• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۶۴

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

دستورالعمل
دستورالعمل نحوه ارسال و توزیع گواهینامه ثبت نام و تحویل آن به مؤدیان اشخاص حقوقی

 

هدف: طراحی روشی مطمئن جهت نظم و ساماندهی ارسال گواهینامه های ثبت نام مؤدیان مالیاتی به گونه ای که ضمن تصحیح نشانی مؤدیان،سریعاً و بدون مراجعات مکرر مؤدیان تحویل آنها گردد.
دامنه کاربرد: این دستورالعمل کلیه ادارات امور مالیاتی کشور را در بر می گیرد.
تعاریف:
نشانی مؤدی:محلی که توسط مؤدی اعلام شده تا اوراق مالیاتی به آن آدرس ارسال گردد. در صورتی که نشانی قانون ی مندرج در آگهی روزنامه یا اعلام شده توسط مؤدی خارج از محدوده جغرافیایی اداره کل محل رسیدگی به پرونده مالیاتی باشد، گواهینامه ثبت نام در محل فعالیت اصلی مؤدی که رسیدگی به پرونده مالیاتی در آن محل باشد ابلاغ خواهد شد.
نمایندگان توزیع: ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور.
گواهینامه ثبت نام: مدرکی که توسط دفتر اطلاعات مالیاتی چاپ شده و نشان دهنده ثبت نام مؤدی در نظام مالیاتی کشور می باشد.
شماره اقتصادی مؤدی (TIN) : شماره ای که توسط دفتر اطلاعات مالیاتی به عنوان یک شماره منحصر به فرد بر روی گواهینامه ثبت نام درج شده است.
مسئولیت: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد.

شرح فعالیتها:
1) دفتر اطلاعات مالیاتی گواهینامه های ثبت نام مؤدیان اشخاص حقوقی را طبق فهرست “فرم شماره یک “(تصویر پیوست)،در محل دفتر اطلاعات مالیاتی تحویل نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی (نماینده اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی) می نماید.

2) نمایندگان اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی که وظیفه توزیع گواهینامه را به عهده دارند می بایستی از تحویل گواهینامه ها در محل اداره امورمالیاتی خودداری نمایند وجهت احراز نشانی مؤدی با توجه به نشانی مندرج در پشت پاکت گواهینامه ثبت نام برای تحویل گواهینامه به مؤدی ذیربط به نشانی مذکور مراجعه و نسبت به تحویل گواهینامه مذکور اقدام مینمایند، لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی وسیله ایاب و ذهاب مناسب جهت ابلاغ گواهینامه ثبت نام در اختیار نماینده مذکور قرار دهند.

 

1_ 2) در صورت صحیح بودن نشانی، گواهینامه ثبت نام بر اساس مدارک مستند به مدیر عامل یا صاحبان امضاءمجاز تحویل و از آنها در “فرمهای شماره دو” (تصویر پیوست) رسید دریافت می نمایند و اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی یک نسخه از فرم شماره دو را به واحد مالیاتی و یک نسخه به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال مینماید.

 

2_ 2-) چنانچه تغییر نشانی با توجه به اصلاحات شهرداری (تغییرات در پلاک و یا نام معابر اصلی و فرعی) احراز و مشخص گردید موضوع در فرم شماره 2 (در قسمت نشانی اصلاحی) درج و نسبت به تحویل گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند.

 

3_ 2) چنانچه مؤدی در نشانی اعلام شده شناسائی نگردید و از نشانی اعلام شده نقل مکان نموده باشد، مراتب طی فرم شماره 2 جهت اخذ نشانی جدید به واحد مالیاتی اعلام و پس از اصلاح نشانی طبق بند 2 فوق اقدام شود. واحد مالیاتی مکلف است در صورت لزوم به اداره ثبت شرکتها و یا محل مؤدی مراجعه و نسبت به احراز نشانی اقدام و نتیجه را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نماید.
اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی پس از تحویل گواهینامه به مؤدی، ضمن درج تغییرات نشانی در فرم شماره 2 ،یک نسخه از آن را به واحد مالیاتی و یک نسخه به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال می نماید.

 

4_ 2) در صورت عدم وجود نشانی جدید گواهینامه مذکور تا مشخص شدن نشانی جدید به مدت شش ماه از تاریخ دریافت گواهینامه از دفتر اطلاعات مالیاتی، در محل اداره کل نگهداری می شود. چنانچه ظرف این مدت نشانی جدید اعلام و احراز گردید طبق بند 2 فوق نسبت به تحویل گواهینامه ثبت نام اقدام و در غیر این صورت پس از منقضی شدن مدت مذکور جهت ابطال به دفتر اطلاعات مالیاتی عودت خواهد شد.
مجدداً تأکید می نماید گواهینامه ثبت نام جهت احراز نشانی مؤدی صرفاً در محل نشانی قانون ی آن ابلاغ و در محل اداره کل و نیز خارج از مراحل فوق اقدام نشود.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره:67632/230/ص

در اجرای ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380 بدینوسیله حساب جاری شماره 77360 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی در تهران به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به منظور واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات آن دسته از مؤدیان مالیاتی (اعم از حقیقی و حقوقی) که دارای کارت بازرگانی می باشند اعلام می گردد مقتضی است دستور فرمائید کلیه واحد های ذیربط هنگام صدور مفاصاحساب مالیاتی اصل قبوض واریزی به حساب مذکور که به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن واتاق تعاون نیز رسیده باشد را اخذ و ضمیمه پرونده مالیاتی نمایند.

محمود شکری

شماره:18136

احتراماً،عطف به رونوشت نامه شماره 6472 / 710- 211 مورخ 12 / 4 / 1384 جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه رئیس کل محترم امور مالیاتی کشور،به پیوست یک برگ فهرست شماره حساب های مالیات نقل وانتقال سهام ادارات کل امور مالیاتی استان ها جهت بهره برداری لازم ایفا می گردد.

حمید مجرد
مدیر کل

سازمان امور مالیاتی کشور
معاونت عملیاتی
فهرست شماره حساب های ادارات کل امور مالیاتی
مالیات نقل و ا نتقال سهام

 

ردیف
مراکز وصول
شماره حساب
کد شعبه
نام بانک /شعبه
1
آذربایجان شرقی
96512
 
بانک ملی ـ شعبه مرکزی تبریز
2
آذربایجان غربی
96514
 
بانک ملی ـ شعبه دارائی ارومیه
3
اردبیل
96510
4861
بانک ملی ـ شعبه دارائی
4
اصفهان
96015
 
بانک ملی ـ شعبه دارائی اصفهان
5
ایلام
96518
 
بانک ملی ـ شعبه مرکزی ایلام
6
بوشهر
96522
7707
بانک ملی ـ شعبه دارائی بوشهر
7
تهران
96524
 
بانک ملی ـ شعبه دارائی استان تهران
8
چهارمحال بختیاری
96526
3272
بانک ملی ـ شعبه دارائی
9
خراسان جنوبی
96528
9011
بانک ملی ـ شعبه مرکزی بیرجند
10
خراسان رضوی
90037
8551
بانک ملی ـ شعبه دارائی مشهد
11
خراسان شمالی
96601
8698
بانک ملی ـ شعبه میدان دولت
12
خوزستان
96530
6501
بانک ملی ـ شعبه اهواز
13
زنجان
90032
4320
بانک ملی ـ شعبه دارائی
14
سمنان
96534
 
بانک ملی ـ شعبه مرکزی سمنان
15
سیستان وبلوچستان
96536
8305
بانک ملی ـ شعبه خیابان آزادی
16
فارس
96538
7216
بانک ملی ـ شعبه دارائی شیراز
17
قزوین
96562
 
بانک ملی ـ شعبه دارائی قزوین
18
قم
96560
2701
بانک ملی ـ شعبه مرکزی سنندج
19
کردستان
96540
5501
بانک ملی ـ شعبه سنندج
20
کرمان
96542
8011
بانک ملی ـ شعبه خیابان قدس
21
کرمانشاه
96228
 
بانک ملی ـ شعبه کرمانشاه
22
کهکیلویه و بویر احمد
96544
 
بانک ملی ـ شعبه دارائی یاسوج
23
گلستان
96564
 
بانک ملی ـ شعبه دارائی گرگان
24
گیلان
96546
 
بانک ملی ـ شعبه دارائی
25
لرستان
96548
 
بانک ملی ـ شعبه مرکزی خرم آباد
26
مازندران
96550
 
بانک ملی ـ شعبه مرکزی
27
مرکزی
96552
2812
بانک ملی ـ شعبه میدان دارائی اراک
28
هرمزگان
96554
 
بانک ملی ـ شعبه دارائی
29
همدان
96556
 
بانک ملی ـ شعبه دارائی
30
یزد
96558
 
بانک ملی ـ شعبه دارائی یزد

 

شماره:18100/233

به اطلاع می رساند:
حساب بانکی شماره 95291 متعلق به ذیحسابی واداره کل امور مالی سازمان امور مالیاتی نزد بانک ملی ایران – شعبه حساب های دولتی جهت واریز واسترداد هزینه دادرسی ازسری صادرکنندگان چک های بلا محل مالیاتی که برای پرداخت وجه چک مراجعه می نمایند افتتاح شده است. لذا شایسته است مراتب را به حوزه های مربوطه نیز منعکس واعلام فرمایند تا منبعد از پرداخت هرگونه وجهی به حساب شماره 530109 متعلق به اداره کل امور مالی وزارتخانه خودداری فرمایند.

خسرو احمدی
سرپرست دفتر حقوقی

شماره:2004/212

سازمان امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل امور مالیاتی استانها

شورای عالی مالیاتی

اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

دفتر فنی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

جامعه حسابداران رسمی ایران

سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه حسب نامه شماره 5663 / 1 مورخ 30 / 4 / 1382 دفتر مقام معظم رهبری در قانون بودجه سال 1382 کل کشور در زمینه تامین بودجه ذیل ردیف خاص برای بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی از حیث مالیات پرداختی آنها درسال 1382 اقدام لازم صورت نپذیرفته است , لذا بلحاظ عدم تحقق قسمت اخیر بخشنامه شماره 58118 مورخ 14 / 10 / 1381 در خصوص پیش بینی اعتبار مورد نیاز نهادهای مذکور در لایحه بودجه سال 1382 کل کشور و مستنداً به نامه شماره 24634 مورخ 20 / 5 / 1382 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مقرر می شود:

مفاد بخشنامه شماره 58118 مورخ 14 / 10 / 1381 در سال 1382 منحصراً درمورد مالیاتهای پرداختی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی , بنیاد شهید , کمیته امداد امام خمینی (ره) , بنیاد پانزده خرداد , سازمان تبلیغات اسلامی , دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و جامعه الزهرا اجرا و کلیه مالیاتهای متعلقه را مانند سال 1381 به حساب خاص نهادهای ذیربط واریز نمایند. بدیهی است سایر نهادها به جز هفت نهاد مذکور در فوق , مشمول حکم لغو معافیت معظم رهبری خواهند بود.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:38662

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی حسب گزارشات واصله چون در مورد نحوه وصول مالیات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آن موضوع بخشنامه شماره 58118 مورخ 14 / 10 / 1381 ابهاماتی برای همکاران محترم مالیاتی بوجود آمده است , لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام مقرر می دارد:
ادارات امورمالیاتی , مالیاتهای لغایت عملکرد سال 1380 بنیاد مذکور و اشخاص حقوقی تحت پوشش آن را کماکان بحساب خاص دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بخشنامه شماره 15853- 4939-/ 30 مورخ 12 / 5 / 1376 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی وقت واریز نمایند, این امر منحصراً شامل حال بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و واحدهای تحت پوشش آن می شود.

عیسی شهسوارخجسته

شماره:17338

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

مفاد بند ب ماده 1 و 2 آیین نامه اجرایی بند “ب” ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویب نامه شماره 53608 /ت 23895 ه مورخ 25 / 11 / 1379 هیات محترم وزیران (تصویب پیوست) در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول جهت اطلاع و اقدام لازم عیناً بشرح ذیل ابلاغ می شود:
بند ب

 

ماده 1_ کمک های مالی – کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد و به عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت حداکثر میزان کمک ها از سوی هریک از اعطاء کنندگان دویست میلیون (200000000) ریال می باشد.

 

ماده 2_ حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجراء وزارت امور اقتصادی و دارائی با توجه به ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم موظفند هر سال صورت کمک های ارائه شده به این سازمانها را از درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود کسر نمایند و در صورت تقاضای مو دی گواهی لازم را در خصوص میزان کسر شده صادر نمایند.
ضمناً حسب اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شماره حساب 16 / 1325 خزانه برای این منظور اختصاص یافته است .

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

پیوست:

شماره: 52608 /ت 23895
تاریخ: 25 / 11 / 1379
پیوست:

وزارت جهادکشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5 / 11 / 1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی , به استناد بند (ب) ماده 104قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 104قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 103قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “

 

ماده 1_ در این آیین نامه تعاریف و اصطلاحات به شرح زیر است:

 

الف- سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی: تشکیلات و موسسات مردمی هستند که براساس بند (

 

الف) مصوبه شماره 255 / 12 مورخ 17 / 12 / 1378 شورای عالی اداری , تشکیل و ثبت شوند و صرفاً در زمینه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت نمایند و در این آیین نامه ”سازمانها” نامیده می شوند.
ب – کمک های مالی: کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی فعالیت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد و به عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت . حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطاکنندگان دویست میلیون (000 ر 000 ر 200) ریال می باشد.
ج – شبکه: مجمعی است ایرانی , غیرسیاسی , غیرانتفاعی و مستقل از دولت که با شرکت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شده و برای فعالیت سازمان ها و برقراری هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط فعالیت می کند .

 

ماده 2_ حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت اموراقتصادی و دارائی , با توجه به ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم , موظفند هر سال صورت کمک های ارایه شده به این سازمان ها را از درآمدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود, کسر نمایند و در صورت تقاضای مودی , گواهی لازم را در خصوص میزان کسرشده صادر نمایند.
تبصره – خزانه مکلف است جمع میزان کمک های واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه را در آخر هر ماه به کارگروه (کمیته) موضوع ماده 3 این آیین نامه ارسال نماید.

 

ماده 3_ به منظور توزیع کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی و هماهنگی در فعالیت ها , کارگروه (کمیته) اجرایی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست , وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی , وزارت جهادکشاورزی , سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شبکه برای انجام وظایف زیر ایجاد می گردد:
الف – تهیه فهرست اسامی سازمان هایی که جایز شرایط استفاده از امکانات بند (ب) ماده 104قانون برنامه سوم می باشد.

ب – تعیین سهم هر سازمان از کمک های اعطایی براساس برنامه های آینده فعالیت های گذشته , ارزیابی توان اجرایی , میزان کمک های جذب شده ,‌نیاز به تجهیز و تقویت آنها .
ج – نظارت مستمر بر نحوه هزینه اعتباری که از محل بند ”ب“ ماده 104 قانون برنامه سوم تأمین می گردد.

 

تبصره 1: سازمان ها ملزم به رعایت اخطاریه ها و نظرات کارگروه (کمیته) می باشند.

 

تبصره 2: در صورت بروز اختلاف نظر , آرای اکثریت از سه دستگاه دولتی مذکور در کارگروه (کمیته) تعیین کننده می باشد.

 

تبصره 3: رییس کارگروه (کمیته) , نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و دبیری آن به عهده نماینده تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست است .

 

ماده 4_ سازمان ها مکلفند بر اساس هدف های آموزشی که توسط کارگروه (کمیته) اجرایی اعلام می گردد, کمک های دریافتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی و مشارکت موثر مردم و فرهنگ سازی از طریق فعالیت های آموزشی و پژوهش های کاربردی آموزشی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی صرف نمایند.

 

ماده 5_ سازمان ها مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برگه های خاصی که از طرف کارگروه (کمیته) اجرایی موضوع این آیین نامه تدوین و به آنها ارایه می شود تا پایان فروردین ماه اول سال بعد , به کار گروه (کمیته) مزبور ارسال نمایند. کارگروه (کمیته) نیز موظف است گزارشی از فعالیت های سالانه سازمان ها را به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارایه نماید.

 

ماده 6_ در صورتی که ثابت شود فعالیت های سازمانی در راستای هدف های آموزشی قرار ندارد , کار گروه (کمیته) موضوع ماده 3 موظف به دادن اخطاریه به سازمان مزبور می باشد . در صورت ادامه وضع و عدم توجه به اخطار داده شده , پرداخت کمک های مالی به سازمان مزبور قطع خواهد شد. اگر ثابت شود در کمک های مالی سوء استفاده صورت گرفته است , مسئولان و متخلفان سازمان ذی ربط , مسئول جبران زیان وارد شده بوده و در این صورت , اصلاحات لازم باید در سازمان انجام گیرد.
تبصره – پیگیری تخلفات , حسب مورد , به عهده دفاتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهادکشاورزی می باشد.

 

ماده 7_ اگر بخشی از کمک های مالی دریافت شده هزینه نگردد , به صورت اندوخته قابل مصرف در سال های بعد در حساب خزانه باقی خواهدبود و بنابردرخواست کار گروه (کمیته) قابل پرداخت می باشد.

شماره:197/1074/211

پیرو دستورالعمل شماره 63000 مورخ 11 / 12 / 72 , چون طبق اطلاعات دریافتی مواردی از جعل قبوض مالیاتی توسط افراد خاطی , گزارش شده است بنابراین به منظور جلوگیری از تکرار چنین مواردی مقتضی است به ممیزین کل مالیاتی تاکید فرمایند که ضمن نظارت کامل بر نحوه عمل حوزه های ابواب جمعی خود به ممیزین مالیاتی ذیربط توجه دهند که در صورت هرگونه تردید نسبت به اصالت قبوض ارسالی از بانک (مانند مخدوش بودن پرفراژ , تاریخ پرداخت , نام و نام خانوادگی تحویلدار , مهردریافت شد و …) ضمن اعلام مراتب به اداره کل متبوع از انجام تقاضای مودی یا وکیل وی نیز تا تعیین تکلیف نهائی و روشن شدن موضوع خودداری نمایند . همچنین به منظور کنترل بیشتر قبوض دریافتی از بانک ضروری است کلیه قبوض صادره توسط حوزه های مالیاتی مرتباً در فرم نمونه پیوست به صورت خوانا در دو نسخه تنظیم و در پایان وقت اداری هر روز پس از مهر و امضاء ممیز کل مربوطه به دفتر اداره کل تحویل شود تا از طریق سیستم کامپیوتری مستقر در حسابداری ادارات کنترلهای لازم اعمال گردد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه به عهده آقایان مدیران کل است .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:45618/9777/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن