، مبالغ قطعی موضوع ماده 27 قانون را محاسبه و با بیمه مرکزی تسویه نماید.

 

ماده 5_ بیمه مرکزی موظف است میزان منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را هر سه ماه یکبار به وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

 

ماده 6_در صورتی که مفاصاحساب مالیاتی بیمه گر در ارقام حاصل از محاسبات جدول موضوع ماده 2 تغییری ایجاد نماید،مابه التفاوت آن در چارچوب مبالغ واریزی سال بعد قطعی خواهد شد.

 

ماده 7_مبالغ واریزی توسط بیمه گر به حساب موضوع ماده 1 ،جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در تعیین تعهدات مالیاتی بیمه گر مربوط، مبالغ واریزی را از درآمد مشمول مالیات سال عملکرد کسر نماید.

 

ماده 8_ بیمه مرکزی موظف است از طریق وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منابع حاصل از اجرای این آیین نامه را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود از جمله موارد زیر هزینه نماید:

 

الف- فعالیتهای آموزشی نظیر آموزش بنیادی کودکان و نوجوانان در مقاطع تحصیلی مختلف،آموزش عمومی کاربران راه و وسایل نقلیه، ساخت برنامه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی و برگزاری نشستهای تخصصی برای هماهنگی و ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث و خسارات.

 

ب- فعالیتهای مرتبط به تقویت امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مورد استفاده در پایگاههای اورژانس و امداد و نجات جاده ای، تأمین تجهیزات مربوط به پاکسازی راهها پس از رخداد تصادف و جلوگیری از تصادفات ثانویه

 

پ- کمک به بهبود رعایت قوانین و مقررات راه و وسایل نقلیه نظیر ارتقای ایمنی عابران پیاده و موتورسیکلت سواران،رانندگان و وساایل نقلیه.

 

ماده 9_ بیمه مرکزی وظیفه نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد و موظف است در صورت تخلف بیمه گر از اجرای مفاد این آیین نامه وفق ماده 28 قانون با بیمه گر متخلف برخورد قانون ی نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 9 / 11 / 1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:37025/200

بخشنامه

به پیوست آیین نامه موضوع تبصره یک ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ذخائر فنی موسسات بیمه (آیین نامه شماره 58) مصوب جلسه مورخ 25 / 10 / 1387 شورای عالی بیمه که طی نامه شماره 177059 / 62 مورخ 26 / 12 / 1387 به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و جایگزین آیین نامه شماره 22 و مکمل های آن شده است، جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 177059 / 62
مورخ 26 / 12 / 1387
پیوست:

جناب آقای دکتر فرشباف ماهریان
رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران

سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره 36726 مورخ 30 / 10 / 87 موضوع مصوبه مورخ 25 / 10 / 1387 (آیین نامه شماره 58) شورای عالی بیمه در مورد اصلاح آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه در راستای اجرای استاندارد 28 حسابداری،بدینوسیله نظر موافق این وزارت در اجرای تبصره (1) ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم با پیشنهاد مطروحه اعلام می گردد.

سیدشمس الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: 44808
تاریخ: 27 / 12 / 1387
پیوست:دارد

مدیران عامل محترم شرکت های بیمه ایران/ آسیا/ البرز/دانا/معلم/پارسیان/کارآفرین/ توسعه/ رازی/ سینا/ ملت/ دی/سامان/ نوین/پاسارگاد/ میهن/ حافظ/امید/ایران معین

با سلام؛
احتراماً،آیین نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره 58) که در جلسه مورخ 25 / 10 / 1387 شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است،به شرح 5 صفحه پیوست و مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره جهت اجرا، ابلاغ می گردد.شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ،این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره 22 و مکمل های آن می شود.

جواد فرشباف ماهریان
رییس شورای عالی بیمه

آیین نامه شماره 58
ذخایر فنی مؤسسات بیمه

شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمه گذاران و صاحبان سهام مؤسسات بیمه،چگونگی لحاظ کردن ذخایر فنی در حساب های مؤسسات بیمه را با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ 25 / 10 / 1387 تصویب کرد:

 

1_ ایجاد هماهنگی در اجرای استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره 28،برای در نظر گرفتن ذخایر فنی مؤسسات بیمه و فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این مؤسسات با التزام به کاربرد رویه یکسان حسابداری.

 

2_ شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت های مالی مؤسسات بیمه ای به منظور افشای وضعیت مالی واقعی سهامداران و ذی نفعان.

 

3_ حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان با ایجاد پشتوانه مناسب برای توانمند سازی مؤسسات بیمه در مواجهه با حوادث طبیعی و خسارت های بزرگ غیر مترقبه.
این آیین نامه مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره بوده و از تاریخ ابلاغ،لازم الاجراء است و جایگزین آیین نامه شماره 22 و مکمل های آن می شود.

 

فصل اول-کلیات

ماده 1. مؤسسات بیمه مکلف اند برای ایفای تمامی تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکایی به عهده گرفته اند، ذخایر فنی زیر را بر اساس ضوابط این آیین نامه محاسبه نمایند:

 

الف) بیمه های زندگی:

 

1_ ذخیره ریاضی

 

2_ ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع:

 

3_ ذخایر فنی بیمه عمر زمانی:

 

4_ ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی.

 

ب) بیمه های غیر زندگی:

 

1_ ذخیره حق بیمه (حق بیمه عاید شده) :

 

2_ ذخیره ریسک های منقضی شده:

 

3_ ذخیره خسارات معوق:

 

الف) 3 درصد حق بیمه صادره بیمه های زندگی پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری.

 

ب) ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است.
تبصره 1. میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از 20 درصد میانگین حق بیمه نگهداری بیمه های زندگی سه سال گذشته مؤسسه تجاوز نماید.
تبصره 2. در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه آمیز،ضریب خسارت در بیمه های زندگی از 85 درصد تجاوز نماید.مؤسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نماید.استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد مؤسسه بیمه و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود.

 

فصل سوم- ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی

ماده 8. ذخیره حق بیمه (حق بیمه عاید نشده) در بیمه های غیر زندگی عبارت است از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه که به ترتیب زیر محاسبه می شود:

 

الف) برای کلیه رشته های بیمه به جز بیمه باربری به روش فصلی (یک هشتم) و بر مبنای حق بیمه صادره پس از کسر 15 درصد آن به عنوان هزینه تحصیل و همچنین کسر حق بیمه اتکایی واگذاری مربوطه.

 

ب) برای رشته بیمه باربری ذخیره حق بیمه عبارت است از ذخیره محاسبه شده به روش بند الف به علاوه یک هشتم ذخیره مذکور.
تبصره 1.چنانچه دوره بیمه نامه بیش از یک سال باشد،حق بیمه مازاد بر یک سال،به طور کامل به عنوان حق بیمه سال های آتی محسوب می شود. حق بیمه سال های آتی باید به تفکیک مشخص و در سال مربوطه به عنوان حق بیمه صادره شناسایی شود.
تبصره 2. در بیمه های مهندسی، اگر مدت اعتبار بیمه نامه بیش از یک سال باشد،برای احتساب حق بیمه سال های آتی از روش مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد.

ماده 9.ذخیره ریسک های منقضی نشده برای جبران کسری ذخیره حق بیمه عاید نشده در رشته هایی که ضریب خسارت آنها بیش از 85 درصد باشد مطابق فرمول زیر محاسبه می شود:
(85 %- ضریب خسارت رشته) × حق بیمه عاید نشده پایان دوره= ذخیره ریسک های منقضی نشده
85 %

ماده 10 . ذخیره خسارات معوق بیمه های غیر زندگی عبارت است از جمع اقلام ذیل:

 

الف) خسارات اعلام شده در دست رسیدگی به علاوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه گر اتکایی.

 

فصل پنجم-سایر مقررات

ماده 16. مؤسسات بیمه در اولین سال اجرای این آیین نامه می توانند افزایش ذخایر فنی ناشی از اعمال مقررات این آیین نامه در مقایسه با مقررات آیین نامه قبلی را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی تأمین نمایند.

ماده 17. در اجرای این آیین نامه، مانده ذخایر فنی خطرات طبیعی در ابتدای دوره متناسب حق بیمه سه سال گذشته در بیمه های زندگی و غیر زندگی تسهیم می شود.

ماده 18. مؤسسات بیمه ای که در خارج از کشور فعالیت دارند، در محاسبه ذخایر فنی مربوط به عملیات خود در خارج از کشور،تابع مقررات محل فعالیت خواهند بود. در صروتی که در کشور خارجی محل فعالیت مؤسسه بیمه ایرانی مقرراتی در این باره وجود نداشته باشد،مؤسسه بیمه مربوط، تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.

شماره: 74056 / 200
تاریخ: 27 / 11 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر ابولحسنی هستیانی
معاون محترم امور بانکی،بیمه وشرکتهای دولتی

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 188577 / 62- 20 / 11 / 88 نتیجه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد 87 بیمه دانا از طرف اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ به مسئولین محترم بیمه دانا ابلاغ شده است.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 188577 / 62
تاریخ: 20 / 11 / 88
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم
پیرو نامه شماره 180030 / 62 مورخ 7 / 11 / 88 موضوع پی نوشت مقام عالی وزارت هامش نامه شماره 7636 مورخ 28 / 10 / 88 شرکت سهامی بیمه دانا در ارتباط با بند 2 نامه مذکور مبنی بر اعلام نظر موردی آن سازمان در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت سهامی بیمه دانا خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده، با عنایت به پایان مهلت تعیین شده توسط مقام عالی وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ به این معاونت تسریع نمایند.

دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون ی (ادامه)
شرکت سهامی بیمه دانا

 

8_ طی سال مالی مورد گزارش مبلغ 432 میلیارد ریال بابت اثرات انباشته تغییر در رویه حسابداری ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در چارچوب مفاد آیین نامه شماره 58 مصوب 25 / 10 / 1387 شورای عالی بیمه، به بستانکار حساب تعدیلات سنواتی منظور شده است.با توجه به مفاد آیین نامه های فعلی و قبلی (58 و 22) ،تغییرات ایجادی از مصادیق تغییر برآورد حسابداری تلقی می گردد. لذا در صورت اعمال تعدیلات لازم، سود سال مالی مورد گزارش و سود انباشته ابتدای سال هر یک به میزان 432 میلیارد ریال به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. تعدیل مذکور اثری بر سود انباشته پایان سال ندارد.

 

9_ جهت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش ذخیره ای در حسابهای شرکت منظور نشده است، با توجه به آثار مالیاتی مورد مندرج در بند 8 این گزارش و با عنایت به سوابق مالیاتی شرکت و در نظر گرفتن مبلغ 200 میلیارد ریالزبان تأیید شده سنوات قبل (یادداشت توضیحی 1- 18 صورتهای مالی) ،احتساب ذخیره ای حداقل به مبلغ 113 میلیارد ریال در حسابها ضروری است،همچنین بر اساس برگ تشخیص صادره،مالیات عملکرد سال 1386 به مبلغ 15 میلیارد ریال تعیین گردیده که بابت آن ذخیره ای در حسابهای شرکت منظور نشده است.

 

10_ به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری،شرکتهای بیمه موظفند ذخایر فنی خود را بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه محاسبه کنند.مصوبه شورای عالی بیمه- شرکتهای بیمه را ملزم نموده از بابت تضمین تعهدات خود در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در حسابهای خود منظور نمایند.احتساب ذخیره مذکور که طبق یادداشت توضیحی 9 صورتهای مالی صورت گرفته در استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی،پیش بینی نشده است.

شماره: 180030 / 62
تاریخ: 07 / 11 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام
با عنایت به پی نوشت مقام عالی وزارت هامش نامه شماره 7636 مورخ 28 / 10 / 88 شرکت سهامی بیمه دانا (تصویر پیوست) در ارتباط با بند 2 نامه مذکور مبنی بر اعلام نظر موردی آن سازمان در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت سهامی بیمه دانا خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده، خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به محدودیت زمانی موجود، در ارسال پاسخ به این معاونت تسریع نمایند.

دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

 

2_ صدور دستور لازم برای سازمان امور مالیاتی به منظور بررسی و اعلام نظر موردی حوزه مالیاتی مربوط در زمینه مفاد بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده حوزه در جلسه ای با حضور مسئولین مربوط بیمه محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت متبوع در فرصتی حداکثر 10 روزه با توجه به محدودیت زمانی موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون سیاستهای کلی اصل 44.

 

3_ موافقت سازمان خصوصی سازی با ارائه اولیه سهام شرکت صرفاً با قیمت پایه ای که توسط کارشناس ارزیاب سهام و یا ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بند 9 گزارش حسابرس و بازرس قانون ی در مورد صورتهای مالی سال 1387 شرکت با موضوع کسری ذخیره مالیاتی (مفاد جزء 3 و 2 بند ب ماده 2 آیین نامه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و … مصوب جلسه مورخ 27 / 11 / 87 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) تعیین خواهد شد و قبول شیوه مذکور از سوی هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار با توجه به تأمین حقوق سهامداران آتی و در نهایت پذیرش شرکت.
سلامت، سعادت و توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

هادی یار حسین

شماره: 7636
تاریخ: 28 / 10 / 1388
پیوست:

مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارائی و ریاست محترم مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی بیمه دانا
برادر ارجمند جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی

با سلام
احتراماً، ضمن ارائه گزارش خلاصه ای از مجموعه فعالیتها و اقدامات به عمل آمده تاکنون در راستای پیگیری اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی واگذاری و سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری شرکت سهامی بیمه دانا از طریق بورس اوراق بهادار به پیوست، باستحضار می رساند:جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ 24 / 10 / 88 به ریاست جناب آقای دکتر ابوالحسنی معاون محترم امور بانکی،بیمه و شرکتهای دولتی تشکیل گردد.با عنایت به اقدامات انجام شده تاکنون و مذاکرات به عمل آمده در جلسه مجمع،ضمن پوزش از تصدیع اوقات حضرتعالی و با توجه به لزوم ایجاد تسریع در فرایند پذیرش شرکت متبوع در بورس اوراق بهادار،به ویژه با عنایت به محدودیت زمانی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون سیاستهای کلی اصل 44،پیشنهادات ذیل را مطرح مینماید تا در صورت موافقت با هر یک از آنها دستورات لازم را با قید تسریع در انجام آن صادر و امر به ابلاغ فرمائید:

 

1_ موافقت با واگذاری شرکت از طریق بورس بر اساس صورتهای مالی میان دوره ای سال 1388 (نظر سازمان بورس جلب شده است) و ارائه تعهدنامه توسط وزارتخانه متبوع مبنی بر تعهد پرداخت حداکثر معادل 50 % کسری ذخیره مالیاتی مورد نظر حسابرس و بازرس قانون ی مندرج در بند 9 گزارش حسابرسی عملکرد سال 87 شرکت
همانگونه که استحضار دارید صدور رأی قطعی توسط مرجع مالیاتی زمان بر می باشد،لذااین تعهدنامه می تواند بر امور واگذاری از طریق بورس تسریع نماید.

شماره:11368/200

بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی تصویر مصوبه مورخ 18 / 4 / 1381 شورای عالی بیمه مبنی براصلاح ماده 7 از فصل سوم آیین نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه، که دراجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 درشورای عالی مذکور اتخاذ تصمیم و طی نامه شماره 25671 مورخ 15 / 5 / 1381 مورد تائید مقام عالی وزارت متبوع قرار گرفته است. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی بیمه مرکزی ایران آیین نامه شماره 6 / 22 مقررات مکمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (شماره 22) شورای عالی بیمه درجلسه مورخ 18 / 4 / 1381 تصویب نمود که ماده 7 از فصل سوم آیئن نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (شماره 22) بشرح زیر اصلاح شود:‌

ماده 7 ذخایر حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیر زندگی که عبارتست از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای بیمه به ترتیب زیر محاسبه می شود: برای همه بیمه ها چهل درصد حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری. تبصره ذیل این ماده به قوت واعتبار خود باقی است .

ماده 109- درآمد مشمول مالیات درمورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

1- ذخایر فنی درآخر سال مالی قبل.

2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.

3- حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها.

4- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکائی نزد بیمه گر واگذار کننده.

5- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکائی نزد بیمه گرواگذار کننده.

6- سهم بیمه گران اتکائی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.

7- سایر درآمدها.

پس از کسر:

1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

2- هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.

3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

4- حق بیمه های اتکائی واگذاری.

5- سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث.

6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی.

7- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران درسود معاملات بیمه های اتکائی قبولی.

9- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.

10- ذخایر فنی درآخر سال مالی.

11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

 

تبصره 1:

انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هریک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آییننامه ای خواهند بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس ازموافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر اموراقتصادی ودارائی خواهد رسید.

شماره:1177

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده 109 در مورد ذخایر فنی موسسات بیمه (آیین‌نامه شماره 58) مصوب جلسه مورخ 1387/10/25 شورای عالی بیمه که طی نامه شماره 62/177059 مورخ 1387/12/26 به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و جایگزین آیین‌نامه شماره 22 و مکمل‌های آن شده است ، جهت بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد .
رییس سازمان امور مالیاتی کشور
شورای‌عالی بیمه در راستای اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمه‌گذاران و صاحبان سهام مؤسسات بیمه ، چگونگی لحاظکردن ذخایر فنی در حساب‌های مؤسسات بیمه را با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ 1387/10/25 تصویب کرد:
1. ایجاد هماهنگی در اجرای استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره 28 ، برای در نظر‌‌گرفتن ذخایر فنی مؤسسات بیمه و فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این مؤسسات با التزام به کاربرد رویه یکسان حسابداری .
2. شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت‌های مالی مؤسسات بیمه‌ای به منظور افشای وضعیت مالی واقعی سهامداران و ذی‌نفعان .
3. حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان با ایجاد پشتوانه مناسب برای توانمند‌سازی مؤسسات بیمه در مواجهه با حوادث طبیعی و خسارت‌های بزرگ غیرمترقبه .
این آیین‌نامه مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره بوده و از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجراء است و جایگزین آیین‌نامه شماره 22 و مکمل‌های آن می‌شود .

فصل اول: کلیات

ماده 1: 
مؤسسات بیمه مکلف‌اند برای ایفای تمامی تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکایی به عهده گرفته‌اند ، ذخایر فنی زیر را براساس ضوابط این آیین‌نامه محاسبه نمایند:

الف) بیمه‌های زندگی:
1. ذخیره ریاضی؛
2. ذخیره مشارکت ‌بیمه‌گذاران در منافع؛
3. ذخایر فنی بیمه عمر زمانی؛
4. ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی .

ب) بیمه‌های غیرزندگی:
1. ذخیره ‌حق‌بیمه (حق‌بیمه عاید نشده)؛
2. ذخیره ریسک‌های منقضی‌نشده؛
3. ذخیره خسارات معوق؛
4. ذخیره برگشت ‌حق‌بیمه؛
5. ذخیره ریاضی؛
6. ذخیره مشارکت ‌بیمه‌گذاران در منافع؛
7. ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی .

ماده 2: 
ضوابط این آیین‌نامه ، نحوه محاسبه و برآورد ذخایر فنی سهم مؤسسات بیمه را پس از کسر سهم بیمه‌گران اتکایی تعیین می‌نماید . در احتساب آن بخش از ذخایر فنی که بیمه‌گران اتکایی نیز در آن سهم دارند مؤسسات بیمه موظف‌اند ضمن منعکس کردن ذخایر فنی قبل از کسر سهم بیمه‌گر یا بیمه‌گران اتکایی ، سهم بیمه‌گران اتکایی را نیز حسب مورد محاسبه و همراه با ذخایر فنی ابتدای دوره ، به ترتیب مقرر در نمونه ترازنامه و صورت سود و زیان مصوب شورای‌عالی بیمه در صورت‌های مالی خود منعکس نمایند .

ماده 3: 
در این آیین‌نامه منظور از ضریب خسارت نسبت خسارت واقع شده به حق‌بیمه عاید شده است . خسارت واقع شده عبارت است از خسارت پرداختی طی دوره به علاوه ذخیره خسارت معوق در پایان دوره منهای ذخیره خسارت معوق ابتدای دوره و حق‌بیمه عاید شده عبارت است از حق‌بیمه صادره به علاوه حق‌بیمه عاید نشده ابتدای دوره منهای حق‌بیمه عاید نشده پایان دوره .

فصل دوم: ذخایر فنی بیمه‌های زندگی

ماده 4: 
ذخیره ریاضی بیمه‌های زندگی عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات ‌بیمه‌گر (اعم از سرمایه و مستمری) و ارزش فعلی تعهدات ‌بیمه‌گذاران که با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه ‌حق‌بیمه و نسبت به سهم نگهداری مؤسسه بیمه محاسبه می‌شود .

ماده 5: 
ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع بیمه‌های زندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از معاملات بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری ذخایر فنی آن که به موجب شرایط قراردادهای بیمه‌های زندگی باید بین ‌بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی تقسیم شود . سهم ‌بیمه‌گذاران در منافع ، اعم از این که در پایان هر سال مالی یا سال‌های بعد قابل تقسیم باشد ، باید در این ذخیره منظور شود .

ماده 6: 
ذخایر فنی بیمه‌های عمر زمانی براساس مبانی تعیین شده برای بیمه‌های غیرزندگی (به غیر از بیمه‌های باربری)- موضوع فصل سوم این ‌آیین‌نامه- محاسبه و در حساب‌ها منظور خواهد شد .

ماده 7: 
ذخیره فنی تکمیلی و خطرات ‌طبیعی بیمه‌های زندگی که بابت تضمین تعهدات مؤسسات ‌بیمه در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز منظور می‌شود از جمع اقلام زیر حاصل می‌شود:
الف) 3 درصد حق‌بیمه صادره بیمه‌های زندگی پس از کسر حق‌بیمه اتکایی واگذاری . ب) ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است . تبصره 1- میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از 20 درصد میانگین حق‌بیمه نگهداری بیمه‌های زندگی سه‌ سال گذشته مؤسسه تجاوز نماید .
تبصره 2- در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه‌آمیز ، ضریب خسارت در بیمه‌های زندگی از 85 درصد تجاوز نماید ، مؤسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نماید . استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد مؤسسه بیمه و تصویب شورای‌عالی بیمه خواهد بود .

فصل سوم: ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی

ماده 8: 
ذخیره حق‌بیمه (حق‌بیمه عاید نشده) در بیمه‌های غیرزندگی عبارت است از حق‌بیمه‌های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه که به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:
الف) برای کلیه رشته‌های بیمه به جز بیمه باربری به روش فصل ی (یک هشتم) و بر مبنای حق‌بیمه صادره پس از کسر 15 درصد آن به عنوان هزینه تحصیل و همچنین کسر حق‌بیمه اتکایی واگذاری مربوطه .
ب) برای رشته بیمه باربری ذخیره حق‌بیمه عبارت است از ذخیره محاسبه شده به روش بند الف به علاوه یک هشتم ذخیره مذکور .
تبصره 1- چنانچه دوره بیمه‌نامه بیش از یک سال باشد ، حق‌بیمه مازاد بر یک سال ، به‌ طور کامل به عنوان حق‌بیمه سال‌های آتی محسوب می‌شود . حق‌بیمه سال‌های آتی باید به تفکیک مشخص و در سال مربوطه به عنوان حق‌بیمه صادره شناسایی شود .
تبصره 2- در بیمه‌های مهندسی ، اگر مدت اعتبار بیمه‌نامه بیش از یک سال باشد ، برای احتساب حق‌بیمه سال‌های آتی از روش مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد .

ماده 9: 
ذخیره ریسک‌های منقضی‌نشده برای جبران کسری ذخیره حق‌بیمه عاید نشده در رشته‌هایی که ضریب خسارت آنها بیش از 85 درصد باشد مطابق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
(85%- ضریب خسارت رشته) × حق‌بیمه عاید نشده پایان دوره= ذخیره ریسک‌های منقضی نشده 85%

ماده 10: 
ذخیره خسارات معوق بیمه‌های غیرزندگی عبارت است از جمع اقلام ذیل:
الف) خسارات اعلام شده در دست رسیدگی به علاوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی .
ب) خساراتی که تا قبل از پایان دوره مالی ایجاد شده و هنوز به بیمه‌گر اعلام نشده به علاوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی .
تبصره 1- در رشته بیمه شخص‌ثالث چنانچه به تشخیص و تأیید هیئت ‌مدیره مؤسسه امکان محاسبه ذخیره خسارات اعلام شده در دست رسیدگی برای مورد به مورد پرونده‌ها وجود نداشته باشد ، حاصل‌ضرب متوسط هزینه خسارت بدنی هر پرونده (نفر) طی سال مالی در تعداد پرونده‌های در دست رسیدگی به عنوان ذخیره موضوع بند الف شناسایی خواهد شد .
تبصره 2- حداکثر خسارات برآورد‌شده بند «ب» نمی‌تواند بیش از 3 درصد بند «الف» باشد ، مازاد بر آن منوط به تأیید بیمه مرکزی ایران می‌باشد .

ماده 11: 
ذخیره برگشت حق‌بیمه در بیمه‌های غیرزندگی عبارت است از 50 درصد نسبت حق‌بیمه‌های برگشتی به کل حق‌بیمه صادره در سه ‌سال مالی قبل ضربدر حق‌بیمه صادره سال مالی جاری پس از کسر حق‌بیمه اتکایی واگذاری .

ماده 12: 
ذخیره ریاضی در بیمه‌های غیرزندگی برای پرداخت مستمری‌هایی که قطعی شده عبارت است از ارزش فعلی تعهدات ‌بیمه‌گر پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی .

ماده 13: 
ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع بیمه‌های غیرزندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از هر یک از قراردادهای بیمه که به موجب شرایط قرارداد به ‌بیمه‌گذاران قابل پرداخت باشد .

ماده 14: 
ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی بیمه‌های غیرزندگی که بابت تضمین تعهدات مؤسسات بیمه در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز منظور می‌شود ، از جمع اقلام زیر حاصل می‌شود:
الف) 3 درصد حق‌بیمه صادره بیمه‌های غیرزندگی پس از کسر سهم حق‌بیمه اتکایی واگذاری .
ب) ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است . تبصره 1ـ میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از 20 درصد میانگین حق‌بیمه نگهداری بیمه‌های غیرزندگی سه سال گذشته مؤسسه تجاوز نماید .
تبصره 2ـ در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه‌آمیز ، ضریب خسارت در هر یک از رشته‌های بیمه غیرزندگی از 85 درصد تجاوز نماید ، مؤسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نماید . استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد مؤسسه بیمه و تصویب شورای‌عالی بیمه خواهد بود .

فصل چهارم: ذخایر فنی بیمه‌های اتکایی قبولی
ماده 15: ذخایر فنی معاملات بیمه اتکایی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مواد قبلی این ‌آیین‌نامه و به موجب شرایط قراردادها و توافق‌های اتکایی محاسبه می‌شود .

فصل پنجم: سایر مقررات
ماده 16: 
مؤسسات بیمه در اولین سال اجرای این آیین‌نامه می‌توانند افزایش ذخایر فنی ناشی از اعمال مقررات این آیین‌نامه در مقایسه با مقررات آیین‌نامه قبلی را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی تأمین نمایند .
ماده 17: 
در اجرای این آیین‌نامه ، مانده ذخایر فنی خطرات طبیعی در ابتدای دوره به تناسب حق‌بیمه سه ‌سال گذشته در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی تسهیم می‌شود .

ماده 18: 
مؤسسات بیمه‌ای که در خارج از کشور فعالیت دارند ، در محاسبه ذخایر فنی مربوط به عملیات خود در خارج از کشور ، تابع مقررات محل فعالیت خواهند بود . در صورتی که در کشور خارجی محل فعالیت مؤسسه بیمه ایرانی مقرراتی در این باره وجود نداشته باشد ، مؤسسه بیمه مربوط ، تابع مقررات این آیین‌نامه خواهد بود .

شماره:11368/200

عطف به نامه شماره 10983 مورخ 12 / 7 / 78 راجع به اصلاح آیین نامه شماره 22 شورای عالی بیمه، در اجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 تصمیم متخذه در شورای عالی بیمه به شرح زیر مورد تأیید است.
بند الف مواد 6 و 12 آیین نامه شماره (22) شورای عالی بیمه به شرح زیر اصلاح می شود.
حداقل 5 / 2 % وحداکثر 5 % حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکایی وواگذاری.

حسین نمازی
وزیر امور اقتصادی ودارایی

شماره:26895

آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفندماه 1366 که از طرف بیمه مرکزی ایران با موافقت شورایعالی بیمه تهیه و مورد تصویب وزارت متبوع قرار گرفته جهت اطلاع و اجرا به پیوست ارسال می گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

بیمه مرکزی ایران مصوب شورایعالی مالیاتی بیمه آییننامه شماره 22 ذخائر فنی موسسات بیمه با توجه به تبصره 1 ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 , شورایعالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , آییننامه ذخائر فنی موسسات بیمه را در 13 ماده و 2 تبصره بشرح زیر در جلسه مورخ 11 / 8 / 1367 مورد موافقت قرار داد آییننامه ذخائر فنی موسسات بیمه:

فصل اول – کلیات

 

ماده 1_ موسسات بیمه مکلفند برای انجام تمام تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکائی بعهده گرفته اند, ذخائر فنی زیر را بر اساس ضوابط مقرر از طرف شورای عالی بیمه نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند.

الف – در بیمه های زندگی:

1- ذخیره ریاضی برای پرداخت سرمایه ها و مستمریها

2- ذخیره مشارکت بیمه گزاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گزاران

3- ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه های زندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمه

4- ذخائر فنی بیمه عمر زمانی:

ب – در بیمه های غیرزندگی

1- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری

2- ذخیره خسارت معوق برای پرداخت خساراتی که اعلام شده و در دست رسیدگی است

3- ذخیره برگشت حق بیمه برای استرداد حق بیمه به علت فسخ یا ابطال یا تقلیل حق بیمه بعد از دوره مالی .

4- ذخیره ریاضی برای پرداخت مستمریها .

5- ذخیره مشارکت بیمه گزاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گزاران

6- ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذحائر فنی بیمه های غیرزندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمه

 

ماده 2_ موسسات بیمه موظفند در موقع تنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه سال مالی 1368 , ذخائر فنی سال 1368 را طبق مقررات این آیین نامه محاسبه و به بدهکار حساب سود و زیان و بستانکار حساب ذخائر فنی منظور دارند و در موقع تنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه سالهای بعد هر سال ذخائر فنی آخر سال مالی قبل را به بستانکار حساب سودوزیان سال مالی منتقل و ذخائر فنی آخر سال مالی را به بدهکار حساب سودوزیان همان سال منظور نمایند

فصل دوم – ذخائر فنی بیمه های زندگی

 

ماده 3_ ذخیره ریاضی بیمه های زندگی عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه گر (اعم از سرمایه و مستمری) و ارزش فعلی تعهدات بیمه گزاران با رعایت مبانی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت به سهم نگهداری موسسه بیمه محاسبه میشود

 

ماده 4_ ذخیره مشارکت در منافع بیمه های زندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از معاملات بیمه های زندگی و سرمایه گذاری ذخائر فنی آن که به موجب شرایط قراردادهای بیمه های زندگی باید بین بیمه گزاران بیمه های زندگی تقسیم شود سهم بیمه گزاران در منافع اعم از این که در پایان هر سال مالی یا سالهای بعد قابل تقسیم باشد باید در این ذخیره منظور شود

 

ماده 5_ ذخائر فنی بیمه های عمر زمانی بر اساس مبانی تعیین شده برای بیمه های غیرزندگی (بغیراز بیمه های اتومبیل) موضوع فصل سوم این آییننامه محاسبه و در حسابها منظور خواهد شد

 

ماده 6_ ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های زندگی عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر:

الف – 7 % حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکائی واگذاری

ب – ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است

فصل سوم – ذخائر فنی بیمه های غیرزندگی

 

ماده 7_ ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیرزندگی که عبارت است از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای بیمه یه ترتیب زیر محاسبه می شود- برای بیمه های اتومبیل (بدنه و شخص ثالث) :

45 % حق بیمه , بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری .

– برای سایر بیمه ها:

40 % حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری

تبصره – در مورد اولین سال فعالیت موسسات بیمه در ایران برای هر یک از ماههای قبل از شروع فعالیت 5 / 2 % حق بیمه , بیمه نامه های صادره ظرف سال مذکور پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری به نصابهای مندرج در ماده فوق اضافه می شود هرگاه موسسه بیمه در نیمه دوم ماه شروع به فعالیت کرده باشد ماه مزبور جزو ماههای فعالیت محسوب نمی گردد

 

ماده 8_ ذخیره خسارات معوق در بیمه های غیرزندگی عبارت است از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسیدگی در آخرسال مالی پس از کسر سهم بیمه اتکائی

 

ماده 9_ ذخیره برگشت حق بیمه در بیمه های زندگی عبارت است از 50 % نسبت حق بیمه های برگشتی به کل حق بیمه در سه سال مالی قبل ضرب در حق بیمه سال مالی جاری پس از کسر حق بیمه اتکائی

 

ماده 10_ ذخیره ریاضی در بیمه های غیرزندگی برای پرداخت مستمریهائی که قطعی شده عبارت است از ارزش فعلی تعهدات بیمه گر پس از کسر سهم بیمه گر اتکائی

 

ماده 11_ ذخیره مشارکت در منافع بیمه های غیرزندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از هر یک از قراردادهای بیمه که به موجب شرایط قرارداد قابل پرداخت به بیمه گزاران باشد .

 

ماده 12_ ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های غیرزندگی باستثنای ”بیمه های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکائی واگذاری به خارج از کشور صورت نگیرد“ عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر:

الف – 7 % حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکائی واگذاری

ب – ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است

ماده 12 مکرر– ذخیره فنی تکمیلی دربیمه های خطرات جنگ نسبت به آنها اتکائی واگذاری به خارج کشور صورت نگیرد عبارت است از حاصل جمع اقلام ردیف الف پس از کسر اقلام ردیف ب بشرح زیر

الف – حق بیمه سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری داخلی به اضافه ذخیره فنی تکمیلی موضوع همین ماده و سایر ذخائر فنی مربوطه که از سال قبل منتقل شده اند.

ب – حاصل جمع ذخائر فنی مربوط سال مالی موردنظر (بدون درنظرگرفتن ذخیره فنی تکمیلی) وخسارت مربوطه پس از کسر سهم اتکائی داخلی

تبصره – در هر مورد که ذخیره فنی تکمیلی موضوع ماده 12 مکرر در خصوص بیمه های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکائی واگذاری به خارج از کشور صورت نمی گیرد , کمتر از میزان ذخیره فنی تکمیلی به مأخذ مقرر در ماده 12 گردد , میزان ذخیره فنی تکمیلی به مأخذ مقرر در ماده 12 محاسبه خواهد شد فصل چهارم – ذخائر فنی بیمه های اتکائی قبولی

 

ماده 13_ ذخائر فنی معاملات بیمه اتکائی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مواد قبلی این آیین نامه و به موجب شرایط قراردادها و توافقهای اتکائی محاسبه می شود. این آیین نامه از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مورخ 3 / 12 / 1366 جایگزین آیین نامه شماره 10 مصوب مورخ 9 / 2 / 1353 و مکملهای 1 / 10 و 2 / 10 آن می گردد.

شماره:59192/13382/4/30

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 3141 / 5 / 30- 7 / 9 / 73 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره 22 / 19444- 17 / 8 / 73 معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره 4023 / 440- 4 / 8 / 73 سازمان آب منطقه ای فارس- بوشهر- کهکیلویه و بویراحمد،مبنی بر اینکه در مورد تعلق مالیات بردرآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغادیر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی بر معافیت مالیاتی باستناد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی مطرح است،هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

رای اکثریت:
از مواد 105 تا 109 بویژه ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال 1368 به اجراگذارده شده است و ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه قانون ی واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 / 2 / 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده 81  قانون می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- غلامسحن هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین الله علاء- علی اکبر نوربخش.

نظر اقلیت:
نظربه اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن،با وجود برقراری معافیت برای درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی در ماده 109 قانون مذکور ،جداگانه برای فروش آب طی ماده 106 آن قانون معافیت بطور صریح پیش بینی شده بوده حال آنکه درماده 81 و دیگر مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی هیچگونه اشاره ای بر معافیت این نوع درآمد نشده است،همچنین ماده 2 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20 / 2 / 1359 شورای انقلاب اسلامی و نیزاصلاحی آن مصوب 15 / 4 / 59 دلالتی بر اینکه فروش آب بتنهائی از مصادیق کارکشاورزی باشد ندارد، اقلیت درآمد حاصل از فروش آب را مشمول معافیت نمی داند.

محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

شماره:1004/4/30

گزارش شماره 37- 5 / 30- 10 / 1 / 71 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورای عالی مالیات مطرح است اجمال قضیه از این قرار است که برخی از موسسات بیمه خارجی طبق مقررات مالیاتی کشور متبوع خود حق بیمه اتکایی پرداختی به موسسات بیمه ایرانی را از مالیات معاف ولی سودحاصل از سپرده مربوط به بیمه اتکایی را مشمول مالیات می دانند و با وصف فوق نحوه اجرای تبصره 5 ماده 109 ق. م. م مصوب اسفندماه 66 را از حیث معامله متقابل استعلام نموده است . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید رای اکثریت از حکم ماده 109 ق. م. م مصوب اسفند ماه 66 و تبصره 5 آن چنین استنباط می شود که سپرده گذاری از طرف بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده , قسمتی از معاملات بیمه اتکایی می باشد بنابراین از حیث رعایت قسمت اخیر تبصره 5 ماده 109 در مورد معافیت متقابل چنانچه معافیت تنها به حق بیمه دریافتی بیمه گر اتکایی ایرانی در کشور خارج اعطاء شود , اعطاء معافیت متقابل به موسسه بیمه گر اتکایی تابع آن کشور نسبت به دریافتی مشابه موسسه مذکور بلامانع خواهد بود

علی اکبر سمیعی- محمد طاهر-مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- حسن محمدیان

نظر اقلیت:
بنا به نص صریح تبصره 5 ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 , لازمه اعطاء معافیت به موسسات بیمه گر اتکائی خارجی , کسب معافیت موسسات بیمه گر اتکائی ایرانی از کشور متبوع بیمه گران خارجی یادشده است که چون بهره سپرده های بیمه گران نزد همدیگر نیز از درآمدهای مربوط به بیمه گری است و از مدلول تبصره 5 مذکور موضوع معافیت نسبی و تعمیم آن به اجزاء مختلف درآمدهای ناشی از این فعالیت استنباط نمی شود , بنابر این صرفاً درصورت تامین معافیت کامل مربوط به درآمدهای بیمع گری اتکایی (اعم از حق بیمه و سود سپرده) به نفع موسسات ایرانی اعطاء معافیت متقابل امکان پذیر خواهد بود .

محمدتقی نژاد عمران- محمد رزاقی- علی اصغر محمدی

شماره:4220/4/30

‌توجه: به رای دیوان عدالت اداری ه 71 / 191- 28 / 9 / 72 رجوع شود.
گزارش شماره 20 / 509- 28 / 7 / 1366 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 31582- 28 / 7 / 1366 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن در شورا مطرح است اجمال آن این است که: در اجرای مقررات ماده 85 و ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن شرکت منحله ایکه دارائی آن در روز انحلال مشتمل بر ملک یا املاکی است که در جهت تصفیه شرکت بفروش میرسد و مالیات نقل وانتقال املاک و حق واگذاری ملک متعلق بشرکت منحله که در دوره انحلال واگذاری می شود طبق کدامیک از مقررات بخشهای قانون مالیات بر درآمد قابل مطالبه میباشد و ماخذ و نحوه تعیین درآمد چگونه است .

پس از بررسی لازم پیرامون کلیه جوانب امر شورا بشرح زیر اعلام نظر می نماید:
رای اکثریت:

با عنایت ماده 208 قانون تجارت مصوب … مبنی بر اینکه تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند،چنانچه در دوران تصفیه ملک یا حق واگذاری متعلق به شرکت منحله واگذار گردد واگذاری ملک یا سرقفلی بموجب ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بر درآمد بخش املاک میباشد و تاریخ تملک،تاریخی است که ملک یا سرقفلی را شرکت تملک نموده باشد،علیهذا تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه احتساب مالیات نقل و انتقال ملک یا حق واگذاری شرکت منحله ،که مورد نقل و انتقال واقع میشود تاثیر نخواهد داشت .

محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر-علی ظریف گزار- محمدتقی قزلباش

نظر اقلیت:

از مفاد مادتین ماده 85 و ماده 88 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های ذیل آنها چنین استباط می شود که مقررات مربوط به تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی متضمن حکم خاصی است که در ارتباط با مالیات نقل و انتقال املاک وارد بر عام موضوع ماده 19 قانون یاد شده است بنابراین مالیاتهای وصول شده بابت انتقالات قطعی املاک وحق واگذاری محل در آخرین دوره عملیات قطعی کسر خواهد گردید و اگر مالیات اخیر الذکر قبلا” واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری قابل مطالبه نخواهد بود.

محمد رزاقی

شماره:4355/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴