قانون مالیات ها - مـــاده 134 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۳۴

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

با عنایت به تعریف مدرسه در ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پژوهشی غیردولتی موضوع قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 6 / 5 / 1387 و تغییر عنوان مراکز آموزش از راه دور به مدارس آموزش از راه دور طبق مفاد بند 4 تصویب نامه شماره 61332 / 200 مورخ 16 / 12 / 1389 جلسه یکصدو چهل و پنجم شورای عالی اداری و همچنین اظهارنظر شماره 132606 / 16905 مورخ 1 / 8 / 1392 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهور،مدارس آموزش از راه دور که بر اساس مجوز وزارت آموزش و پرورش،مسئول و متصدی آموزشهای رسمی منتهی به مدرک تحصیلی معتبر در یکی از مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی راهنمایی و متوسطه می گردد در عداد مدارس موضوع ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 27 / 11 / 80 تلقی و درآمد حاصل از تعلیم و تربیت آنان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از شمول پرداخت مالیات معاف است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:23338/200/ص

بخشنامه

به پیوست تصویر ماده واحده قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که در تاریخ 27 / 3 / 88 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 8 / 4 / 88 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده ودر روزنامه رسمی شماره 18753 مورخ 31 / 4 / 88 درج گردیده است، به شرح ذیل جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
ماده واحده- در ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 پس از عبارت ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی عبارت ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها اضافه می شود.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

پیوست:

شماره: 13131 / 39377
تاریخ: 25 / 01 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه “اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380-” که بنا به پیشنهاد وزارت رفاه وتأمین اجتماعی در جلسه مورخ 23 / 11 / 1387 هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانون ی به پیوست تقدیم می شود.

محموداحمدی نژاد
رئیس جمهور

شماره: 13131 / 39377
تاریخ: 25 / 01 / 1388
پیوست:

مقدمه توجیهی:

با عنایت به اینکه به موجب ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب درآمد حاصل از تعلیم وتربیت توسط برخی از مراکز فرهنگی و آموزشی از پرداخت مالیات معاف است وعدم شمول معافیت مذکور به مهدهای کودک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها به لحاظ محدودیتهای مالی موجب کاهش کیفیت ارایه خدمات مناسب به کودکان شده است واین امر تأثیر نامناسبی بر روند و رشد کودکان خردسال خواهد گذاشت، لایحه زیر برای طی تشریفات قانون ی تقدیم می شود:

“لایحه اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1380-”

ماده واحده- در ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- پس از عبارت “ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی” عبارت “و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها” اضافه می شود.

رئیس جمهور

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: 18234 / 299
تاریخ: 12 / 04 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر محموداحمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 13131 / 39377 مورخ 25 / 1 / 1388 در اجراء اصل یکصدو بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 27 / 3 / 1388 و تأئید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره: 77650
تاریخ: 27 / 04 / 1388
پیوست:

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزات امور اقتصادی ودارایی

قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وهفتم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد هشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 8 / 4 / 1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 18234 / 299 مورخ 13 / 4 / 1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محموداحمدی نژاد
رئیس جمهور

قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380

ماده واحده- در ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- پس از عبارت ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی عبارت ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها اضافه می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 8 / 4 / 1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:55731/210

دستورالعمل

در اجرای طرح ساماندهی امور مالیاتی مؤدیان موضوع مواد 134 و 139 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی در جهت تکریم مؤدیان موصوف و ایجاد هماهنگی در اعمال رویه های واحد، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی با توجه به ساختار تشکیلاتی خود، مسئولیت انجام امور مالیاتی مؤسسات موصوف را به یکی از ادارات امور مالیاتی حسب مورد به ترتیبی که ذیلاً خواهد آمد واگذار و نظارت نمایند:
1) امور مالیاتی شهر تهران:
تمرکز با توجه به تعداد پرونده ها و درجه اهمیت آن ها می بایست در حد یک واحد، گروه و یا گروه های مالیاتی در هر اداره کل حسب مورد انجام پذیرد.
2) امور مالیاتی استان تهران:
تمرکز در مراکز ادارت کل و مدیریت ها در سطح یک واحد مالیاتی و یا گروه مالیاتی حسب مورد، و در شهر یا شهرستان های تابعه در یک واحد مالیاتی پیش بینی گردد.
3) سایر ادارات کل استانی:
در مراکز استان ها در سطح یک واحد مالیاتی، و یا گروه مالیاتی حسب مورد، و در شهر یا شهرستان های تابعه در یک واحد مالیاتی پیش بینی گردد.
4) پس از انجام امور تمرکز، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مؤدیان موصوف را در محیط نرم افزار Excel به شرح فرم پیوست تهیه و لوح فشرده آن را تا تاریخ 31 / 5 / 1388 به دفتر خدمات مؤدیان ارسال دارند.
5) دفتر خدمات مؤدیان مسئولیت نظارت، هماهنگی و تهیه دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات مالیاتی و اطلاع رسانی را به عهده خواهد داشت.
6) در خصوص پرونده های جدید پس از اعمال ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 109361 مورخ 7 / 12 / 1386 مراتب می بایست به صورت گزارشات ماهانه برای اطلاع دفتر خدمات مؤدیان ارسال گردد.
7) ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مشخصات واحدها و ماموران مالیاتی که در زمینه مؤدیان مذکور تعیین می شوند را حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 1388 به دفتر خدمات مؤدیان ارسال نمایند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی

فهرست مشخصات مأموران مالیاتی
رسیدگی به موضوع مواد 134 و 139 قانون مالیاتهای مستقیم

 
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
سابقه
تلفن های تماس
شماره تلفن اداره
امور مالیاتی
        
        
        
        
        
        
        
        
 

شماره:17578

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره 33219 /ت 27260 ه مورخ 10 / 7 / 1381 هیأت محترم وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 10 / 1380 ” جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 33219 /ت 27260 ه
تاریخ: 10 / 7 / 1381
پیوست:

وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم , تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی – سازمان تربیت بدنی – سازمان بهزیستی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3 / 7 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 37316 مورخ 31 / 6 / 1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- “

 

ماده 1_ درآمد مدارس ابتدایی , راهنمایی, متوسطه , فنی و خرفه ای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی ربط می باشد.

 

تبصره 1: درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد.

 

تبصره 2: درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.

 

ماده 2_ درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط , بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است . هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود

 

ماده 3_ درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . منظور از فعالیت های ورزشی , آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می شود و توسط باشگاه ها و موسسات ورزشی انجام می پذیرد .
تبصره – درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت ها یا رشته های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات , فروش دارائی ها , کمک ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:2093/4576/211

با عنایت باینکه نحوه تعیین مالیات پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و مادتین ماده 99 و ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آنها بترتیب برحسب اصلاحیه و یا وضع قانون جدید تغییر یافته و در عین حال از حیث اعمال برخی مقررات مالیاتی موضوع معطوف به زمان تسلیم پیشنهاد قرارداد گردیده است , از طرفی هنوز پرونده های متعدد مالیات بردرآمد پیمانکاری در حوزه های مختلف مالیاتی در دست رسیدگی میباشد که پیمان مربوط به آنها درگذشته یعنی در زمان جاری بودن قانون وقت منعقد شده و اکنون دریافتی بابت اجرای پیمان در زمانی صورت میگیرد که قانون حاکم نسبت به زمان انعقاد پیمان تغییر یافته است , بالنتیجه ماموران تشخیص مالیات و سایر مسئولین و مراجع حل اختلاف مالیاتی با اشکال و ابهام مواجه بوده و یا در رسیدگی رویه های مختلفی بکار می بندند , علیهذا بمنظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحدنظر یکایک مسئولان مالیاتی را به مفاد دستورالعمل بشرح زیر که برحسب زمان تسلیم پیشنهاد و زمان دریافت وجه قرارداد تنظیم یافته و مورد تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز قرارگرفته است , جلب نموده مقرر میدارد با توجه به وضعیت هریک از پرونده های مالیاتی مربوط براین اساس اقدام نمایند:

1- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها 1 / 1 / 1352 تا 2 / 12 / 1366 (پیش از تصویب قانون جاری) بوده است:

1- 1- از 3 / 12 / 1366 لغایت 29 / 12 / 1367 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر 5 / 5 درصد توسط کارفرما طبق ماده 76 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 (با تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور در ماده 61- قانون یادشده هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده 80 و یا ماده 134 آن قانون بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورتداشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80 مزبور نبوده است .

1- 2- از 1 / 1 / 1368 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر 5 / 5 درصد توسط کارفرما طبق ماده 76 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 (با تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور درماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 قانون اخیرالذکر بوده رابعاً‌ درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان درصورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 درصد مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف و د“ ماده 105 قانون جاری نمیباشد .

2- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از 3 / 12 / 1366 تا پایان سال 1367 بوده است .

2- 1- از 3 / 12 / 1366 لغایت 29 / 12 / 1367 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج درماده 111 قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس 10 % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده 80 و یا ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بوده رابعاً درآمدمشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت نبوده است .

2- 2- از 1 / 1 / 1368 تا پایان سال 1370 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج ماده 111 قانون اخیرالذکر درصورت تشخیص علی الراس 10 % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 قانون جاری بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت بوده است .

2- 3- از 1 / 1 / 1371 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4 % مالیات اضافی) میباشد ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده 96 یا 105 آن قانون باشند باید از طریق رسیدگی به دفاتر و در موارد مذکور درماده 97 به طریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده 154 قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 رابعاً این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د آن قانون میباشند .

3- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از 1 / 1 / 1368 به بعد میباشد:

3- 1- از 1 / 1 / 1368 تا پایان سال 1370 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده 111 قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس 10 % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال 1370 خاتمه مییابد بابت این سال مالی نرخ موضوع ماده 131 اصلاحی و در مورد سالهای قبل و نیز در خصوص سایر مودیان نرخ موضوع ماده 131 پیش از اصلاح رابعاً مودی پیمانکار در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د ماده 105 قانون جاری بوده است .

3- 2- از 1 / 1 / 1371 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 میباشد . ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده 96 یا ماده 105 آن قانون باشند , باید از طریق رسیدگی بدفاتر و در موارد مذکور در ماده 97 بطریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده 154 قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی موضوع ماده 131 رابعاً‌ پیمانکار در صورتیکه دارای شخصیت حقوقی باشد مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف “ و “د” ماده 105 خواهد بود . ضمناً درخصوص پیمانکاری اشخاص خارجی باید برحسب سال مالیاتی مورد رسیدگی مقررات موضوع تبصره 4 سابق ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (تبصره ماده 111 اصلاحی) و متن ماده 111 اصلاحی قانون مذکور را مدنظر داشته باشند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:59486/9146/4/30

اداره کل مالیات برشرکتها
بازگشت به نامه شماره 37 / 2850 مورخ 27 / 2 / 1373 و ضمن یادآوری این که آیین نامه موضوع ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مربوطه به آن هنوز ابلاغ نگردیده است یادآور می شود که به نظر این دفتر به طور کلی درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند اعم از اینکه پروانه مزبور را قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (7 / 2 / 1371) و یا بعداز آن اخذ نموده باشند به مدت 10 سال مقرر از تاریخ اصلاحیه مذکور با رعایت ضوابط مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . ضمناً درخصوص معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی موضوع ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.

محمد علی خوش اخلاق
مدیر کل دفتر فنی مالیاتی

شماره:615/5/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم , تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی – سازمان تربیت بدنی – سازمان بهزیستی کشور

هیات وزیران در جلسه 1393/8/18 به پیشنهاد شماره 39406 مورخ 1393/2/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

” اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- “

 

ماده 1_ درآمد مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها مدارس ابتدایی , راهنمایی, متوسطه , فنی و حرفه ای و  دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی/غیردولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی ربط می باشد.

 

تبصره 1: درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد.

 

تبصره 2: درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.

تبصره 3: مدارس: واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند.

تبصره 4: منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/غیردولتی موسساتی است که بر اساس مجوز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی/غیرانتفاعی تاسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تایید وزارتخانه های یادشده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند.

ماده 2_ درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط , بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است . هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .

تبصره: درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی با حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توام ئبه صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی موسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

 

ماده 3_ درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . منظور از فعالیت های ورزشی , آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می شود و توسط باشگاه ها و موسسات ورزشی انجام می پذیرد .

تبصره 1: درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان یا مشخصات باشگاه و موسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آن ها از دولت و یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد. سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و موسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند.

تبصره 2: کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

شماره: 97440/ت 50691هـ

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 7483- 4 / 30 مورخ 27 / 7 / 1377 ریاست شورای عالی مالیاتی که با توجه به نامه شماره 11 / 44758 مورخ 16 / 7 / 1377 دفتر ریاست محترم جمهور منضم به تصویر نامه شماره 22125 / 1 مورخ 6 / 7 / 1377 ریاست محترم سازمان تربیت بدنی راجع به مشکلات مبتلا به مؤسسات و باشگاه های ورزشی به لحاظ وجود بوفه ونفی معافیت مالیاتی آنها از طرف برخی حوزه های مالیاتی عنوان محترم درآمدهای مالیاتی تهیه شده است، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 17 / 8 / 1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که “اصولاً تأسیس مؤسسات وباشگاه های ورزشی با توجه به ضرورت رفع خستگی وتأمین شرایط مطلوب برای ادامه فعالیت های ورزشی توسط علاقمندان، با داشتن بوفه ای برای ارائه چای، نوشابه، آبمیوه وامثالهم ملازمه دارد وبه نظر نمی رسد مقصود مقنن از حصر امر مؤسسات و باشگاه های مزبور به فعالیت ورزشی به لحاظ اعطاء معافیت مالیاتی محروم نمودن آنها از داشتن بوفه باشد” ودر خاتمه گزارش پیشنهاد طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن پس از بحث وتبادل نظر راجع به مسئله مطروحه به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
چنانچه در تأسیس وفعالیت مؤسسات وباشگاه های ورزشی وجود بوفه ای به طور متعارف ودر حدود رفع نیازهای مربوط به امور ورزشی داخلی باشگاه یا مؤسسه لازمه امر بوده وایجاد آن خارج از چارچوب مجوز سازمان تربیت بدنی نبوده باشد، صرف وجود چنین بوفه ای باشگاه یا مؤسسه مورد نظر را از قید وحصر مذکور در قسمت اخیر ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن خارج ننموده سبب نفی معافیت مالیاتی موضوع آن ماده نخواهد بودوچنانچه فعالیت بوفه خارج از حدود ومجوز مذکور باشد، تنها درآمد حاصل از بوفه برابر مقررات مشمول مالیات شده وجود آن نافی اصل معافیت باشگاه یا مؤسسه نمی گردد.

علی اکبر سمیعی-محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش-غلامحسین هدایت عبدی-محمد علی سعیدزاده-داریوش آل اقا-اصغر بختیاری-محمد علی بیگ پور-حسن محمدیان

شماره:8904/4/30

گزارش شماره 817- 5 / 30 مورخ 12 / 3 / 73 دفتر فنی مالیاتی (سابق) عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است گزارش مزبور مبنی بر طرح این مسئله که آیا معافیت مالیاتی موضوع ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً شامل درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی فرهنگی مدارس غیرانتفاعی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی است . یا اینکه معافیت مذکور نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرآموزشی مانند فروش دارائیها و سایر فعالیتهای دیگر نیز تسری دارد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه آن پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید قطع نظر از نوع درآمد مکتسبه , بطور کلی برابر مفاد ماده 134 اصلاحی یادشده شرط معافیت آن است که مدارس و دانشگاهها و مراکز مورد بحث با ضوابط و مجوز مراجع قانون ی ذیربط (وزارت آموزش و پرورش یا حسب مورد سایر وزارتخانه های ذیربط) تاسیس و اداره شود بنابراین درآمد هر یک از موسسات مذکور که حسب ضوابط و مجوز یادشده تاسیس و اداره می شوند , از پرداخت مالیات معاف و در غیر اینصورت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود ضمناً جهت دقت در اجرای قانون نظر ماموران و مراجع مالیاتی را به کلیه مقررات و آیین نامه ها و ضوابط تاسیس و اداره مدارس و دانشگاهها و مراکز پیش گفته مربوط معطوف می دارد.

محمدعلی خوش اخلاق- علی اکبرسمیعی- علی اکبرنوربخش- غلامحسین هدایت عبدی- محمود حمیدی- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده- علی افرا- صمد کرباسی

شماره:12963/4/30

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1998- 5 / 30- 26 / 7 / 1371 عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی این مسئله را مطرح نموده است که:

” بنا به مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واحدهای تولیدی که برای آنها از طرف وزارتخانه های صنایع سنگین یا معادن و فلزات پروانه یا کارت تاسیس صادر گردیده،مشمول معافیت مالیاتی می باشند. امادر آن ماده به فعالیتهای معدنی اشاره ای نشده است در حالیکه با اصلاح ماده مذکور بشرح مصوبه 7 / 2 / 1371،برای واحدهای معدنی نیز معافیت منظور گردیده است . با این وصف آیا معادنی که از تاریخ تصویب قانون مصوب 3 / 12 / 1366 تا تاریخ اجرای اصلاحیه مربوط برای آنها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره برداری یا کارت تاسیس صادره شده است نیز در زمره واحد تولید بوده از تسهیلات مقرر بر خوردار می باشند یا خیر . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم،پس از شور و بررسی در جلسه مورخ 20 / 10 / 1371 بشرح زیر دراین باره اعلام رای می نماید: از آنجاکه وزارت معادن و فلزات علاوه بر معادن ممکن است برای واحدهای تولیدی دیگر نیز پروانه یا کارت صادر نماید،علیهذا قید عنوان وزارت مذکور در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 جز و مراجع ذیصلاح برای صدور پروانه یا کارت،منحصرا” از این جهت بوده است. با این وصف از احکام ماده قانون ی مذکور قبل از اصلاح افاده تعمیم معافیت نسبت به فعالیتهای معدنی نمی شود. مضافا” به اینکه قبلا” براساس ماده 134 قانون یاد شده برای درآمده شرکتهای تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ معافیت پنجساله پیش بینی شده بود که حسب مورد اینگونه شرکتها از باقیمانده مدت پنج سال مذکور برخوردار خواهند بود.

محمدتقی نژاد عمران علی اکبر سمیعی محمد طاهر مجیدمیرهادی محمود حمیدی علی اکبر نوربخش رضان زنگنه محمد رزاقی محمد علی سعیدزاده

شماره:12354/4/30

“صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “
اختلاف نظربین دفترفنی مالیاتی وممیزکلی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران ازباب شمول یاعدم شمول مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن درموردشغل بسازوبفروش موضوع گزارش شماره 559 / 5 / 30- 10 / 2 / 1367 منضم به گزارش وارده به شماره 4074 / 4 / 30- 22 / 4 / 1367 آقای علی اصغرعابدی مشاورمحترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 11 / 3 / 1367 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 11 / 3 / 1367 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 257 قانون یادشده به شوراارجاع وشورابابحث و بررسی لازم پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید:
ازآنجاکه مقررات تبصره 2 ماده 134 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن ازجهت درآمدهای معوقه واستثنائی که منشاآن پنج فعالیت مداوم یابیشترباشدمقیدومحصوربه درآمدهای حاصل ازحق تالیف و اختراع واکتشاف گردیده ودرمورددرآمدهای مشابه آن ازطرف وزارت متبوع تاکنون فهرستی تهیه وبه تصویب هیات وزیران نرسیده لذادرآمدحاصل ازشغل بسازوبفروش که منشاآن لااقل پنج سال فعالیت مداوم بوده باشدمشمول تبصره مذکورنمی گردد.

محمدتقی نژادعمران محمدطاهر محمدتقی قزلباش محمودحیدری

نظراقلیت:
نظربه اینکه تحقق درآمدناشی ازفعالیت بسازوبفروش بدون فروش املاک غیرممکن است وازطرفی درتبصره 2 ماده 134 بفروش املاک تصریح شده است و احداث بنای مشمول مالیات بردرآمدبسازوبفروش نیزممکن است مستلزم پنج سال فعالیت مداوم یابیشترباشد،لذادرآمدحاصل ازبسازوبفروش که بافروش ملک تحقق می یابدازجهت نحوه محاسبات مالیات مشمول مقررات تبصره مذکورخواهدبود.

علی اکبرسمیعی

“مجموعه قوانین مالیاتی- تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375-
انتشارات فردوسی ” صفحه 327
10

شماره:4158/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴