• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۲۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

تصویر اظهارنظر شماره 14498- 201 مورخ 10 / 8 / 1388 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم 27 / 11 / 80 مبنی بر اینکه:

کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع بند 2 ماده 3 آیین نامه موضوع مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیئت محترم وزیران،با مدنظر قرار دادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند الف ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 14498 / 201
تاریخ: 10 / 08 / 1388
پیوست:

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 56904 / 210 /ص مورخ 17 / 6 / 1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145 / 232 مورخ 8 / 2 / 88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4 / 8 / 88 شورای عالی مالیاتی مطرح است،مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالاً به قرار زیر می باشد:
از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آیین نامه موضوع مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از جهت مقررات بند (الف) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق، اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی،چون به صراحت آیین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد. لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد.

محمد علی سعیدزاده بهروز دادخواه تهران محمد رضا مددی
غلامعلی آبائی رضا سعیدی امجد علی محمد بصیرت
غلامرضا نوری اسماعیل ملکان محمد علی تراب زاده

شماره: 12144 / 201
تاریخ: 10 / 08 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با احترام عطف به دستور مورخ 18 / 6 / 88 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در هامش گزارش شماره 56904 / 210 /ص مورخ 17 / 6 / 88 معاون محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع در خصوص ابهام موجود از لحاظ شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،تحت عنوان سود متعلق به تسهیلات بانکی،در اجرای مقررات بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیأت محترم وزیران، مراتب در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 4 / 8 / 88 شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به تنظیم صورتجلسه شماره 14498- 201 مورخ 10 / 8 / 88 گردید که نسخه از آن جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی ایفاد می گردد.

محمد علی سعید زاده
رئیس شورای عالی مالیاتی

شماره: 56904 / 210 /ص
تاریخ: 17 / 06 / 88
پیوست:

جناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً
عطف به مرقومه مورخ 8 / 2 / 1388 معاون محترم عملیاتی هامش نامه شماره 145 / 232 مورخ 8 / 2 / 88 مدیر کل محترم دفتر امور تشخیص مالیاتی،همانگونه که مستحضرند بر اساس بند 2 ماده 3 آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،موضوع مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 86 هیأت محترم وزیران مبالغی تحت عنوان کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به کارمندان واجد شرایط و متقاضی انتقال پرداخت می گردد.
از آنجا که در ارتباط با شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه مذکور اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مراجع مالیاتی مطرح می گردد،خواهشمند است دستور فرمایید به منظور رفع ابهام و اعمال رویه در سطح سازمان متبوع،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به مبالغ دریافتی به شرح فوق از حیث بند (الف) ماده 127قانون مالیاتهای مستقیم و یا سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،مراتب در اجرای بند (2) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 جهت اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 145 / 232
تاریخ: 08 / 02 / 1388
پیوست:

جناب آقای شکری
معاون محترم عملیاتی

احتراماً،بازگشت به دستور هامش نامه شماره 316799 / 3 / 109 / 35 مورخ 4 / 12 / 1387 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت تسهیلات یارانه به کارمندان واجد شرایط انتقالی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرها کشور بدینوسیله به استحضار می رساند:
نظر به اینکه پرداختی فوق از امورمصرح در ماده 82 ق.م.م نمی باشد لذا مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی گردد،و از طرفی چون در صدر ماده 1 آیین نامه ایجاد تسهیلات مذکور کلمات حمایت و تسهیلات و بند 2 ماده 3 آیین نامه عبارت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی درج گردیده لذا به نظر این دفتر پرداختی هایی که در این خصوص به کارمندان واجد شرایط انتقالی صورت می گیرد از آنجایی که هدف قانون گذار تشویق و ترغیب کارمندان برای انتقال به سایر شهرها می باشد به استناد بند الف ماده 127 ق.م.م. بوده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز نمی باشد.
مراتب جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می گردد.

محمد تقی پاکدامن
مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی

شماره: 316799 / 3 / 109 / 35
تاریخ: 04 / 12 / 1387
پیوست:

با سلام
احتراماً با عنایت به بند 1 ماده 4 تصویب نامه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیأت محترم وزیران موضوع پرداخت تسهیلات یارانه ای به کارمندان واجد شرایط انتقالی از کلانشهرها،خواهشمند است در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات از پرداختی فوق الذکر اعلام نظر فرمایند.

مهدی پروین
ذیحساب و مدیر کل امور مالی

شماره: 98979 / 100
تاریخ: 29 / 07 / 1386
پیوست:

بخشنامه به تمام وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری

در اجرای ماده 5 آیین نامه ایجاد تسهیلات برای انتقال شاغلان دستگاه های دولتی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیأت محترم وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای مفاد تصویب نامه مذکور،بدین وسیله امر تشخیص و تأیید موارد استثنا مرتبط با موضوع انتقال کارکنان در حوزه مسئولیت و مأموریت هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری و مؤسسات و شرکت های وابسته، به وزرای محترم و همچنین سازمان محترم و رییس جمهور تفویض می شود.

امیر منصور برقعی
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

شماره: 93138 /ت 37909 ه
تاریخ: 12 / 06 / 1386
پیوست:

وزارت مسکن و شهرسازی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 5 / 1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهرها به سایر نقاط کشور باشند، آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و
کلانشهرها به سایر شهرهای کشور”

 

ماده 1_ حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل تمامی کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکتهای دولتی،بانکها، مؤسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها (تهران- مشهد تبریز اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز) به سایر نقاط کشور را داشته باشند،می باشد.

 

تبصره: انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50 کیلومتری) سایر کلانشهرها در قالب این آیین نامه ممنوع است.

 

ماده 2_ متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند:

 

1_ قبل از پایان سال 1385 در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.

 

2_ تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال 1386 به بعد باشد.

 

3_ حداقل پنج (5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (15) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد.

 

تبصره: اولویت واگذاری امتیازات این آیین نامه با ایثارگران و فرهنگیان است.

 

ماده 3_ متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره مند می گردند.

 

1_ واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.

 

تبصره: واگذاری زمین در قالب این آیین نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلاً از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند نمی باشد.

 

2_ کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می گردد.

مقصد انتقال کارمند
قدرالسهم زمین واگذاری
 به هر کارمند(متر مربع)
تسهیلات پرداخت شده جهت احداث مسکن
(میلیون ریال)
کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند (میلیون ریال)
شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله (150)کیلومتراز حریم و سایر کلانشهرها تا فاصله(50)کیلومتر از حریم کلانشهرها
 
 
120
 
 
120
 
 
40
شهرهای با جمعیت(200) هزار نفر و بیشتر
150
130
50
سایر شهرها
180
140
55
 
 
 

تبصره 1: چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین نامه باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30 %) افزایش می یابد.

 

تبصره 2: واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می پذیرد.

 

3_ هزینه انشعابات آب،برق،گاز،فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

4_ چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری،آزاد،غیر انتفاعی،پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطه – به جز شهرهای استان تهران- که رشته یاد شده را دارا باشند،منتقل خواهند شد.

 

تبصره: قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاههای سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر است.

 

5_ به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل گردند،یک گروه تشویقی علاوه بر گروههای تشویقی تبصره‌های 4 و 7 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370- اعطا می گردد.

 

تبصره: در صورت انتقال کارمند و همسر وی،یک گروه تشویقی به هر یک از آنان تعلق می گیرد.

 

6_ یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین نامه،به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگروههای زودبازده، با اولویت بهره مند خواهد شد.

 

7_ به هر یک از کارکنان مشمول این آیین نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال،یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می گردد.

 

ماده 4_ کلیه دستگاههایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین نامه اقدامات زیر را به عمل آورند:

 

1_ بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور،درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهد داشت و همزمان با انتقال،دستگاه مربوط،یارانه موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه،به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.

 

تبصره: در خصوص کارکنان آن دسته از دستگاهها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند،بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می شود.

 

2_ جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل می گردند،توسط دستگاه ذیربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می باشد.

 

3_ اعتبار حقوق،دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می شود.

 

تبصره: حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی (نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد.

 

ماده 5_ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید.

 

ماده 6_ چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی (30) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند،امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.

 

ماده 7_ مدت اعتبار این آیین نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:67177

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امورمالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

تصویب نامه شماره 39811 /ت 27565 ک مورخ 3 / 9 / 1381 هیات محترم وزیران در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال زراعی 82- 1381 با شرایط جدول پیوست و همچنین تصویر نامه شماره 37279 / 29491 مورخ 19 / 7 / 1382 دبیر محترم هیات دولت در مورد عبارت تحریر نشده در خصوص میزان جایزه متعلقه که مرتبط با مقررات بند ج ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

پیوست:

شماره: 39817 / ت 27565 ک
تاریخ: 03 / 09 / 1381
پیوست:

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بازرگانی- سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

توجه: به تصویب نامه شماره 37279 / 29491 مورخ 19 / 7 / 82 در ادامه این تصویب نامه نیز حتماً توجه بشود.
وزرای عضو شورای اقتصاد در جلسه مورخ 21 / 7 / 1381 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه های شماره 34455 / ت 25428 ه مورخ 13 / 8 / 1380 و 6954 / ت 24505 ه مورخ 22 / 2 / 1380 تصویب نمودند.

 

1_ قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال زراعی 82- 1381 با شرایط خرید موضوع تصویب نامه شماره 36972 / ت 25493 ک مورخ 28 / 8 / 1380 هیأت وزیران، به شرح جدول پیوست تعیین می شود.

 

2_ وزارت جهاد کشاورزی موظف است پیشنهاد خود در زمینه قیمت تضمینی انواع برنج پر محصول را به کار گروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مسئول) ارائه نماید.کارگروه مذکور موظف است بررسی های لازم را در خصوص قیمت خرید تضمینی برنج انجام داده و حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری، جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه نماید.قیمت های مذکور،اسفند ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

 

3_ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به طبقه بندی انواع محصول گندم برای سال زراعی آینده و پیشنهاد قیمت به تفکیک انواع مختلف به منظور طرح در شورای اقتصاد اقدام می نماید.

 

4_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تصمیمات لازم را در مورد ارگان های مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تأمین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و باز پرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصویب نامه و همچنین،خرید تضمینی محصولات باغی موضوع تصویب نامه شماره 30059 / ت 27247 ک مورخ 20 / 7 / 1381 اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها به طور مستمر، نظارت می نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 30 / 8 / 1381 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

پیوست:

شماره: 37279 / 29491
تاریخ: 19 / 07 / 1382
پیوست:

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بازرگانی- سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

نظر به اینکه در ذیل جدول پیوست تصویب نامه شماره 39817 /ت 27565 ک مورخ 03 / 09 / 1381 که بر اساس طرح تصویب نامه پیشنهادی تنظیم وابلاغ شده است. عبارت “در قبال تحویل هر تن چغندر قند، بیست (20) کیلوگرم تفاله به نرخ هر کیلوگرم بیست (20) ریال ودو (2) کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد (500) ریال به عنوان جایزه تحویل می گردد.” تحریر نشده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

عبداله رمضان زاده

شماره:5100/4523/211

چون بقرار اطلاع واصله بعضی از حوزه های مالیاتی نسبت به املاکی که از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی بصورت بلاعوض و جهت اسکان خانواده معظم شهدا در اختیار آنان قرار گرفته از بنیاد مزبور مطالبه مالیات بر درآمد اجاره املاک می نمایند، لذا موکداً یادآوری میشود ضمن اینکه واگذاری رایگان املاک مزبور ازشمول مقررات مالیات بر درآمد املاک خارج می باشند، همچنین با توجه به معافیت کمکهای غیرنقدی بلاعوض نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص وفق مقررات بند الف ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم خانواده معظم شهدا نیز در خصوص مورد مشمول مالیات نخواهند بود.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:36738/8040/4/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

اداره امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل دفتردبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستان انتظامی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویب نامه شماره 39811 /ت 27565 ک مورخ 3 / 7 / 1381 هیات محترم وزیران در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال زراعی 82- 1381 با شرایط جدول پیوست و همچنین تصویر نامه شماره 37279 / 29491 مورخ 19 / 7 / 1382 دبیر محترم هیات دولت در مورد عبارت تحریر نشده در خصوص میزان جایزه متعلقه که مرتبط با مقررات بند ج ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره:5100/4523/211

نظر به اینکه در ذیل جدول پیوست تصویب نامه شماره 39817 / ت 27565 ک مورخ 3 / 9 / 1381 که بر اساس طرح تصویب نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، عبارت ” در قبال تحویل هر تن چغندر قند، بیست (20) کیلوگرم تفاله به نرخ هر کیلوگرم بیست (20) ریال و دو (2) کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد (500) ریال به عنوان جایزه تحویل می گردد.” تحریر نشده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

عبداله رمضان زاده

توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 5100 / 4523- 211 مورخ 7 / 8 / 82 ابلاغ گردیده است.

شماره:37279/ 29491

وزرای عضو شورای اقتصاد در جلسه مورخ 21 / 7 / 1381 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه های شماره 34455 / ت 25428 ه مورخ 13 / 8 / 1380 و 6954 / ت 24505 ه مورخ 22 / 2 / 1380 تصویب نمودند.

 

1_ قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال زراعی 82- 1381 با شرایط خرید موضوع تصویب نامه شماره 36972 / ت 25493 ک مورخ 28 / 8 / 1380 هیأت وزیران، به شرح جدول پیوست تعیین می شود.

 

2_ وزارت جهاد کشاورزی موظف است پیشنهاد خود در زمینه قیمت تضمینی انواع برنج بر محصول را به کار گروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مسئول) ارائه نماید.کارگروه مذکور موظف است بررسی های لازم را در خصوص قیمت خرید تضمینی برنج انجام داده و حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری، جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه نماید.قیمت های مذکور،اسفند ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

 

3_ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به طبقه بندی انواع محصول گندم برای سال زراعی آینده و پیشنهاد قیمت به تفکیک انواع مختلف به منظور طرح در شورای اقتصاد اقدام می نماید.

 

4_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تصمیمات لازم را در مورد ارگان های مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تأمین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و باز پرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصویب نامه و همچنین،خرید تضمینی محصولات باغی موضوع تصویب نامه شماره 30059 / ت 27247 ک مورخ 20 / 7 / 1381 اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها به طور مستمر، نظارت می نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 30 / 8 / 1381 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 5100 / 4523- 211 مورخ 7 / 8 / 82 ابلاغ گردیده است.

شماره:39817 / ت 27565ک

آیین نامه اجرای بندهای “الف و ب ” ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366

 

ماده 1_ سازمانهای خیریه یاعام المنفعه یاوزارتخانه هایاموسسات دولتی یاشرکتهای دولتی یاشهرداریهایانهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند”الف ” باید بموجب قانون یااساسنامه تاسیس یاوقفنامه یامصوبات دولت حسب مورد مجازبه پرداخت کمکهای نقدی وغیرنقدی بلاعوض باشند.

 

ماده 2_ وجوه یاکمکهای مالی اهدائی موضوع بند ” ب ” با احرازشرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهدبود. اولاً وقوع خسارت ناشی ازحوادث مذکوردر بند” ب ” بوده و به تائید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد. ثانیاً میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که بترتیب مذکور تعیین میشود برای استفاده ازمعافیت مالیاتی قطعی است . ثالثاً وجه یا کمک مالی ظرف یکسال ازتاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد. رابعاً مجموع وجوه یا کمکهای مالی ازطرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش ازخسارت وارده نباشد اهدائی مازاد برخسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهدبود.

 

ماده 3_ اشخاص مذکوردرماده یک وپرداخت کنندگان وجوه یاکمکهای مالی موضوع بند ” ب ” مکلفند ظرف یکماه ازتاریخ پرداخت فهرست مبلغ پرداختی و در صورتیکه پرداخت غیر نقدی باشد نوع وقیمت تمام شده آن وهویت و نشانی دریافت کننده را درتهران به اداره کل خدمات مالیاتی و در مراکز استانها به ادارات کل امور اقتصادی ودارائی و در شهرستانها به ادارات اموراقتصادی و دارائی محل ارسال نمایند درمواردیکه پرداخت بعلت خسارت ناشی ازحوادث مذکور در بند”ب ” باشد فهرست ارسالی بایدازجهت وقوع خسارات به تائید فرماندار یا بخشدار محل برسد.

 

ماده 4_ درصورتیکه پرداخت کنندگان موضوع بندهای “الف و ب ” ترتیبات و شرایط و تکالیف مقرر دراین آیین نامه راحسب مورد رعایت ننموده و یا در موعد مقرر انجام ندهند با دریافت کنندگان متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود احراز و رعایت بندهای “الف و ب ” ماده 2 به عهده پرداخت کنندگان نبوده و مشمول حکم این ماده نخواهد بود. ماده 5 ادارات مذکور در ماده 3 این آیین نامه فهرستهای واصله رابرای رسیدگی و نگهداری سوابق و درصورت لزوم تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلقه به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال خواهدنمود.

سیدعلی اکبرمحتشمی
وزیرکشور

محمدجوادایروانی
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:19024/4240/4/30

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 56904 / 210 /ص مورخ 17 / 6 / 1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145 / 232 مورخ 8 / 2 / 88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4 / 8 / 88 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالاً به قرار زیر می باشد:
از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آیین نامه موضوع مصوبه شماره 83138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از حیث مقررات بند (الف) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی، چون به صراحت آیین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد،لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد.

محمد علی سعیدزاده-بهروز دادخواه تهرانی- محمد رضا مددی- غلامعلی آبائی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- محمد علی تراب زاده

شماره:14498/201

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن