• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۴۲

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

پیرو بخشنامه های شماره 29502 / 2556 / 5 / 30 مورخ 20 / 6 / 1372 و 220 / 775- 211 مورخ 25 / 1 / 82 و 4058 / 936- 211 مورخ 20 / 3 / 83 و تصویر نامه شماره 854 / 121 مورخ 26 / 1 / 85 سازمان صنایع دستی ایران که در پی استعلام شماره 23036 / 3918- 211 مورخ 27 / 12 / 84 (تصویر پیوست) واصل گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 23036 / 3918 / 211
تاریخ: 27 / 12 / 1384
پیوست:

مدیر عامل محترم سازمان صنایع دستی ایران

احتراماً، با عنایت به فعالیتهای مذکور در بند (گ) نامه شماره 7771 / 1 / 110 مورخ 29 / 11 / 81 آن سازمان خواهشمند است اعلام فرمائید اشخاصی که در ارتباط با تولید انواع قطعات گچی اصطلاحاً (گچ بری پیش ساخته) فعالیت می نمایند مصنوعات و تولیدات افراد مورد نظر نیز جزء صنایع دستی مورد اشاره در بند یاد شده گچ بری تلقی می گردد یا خیر.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 29502 / 2556 / 5 / 30
تاریخ: 20 / 06 / 1372
پیوست:

بپیوست تصاویر فهرست الفبائی رشته های مختلف صنایع دستی کشور همراه با تعاریف و ویژگیها و طبقه بندی صنایع مذکور،واصله ازسازمان صنایع دستی ایران به لحاظ ارتباط با ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن،مصوب 7 / 2 / 1371 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 220 / 775 / 211
تاریخ: 25 / 01 / 1382
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کلدفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره 29502 / 2556 / 5 / 30 مورخ 20 / 6 / 72 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت و ضمایم آن درخصوص فهرست الفبائی 123 رشته از صنایع دستی کشور همراه با تعاریف،ویژگی ها و طبقه بندی صنایع مذکور واصله از سازمان صنایع دستی ایران،تصویر نامه شماره 7771 / 1 / 110 مورخ 29 / 11 / 81 سازمان مزبور در مورد اعلام تعداد دیگری از رشته های صنایع موصوف که در فهرست فوق الذکر لحاظ نشده است،جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 4058 / 936 / 211
تاریخ: 20 / 03 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره 29502 / 2556 / 5 / 30 مورخ 20 / 6 / 1372 و 220 / 775- 211 مورخ 25 / 1 / 1382 و ضمایم مربوط به تصویر نامه شماره 4302 / 1 / 110 مورخ 4 / 3 / 1383 سازمان صنایع دستی ایران که به موجب آن رفوگری فرش ورنگرزی سنتی (گیاهی) نیز جزء رشته های صنایع دستی محسوب گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره:50177/172/211

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کلدفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

پیرو بخشنامه های شماره 29502 / 2556 / 5 / 30 مورخ 20 / 6 / 1372 و 220 / 775- 211 مورخ 25 / 1 / 82 و 4058 / 936- 211 مورخ 20 / 3 / 84 و ضمائم مربوط تصویر نامه شماره 5189 / 8 / 110 مورخ 7 / 6 / 1384 سازمان صنایع دستی ایران که بموجب آن طراحی و نقاشی قالی نیز جزء رشته های صنایع دستی محسوب گردیده جهت اطلاع و بهربرداری لازم به پیوست ارسال می گردد .

علی اکبرسمیعی

شماره: 29502 / 2556 / 5 / 30
تاریخ: 20 / 06 / 1372
پیوست:

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان…….
شورای عالی مالیاتی
اداره کل مالیات …….
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

به پیوست تصاویر فهرست الفبائی رشته های مختلف صنایع دستی کشور همراه با تعاریف و ویژگیها و طبقه بندی صنایع مذکور،واصله از سازمان صنایع دستی ایران بلحاظ ارتباط با ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن،مصوب 7 / 2 / 1371 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد

احمد حسینی
معاون واحدهای مالیاتی

الف: تعاریف صنایع دستی
در دایره المعارف بریتانیکا و ضمن تعریف معنای واژه ای صنایع دستی آمده است که: ” صنایع دستی به آن گروه از صنایع گفته میشود که مهارت،ذوق و بینش انسان در تولید آن نقش اساسی دارد ” و از دیدگاه استاد علی اکبر دهخدا صنایع دستی عبارت است از: ” آنچه با دست ساخته میشود،از پارچه و قالی ساخته های فلزی و غیره – مقابل صنایع ماشینی ” و استاد دکتر محمد معین را عقیده بر این است که: ” صنایع دستی “ شامل صنعت هایی که دست در آن دخیل است مانند پارچه بافی و قالیبافی میشود ” بموجب تعریف دیگری “ صنایع دستی به آن رشته از صنایع اطلاق میشود که تمام یا قسمتی از مراحل ساخت فرآورده های آن با دست انجام گرفته و در چهارچوب فرهنگ و بینش های فلفسی و ذوق و هنر انسان های هر منطقه با توجه به میراث های قومی آنان ساخته میشود . آخرین تعریفی که از صنایع دستی و توسط گروهی از کارشناسان سازمان صنایع دستی ایران ارائه شده چنین است: صنایع دستی به مجموعه ای از “ هنر – صنعت ها ” اطلاق میشود که عمدتا ” با استفاده از مواد اولیه ی بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید بکمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی میشود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده بنحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی اینگونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه ای میباشد با اینهمه از آنجا که تاثیر فوق العاده ی سنت ها ور سوم منطقه یی در صنایع دستی بخوبی قابل رویت است،تعریف مشخص و معینی به عنوان یک تعریف استاندارد از آنچه صنایع دستی نامیده می شود،نمی توان به دست داد . ولی با توجه به تعاریف فوق الذکر و سایر تعاریفی که تاکنون در این زمینه عنوان شده می توان ویزگیهای زیر را برای محصولات دست ساخته قابل شد .
ب: ویژگیهای صنایع دستی

 

1_ انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید توسط دست و ابزار و وسائل دستی- برای تولید هر یک از فرآورده های دستی مراحل متعددی طی میشود ولی انجام کلیه این مراحل بوسیله دست و ابزار و وسائل دستی الزامی نبوده و چنانچه تنها قسمتی از مراحل اساسی تولید باین طریق انجام شود،محصول تولید شده با توجه به مواردی که در تعریف ذکرگردیده،صنایع دستی محصوب میگردد

 

2_ حضور موثر و خلاق انسان در تولید و شکل بخشیدن به محصولات ساخته و امکان ایجادتنوع و پیاده کردن طرحهای مختلف در مرحله ی ساخت اینگونه فرآورده ها

 

3_ تامین قسمت عمده مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی

 

4_ داشتن بار فرهنگی (استفاده از طرحهای اصیل،بومی و سنتی)

 

5_ عدم همانندی و تشابه فرآورده های تولیدی با یکدیگر .

 

6_ عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد در مقایسه با صنایع دیگر

 

7_ دارا بودن ارزش افزوده زیاد در مقایسه با صنایع دیگر

 

8_ قابلیت ایجاد و توسعه در مناطق مختلف (شهر،روستا و حتی در جوامع عشایری) .

 

9_ قابلیت انتقال تجربیات و رموز و فنون تولیدی بصورت سینه به سینه و همچنین طبق روش استاد و شاکردی .
ج: طبقه بندی صنایع دستی
صنایع دستی کشورمان را می توان از جهات مختلف طبقه بندی نمود ولی از آنجا که روش و تکنیک تولید فرآورده های دستی یکی از مهمترین وجوه تمایز این صنعت می باشد،لذا در این جا طبقه بندی عمدتاً ” برمبنای روش و تکنیک ساخت اینگونه محصولات بعمل آمده است

 

1_ بافته های داری: محصولاتی که به کمک دارهای افقی یا عمودی مستقر در زمین در زمان بافت ،تولید می شود،بافته های داری محسوب می گردند،مثل قالی ،گلیم،چنته،رویه پشتی و بعضی از انواع زیلو

 

2_ دستبافی (نساجی ستنی) : فرآورده هایی که با کمک دستگاههای بافندگی دووردی،چهاروردی،شش وردی،هشت وردی و ژاکاردستی تولید می گردد،دستبافی محسوب می شود،نظیر جاجیم،ترمه،زری،شال و انواع پارچه های پنبه ای،پشمی و کرکی،از جمله خصوصیات این رشته از صنایع دستی این است که

اولاً “ – کلیه مراحل سه گانه بافندگی (ایجاد دهنه کار،پود گذاری و دفتین زدن) با حرکات دست و پا انجام می شود .

ثانیاً – امکان استفاده از پودهای رنگی به میزان نامحدود و هم چنین تنوع طرح بافت با در اختیار داشتن و کنترل حرکات وردها میسر می گردد که این امر نشانگر حضور موثر و خلاق انسان در تولید است

 

3_ بافتنی: انواع مصنوعاتی که با کمک میل و قلاب و نظایر آن و با الیاف طبیعی تولید می شود جزء بافتنی ها به حساب می آید نظیر دستکش،جوراب،کلاه،شال گردن،روسری و ….

 

4_ روکاری و رودوزی:کلیه مصنوعاتی که از طریق دوختن سنتی بر روی پارچه های بدون نقش و یا کشیدن قسمتی از نخهای تاروپود پارچه بوجود می آید در گروه رودوزی و یا روکاری جای دارد،نظیر:سوندوزی،قلابدوزی،ملیله دوزی،خامه دوزی،خوس دوزی،گلابتون دوزی،پته دوزی و ….

 

5_ چاپ های سنتی:کلیه پارچه هایی که بوسیله ی قلم مو،مهر و نظایر آن رنگ آمیزی شده و نقش می پذیرد جزء چاپهای ستی بحساب می آید مانند چاپ قلمکار و چاپ کلاقه ای (باتیک) و چاپ دندانی

 

6_ نمد مالی: انواع مصنوعاتی که براثر درگیری و متراکم نمودن پشم و کرک در شرایط فنی مناسب از طریق ورزدادن تهیه می شوند،جزء گروه نمدمالی می باشند نظیر کلاه نمدی،پالتو نمدی (کپنک)،نمد زیر انداز و نمد پادری

 

7_ سفالگری و سرامیک سازی: به محصولاتی که با استفاده از گل رس و همچنین گل حاصله از سنگهای کوارتز و کائولن بکمک دست و چرخ سفالگری ساخته و سپس پخته می شود سفال و سرامیک اطلاق میگردد
برای تکمیل اشیاء ساخته شده در نقاط مختلف کشور برحسب سنت و رسوم اقدام به نقاشی،کندکاری و یا ایجاد نقوش برجسته روی آنها شده و از لعاب مناسب برای پوشش سطح اشیاء استفاده میگردد،محصولات تولید شده این گروه شامل انواع پارچ و لیوان،ظروف غذاخوری،گلدان و …. می باشد .

 

8_ شیشه گری: محصولاتی را که از طریق شکل دادن مواد معدنی ذوب شده در کوره نظیر: سیلیس،خرده شیشه و یا ترکیبی از این دو و با استفاده از روش دمیدن توسط لوله مخصوص و کاربرد ابزار دستی انبر،قیچی و غیره حاصل می شود شیشه دست ساز می نامند که شامل مراحل تکمیلی و تزئینی دیگری نظیر نقاشی و تراش هم می گردد

 

9_ تولید فرآورده ای پوست و چرم: محصولاتی که با استفاده از پوست و چرم دباغی شده به شیوه سنتی تولید میگردد نظیر پوستین،کلاه پوستی،چاروق،محصولات تکمیلی چرمی (نظیر تلفیق چرم با محصولات دستباف) جزئ این گروه هستند

 

10_ ساخت محصولات فلزی و آلیاژ: فرآورده هایی که به شیوه سنتی و با استفاده از ابزار دستی و انواع فلزات (مس،نقره و آهن) و انواع آلیاژهای (برنج و ورشو) تولید می گردد نظیر: انواع ظروف خانگی،چاقو و قندشکن،قلم تراش،قفل و …. جزء این گروه می باشند

 

11_ قلمزنی،مشبک کاری و حکاکی روی فلزات و آلیاژها: (هنر-صنعتی) است که طی آن طرحها و نقوش صنعتی با استفاده از قلم،چکش و سایر ابزار دستی بر روی اشیاء ساخته شده از فلز یا آلیاژ شکل می گیرد

 

12_ سنگتراشی و حکاکی روی سنگ: شامل مصنوعاتی می گردد که مواد اولیه اصلی آن را از انواع سنگ ها،نظیر فیروزه،سنگ مرمر،سنگ یشم،سنگ سیاه،سنگ سفید (آلاباستار) و… تشکیل می دهد و بکمک ابزار و وسایل مختلف تراشیده یا حکاکی می شود ،‌نظیر: انواع ظروف،پایه چراغ،قاب عکس،انواع نگین و…

 

13_ خراطی چوب: خراطی شیوه ای از تولید محصولات چوبی است که طی آن و توسط ابزار و وسایل مختلف و عمدتاً بوسیله دستگاه خراطی اشیائی نظیر انواع قلیان،گهواره،پایه آباژور و ظروف مختلف ساخته و پرداخته می شود.

 

14_ ریزه کاری و نازک کاری چوب: روشی از ساخت فراورده های چوبی است که طی آن بوسیله وسایل نجاری نظیراره ،‌رنده،سوهان،مغار و… قطعات کوچک چوبی آماده شده بصورت روکش بر روی بدنه چوبی چسبانده و تحت فشار شکل گرفته و از این طریق انواع شکلات خوری،زیر سیگاری،قاب عکس و نظایر آن تولید و عرضه می گردد

 

15_ منبت کاری،کنده کاری و مشبک کاری چوب: شیوه ای دیگر از تولید محصولات چوبی است که طی آن طرحها و نقوش سنتی با استفاده از قلم،چکش،مغار و سایر ابزار نجاری بر روی چوب های مرغوب و بادوام شکل می پذیرد.

 

16_ حصیر بافی: منظور از حصیر بافی که ضمناً بامبو بافی،مروار بافی،ترکه بافی،سبد بافی،و چیغ بافی را نیز شامل می شود،همان بافت رشته های حاصله از الیاف سلولزی (گیاهی) بکمک دست و ابزار ساده دستی است که طی آن محصولات مختلفی نظیر،حصیر زیرانداز،سفره حصیری،انواع سبید . انواع ظروف و… تولید و عرضه می گردد در مورد چیغ بافی ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر الیاف گیاهی ضمن بافت از نخ پشمی رنگ شده نیز برای ایجاد نقوش و طرحهای سنتی استفاده می گردد

 

17_ خاتم سازی: روشی از تولید فرآورده های چوبلی است که طی آن با استفاده از روکش حاصله از سهم چسباندن قطعات کوچک فلزات،استخوان و انواع چوب در اشکال و طرحهای سنتی (عمدتاً بصورت هندسی) و بکمک ابزار و وسایل مختلف فرآورده هایی نظیر،انواع قاب عکس،جاسیگاری،شکلات خوری،میز،صندلی و … ساخته می شود

 

18_ معرق کاری: ترسیم طرحها و نقش های سنتی بر روی زمینه چوبی یا سرامیک و خالی کردن داخل خطوط طرحها و پرکردن فضای خالی شده بوسیله قطعات آماده شده چوبی،سرامیک،فلزی ،‌صدفی و سنگی را معرق کاری می گویند.

 

19_ کاشی گری: صنعتی است پر سابقه که طی آن انواع کاشی ها با استفاده از طرحها و نقش های سنتی برای استفاده در ابنیه مذهبی و تاریخی از طریق قالب گیری گل رس،پختن آن در کوره و لعاب زنی ،‌نقاشی و پخت مجدد در کوره ساخته و پرداخته می شود

 

20_ ملیله سازی: منظور ساخت اشیاء‌مختلف نظیر: ‌سرویس چایخوری،تنگ و همچنین برخی از زینت آلات با است فده از مفتولهای نقره،طلا و مس و بکمک ابزار و وسایل ساده فلز کاری نظیر حدیده،انبر،قیچی،کوره مخصوص و… می باشد.

 

21_ مینا کاری: در اینجا مراد ساخت بدنه فلزی،لعاب کاری،پخت،نقاشی و پخت مجدد اشیاء در کوره می باشد که تمامی این مراحل بکمک ابزار و وسایل ساده و استفاده از طرحهای اصیل و سنتی در مرحله نقاشی انجام می پذیرد.

 

22_ ساخت اشیاء مستظرفه و هنری: در اینجا منظور ساخت اشیاء و وسایل ظریفه ای است که در آنها عامل هنر بمراتب بیش از فنون تولیدی دخالت دارد و شامل مینیاتور سازی،نقاشی روی صدف ،‌نقاشی روی چرم،پاپیه ماشد و تذهیب می شود

 

23_ ساخت زیورآلات: در اینجا مراد ساخت و تولید انواع جواهرات محلی و همچنین انواع زینت آلات با استفاده ازطلا،نقره و انواع آلیاژها می باشد.

 

24_ ساخت سایر فرآورده های دستی: منظور ساخت سایر محصولات دستی نظیر: فیروزه نشانی (فیروزه کوبی)،طلا کوبی روی فولاد، انواع عروسک های محلی،تخت کشی گیوه (آجیده ولته ای) و … که با ابزار و وسایل دستی و با استفاده از طرحهای سنتی ساخته و پرداخته می شود،می باشد..

شماره: 220 / 775 / 211
تاریخ: 25 / 01 / 1382
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره 29502 / 2556 / 5 / 30 مورخ 20 / 6 / 72 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت و ضمایم آن درخصوص فهرست الفبائی 123 رشته از صنایع دستی کشور همراه با تعاریف ،ویژگی ها و طبقه بندی صنایع مذکور واصله از سازمان صنایع دستی ایران،تصویر نامه شماره 7771 / 1 / 110 مورخ 29 / 11 / 81 سازمان مزبور در مورد اعلام تعداد دیگری از رشته های صنایع موصوف که در فهرست فوق الذکر لحاظ نشده است،جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 4058 / 936 / 211
تاریخ: 20 / 03 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره 29502 / 2556 / 5 / 30 مورخ 20 / 6 / 1372 و 220 / 775- 211 مورخ 25 / 1 / 1382 وضمایم مربوط به تصویر نامه شماره 4302 / 1 / 110 مورخ 4 / 3 / 1383 سازمان صنایع دستی ایران که به موجب آن رفوگری فرش ورنگرزی سنتی (گیاهی) نیز جزءرشته های صنایع دستی محسوب گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 5189 / 8 / 110
تاریخ: 07 / 06 / 1384
پیوست:

جناب آقای سمیعی
معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
با سلام
احتراماً عطف به نامه شماره 10048 / 1537- 211 مورخ 30 / 5 / 84،به استحضار می رساند رشته طراحی و نقاشی قالی از رشته های طراحی سنتی است که جزو رشته های تولیدی صنایع دستی محسوب می شود و مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد

حمید حاجی پور
معاون امور فنی و اقتصادی

شماره: 7771 / 1101
تاریخ: 29 / 11 / 1381
پیوست:

جناب آقای خجسته
معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور درآمدهای مالیاتی کشور

با سلام
احتراماً، طبق مفاد ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 7 / 12 / 1371 بدین شرح که ” درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی وشرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیاتی معاف است”، از آنجائیکه در مجموعه قوانین مالیاتی، 123 رشته صنایع دستی درج گردیده و رشته های صنایع دستی ذیل لحاظ نشده است، لذا خواهشمند است به منظور استفاده صنعتگران این رشته ها از بخشودگی مالیاتی دستور فرمائید اقدام لازم مبذول و از نتیجه حاصله این سازمان را مطلع فرمایند.

 

الف) آجیدده دوزی- آیینه کاری- ارسی سازی- افراز فلزی- ارمک بافی

 

ب) بافتنی های سنتی- بخارا دوزی- بادله دوزی- برقع

 

پ) پولک دوزی- پیله دوزی

 

ت) تراش سنگهای قیمتی- تشعیر

 

ج) جلد سازی سنتی- جل
چ) چلنگری- چیری

 

ح) حکاکی روی فل

 

ز- حجم سازی (چوبی) – حمام سری- حجاری
خ) خرمهره سازی- خراطی سنگ- خوشنویسی

د) درویش دوزی- دواتگری

ز) زغره دوزی- زمودگری- زیر اندازی نمدی
س) سکمه دوزی- ساز های سنتی- سرامیک با نقش زیر لعابی- سرامیک با نقش رو لعابی
ش) شیشه گری فوتی
ص) صنایع دستی چرمی
ط) طراحی سنتی
ع) علم سازی
ق) قلم کار نقاشی- قناوی

ز- قلمزنی- قفل سازی- قواره بری- قطاعی
ک) کلاه نمدی- کرباس بافی- کاشی هفت رنگ- کاشی معرق- کاشی زرین فام – کاغذ سازی سنتی- کاربندی- کپو
گ) گچبری – گبر دوزی- گره خور (دندانی) – گلیج- گلیمچه- گلیم گل برجسته
م) مداخله بافی- مخمل بافی- متکازین- موج بافی- مفرش- مسند مسگری- مجسمه سازی- مشبک سنگ- موزائیک سنگ- معرق شیشه- مروار بافی- مینا (مینا خانه بندی، پنجره ای، نقاشی و مرصع)

ن) نقش دوزی- نقاشی روی ابریشم- نقشه کشی قالی و گلیم- نقاشی لاکی (روغنی) – نقاشی دیوار سنتی- نقش اندازی ضربی روی چرم

و) ورشو سازی
ه) همجوشی شیشه

یدا… طاهرنژاد
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

شماره: 13521/2291/211

جناب آقای سمیعی
معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام احتراماً عطف به نامه شماره 10048 / 1537- 211 مورخ 30 / 5 / 84،به استحضار می رساند رشته طراحی و نقاشی قالی از رشته های طراحی سنتی است که جزو رشته های تولیدی صنایع دستی محسوب می شود و مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد .

حمید حاجی پور
معاون امور فنی و اقتصادی

شماره: 5189/8/110

جناب آقای سمیعی

معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً عطف به نامه شماره 10048/1537-211 مورخ 84/5/30 ، به استحضار می‌رساند رشته طراحی و نقاشی قالی از رشته‌های طراحی سنتی است که جزو رشته‌های تولیدی صنایع دستی محسوب می‌شود و مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد .

حمید حاجی پور- معاون امور فنی و اقتصادی

شماره:5189/8/110

پیرو بخشنامه شماره 29502 / 2556 / 5 / 30 مورخ 20 / 6 / 1372 و 220 / 775- 211 مورخ 25 / 1 / 1382 و ضمایم مربوط به تصویر نامه شماره 4302 / 1 / 110 مورخ 4 / 3 / 1383 سازمان صنایع دستی ایران که به موجب آن رفوگری فرش و رنگرزی سنتی (گیاهی) نیز جزء رشته های صنایع دستی محسوب گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 29502 / 2556 / 5 / 30
تاریخ: 20 / 06 / 1372
پیوست:

بپیوست تصاویر فهرست الفبائی رشته های مختلف صنایع دستی کشور همراه با تعاریف و ویژگیها و طبقه بندی صنایع مذکور،واصله ازسازمان صنایع دستی ایران به لحاظ ارتباط با ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن،مصوب 7 / 2 / 1371 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 220 / 775 / 211
تاریخ: 25 / 01 / 1382
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کلدفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره 29502 / 2556 / 5 / 30 مورخ 20 / 6 / 72 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت و ضمایم آن درخصوص فهرست الفبائی 123 رشته از صنایع دستی کشور همراه با تعاریف،ویژگی ها و طبقه بندی صنایع مذکور واصله از سازمان صنایع دستی ایران،تصویر نامه شماره 7771 / 1 / 110 مورخ 29 / 11 / 81 سازمان مزبور در مورد اعلام تعداد دیگری از رشته های صنایع موصوف که در فهرست فوق الذکر لحاظ نشده است، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 4302 / 110
تاریخ: 04 / 03 / 1383
پیوست:

جناب آقای محمد قاسم پناهی
معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره 2267 / 623- 211 مورخ 22 / 2 / 83 به اطلاع می رساند رفوگری فرش و رنگرزی سنتی (گیاهی) جزء رشته های صنایع دستی محسوب می گرددو مشمول مزایای معافیت مالیاتی موضوع ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه های بعدی می باشد.

ید ا… طاهرنژاد
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
سازمان صنایع دستی ایران

شماره:4058/936/211

نظر به این که در مواردی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان ، بدون اعمال معافیت مالیاتی از جمله مواد 132 ، 133 ، 141 و 142 مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن اقدام به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نموده و مودیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع از قانون و مقررات مالیاتی حسب مورد با قبول برگ تشخیص یا توافق با ممیز کل مالیاتی در مورد میزان درآمد مشمول مالیات ، مالیات متعلقه را پرداخت نموده و همچنین مواردی که مودی استحقاق قانونی برخورداری از معافیت مالیاتی را داشته اما پرداختکننده وجه به موجب قانون ، مالیاتهای تکلیفی مقرر در ماده 104را از وجوه پرداختی به وی کسر و به حسابهای مالیاتی واریز نموده است ابهاماتی برای ماموران مالیاتی در خصوص اصلاح برگ مالیاتی قطعی و استرداد وجوه پرداختی حسب مورد وجود دارد و لذا از آنجائیکه مفاد ماده 242 قانون مزبور فقط ناظر به استرداد مالیات‌هائی که به علت اشتباه محاسبه اضافه دریافت شده است نبوده بلکه شامل مالیات‌هائی که طبق مقررات قانونی قابل استرداد هستند نیز خواهد بود ، چنانچه مودی پس از قطعیت مالیات و آگاهی از عدم برخورداری معافیت‌های مالیاتی که توسط حوزه مالیاتی اعمال نگردیده درخواست استرداد و یا اصلاح برگ قطعی را با توجه به داشتن استحقاق معافیت بنماید ، به منظور اجرای مقررات و پرهیز از اتخاذ رویه‌های متفاوت مقرر میدارد:
چنانچه مودی مالیاتی با توجه به مراتب فوق (قبول برگ تشخیص و یا توافق با ممیزکل مالیاتی) و در صورت دارا بودن سایر شرایط ، استحقاق معافیت مالیاتی را داشته و مالیات دوره عملکرد مورد نظر قطعیت یافته اما برگ قطعی آن صادر و یا ابلاغ نشده و همچنین در صورتیکه برگ مالیات قطعی نیز صادر و ابلاغ گردیده باشد ممیزین مالیاتی مکلفند طی گزارش عنوان سرممیزی مربوطه و پس از ملاحظه و تائید ممیز کل مالیاتی ذیربط درآمدهای معاف از پرداخت مالیات را از درآمدهای قطعی شده سابق کسر و برگ مالیات قطعی یا برگ قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت‌های یاد شده صادر و ابلاغ نمایند و اگر به جهت برخورداری از معافیت بطور کلی مالیاتی تعلق نگیرد موضوع را طی نامه‌ای به اطلاع مودی برسانند ضمناً در صورتیکه مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم اضافه پرداختی حسب مقررات ماده 242 قانون مذکور مسترد گردد .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:33207 /2989-211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

نظر به اینکه در مواردی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان , بدون اعمال معافیت مالیاتی از جمله ماده 132 ,ماده 132 ,ماده 141 و ماده 142 و غیره مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن اقدام به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نموده و مودیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع از قانون و مقررات مالیاتی حسب مورد با قبول برگ تشخیص یا توافق با ممیز کل مالیاتی در مورد میزان درآمد مشمول مالیات , مالیات متعلقه را پرداخت نموده و همچنین مواردی که مودی استحقاق قانون ی برخورداری از معافیت مالیاتی را داشته اما پرداخت کننده وجه به موجب قانون , مالیاتهای تکلیفی مقرر درماده 104 را از وجوه پرداختی به وی کسر و به حسابهای مالیاتی واریز نموده است ابهاماتی برای ماموران مالیاتی در خصوص اصلاح برگ مالیاتی قطعی و استرداد وجوه پرداختی حسب مورد وجود دارد و لذا از آنجائیکه مفاد ماده 242 قانون مزبور فقط ناظر به استرداد مالیاتهائی که به علت اشتباه محاسبه اضافه دریافت شده است نبوده بلکه شامل مالیاتهائی که طبق مقررات قانون ی قابل استرداد هستند نیز خواهد بود , چنانچه مودی پس از قطعیت مالیات و آگاهی از عدم برخورداری معافیت های مالیاتی که توسط حوزه مالیاتی اعمال نگردیده درخواست استرداد و یا اصلاح برگ قطعی را با توجه به داشتن استحقاق معافیت بنماید. به منظور اجرای مقررات و پرهیز از اتخاذ رویه های متفاوت مقرر میدارد:
چنانچه مودی مالیاتی با توجه به مراتب فوق (قبول برگ تشخیص و یا توافق با ممیزکل مالیاتی) و در صورت دارا بودن سایر شرایط , استحاق معافیت مالیاتی را داشته و مالیات دوره عملکرد مورد نظر قطعیت یافته اما برگ قطعی آن صادر و یا ابلاغ نشده و همچنین در صورتیکه برگ مالیات قطعی نیز صادر و ابلاغ گردیده باشد ممیزین مالیاتی مکلفند طی گزارش عنوان سرممیزی مربوطه و پس از ملاحظه و تائید ممیز کل مالیاتی ذیربط درآمدهای معاف از پرداخت مالیات را از درآمدهای قطعی شده سابق کسر و برگ مالیات قطعی یا برگ قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت های یاد شده صادر و ابلاغ نمایند و اگر به جهت برخورداری از معافیت بطور کلی مالیاتی تعلق نگیرد موضوع را طی نامه ای به اطلاع مودی برسانند ضمناً در صورتیکه مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم اضافه پرداختی حسب مقررات ماده 242 قانون مذکور مسترد گردد.

عیسی شهسوار خجسته

(بخشنامه شماره 33207- 23 / 06 / 82 بر اساس دادنامه شماره 325 مورخ 14 / 04 / 88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

شماره:33207 /2989/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره 29502 / 2556 / 5 / 30 مورخ 20 / 6 / 72 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت و ضمایم آن درخصوص فهرست الفبائی 123 رشته از صنایع دستی کشور همراه با تعاریف،ویژگی ها و طبقه بندی صنایع مذکور واصله از سازمان صنایع دستی ایران،تصویر نامه شماره 7771 / 1 / 110 مورخ 29 / 11 / 81 سازمان مزبور در مورد اعلام تعداد دیگری از رشته های صنایع موصوف که در فهرست فوق الذکر لحاظ نشده است،جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 7771 / 1101
تاریخ: 29 / 11 / 1381
پیوست:

جناب آقای خجسته
معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور درآمدهای مالیاتی کشور

با سلام
احتراماً، طبق مفاد ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 7 / 12 / 1371 بدین شرح که ” درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی وشرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیاتی معاف است”، از آنجائیکه در مجموعه قوانین مالیاتی، 123 رشته صنایع دستی درج گردیده و رشته های صنایع دستی ذیل لحاظ نشده است، لذا خواهشمند است به منظور استفاده صنعتگران این رشته ها از بخشودگی مالیاتی دستور فرمائید اقدام لازم مبذول و از نتیجه حاصله این سازمان را مطلع فرمایند.

 

الف) آجیدده دوزی- آیینه کاری- ارسی سازی- افراز فلزی- ارمک بافی

ب) بافتنی های سنتی- بخارا دوزی- بادله دوزی- برقع

پ) پولک دوزی- پیله دوزی

ت) تراش سنگهای قیمتی- تشعیر

ج) جلد سازی سنتی- جل
چ) چلنگری- چیری

ح) حکاکی روی فل

ز- حجم سازی (چوبی) – حمام سری- حجاری
خ) خرمهره سازی- خراطی سنگ- خوشنویسی

د) درویش دوزی- دواتگری

ز) زغره دوزی- زمودگری- زیر اندازی نمدی
س) سکمه دوزی- ساز های سنتی- سرامیک با نقش زیر لعابی- سرامیک با نقش رو لعابی
ش) شیشه گری فوتی
ص) صنایع دستی چرمی
ط) طراحی سنتی
ع) علم سازی
ق) قلم کار نقاشی- قناوی

ز- قلمزنی- قفل سازی- قواره بری- قطاعی
ک) کلاه نمدی- کرباس بافی- کاشی هفت رنگ- کاشی معرق- کاشی زرین فام – کاغذ سازی سنتی- کاربندی- کپو
گ) گچبری – گبر دوزی- گره خور (دندانی) – گلیج- گلیمچه- گلیم گل برجسته
م) مداخله بافی- مخمل بافی- متکازین- موج بافی- مفرش- مسن

د- مسگری- مجسمه سازی- مشبک سنگ- موزائیک سنگ- معرق شیشه- مروار بافی- مینا (مینا خانه بندی، پنجره ای، نقاشی و مرصع)
ن) نقش دوزی- نقاشی روی ابریشم- نقشه کشی قالی و گلیم- نقاشی لاکی (روغنی) – نقاشی دیوار سنتی- نقش اندازی ضربی روی چرم

و) ورشو سازی

ه) همجوشی شیشه

یدا… طاهرنژاد
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

شماره: 220/775/211

اداره کل امور اقتصادی ودارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی

قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی مصوب 22 / 12 / 1380 مجلس شورای اسلامی که در شماره 16640 مورخ 28 / 1 / 1381 روزنامه رسمی کشور نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

وزارت بازرگانی قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 / 12 / 1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1929-ق مورخ 18 / 1 / 1381 واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

سید محمد خاتمی
رئیس جمهور

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 4469 / 22146 مورخ 11 / 2 / 1380 دولت در مورد حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 22 / 12 / 1380 محلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.

مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی

 

ماده 1_ مجتمع های قالی بافی تعاونی و خصوصی در استفاده از منابع و اعتبارات منظور شده برای فرش دستباف در قوانین بودجه سالانه کل کشور از اولویت برخوردارند. تبصره – مشخصات مجتمع های قالی بافی (شامل: قالی،گلیم،جاجیم، ورنی و…) براساس آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

 

ماده 2_ مالکین و بافندگان شاغل در مجتمع های قالی بافی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات برتولید،فروش و صادرات معاف هستند.

 

ماده 3_ سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است بافندگان شاغل در مجتمع های قالی‌بافی راتحت پوشش بیمه درمان قراردهد.

 

ماده 4_ بافندگان شاغل دراین گونه مجتمع های قالی بافی که درچارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار می کنند به عنوان حقوق بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمی شوند.

 

ماده 5_ آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت بازرگانی و باهمکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل برپنج ماده و یک تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 / 12 / 1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:326/5/30

بپیوست تصاویر فهرست الفبائی رشته های مختلف صنایع دستی کشور همراه با تعاریف و ویژگیها و طبقه بندی صنایع مذکور،واصله ازسازمان صنایع دستی ایران به لحاظ ارتباط با ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن،مصوب 7 / 2 / 1371 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

فهرست الفبائی رشته های مختلف صنایع دستی کشور

 

الف) ابریشم بافی- آینه دوزی-اجاق قراقی-اهرامی باقی

 

ب) بامبوبافی- برک بافی- بافت پارچه های باالیاف- پنبه ای ،پشمی وغیره- برزنت بافی

 

پ) پاپیه ماشه- پتوبافی- پولک دوزی- پلاس بافی (لته بافی) – پته دوزی- پوستین دوزی- پادری وکفپوش اتومبیل- پرده بافی- پیکرتراشی

 

ت) تراش روی شیشه- ترمه بافی- تذهیب- تکمیلی- تخت کشی گیوه

ج و چ) جواهرسازی- جاجیم بافی- چادرشب بافی-چیغ بافی- چاروق دوزی- چاقوسازی- چادربافی- چوقابافی- چاپ باتیک- چاپ سیلک- چهل تکه دوزی (خاتمی دوزی) – چغیه بافی- چشمه دوزی- جنته بافی- چاپ شابلون

 

ح) حصیربافی- حوله بافی

خ) ‌خاتم سازی- خراطی- خوس دوزی- خامه دوزی- خورجین بافی

 

د) دستبافی- دارائی بافی- دلوچه سازی- ده یک دوزی

ر) ریزه کاری چوب- روکاری- رندبافی

 

ز) زری بافی- زینت آلات محلی- زیلوبافی

س) سرامیک سازی-سفال سازی- سوزندوزی- سبدبافی- سراجی- سنگ تراشی- سکه دوزی- سکمه دوزی- ساچیم بافی- سیاه چادربافی- ساخت وقلمزنی مصنوعات فلزی- سجاده بافی- سوخت روی چوب- سوخت روی چرم- سراندازبافی

ش) شیشه گری- شمدبافی-شال بافی- شعربافی- شک بافی- شیریکی پیچ بافی

ص) صنایع دستی دریائی

ط) طلاکوبی روی فولاد

ظ) ظریف دوزی

ع) عروسک سازی- عریض بافی- عبابافی- علامت سازی

ق) قلاب دوزی- قلاب بافی- قرقره بافی- قلمکارسازی- قالی بافی- قیطان دوزی

ف) فلزکاری- فیروزه تراشی- فیروزه کوبی

ک) کلاه مالی- کاشی سازی- کانوا بافی

گ) گیوه دوزی- گلدوزی- گلابتوندوزی- گبه بافی- گلیم بافی- گرگوربافی- گره چینی

ل) لباسهای محلی

م) محصولات بافتنی- منبت کاری چوب- ملیله سازی- ملیله دوزی- منگوله بافی- مینیاتورسازی- میناکاری- مشبک کاری (روی چوب) – مشبک کاری (روی فلز) – معرق چوب- معرق کاشی- مرواربافی- موجوق بافی- منجوق بافی- میل بافی- مقنعه بافی- محرق- محصولات تلفیقی **

ن) نقاشی روی شیشه- نقاشی روی کدو- نازک کاری چوب- نقره سازی- نقاشی وخطاطی روی چوب- نقاشی روی چرم- نقاشی روی صدف- نمد مالی- نقده دوزی

ی) یراق دوزی———————–

 

الف) تعاریف صنایع دستی دردایره المعارف بریتانیکا و ضمن تعریف معانی واژه ای صنایع دستی آمده است که صنایع دستی به آن گروه ازصنایع گفته میشود که مهارت ،ذوق وبینش انسان درتولید آن نقش اساسی دارد وازدیدگاه استادعلی اکبردهخدا صنایع دستی عبارت است از:آنچه بادست ساخته میشود ازپارچه وقالی ساخته های فلزی وغیره مقابل صنایع ماشینی ” واستاد دکتر محمد معین را عقیده براین است که “صنایع دستی ” شامل صنعتهایی که دست در آن دخیل است مانند پارچه بافی و قالیبافی میشود به موجب تعریف دیگری ” صنایع دستی به آن رشته ازصنایع اطلاق میشود که تمام یاقسمتی از مراحل ساخت فرآورده های آن بادست انجام گرفته و در چهار چوب فرهنگ و بینشهای فلسفی و ذوق و هنر انسانهای هرمنطقه باتوجه به میراث های قومی آنان ساخته میشود.آخرین تعریفی که ازصنایع دست وتوسط گروهی ازکارشناسان سازمان صنایع دستی ایران ارائه شده چنین است صنایع دستی مجموعه ای از “هنر صنعت ها” اطلاق میشود که عمدتاً با استفاده از مواد اولیه ی بومی وانجام قمستی ازمراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه وساخت محصولاتی میشود که درهر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده بنحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی اینگونه محصولات ازمصنوعات مشابه ماشینی وکارخانه ای میباشد. با این همه ازآنجا که تاثیرفوق العاده ای سنتها ورسوم منطقه یی درصنایع دستی بخوبی قابل رویت است ،تعریف مشخص ومعینی به عنوان یک تعریف استاندارد ازآنچه صنایع دستی نامیده میشود نمی توان به دست داد ولی با توجه به تعاریف فوق الذکر سایر تعاریفی که تاکنون دراین زمینه عنوان شده میتوان ویژگیهای زیر را برای محصولات دست ساخته قایل شد

 

ب) ویژگیهای صنایع دستی:

1- انجام قسمتی ازمراحل اساسی تولیدتوسط دست وابزار و وسائل دستی برای تولید هریک از فرآورده های دستی مراحل متعددی طی میشود ولی انجام کلیه این مراحل بوسیله دست و ابزار و وسائل دستی الزامی نبوده وچنانچه تنها قسمتی ازمراحل اساسی تولید باین طریق انجام شود محصول تولید شده باتوجه به مواردی که در تعریف ذکر گردیده ،صنایع دستی محسوب میگردد.

2- حضور موثر و خلاق انسان در تولید و شکل بخشیدن به محصولات ساخته شده وامکان ایجاد تنوع وپیاده کردن طرحهای مختلف در مرحله ی ساخت اینگونه فرآورده ها.

3- تامین قسمت عمده مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی

4- داشتن بارفرهنگی (استفاده از طرحهای اصیل،بومی،سنتی)

5- عدم همانندی و تشابه فرآورده های تولیدی با یکدیگر

6- عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد در مقایسه با صنایع دیگر

7- دارا بودن ارزش فزوده زیاد درمقایسه با صنایع دیگر

8- قابلیت ایجاد وتوسعه در مناطق مختلف (شهر،روستاوحتی درجوامع عشایری)

9- قابلیت استفاده تجربیات و رموز و فنون تولیدی بصورت سینه به سینه وهم چنین طبق روش استاد و شاگردی

 

ج) طبق بندی صنایع دستی صنایع دستی کشورمان را میتوان ازجهات مختلف طبقه بندی نمود ولی ازآنجا که روش و تکنیک تولید فرآورده های دستی یکی از مهمترین وجوه تمایز این صنعت میباشد لذا دراین جاطبقه بندی عمدتاً برمبنای روش و تکنیک ساخت اینگونه محصولات بعمل آمده است:

1- بافته های داری: محصولاتی که به کمک دارهای افقی یا عمودی مستقر درزمین درزمان بافت تولید میشود بافته های داری محسوب میگردند مثل: قالی گلیم چنته رویه پشتی و بعضی از انواع زیلو

2- دستبافی (نساجی سنتی) فرآورده هایی که باکمک دستگاههای بافندگی دووردی چهاروردی،شش وردی،هشت وردی،وژاکات دستی تولید میگردد،دستبافی محسوب میشود. نظیرجاجیم ،ترمه دوزی،زری،شال و انواع پارچه های پنبه ای ،پشمی وکرکی . ازجمله خصوصیات این رشته از صنایع دستی این است که اولا ً کلیه مراحل سه گانه بافندگی (ایجاد دهنه کار،یودگذاری ودفتین زدن) با حرکات دست و پا انجام میشودثانیاً امکان استفاده ازپودهای رنگی به میزان نامحدود و همچنین تنوع طرح بافت بادراختیارداشتن وکنترل حرکات وردها میسر میگردد که این امرنشانگر حضور موثر وخلاق انسان درتولید است .

3- بافتنی: انواع مصنوعاتی که باکمک میل وقلاب ونظایرآن وباالیاف طیبیعی تولید میشود جزء بافتنی هابه حساب می آیدنظیردستکش ،جوراب ،کلاه ،شال گردن،روسری و…

4- روکاری ورودوزی: کلیه مصنوعاتی که ازطریق دوختن نقوش سنتی برروی پارچ های بدون نقش و یا کشیدن قسمتی از نخهای تارو پود پارچه بوجود می آید درگروه رودوزی و یاروکاری جای دارد،نظیرسوزندوزی قلابدوزی ملیله دوزی خامه دوزی خوس دوزی گلابتون دوزی پته دوزی

5- چاپهای سنتی: کلیه پارچه هایی که بوسیله قلم مو،مهر و ظایرآن رنگ آمیزی شده ونقش می پذیرد جزء چاپهای سنتی بحساب می آید مانند چاپ قلمکار وچاپ کلاقه ای (باتیک) وچاپ دندانی .

6- نمد مالی: انواع مصنوعاتی که براثردرگیری ومتراکم نمودن پشم وکرک در شرایط فنی مناسب ازطریق ورزدادن تهیه می شوند،جزء گروه نمدمالی میباشند نظیرکلاه نمدی ،پالتونمدی (کپنک) نمد زیرانداز ونمدپادری .

7- سفالگری وسرامیک سازی: به محصولاتی که با استفاده ازگل رس وهمچنین گل حاصله از سنگهای کوارتز و کائولن به کمک دست وچرخ سفالگری ساخته سپس پخته میشود سفال وسرامیک اطلاق میگردد برای تکمیل اشیاءساخته شده درنقاط مختلف کشور برحسب سنت ورسوم اقدام به نقاشی کنده کاری ویا ایجاد نقوش برجسته روی آنها شده و از لعال مناسب برای پوشش سطح اشیاء استفاده میگردد محصولات تولید شده این گروه شامل انواع پارچ و لیوان،ظروف غذاخوری ،گلدان و… میباشد.

8- شیشه گری: محصولاتی راکه ازطریق شکل دادن موادمعدنی ذوب شده در کوره نظیرسیلیس ،خرده شیشه و یا ترکیبی ازاین دو وبا استفاده از روش دمیدن توسط لوله مخصوص و کاربرد ابزار دستی شامل انبر، قیچی وغیره حاصل میشود شیشه دست ساز می نامند که شامل مراحل تمیلی و تزئینی دیگری نظیر نقاشی و تراش هم میگردد

9- تولید فرآورده های پوست وچرم: محصولاتی که با استفاده ازپوست وچرم دباغی شده به شیوه سنتی تولید میگردد نظیر پوستین،کلاه . پوستی،چاروق،محصولات تکمیلی چرمی (نظیرتلفیق چرم بامحصولات دستباف) جزء این گروه هستند.

10- ساخت محصولات فلزی وآلیاژ:فرآورده هایی که به شیوه سنتی وبا استفاده از ابزار دستی و انواع فلزات (مس ،نقره ،طلا وآهن) وانواع آلیاژهای (برنج وورشو) تولید میگردد نظیرانواع ظروف خانگی،چاقو،قندشکن،قلم تراش،قفل و.. جزء این گروه میباشند.

11- قلمزنی،مشبک کاری،حکاکی روی فلزات و آلیاژها: (هنرصنعتی) است که طی آن طرحها و نقوش سنتی با استفاده از قلم و چکش و سایر ابزار دستی بر روی اشیاء ساخته شده ازفلز یا آلیاژها شکل میگیرد.

12- سنگتراشی وحکاکی روی سنگ: شامل مصنوعاتی میگردد که مواد اولیه اصلی آن را انواع سنگها، نظیرفیروزه ،سنگ مرمر، سنگ یشم،سنگ سیاه،سنگ سفید (آلاباستر) و… تشکیل می دهد و به کمک ابزار و وسایل مختلف تراشیده یا حکاکی میشود نظیر انواع ظروف ،پایه چراغ،قاب عکس،انواع نگین و…

13- خراطی چوب: خراطی شیوه ای ازتولید محصولات چوبی است که طی آن و توسط ابزار و وسایل مختلف و عمدتاً بوسیله دستگاه خراطی اشیائی نظیر انواع قلیان،گهواره ،پایه آباژور، و ظروف مختلف ساخته و پرداخته میشود.

14- ریزه کاری و نازک کاری چوب: روشی از ساخت فرآورده های چوبی است که طی آن بوسیله وسایل نجاری نظیر اره ،رنده ،سوهان،مغار و…قطعات کوچک چوبی آماده شده بصورت روکش بر روی بدنه چوبی چسبانده و تحت فشار شکل گرفته وازاین طریق انواع شکلات خوری ،زیرسیگاری ،قاب عکس ،ونظایرآن تولید وعرضه میگردد

15- منبت کاری ،کنده کاری ،مشبک کاری چوب شیوه ای دیگرازتولید محصولات چوبی است که طی آن طرحها ونقوش سنتی با استفاده از قلم ،چکش ،مغاروسایرابزار نجاری برروی چوب های مرغوب و بادوام شکل می پذیرد.

16- حصیربافی: منظورازحصیربافی که ضمنا” بامبوبافی ،مرواربافی،ترکه بافی،سبدبافی ،چیغ بافی رانیز شامل میشود همان بافت رشته های حاصله از الیاف سلولزی (گیاهی) به کمک دست و ابزار ساده دستی است که طی آن محصولات مخت نظیرحصیر زیرانداز، سفره حصیر،انواع سبد، انواع ظروف و…تولید و عرضه میگردد در مورد چیغ بافی ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر الیاف گیاهی ضمن بافت از نخ پشمی رنگ شده نیز برای ایجاد نقوش و طرحهای سنتی استفاده میگردد

17- خاتم سازی: روشی از تولید فرآوردهای چوبی است که طی آن با استفاده از روش حاصله از بهم چسبانیدن قطعات کوچک فلزات،استخوان،انواع چوب دراشکال و طرحهای سنتی (عمدتاً بصورت هندسی) و به کمک ابزار و و سایل مختلف فرآورده هایی نظیر انواع قاب عکس،جاسیگاری،شکلات خوری،میز،صندلی،و… ساخته میشود

18- معرق کاری: ترسیم طرحها ونقشهای سنتی برروی زمینه چوبی با سرامیک وخالی کردن داخل خطوط طرحها وپرکردن فضای خالی شده بوسیله قطعات آماده شده چوبی،سرامیک،فلزی،بدهی وسنگی را معرق کاری می گویند.

19- کاشی گری: صنعتی است پرسابقه که طی آن انواع کاشیها با استفاده ازطرحها و نقشهای سنتی برای استفاده درابنیه مذهبی وتاریخی ازطریق قالب گیری گل رس ،پختن آن درکوره و لعاب زنی،نقاشی و پخت مجدد درکوره ساخته و پرداخته میشود.

20- ملیله سازی: منظور ساخت اشیاء مختلف نظیر، سرویس چایخوری ،تنگ و همچنین برخی از زینت آلات با استفاده آن مفتولهای نقره،طلا و مس و به کمک ابزار و وسایل ساده فلز کاری نظیرحدیده ،انبر، قیچی،کوزه مخصوص و… میباشد.

21- میناکاری: دراینجامرادساخت بدنه فلزی،لعاب کاری،پخت،نقاشی و پخت مجدد اشیاء درکوره میباشد که تمامی این مراحل به کمک ابزار و وسایل ساده و استفاده ازطرحهای اصیل و سنتی درمرحله نقاشی انجام می پذیرد.

22- ساخت اشیاء مستظرفه و هنری: دراینجا منظور ساخت اشیاء و وسایل ظریفه ای است که درآنها عامل هنر به مراتب بیش از فنون تولیدی دخالت دارد و شامل مینیاتورسازی،نقاشی روی صدف،نقاشی روی چرم،پاپیه ماشه و تذهیب میشود.

23- ساخت زیورآلات: دراینجامرادساخت وتولیدانواع جواهرات محلی وهمچنین انواع زینت آلات با استفاده ازطلا،نقره،و انواع آلیاژها میباشد.

24- ساخت سایرفرآورده های سنتی: منظرساخت سایر محصولات دستی نظیر، فیروزه نشانی (فیروزه کوبی) طلا کوبی روی فولاد،انواع عروسکهای محلی ،تخت کشی گیوه (آجیده ولته ای) و… که باابزار و وسایل دستی و با استفاده از طرحهای سنتی ساخته و پرداخته میشود میباشد.

شماره:29502/2556/5/30

بقرار اطلاعات واصله , برخی از مامورین تشخیص مالیات نسبت به انطباق وضعیت مالیاتی کارگاههای تولید فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه با مقررات قانون ی و همچنین نحوه رسیدگی و اعمال معافیت مالیاتی مقرر با ابهاماتی مواجه بوده و با بکارگیری روش های مختلف ,‌ناهماهنگی در امر تشخیص را موجب می شوند که این امر علاوه بر طولانی شدن زمان رسیدگی , بلاتکلیفی و نارضایتی مودیان ذیربط را نیز فراهم می نمایند , لذا به منظور رفع ابهامات موجود و ایجاد رویه واحد و تسریع در امر رسیدگی و رعایت عدالت مالیاتی متذکر میگردد: حکم کلی و صریح ماده 142 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 (فارغ از موقعیت جغرافیایی محل تولید و نحوه تامین مواد اولیه مصرفی و چگونگی اداره و مالکیت کارگاه تولیدی) شامل کلیه کارگاههای فرش دستباف اعم از اینکه صاحب درآمدکارگاه (کسی که از حاصل تولید کارگاه درآمد تحصیل می کند) خود در عمل بافتن فرش مباشرت داشته یا نداشته باشد و همچنین صنایع دستی مذکور در فهرست الفبائی رشته های مختلف صنایع دستی منطبق با تعاریف و ویژگیهای صنایع مذکور منضم به بخشنامه های شماره 29512 / 2556- 5 / 30 مورخ 20 / 6 / 72 و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه میباشد و برخورداری صاحبان درآمد کارگاههای مورد بحث از معافیت مالیاتی مقرر هیچگونه ارتباطی با تعداد کارگران شاغل در این قبیل کارگاهها و میزان حقوق و وضعیت بیمه آنان و غیره نخواهد داشت آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه که مفاد آن به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است میباشند .

علی اکبر عرب مازار

شماره: 51234/9697/4/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 736
تاریخ دادنامه: 29 / 10 / 1387
کلاسه پرونده: 85 / 59
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای شاهین فاضلی پناه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26 / 10 / 1384 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: وکلاء شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، علیرغم صراحت ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، بخشنامه شماره 18871 مورخ 26 / 10 / 1384 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادرشده و به بهانه اینکه اجرای قانون و استثناء کردن برخی مدیران، یعنی مدیران غیرمسئول مشکلاتی را ایجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسئولیت تضامنی مدیران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی را به تمام مدیران شامل نموده و عملاً قید مسئول را از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نادیده گرفته است لذا ممنوع‌الخروج نمودن موکل براساس مطالباتی که صرفنظر از صحت و سقم آن دو الی سه سال بعد از خروج موکل از شرکت به شرکت یادشده تعلق پیدا نموده و قطعی شده است، برخلاف نص صریح ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را می‎نمایم. مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی لایحه شماره 69904 / 212 مورخ 20 / 7 / 1387 ضمن ارسال تصویرنامه‌های شماره 5195- 203 مورخ 12 / 4 / 1385 دادستانی انتظامی مالیاتی و 66747- 211 مورخ 9 / 7 / 1387 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است،

 

1- عبارت (مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی) مذکور در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئولی که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند و طبق ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم بدهی قطعی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می‌باشد اقدام نماید.

2 باتوجه به اینکه حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم عام و کلی بوده و به مدیران اشخاص حقوقی شامل می‌شود ولی در پاراگراف‌های دوم و سوم بخشنامه شماره 1425 / 1150 / 210 مورخ 21 / 6 / 1384 عده‌ای از مدیران اشخاص حقوقی مورد استثناء قرارگرفته بودند، لذا مجدداً با صدور بخشنامه شماره 18871 مورخ 26 / 10 / 1384 پاراگراف‌های دوم وسوم بخشنامه شماره 1425 / 1150 / 210 مورخ 21 / 6 / 1384 حذف گردید، بنابراین حذف پاراگراف‌های دوم وسوم از بخشنامه مورخ 21 / 6 / 1384 سازمان متبوع هیچگونه مغایرت و منافاتی با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. مدیرکل فنی مالیاتی نیز در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، عبارت مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی مذکور در ماده قانون ی یادشده عبارتی است عام و فراگیر، که همه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود. ضمن اینکه قید کلمه یا در بین دو کلمه مدیر و مدیران مسئول بیانگر این موضوع است که وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با رعایت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرائی ماده 218 قانون مذکور، اقدامات اجرائی را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئولی که به موجب مواد 135 و 142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند و مطابق حکم ماده 202 قانون صدرالذکر بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان، اقدام نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درشرکتهای منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذیصلاح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره 18871 مورخ 26 / 10 / 1384 سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رهبرپور
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری

شماره:736

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره 1519 / 251 مکرر مورخ 8 / 12 / 1377 دبیرخانه کمیسیون ماده 251 مکرر عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 3 / 8 / 1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . مفاد نامه یادشده عبارت از این است که ” چون از اتحادیه های تولیدی و یا مفهوم تولیدی مذکور در ماده 142 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم راجع به معافیت درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی تعریف صریح و مشخصی ارائه نشده و در نتیجه این نقیصه ابراز نظرات مختلفی را باعث گردیده است , موضوع بمنظور اتخاذ رویه واحد اظهارنظر شورای عالی مالیاتی را ایجاب مینماید . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر در این باره بشرح زیر اعلام رای مینماید: مستنبط از مفاد ماده 142 صلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آنستکه صفت ”تولیدی “ هم مربوط به شرکتهای تعاونی و هم اتحادیه ها می باشد و چون اتحادیه ها علی الاصول برای امر تولید تشکیل نمی شوند , علیهذا صفت مذکور در اصل مختص شرکتهای تعاونی بوده و با این ترتیب شرکتهای تعاونی تولیدی فرش دستباف و صنایع دستی و اتحادیه های آنها مشمول معافیت ماده 142 یادشده خواهند بود .

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگپور- داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده

شماره:8782/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن