قانون مالیات ها - مـــاده 134 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۳۴

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

با عنایت به تعریف مدرسه در ماده ۲ قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پژوهشی غیردولتی موضوع قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۶ / ۵ / ۱۳۸۷ و تغییر عنوان مراکز آموزش از راه دور به مدارس آموزش از راه دور طبق مفاد بند ۴ تصویب نامه شماره ۶۱۳۳۲ / ۲۰۰ مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۹ جلسه یکصدو چهل و پنجم شورای عالی اداری و همچنین اظهارنظر شماره ۱۳۲۶۰۶ / ۱۶۹۰۵ مورخ ۱ / ۸ / ۱۳۹۲ سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهور،مدارس آموزش از راه دور که بر اساس مجوز وزارت آموزش و پرورش،مسئول و متصدی آموزشهای رسمی منتهی به مدرک تحصیلی معتبر در یکی از مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی راهنمایی و متوسطه می گردد در عداد مدارس موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ تلقی و درآمد حاصل از تعلیم و تربیت آنان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از شمول پرداخت مالیات معاف است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:۲۳۳۳۸/۲۰۰/ص

بخشنامه

به پیوست تصویر ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که در تاریخ ۲۷ / ۳ / ۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۸ / ۴ / ۸۸ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده ودر روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۵۳ مورخ ۳۱ / ۴ / ۸۸ درج گردیده است، به شرح ذیل جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
ماده واحده- در ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ پس از عبارت ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی عبارت ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها اضافه می شود.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

پیوست:

شماره: ۱۳۱۳۱ / ۳۹۳۷۷
تاریخ: ۲۵ / ۰۱ / ۱۳۸۸
پیوست:

جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه “اصلاح ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۸۰-” که بنا به پیشنهاد وزارت رفاه وتأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۸۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانون ی به پیوست تقدیم می شود.

محموداحمدی نژاد
رئیس جمهور

شماره: ۱۳۱۳۱ / ۳۹۳۷۷
تاریخ: ۲۵ / ۰۱ / ۱۳۸۸
پیوست:

مقدمه توجیهی:

با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب درآمد حاصل از تعلیم وتربیت توسط برخی از مراکز فرهنگی و آموزشی از پرداخت مالیات معاف است وعدم شمول معافیت مذکور به مهدهای کودک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها به لحاظ محدودیتهای مالی موجب کاهش کیفیت ارایه خدمات مناسب به کودکان شده است واین امر تأثیر نامناسبی بر روند و رشد کودکان خردسال خواهد گذاشت، لایحه زیر برای طی تشریفات قانون ی تقدیم می شود:

“لایحه اصلاح ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۸۰-”

ماده واحده- در ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۸۰- پس از عبارت “ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی” عبارت “و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها” اضافه می شود.

رئیس جمهور

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: ۱۸۲۳۴ / ۲۹۹
تاریخ: ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۸
پیوست:

جناب آقای دکتر محموداحمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۳۱۳۱ / ۳۹۳۷۷ مورخ ۲۵ / ۱ / ۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصدو بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۷ / ۳ / ۱۳۸۸ و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره: ۷۷۶۵۰
تاریخ: ۲۷ / ۰۴ / ۱۳۸۸
پیوست:

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزات امور اقتصادی ودارایی

قانون اصلاح ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وهفتم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد هشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۸ / ۴ / ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره ۱۸۲۳۴ / ۲۹۹ مورخ ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محموداحمدی نژاد
رئیس جمهور

قانون اصلاح ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰

ماده واحده- در ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۸۰- پس از عبارت ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی عبارت ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها اضافه می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۸ / ۴ / ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:۵۵۷۳۱/۲۱۰

دستورالعمل

در اجرای طرح ساماندهی امور مالیاتی مؤدیان موضوع مواد ۱۳۴ و ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی در جهت تکریم مؤدیان موصوف و ایجاد هماهنگی در اعمال رویه های واحد، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی با توجه به ساختار تشکیلاتی خود، مسئولیت انجام امور مالیاتی مؤسسات موصوف را به یکی از ادارات امور مالیاتی حسب مورد به ترتیبی که ذیلاً خواهد آمد واگذار و نظارت نمایند:
۱) امور مالیاتی شهر تهران:
تمرکز با توجه به تعداد پرونده ها و درجه اهمیت آن ها می بایست در حد یک واحد، گروه و یا گروه های مالیاتی در هر اداره کل حسب مورد انجام پذیرد.
۲) امور مالیاتی استان تهران:
تمرکز در مراکز ادارت کل و مدیریت ها در سطح یک واحد مالیاتی و یا گروه مالیاتی حسب مورد، و در شهر یا شهرستان های تابعه در یک واحد مالیاتی پیش بینی گردد.
۳) سایر ادارات کل استانی:
در مراکز استان ها در سطح یک واحد مالیاتی، و یا گروه مالیاتی حسب مورد، و در شهر یا شهرستان های تابعه در یک واحد مالیاتی پیش بینی گردد.
۴) پس از انجام امور تمرکز، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مؤدیان موصوف را در محیط نرم افزار Excel به شرح فرم پیوست تهیه و لوح فشرده آن را تا تاریخ ۳۱ / ۵ / ۱۳۸۸ به دفتر خدمات مؤدیان ارسال دارند.
۵) دفتر خدمات مؤدیان مسئولیت نظارت، هماهنگی و تهیه دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات مالیاتی و اطلاع رسانی را به عهده خواهد داشت.
۶) در خصوص پرونده های جدید پس از اعمال ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره ۱۰۹۳۶۱ مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۶ مراتب می بایست به صورت گزارشات ماهانه برای اطلاع دفتر خدمات مؤدیان ارسال گردد.
۷) ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مشخصات واحدها و ماموران مالیاتی که در زمینه مؤدیان مذکور تعیین می شوند را حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۵ / ۱۳۸۸ به دفتر خدمات مؤدیان ارسال نمایند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی

فهرست مشخصات مأموران مالیاتی
رسیدگی به موضوع مواد ۱۳۴ و ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم

 
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
سابقه
تلفن های تماس
شماره تلفن اداره
امور مالیاتی
        
        
        
        
        
        
        
        
 

شماره:۱۷۵۷۸

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره ۳۳۲۱۹ /ت ۲۷۲۶۰ ه مورخ ۱۰ / ۷ / ۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۰ ” جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: ۳۳۲۱۹ /ت ۲۷۲۶۰ ه
تاریخ: ۱۰ / ۷ / ۱۳۸۱
پیوست:

وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم , تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی – سازمان تربیت بدنی – سازمان بهزیستی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳ / ۷ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۶ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- “

 

ماده ۱_ درآمد مدارس ابتدایی , راهنمایی, متوسطه , فنی و خرفه ای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی ربط می باشد.

 

تبصره ۱: درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد.

 

تبصره ۲: درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.

 

ماده ۲_ درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط , بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است . هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود

 

ماده ۳_ درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . منظور از فعالیت های ورزشی , آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می شود و توسط باشگاه ها و موسسات ورزشی انجام می پذیرد .
تبصره – درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت ها یا رشته های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات , فروش دارائی ها , کمک ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۲۰۹۳/۴۵۷۶/۲۱۱

با عنایت باینکه نحوه تعیین مالیات پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و مادتین ماده ۹۹ و ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آنها بترتیب برحسب اصلاحیه و یا وضع قانون جدید تغییر یافته و در عین حال از حیث اعمال برخی مقررات مالیاتی موضوع معطوف به زمان تسلیم پیشنهاد قرارداد گردیده است , از طرفی هنوز پرونده های متعدد مالیات بردرآمد پیمانکاری در حوزه های مختلف مالیاتی در دست رسیدگی میباشد که پیمان مربوط به آنها درگذشته یعنی در زمان جاری بودن قانون وقت منعقد شده و اکنون دریافتی بابت اجرای پیمان در زمانی صورت میگیرد که قانون حاکم نسبت به زمان انعقاد پیمان تغییر یافته است , بالنتیجه ماموران تشخیص مالیات و سایر مسئولین و مراجع حل اختلاف مالیاتی با اشکال و ابهام مواجه بوده و یا در رسیدگی رویه های مختلفی بکار می بندند , علیهذا بمنظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحدنظر یکایک مسئولان مالیاتی را به مفاد دستورالعمل بشرح زیر که برحسب زمان تسلیم پیشنهاد و زمان دریافت وجه قرارداد تنظیم یافته و مورد تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز قرارگرفته است , جلب نموده مقرر میدارد با توجه به وضعیت هریک از پرونده های مالیاتی مربوط براین اساس اقدام نمایند:

۱- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها ۱ / ۱ / ۱۳۵۲ تا ۲ / ۱۲ / ۱۳۶۶ (پیش از تصویب قانون جاری) بوده است:

۱- ۱- از ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ لغایت ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۶۷ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر ۵ / ۵ درصد توسط کارفرما طبق ماده ۷۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ (با تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور در ماده ۶۱- قانون یادشده هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده ۸۰ و یا ماده ۱۳۴ آن قانون بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورتداشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بند ت ماده ۸۰ مزبور نبوده است .

۱- ۲- از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر ۵ / ۵ درصد توسط کارفرما طبق ماده ۷۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ (با تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور درماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون اخیرالذکر بوده رابعاً‌ درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان درصورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ درصد مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف و د“ ماده ۱۰۵ قانون جاری نمیباشد .

۲- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ تا پایان سال ۱۳۶۷ بوده است .

۲- ۱- از ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ لغایت ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۶۷ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج درماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس ۱۰ % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده ۸۰ و یا ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن بوده رابعاً درآمدمشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت نبوده است .

۲- ۲- از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۰ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر درصورت تشخیص علی الراس ۱۰ % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون جاری بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت بوده است .

۲- ۳- از ۱ / ۱ / ۱۳۷۱ به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴ % مالیات اضافی) میباشد ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده ۹۶ یا ۱۰۵ آن قانون باشند باید از طریق رسیدگی به دفاتر و در موارد مذکور درماده ۹۷ به طریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده ۱۵۴ قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ رابعاً این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د آن قانون میباشند .

۳- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ به بعد میباشد:

۳- ۱- از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۰ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس ۱۰ % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه مییابد بابت این سال مالی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ اصلاحی و در مورد سالهای قبل و نیز در خصوص سایر مودیان نرخ موضوع ماده ۱۳۱ پیش از اصلاح رابعاً مودی پیمانکار در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د ماده ۱۰۵ قانون جاری بوده است .

۳- ۲- از ۱ / ۱ / ۱۳۷۱ به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ میباشد . ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده ۹۶ یا ماده ۱۰۵ آن قانون باشند , باید از طریق رسیدگی بدفاتر و در موارد مذکور در ماده ۹۷ بطریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده ۱۵۴ قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۳۱ رابعاً‌ پیمانکار در صورتیکه دارای شخصیت حقوقی باشد مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف “ و “د” ماده ۱۰۵ خواهد بود . ضمناً درخصوص پیمانکاری اشخاص خارجی باید برحسب سال مالیاتی مورد رسیدگی مقررات موضوع تبصره ۴ سابق ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (تبصره ماده ۱۱۱ اصلاحی) و متن ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مذکور را مدنظر داشته باشند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۵۹۴۸۶/۹۱۴۶/۴/۳۰

اداره کل مالیات برشرکتها
بازگشت به نامه شماره ۳۷ / ۲۸۵۰ مورخ ۲۷ / ۲ / ۱۳۷۳ و ضمن یادآوری این که آیین نامه موضوع ماده ۱۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مربوطه به آن هنوز ابلاغ نگردیده است یادآور می شود که به نظر این دفتر به طور کلی درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند اعم از اینکه پروانه مزبور را قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (۷ / ۲ / ۱۳۷۱) و یا بعداز آن اخذ نموده باشند به مدت ۱۰ سال مقرر از تاریخ اصلاحیه مذکور با رعایت ضوابط مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . ضمناً درخصوص معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.

محمد علی خوش اخلاق
مدیر کل دفتر فنی مالیاتی

شماره:۶۱۵/۵/۳۰

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم , تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی – سازمان تربیت بدنی – سازمان بهزیستی کشور

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۸/۱۸ به پیشنهاد شماره ۳۹۴۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

” اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- “

 

ماده ۱_ درآمد مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها مدارس ابتدایی , راهنمایی, متوسطه , فنی و حرفه ای و  دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی/غیردولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی ربط می باشد.

 

تبصره ۱: درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد.

 

تبصره ۲: درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.

تبصره ۳: مدارس: واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند.

تبصره ۴: منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/غیردولتی موسساتی است که بر اساس مجوز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی/غیرانتفاعی تاسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تایید وزارتخانه های یادشده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند.

ماده ۲_ درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط , بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است . هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .

تبصره: درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی با حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توام ئبه صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی موسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

 

ماده ۳_ درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . منظور از فعالیت های ورزشی , آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می شود و توسط باشگاه ها و موسسات ورزشی انجام می پذیرد .

تبصره ۱: درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان یا مشخصات باشگاه و موسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آن ها از دولت و یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد. سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و موسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند.

تبصره ۲: کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

شماره: ۹۷۴۴۰/ت ۵۰۶۹۱هـ

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره ۷۴۸۳- ۴ / ۳۰ مورخ ۲۷ / ۷ / ۱۳۷۷ ریاست شورای عالی مالیاتی که با توجه به نامه شماره ۱۱ / ۴۴۷۵۸ مورخ ۱۶ / ۷ / ۱۳۷۷ دفتر ریاست محترم جمهور منضم به تصویر نامه شماره ۲۲۱۲۵ / ۱ مورخ ۶ / ۷ / ۱۳۷۷ ریاست محترم سازمان تربیت بدنی راجع به مشکلات مبتلا به مؤسسات و باشگاه های ورزشی به لحاظ وجود بوفه ونفی معافیت مالیاتی آنها از طرف برخی حوزه های مالیاتی عنوان محترم درآمدهای مالیاتی تهیه شده است، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۷ / ۸ / ۱۳۷۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که “اصولاً تأسیس مؤسسات وباشگاه های ورزشی با توجه به ضرورت رفع خستگی وتأمین شرایط مطلوب برای ادامه فعالیت های ورزشی توسط علاقمندان، با داشتن بوفه ای برای ارائه چای، نوشابه، آبمیوه وامثالهم ملازمه دارد وبه نظر نمی رسد مقصود مقنن از حصر امر مؤسسات و باشگاه های مزبور به فعالیت ورزشی به لحاظ اعطاء معافیت مالیاتی محروم نمودن آنها از داشتن بوفه باشد” ودر خاتمه گزارش پیشنهاد طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن پس از بحث وتبادل نظر راجع به مسئله مطروحه به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
چنانچه در تأسیس وفعالیت مؤسسات وباشگاه های ورزشی وجود بوفه ای به طور متعارف ودر حدود رفع نیازهای مربوط به امور ورزشی داخلی باشگاه یا مؤسسه لازمه امر بوده وایجاد آن خارج از چارچوب مجوز سازمان تربیت بدنی نبوده باشد، صرف وجود چنین بوفه ای باشگاه یا مؤسسه مورد نظر را از قید وحصر مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن خارج ننموده سبب نفی معافیت مالیاتی موضوع آن ماده نخواهد بودوچنانچه فعالیت بوفه خارج از حدود ومجوز مذکور باشد، تنها درآمد حاصل از بوفه برابر مقررات مشمول مالیات شده وجود آن نافی اصل معافیت باشگاه یا مؤسسه نمی گردد.

علی اکبر سمیعی-محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش-غلامحسین هدایت عبدی-محمد علی سعیدزاده-داریوش آل اقا-اصغر بختیاری-محمد علی بیگ پور-حسن محمدیان

شماره:۸۹۰۴/۴/۳۰

گزارش شماره ۸۱۷- ۵ / ۳۰ مورخ ۱۲ / ۳ / ۷۳ دفتر فنی مالیاتی (سابق) عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است گزارش مزبور مبنی بر طرح این مسئله که آیا معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً شامل درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی فرهنگی مدارس غیرانتفاعی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی است . یا اینکه معافیت مذکور نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرآموزشی مانند فروش دارائیها و سایر فعالیتهای دیگر نیز تسری دارد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه آن پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید قطع نظر از نوع درآمد مکتسبه , بطور کلی برابر مفاد ماده ۱۳۴ اصلاحی یادشده شرط معافیت آن است که مدارس و دانشگاهها و مراکز مورد بحث با ضوابط و مجوز مراجع قانون ی ذیربط (وزارت آموزش و پرورش یا حسب مورد سایر وزارتخانه های ذیربط) تاسیس و اداره شود بنابراین درآمد هر یک از موسسات مذکور که حسب ضوابط و مجوز یادشده تاسیس و اداره می شوند , از پرداخت مالیات معاف و در غیر اینصورت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود ضمناً جهت دقت در اجرای قانون نظر ماموران و مراجع مالیاتی را به کلیه مقررات و آیین نامه ها و ضوابط تاسیس و اداره مدارس و دانشگاهها و مراکز پیش گفته مربوط معطوف می دارد.

محمدعلی خوش اخلاق- علی اکبرسمیعی- علی اکبرنوربخش- غلامحسین هدایت عبدی- محمود حمیدی- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده- علی افرا- صمد کرباسی

شماره:۱۲۹۶۳/۴/۳۰

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره ۱۹۹۸- ۵ / ۳۰- ۲۶ / ۷ / ۱۳۷۱ عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی این مسئله را مطرح نموده است که:

” بنا به مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واحدهای تولیدی که برای آنها از طرف وزارتخانه های صنایع سنگین یا معادن و فلزات پروانه یا کارت تاسیس صادر گردیده،مشمول معافیت مالیاتی می باشند. امادر آن ماده به فعالیتهای معدنی اشاره ای نشده است در حالیکه با اصلاح ماده مذکور بشرح مصوبه ۷ / ۲ / ۱۳۷۱،برای واحدهای معدنی نیز معافیت منظور گردیده است . با این وصف آیا معادنی که از تاریخ تصویب قانون مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ تا تاریخ اجرای اصلاحیه مربوط برای آنها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره برداری یا کارت تاسیس صادره شده است نیز در زمره واحد تولید بوده از تسهیلات مقرر بر خوردار می باشند یا خیر . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم،پس از شور و بررسی در جلسه مورخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۷۱ بشرح زیر دراین باره اعلام رای می نماید: از آنجاکه وزارت معادن و فلزات علاوه بر معادن ممکن است برای واحدهای تولیدی دیگر نیز پروانه یا کارت صادر نماید،علیهذا قید عنوان وزارت مذکور در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ جز و مراجع ذیصلاح برای صدور پروانه یا کارت،منحصرا” از این جهت بوده است. با این وصف از احکام ماده قانون ی مذکور قبل از اصلاح افاده تعمیم معافیت نسبت به فعالیتهای معدنی نمی شود. مضافا” به اینکه قبلا” براساس ماده ۱۳۴ قانون یاد شده برای درآمده شرکتهای تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ معافیت پنجساله پیش بینی شده بود که حسب مورد اینگونه شرکتها از باقیمانده مدت پنج سال مذکور برخوردار خواهند بود.

محمدتقی نژاد عمران علی اکبر سمیعی محمد طاهر مجیدمیرهادی محمود حمیدی علی اکبر نوربخش رضان زنگنه محمد رزاقی محمد علی سعیدزاده

شماره:۱۲۳۵۴/۴/۳۰

“صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “
اختلاف نظربین دفترفنی مالیاتی وممیزکلی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران ازباب شمول یاعدم شمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی آن درموردشغل بسازوبفروش موضوع گزارش شماره ۵۵۹ / ۵ / ۳۰- ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۷ منضم به گزارش وارده به شماره ۴۰۷۴ / ۴ / ۳۰- ۲۲ / ۴ / ۱۳۶۷ آقای علی اصغرعابدی مشاورمحترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۱ / ۳ / ۱۳۶۷ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۱۱ / ۳ / ۱۳۶۷ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون یادشده به شوراارجاع وشورابابحث و بررسی لازم پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید:
ازآنجاکه مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۴ مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی آن ازجهت درآمدهای معوقه واستثنائی که منشاآن پنج فعالیت مداوم یابیشترباشدمقیدومحصوربه درآمدهای حاصل ازحق تالیف و اختراع واکتشاف گردیده ودرمورددرآمدهای مشابه آن ازطرف وزارت متبوع تاکنون فهرستی تهیه وبه تصویب هیات وزیران نرسیده لذادرآمدحاصل ازشغل بسازوبفروش که منشاآن لااقل پنج سال فعالیت مداوم بوده باشدمشمول تبصره مذکورنمی گردد.

محمدتقی نژادعمران محمدطاهر محمدتقی قزلباش محمودحیدری

نظراقلیت:
نظربه اینکه تحقق درآمدناشی ازفعالیت بسازوبفروش بدون فروش املاک غیرممکن است وازطرفی درتبصره ۲ ماده ۱۳۴ بفروش املاک تصریح شده است و احداث بنای مشمول مالیات بردرآمدبسازوبفروش نیزممکن است مستلزم پنج سال فعالیت مداوم یابیشترباشد،لذادرآمدحاصل ازبسازوبفروش که بافروش ملک تحقق می یابدازجهت نحوه محاسبات مالیات مشمول مقررات تبصره مذکورخواهدبود.

علی اکبرسمیعی

“مجموعه قوانین مالیاتی- تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال ۱۳۷۵-
انتشارات فردوسی ” صفحه ۳۲۷
۱۰

شماره:۴۱۵۸/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴