• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۶۵

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویب نامه شماره ۲۳۹۰/ت ۵۶۴۳۵ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ هیات محترم وزیران درخصوص ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:

«۱-بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آن ها در اثر وقوع سیل فروردین سال ۱۳۹۸ از بین رفته است، با رعایت ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده می شود.

۲- استان های سیل زده توسط وزارت کشور تعیین می شود.»

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

شماره:۲۳۰/۹۸/۱۰

بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/9 قرار می­گیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد:

الف – مشمولین تبصره ماده 100:

1- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1396 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 2,400,000,000ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :

2- میزان مالیات عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد ( 5%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1395 به صورت مقطوع تعیین می گردد.

بدیهی است مودیانی که در عملکرد سال 1395 معاف از مالیات بوده اند صرفا می­بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1397 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می­گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

3- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی درسال 1396 بیش از مبلغ مندرج در جزء 1 بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد :

4- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1395 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های­ مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1395 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

5- مالیات عملکرد سال 1396 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1396 خود را در موعد مقرر قانونی به صورت جداگانه تسلیم نمایند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خردادماه 1397) و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 6 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165و 172 قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1396 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

6- صاحبان مشاغل گروه سوم که با توجه به مفاد بند یک فوق خود را مشمول این دستورالعمل می دانند می بایست حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم موضوع بند 1 مذکور اقدام نمایند. 16-6/3

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/97/4/ص

دستورالعمل بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری،سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است.بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:الف- شرایط خوداظهاری1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir،بخش اظهارنامه الکترونیکیدر موعد مقرر قانونی.2_ اظهارنامه مالیاتی شامل حساب درآمد و هزینه تکمیل شده باشد.3_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40 %) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در (6) قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک،از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.4_ مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مرداد ماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. مؤدیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1392 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود. (تهیه دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 31 / 3 / 1392 مورد قبول است.5_ اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می‌باشد:

ردیف
نوع تخصص
حداقل درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391
تهران
بزرگ
مشهد، شیراز،تبریز،
کرج،اصفهان و اهواز
مراکز
سایر استان‌ها
شهرهای با بیش از 100 هزار نفر جمعیت
شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت
1
متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی قرارداد دارند، پزشکان عمومی،ماما، شنوایی سنجی، گفتار درمانی،کار درمانگر، داروخانه
13
13
12
11
10
2
تخصص های اطفال، دندان پزشک عمومی، متخصص عفونی، بینایی سنجی، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار،متخصص پژشکی قانونی،نفرولوژیست، فیزیوتراپی، متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
14
12
11
10
8
3
روانپزشک،دندانپزشک کودکان، متخصص بیماری‌های دهان و دندان،پاتولوژیست
16
14
12
11
9
4
متخصص داخلی که با بیمه قرارداد ندارند، علوم آزمایشگاهی و ژنتیک، بیهوشی و مراقب های ویژه، مشاور تغذیه و رژیم درمانی
18
16
14
12
10
5
جراح عمومی، ارولوگ، ژنتیک بالینی،جراح زنان، رادیولوژیست،جراح اطفال، متخصص پزشکی هسته ای، کایروپر کتبک،متخصص بیهوشی رادیو تراپی
19
18
15
13
10
6
متخصص پوست و مو،فوق تخصص ریه، لاپاراسکویی زنان و عمومی،ارتوز پروتز، متخصص پروتزهای دندان، متخصص ترمیمی و زیبایی دندان، فوق تخصص گوارش، غدد، فوق تخصص روماتولوژی
20
19
17
15
13
7
متخصص قلب و عروق، چشم پزشک،جراح توراکس، فلوشیپ اندویوژلوزیست و کنسرهای دستگاه اداری، فلوشیپ، جراح گوارش متخصص جراحی، گوش و حلق و بینی، جراح ارتوپد، متخصص و جراح مغز و اعصاب، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص زنان و نازایی و آی وی اف، متخصص درمان ریشه دندان آندو
21
20
18
16
14
8
فوق تخصص و جراح پلاستیک و زیبایی،فلوشیپ های قلب و عروق(اینترونشینیست، الکتروفیزیولوژیست، اکو کاردیو گرافیست و پیس میکر)فلوشیب جراح چشم پزشک،جراح قلب، جراح عروق، فلوشیپ های جراح ارتوپد، جراح دهان و فک و صورت، جراح لثه، ارتودنتیست و ایمپلتتولوژیست
23
21
20
18
15

تبصره:برای مؤدیانیکه پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه (حداکثر 31 / 4 / 1393) قطعی نشده باشد، صرفاً پرداخت مالیات به همراه اظهارنامه مالیاتی، 30 % مبلغ مالیات تشخیصی عملکرد سال 1391 می باشد و تکمیل اطلاعات اظهارنامه بر اساس خوداظهاری مؤدی الزامی است. در صورتیکه تا تاریخ 31 / 6 / 1393 پرونده هر یک از مؤدیان مذکور به قطعیت برسد مبنای محاسبات خوداظهاری مالیات یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده حسب مورد خواهد بود، در غیر اینصورت (عدم قطعیت تا تاریخ مذکور مبنای محاسبات خوداظهاری در صورت پذیرش مؤدی، مالیات یا درآمد مشمول مالیات تشخیصی سال 1391 خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم پذیرش مؤدی پرونده مورد نظر مشمول خوداظهاری نبوده و با رعایت مقررات توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. (در اجرای این تبصره حداکثر مهلت مراجعه برای تقسیط باقی مانده بدهی 31 / 6 / 1393 می باشد)ب- سایر شرایط:6_صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در این دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند 12 این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1391 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده‌اند در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 خود را با حداقل 35 درصد (35 %) افزایش نسبت به سال 1391 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود.7_ پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1392 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.8_ هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای محاسبه افزایش‌های مورد نظر قرار می‌گیرد براساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا درآمد مشمول مالیات با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و مالیات تعیین شده برای یک سال مبنای اعمال افزایش مورد نظر اعمال گیرد.9_ چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتدا می‌بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1392 تعیین گردد.10_ پزشکان 70 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهند داشت.11_ با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392،مؤدیانیکه ظرف 5 سال متوالی (عملکرد سال های 87 تا 1391) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.12_ چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1392 هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی با محاسبه افزایش مورد نظر در بند 5 این دستورالعمل از حداقل به‌شرح جدول زیر کمتر باشد (به استثنای مشمولین بند 10 فوق) مؤدیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ردیف
نوع تخصص
حداقل مالیات ابرازی 1392
تهران
بزرگ
مشهد، شیراز،تبریز،
کرج،اصفهان و اهواز
مراکز
سایر استان‌ها
شهرهای با بیش از 50 هزار نفر جمعیت
1
متخصص داخلی که با بیمه قرارداد ندارند، علوم آزمایشگاهی و ژنتیک بیهوشی و مراقبت های ویژه، مشاور تغذیه و رژیم درمانی
10/000/000
8/000/000
6/000/000
4/000/000
2
جراح عمومی، ارولوگ، ژنتیک بالینی،جراح زنان، رادیولوژیست،جراح اطفال، متخصص پزشکی هسته ای،کایروپرکتیک، متخصص بیهوشی رادیوتراپی
20/000/000
17/000/000
14/000/000
12/000/000
3
متخصص پوست و مو، فوق تخصص ریه، لاپاراسکویی زنان و عمومی، ارتوزپروتز، متخصص پروتزهای دندان،متخصص ترمیمی و زیبایی دندان،فوق تخصص گوارش،غدد،فوق تخصص رومانولوژی
30/000/000
26/000/000
22/000/000
18/000/000
4
متخصص قلب و عروق، چشم پزشک،جراح توراکس، فلوشیب اندویوزلوژیست و کنسرهای دستگاه اداری، فلوشیپ، جراح گوارش متخصص جراحی، گوش و حلق و بینی، جراح ارتوپد، متخصص و جراح مغز و اعصاب، فوق تخصص خون، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص زنان و نازایی و آی وی اف، متخصص درمان ریشه دندان آندو
40/000/000
35/000/000
30/000/000
25/000/000
5
فوق تخصص و جراح پلاستیک و زیبایی،فلوشیپ های قلب و عروق (اینترونشینیست، الکترو فیزیولوژیست و پیس میکر) فلوشیپ جراح چشم پزشک،جراح قلب، جراح عروق، فلوشیپ های جراح ارتوپد،جراح دهان و فک و صورت، جراح لثه، ارتودنتیست و ایمپلنتولوژیست)
50/000/000
45/000/000
40/000/000
35/000/000

13_ اظهارنامه‌هائی که حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خوداظهاری نخواهند بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.14_ در اجرای ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیر امور مالیاتی ذی‌ربط به‌شرح جدول زیر تعیین خواهد شد.

مناطق
تهران بزرگ
شهرهای کرج،تبریز، مشهد،شیراز،اصفهان و اهواز
مراکز سایر استان‌ها
شهرهای با بیش از 50 هزار نفر جمعیت
شهرهای کمتر از 50 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط کشور
درصد نمونه
12
10
8
6
4

15_ اظهارنامه‌هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به‌عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می‌گردند.16_ مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 14 فوق به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.17_ هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه‌التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.18_ سازمان نظام پزشکی می تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص از قبیل بیماری، مسافرت، کهولت سن و تعطیلی محل فعالیت در سال 1392 قادر به انجام کار نبوده و از درآمد کمتری نسبت به سال 1391 برخوردار بوده را حداکثر تا تاریخ 31 / 6 / 1393 به سازمان امور مالیاتی اعلام و مراتب از طریق معاونت مالیاتهای مستقیم به ادارات کل ارجاع خواهد شد.در این صورت ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با بررسی کامل و در صورت تأیید، حسب قانون و مقررات اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت فهرست فوق الذکر با سازمان نظام پزشکی خواهد بود.19_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه های دریافتی و نمونه انتخابی برای رسیدگی از مشاغل پزشکی را در استان ها به تفکیک شهرستان، و در تهارن در سطح اداره کل، به سازمان نظام پرشکی اعلام نمایند.20_ سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به‌عمل خواهد آورد.23_ مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله‌ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:514/93/200

دستورالعمل پیرو دستورالعمل شماره 24195 / 200 مورخ 28 / 12 / 1392 در خصوص تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری،ماشین آلات راهسازی و صنعتی، به پیوست جدول های اصلاحی شماره 1 و 2 مربوط به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل انواع تاکسی و وانت بار ارسال می گردد. در ضمن رعایت قسمت اخیر بند 14 دستورالعمل مذکور در خصوص صاحبان وسایط نقلیه موضوع دستورالعمل فوق الاشاره منتفی خواهد بود.

علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24195 / 200 /ص تاریخ: 28 / 12 / 1392 پیوست:دارد دستورالعمل بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی،به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید. گروه بندی استان ها استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند: گروه (1) :‌استان تهران. گروه (2) :استان های آذربایجان شرقی،اصفهان،البرز،خراسان رضوی،فارس، قزوین،گیلان،هرمزگان و مازندران. گروه (3) :استان های آذربایجان غربی،‌کرمان،گلستان،سمنان،زنجان،قم، همدان،مرکزی،یزد،بوشهر و خوزستان. گروه (4) :‌استان های چهار محال و بختیاری،کرمانشاه،لرستان،خراسان شمالی،کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل. گروه (5) :‌استان های سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبی،کردستان و ایلام. مقررات عمومی

 

1_ شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 در موعد مقرر قانون ی می باشد.

 

2_ ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط،حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1393 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

3_ شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل:شهرستان های طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب)،توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند.

 

4_ استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء،به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

 

5_ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

 

6_ اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می گردد.

 

7_ مالیاتهای مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

 

8_در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:‌اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)،قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد،درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی،‌وسیله مذکور را صرفاً برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود.

 

9_ درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1392) شماره گذاری و تحویل گرفته اند،‌به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می گردد.

 

10_ در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد.

 

11_ در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.

 

12_درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)،مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

 

13_ وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء ‌از بانکها، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30 % کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند. تبصره:کسر میزان 30 % درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

 

14_ صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1392 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1 %) ‌از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد. همچنین با توجه به بند 3 اطلاعیه مذکور، مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی پنج سال متوالی (عملکرد سال های 1387 لغایت 1391) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و یا خوداظهاری حسب مورد نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

15_ طبق مواد 137 ، 165 و 172 ق.م.م هزینه های درمانی،خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانون ی و آیین نامه های مربوط و تأئید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.

 

16_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،‌خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد.

 

17_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی،نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

 

18_ درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی (عملکرد سال 1392) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال،مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت،با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

 

19_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد،‌در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

20_ اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

 

21_ در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،‌ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

 

22_ درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،‌قطعی می باشد.

 

23_ نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،‌با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:505/93/200

دستورالعمل
بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی،به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

گروه بندی استان ها
استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند:
گروه (1) :‌استان تهران.
گروه (2) :استان های آذربایجان شرقی،اصفهان،البرز،خراسان رضوی،فارس، قزوین،گیلان،هرمزگان و مازندران.
گروه (3) :استان های آذربایجان غربی،‌کرمان،گلستان،سمنان،زنجان،قم، همدان،مرکزی،یزد،بوشهر و خوزستان.
گروه (4) :‌استان های چهار محال و بختیاری،کرمانشاه،لرستان،خراسان شمالی،کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل.
گروه (5) :‌استان های سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبی،کردستان و ایلام.

مقررات عمومی

 

1_ شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 در موعد مقرر قانون ی می باشد.

 

2_ ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط،حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1393 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

3_ شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل:شهرستان های طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب)،توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند.

 

4_ استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء،به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

 

5_ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

 
گروه بندی استان ها
 
استان گروه (1)
 
استانهای گروه (2)
 
استانهای گروه (3)
 
استانهای گروه (4)
 
استانهای گروه (5)
شهرها/ شهرستانها
مراکز استان
100%
95%
90%
85%
80%
شهرها/ شهرستانهای طبقه (الف)
 
95%
 
90%
 
85%
 
80%
 
75%
شهرها/ شهرستانهای طبقه (ب)
 
90%
 
85%
 
80%
 
75%
 
70%
 
 

6_ اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می گردد.

 

7_ مالیاتهای مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

 

8_در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:‌اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)،قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد،درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی،‌وسیله مذکور را صرفاً برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود.

 

9_ درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1392) شماره گذاری و تحویل گرفته اند،‌به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می گردد.

 

10_ در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد.

 

11_ در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.

 

12_درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)،مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

 

13_ وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء ‌از بانکها، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30 % کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند.
تبصره:کسر میزان 30 % درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

 

14_ صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1392 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1 %) ‌از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد. همچنین با توجه به بند 3 اطلاعیه مذکور، مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی پنج سال متوالی (عملکرد سال های 1387 لغایت 1391) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و یا خوداظهاری حسب مورد نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

15_ طبق مواد 137 ، 165 و 172 ق.م.م هزینه های درمانی،خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانون ی و آیین نامه های مربوط و تأئید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.

 

16_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،‌خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد.

 

17_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی،نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

 

18_ درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی (عملکرد سال 1392) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال،مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت،با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

 

19_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد،‌در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

20_ اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

 

21_ در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،‌ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

 

22_ درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،‌قطعی می باشد.

 

23_ نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،‌با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:24195/200/ص

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

گروه بندی استان ها
استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند:
گروه (1) :‌استان تهران.
گروه (2) : استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران.
گروه (3) : استان های آذربایجان غربی،‌کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.
گروه (4) :‌استان های چهار محال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل.
گروه (5) :‌استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و ایلام.

مقررات عمومی

 

1_ شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانون ی می باشد.

 

2_ ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1392 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

3_ شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان های طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب)،توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند.

 

4_ استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

 

5_ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1391 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

گروه بندی استان ها

 

استان گروه (1)

 

استانهای گروه (2)

 

استانهای گروه (3)

 

استانهای گروه (4)

 

استانهای گروه (5)

شهرها/ شهرستانها

مراکز استان

100%

95%

90%

85%

80%

شهرها/ شهرستانهای طبقه (الف)

 

95%

 

90%

 

85%

 

80%

 

75%

شهرها/ شهرستانهای طبقه (ب)

 

90%

 

85%

 

80%

 

75%

 

70%

 

 

6_ اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می گردد.

 

7_ مالیاتهای مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

 

8_در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:‌اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)،قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی،‌وسیله مذکور را صرفاً برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود.

 

9_ درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1391) شماره گذاری و تحویل گرفته اند،‌به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می گردد.

 

10_ در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد.

 

11_ در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.

 

12_درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)،مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

 

13_ وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء ‌از بانکها، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30 % کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند.
تبصره:کسر میزان 30 % درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

 

14_ صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1391 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل اطلاعات هویتی، شماره ملی، کد پستی ده رقمی، نشانی کامل و همچنین تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1 %) ‌از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیران کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد.

 

15_ طبق مواد 137 ، 165 و 172 ق.م.م هزینه های درمانی، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانون ی و آیین نامه های مربوط و تأئید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.

 

16_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،‌خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد.

 

17_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

 

18_ درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی (عملکرد سال 1391) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال، مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت، با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

 

19_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد،‌در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

20_ اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

 

21_ در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،‌ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

 

22_ درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،‌قطعی می باشد.

 

23_ نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،‌با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:953/200

بخشنامه

تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران در اجرای ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم

بدینوسیله تصویب نامه شماره 189202 /ت 48611 ها مورخ 28 / 9 / 1391 هیأت محترم وزیران که درروزنامه رسمی مورخ 3 / 10 / 1391 آگهی گردیده است به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:
“هیات وزیران درجلسه مورخ 08 / 09 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 157014 / 15823 / 200 مورخ 21 / 08 / 1391 وزارت اموراقتصادی ودارایی و به استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود:
بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی وهمچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50 %) اموال آنها در اثر وقوع زلزله وسیل از بین رفته است با رعایت ماده 8 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 129735 /ت 35652 ه مورخ 11 / 10 / 1385،تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می شود.”

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 189202 /ت 48611 ه
تاریخ: 28 / 09 / 1391
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 08 / 09 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 157014 / 15823 / 200 مورخ 21 / 08 / 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1371- تصویب نمود:
بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و همچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50 %) اموال آنها در اثر وقوع زلزله و سیل از بین رفته است با رعایت ماده 8 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 129735 /ت 35652 ه مورخ 11 / 10 / 1385،تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 129735 /ت 35652 ه
تاریخ:‌ 11 / 10 / 1385
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 06 / 10 / 1385 بنا به پیشنهاد شماره 31 / 3 / 63220 مورخ 11 / 05 / 1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود:

 

1_ ماده 8 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 32480 /ت 27258 ه مورخ 07 / 07 / 1381 به شرح زیر اصلاحی می گردد:

“ماده 8_ در مواردی که به تأئید کمیسیون موضوع ماده 3 یا (4) این آیین نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (50 %) اموال مؤدی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مؤدی با ارائه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه و سنوات بعد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مؤدی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد.”

 

2_ در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده 165 مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال 1381 به بعد نیز اعمال می گردد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:34775/230/د

دستورالعمل
صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند

با توجه به مفاد قسمت اخیر بند 17 دستورالعمل شماره 6578 / 200 مورخ 31 / 3 / 91 و بند 8 دستورالعمل شماره 6577 / 200 مورخ 31 / 3 / 91 صاحبان مشاغل بدینوسیله مقرر می گردد:
ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگ قطعی مالیات آن دسته از مودیانی که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و اظهارنامه خود را در قالب دستورالعمل های فوق در موعد مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده اند در صورت رعایت سایر شرایط مقرر در دستورالعمل های مذکور از جمله ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی و همچنین پلمپ وتحریر دفاتر حسب مورد و…. با قید فوریت براساس مفاد دستورالعمل های مذکور صادر و ابلاغ گردد.
در ضمن پس از انتخاب نمونه ها برای رسیدگی بر اساس دستورالعملی که اعلام خواهد شد نسبت به صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1390 سایر پرونده هایی که مشمول توافق و یا خوداظهاری بوده و بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند به فوریت اقدام شود.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 6578 / 200
تاریخ: 31 / 03 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط

بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم،به آن اداره کل اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر در مناطقی که مقتضی بداند، درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه ذیربط تعیین،و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.

شرایط توافق:

 

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی از سوی اعضای اتحادیه ها.

 

2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن) به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی) .

 

3_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

4_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود

تعیین درآمد مشمول مالیات:

 

5_ میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی، نوع فعالیت، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1390 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 از 15 درصد کمتر نباشد.

 

6_ مبنای انجام توافق، میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1389 در نظر گرفته شود.

 

7_ برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20 % افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرارگیرد. (مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد)

 

8_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1389 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را با افزایش میزان پانزده درصد نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

 

9_ هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق، به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، می بایست درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد برای کل سال مورد نظر تعیین و سپس مبنای توافق قرار گیرد.

 

10_ چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1390 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1390 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر میباشد.

 

11_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

12_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 89 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هرشریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. همچنین در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1389 ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال 1389 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1390 اعمال گردد.

 

13_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1389 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود.

 

14_ در مواردی که معلوم شود مؤدی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است واین امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

 

15_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد.

 

16_ مؤدیانیکه شرایط توافق موضوع بندهای 1 الی 4 (با رعایت قسمت اخیر بند 4 این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول توافق نبوده و با رعایت مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

سایر موارد:

 

17_ از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب توافق 4 % آن توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

18_ مؤدیانیکه ظرف 5 سال گذشته بعنوان نمونه انتخاب نشده و مالیات آنها بر اساس توافق یا خوداظهاری قطعی شده است،مالیات آنها برای عملکرد سال 1391 از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد .

 

19_ مؤدیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1389 خود حداکثر تا تاریخ (31 / 8 / 1391) اقدام ننمایند چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ 000 / 000 / 2 ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود.مشروط به اینکه اداره امور مالیاتی مربوط بدهی آنها را تا تاریخ 30 / 7 / 1391 بشرح فرم پیوست بصورت کتبی به مودی ذیربط اعلام نماید.

 

20_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 000 / 000 / 1 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

 

21_ چنانچه بنابه دلایلی پرونده مالیات عملکرد سال 1389 برخی از اعضای اتحادیه ها به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده های مذکور حداکثر تا تاریخ 15 / 4 / 1391 به مرحله قطعیت برسد.

 

22_ مطابق توافقات قبلی (از جمله مفاد بند (1) صورتجلسه مورخ 29 / 11 / 1390)،مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره از سوی اتحادیه یا مجامع ذیربط می باشد. در مورد آن دسته از مؤدیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.

 

23_ مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود را در جهت اطلاع رسانی، آموزش و جلب مشارکت اتحادیه ها و مؤدیان بکار گیرند و راهنمائیهای لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی آنان بعمل آورند.

 

24_ ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1391 صادر و ابلاغ گردد.

 

25_ مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 30 / 10 / 1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

 

26_ این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نبوده و دستورالعمل آن بصورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.

 

27_ جهت تسریع و تسهیل و حسن اجراء توافق، مسائل و ابهامات اجرایی موضوع این توافقنامه با اعلام روسای مجامع از طرف سازمان امور مالیاتی پی گیری و اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

 

28_ مفاد این توافقنامه پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییرنخواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 6577 / 200
تاریخ: 31 / 03 / 1391
پیوست:

دستورالعمل
دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ب، ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود:

شرایط خوداظهاری:

 

1_ 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی حداکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1391) .

 

2_ 2- درج صحیح اطلاعات هویتی،شماره ملی نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی .

 

3_ 3- اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان،حساب درآمد و هزینه و خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد برای هر یک از مؤدیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد.

 

4_ 4- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1390 پلمب و تحریر شده باشد پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30 / 11 / 1390 مورد قبول است .

 

5_ 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

6_ 6- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده در صورتیکه تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حداکثر تا تاریخ 31 / 6 / 1391 ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند) .

 

7_ 7- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی؛ در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 و برای سایر مودیان حداقل 50 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه 1391 تقسیط می­گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود.

نمونه انتخابی و سایر شرایط

 

8_ 8- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 و با رعایت بندهای 1 الی 7 فوق و در مهلت مقرر قانون ی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتاً بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی،سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

9_ 9- مؤدیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است آخرین مالیات قطعی شده با 20 % افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد. (مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) .

10 10- مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
11 11- مؤدیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

12 12- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم،چنانچه طبق اسناد ومدارک ثابت شود مؤدی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
13 13- آن دسته از مؤدیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مودیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود.
14 14- مؤدیانیکه این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.
15 15- مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذیربط می باشد. در مورد آندسته از مؤدیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.
16 16- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال 1391 صادر و ابلاغ گردد.
17 17- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ 30 / 12 / 1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:29622/230/د

امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی ….

احتراماً، پیرو دستورالعمل شماره 11744 / 230 /د مورخ 3 / 4 / 1391 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه توافق در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، بند زیر بعنوان بند 25 به صورتجلسه مذکور اضافه و بند 25 به بند 26 تغییر می یابد. (نمونه صورتجلسه اصلاحی نیز پیوست می باشد) .

 

25_ مفاد این توافقنامه پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدیدنظر و یا تغییر نخواهد بود.
نظر به ابهامات و سؤالات مطرح شده به اطلاع می رساند بند 18 دستورالعمل شماره 6578 / 200 مورخ 31 / 3 / 1391 که در نمونه صورتجلسه نیز درج گردیده است در ارتباط با عملکرد سال 1391 بوده که بایستی در صورتجلسات توافقات به همان شکل درج گردد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 11744 / 230 /د
تاریخ: 03 / 04 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

پیرو دستور العمل شماره 6578 / 200 مورخ 31 / 3 / 1391 به پیوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیاتی عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه های ذیربط حداکثر تا تاریخ 15 / 4 / 1391 انجام پذیرد .

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

صورتجلسه توافق با اتحادیه ………….. در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 مشاغل امور صنفی بند (ج) ماده 95 ق.م.م

با توکل به خداوند قادر متعال و با توجه به تفویض اختیار حاصل در اجرای دستورالعمل شماره 6578 / 200 مورخ 31 / 3 / 1391 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل بند (ج) موضوع ماده 95  قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوب تر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با درنظرگرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی،برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل فوق،جلسه ای با حضور نمایندگان اتحادیه مذکور و مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان …………………………و اداره امور مالیاتی شهرستان/بخش/شهر……………. درساعت ………مورخ………………در محل…………………….برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

الف . شرایط توافق:

 

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی از سوی اعضای اتحادیه .

 

2- درج صحیح اطلاعات هویتی،شماره ملی،نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن) به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی) .

 

3- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

4- در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد.عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق،از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود.

ب . مبنای توافق:

 

5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای اتحادیه مذکور،با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی، نوع فعالیت،اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی،نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 با ………. درصد افزایش تعیین گردید.

 

6- مبنای انجام توافق، میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1389 می باشد.

 

7- برای مؤدیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد 1390 قطعی نشده است،آخرین مالیات قطعی شده با 20 % افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرار می گیرد. (مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی آنان پس از آخرین عملکرد قطعی شده، بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) .

 

8- مؤدیانی که در عملکرد سال 1389 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

 

9- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سال های مبنای توافق،به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، می بایست ابتدا درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد، برای کل سال مورد نظر تعیین، و سپس مبنای توافق قرار می گیرد.
10- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتدا می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1390 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1390 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر میباشد.
11- پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.
12- در مشارکت مدنی،مالیات قطعی شده عملکرد 1389 هریک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط توافق،مشمول توافق خواهد بود . در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1389 ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال 1389 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1390 اعمال گردد.
13- در مشارکت مدنی، چنانچه شریک یا شرکایی در عملکرد سال 1389 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند،در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 را داشته است (با رعایت شرایط مورد توافق) اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود.
14 -حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد،درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
15- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق تغییر شغل داشته اند، مشمول این توافق نخواهند شد.
16- مؤدیانی که شرایط توافق موضوع بندهای 1 الی 4 قسمت الف (با رعایت قسمت اخیر بند 4 مذکور این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول توافق نبوده و پرونده مالیاتی آن ها با رعایت مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهدشد.

ج . سایر موارد:

 

17_ با توجه به نوع فعالیت اعضای اتحادیه و شرایط منطقه چهار درصد (4 % از اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق، توسط اداره کل امور مالیاتی انتخاب و رسیدگی خواهد شد، مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

18_ مودیانی که ظرف پنج (5) سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب نشده اند و مالیات آن ها بر اساس توافق و یا خوداظهاری قطعی شده است مالیات آن ها برای عملکرد سال 1391 از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

19_ مؤدیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد عملکرد سنوات لغایت 1389 خود حداکثر تا تاریخ (15 / 6 / 1391) اقدام ننمایند، چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ 000 / 000 / 2 ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود.

 

20_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 000 / 000 / 1 ریال با مالیات مورد توافق باشد،مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

 

21_ مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مودیان پروانه کسب صادره از سوی اتحادیه یا مجامع ذیربط می باشد. در مورد آن دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضای اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مشخص نشده و در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده باشد ملاک عمل سوابق پرونده مالیاتی می باشد.

 

22_ مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننموده و یا مطابق شرایط مقرر در این صورتجلسه نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام ننمایند مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات رسیدگی خواهند شد.

 

23_ این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نمی باشد.

 

24_ داره امور مالیاتی و اتحادیه حداکثر تلاش خود را در جهت اطلاع رسانی، آموزش و جلب مشارکت اعضای اتحادیه ها و مودیان در تسلیم اظهارنامه در چارچوب این صورتجلسه به کار می گیرند و همچنین راهنمائی های لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی آنان را به عمل خواهند آورد.

 

25_ مفاد این توافقنامه پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

 

26_ این صورتجلسه در …………نسخه تنظیم شده است که هر کدام حکم واحد دارد.

محل امضای نمایندگان اداره کل امور مالیاتی
محل امضای نمایندگان اتحادیه

شماره: 11971/230/د

دستورالعمل

بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم،به آن اداره کل اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر در مناطقی که مقتضی بداند، درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه ذیربط تعیین،و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.

شرایط توافق:

 

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی از سوی اعضای اتحادیه ها.

 

2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن) به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی) .

 

3_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

4_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود

تعیین درآمد مشمول مالیات:

 

5_ میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی، نوع فعالیت، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1390 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 از 15 درصد کمتر نباشد.

 

6_ مبنای انجام توافق، میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1389 در نظر گرفته شود.

 

7_ برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20 % افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرارگیرد. (مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد)

 

8_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1389 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را با افزایش میزان پانزده درصد نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

 

9_ هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق، به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، می بایست درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد برای کل سال مورد نظر تعیین و سپس مبنای توافق قرار گیرد.

 

10_ چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1390 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1390 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر میباشد.

 

11_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

12_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 89 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هرشریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. همچنین در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1389 ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال 1389 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1390 اعمال گردد.

 

13_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1389 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود.

 

14_ در مواردی که معلوم شود مؤدی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است واین امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

 

15_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد.

 

16_ مؤدیانیکه شرایط توافق موضوع بندهای 1 الی 4 (با رعایت قسمت اخیر بند 4 این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول توافق نبوده و با رعایت مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

سایر موارد:

 

17_ از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب توافق 4 % آن توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

18_ مؤدیانیکه ظرف 5 سال گذشته بعنوان نمونه انتخاب نشده و مالیات آنها بر اساس توافق یا خوداظهاری قطعی شده است،مالیات آنها برای عملکرد سال 1391 از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد .

 

19_ مؤدیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1389 خود حداکثر تا تاریخ (31 / 8 / 1391) اقدام ننمایند چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ 000 / 000 / 2 ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود.مشروط به اینکه اداره امور مالیاتی مربوط بدهی آنها را تا تاریخ 30 / 7 / 1391 بشرح فرم پیوست بصورت کتبی به مودی ذیربط اعلام نماید.

 

20_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 000 / 000 / 1 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

 

21_ چنانچه بنابه دلایلی پرونده مالیات عملکرد سال 1389 برخی از اعضای اتحادیه ها به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده های مذکور حداکثر تا تاریخ 15 / 4 / 1391 به مرحله قطعیت برسد.

 

22_ مطابق توافقات قبلی (از جمله مفاد بند (1) صورتجلسه مورخ 29 / 11 / 1390)،مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره از سوی اتحادیه یا مجامع ذیربط می باشد. در مورد آن دسته از مؤدیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.

 

23_ مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود را در جهت اطلاع رسانی، آموزش و جلب مشارکت اتحادیه ها و مؤدیان بکار گیرند و راهنمائیهای لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی آنان بعمل آورند.

 

24_ ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1391 صادر و ابلاغ گردد.

 

25_ مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 30 / 10 / 1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

 

26_ این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نبوده و دستورالعمل آن بصورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.

 

27_ جهت تسریع و تسهیل و حسن اجراء توافق، مسائل و ابهامات اجرایی موضوع این توافقنامه با اعلام روسای مجامع از طرف سازمان امور مالیاتی پی گیری و اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

 

28_ مفاد این توافقنامه پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییرنخواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 6578/200

دستورالعمل

به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ارسال می گردد.

حسین وکیلی
معاونت مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مایلات و مالیات عملکرد سال 1389
اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی به شرح جدول ذیل که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:

 

الف- شرایط خوداظهاری

 

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 در مهلت مقرر قانون ی و تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.

 

1_ 1- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می باشد:

 

 
ردیف
 
نوع تخصص
حداقل درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388
تهران بزرگ
مشهد،شیراز، تبریز، کرج، اصفهان و اهواز
مراکز سایر استانها
شهرهای با بیش از 20هزار نفر جمعیت
شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط کشور
 
 
 
1
پزشکان عمومی،متخصص داخلی و اطفال که با بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی قرارداد دارند،پزشکان عمومی،دندان پزشک عمومی، متخصص عفونی،ماما، بینایی سنجی،شنوایی شناس، کاردرمانگر،گفتار درمانگر
 
 
 
12
 
 
 
10
 
 
 
8
 
 
 
6
 
 
 
معادل مالیات قطعی 88
 
2
 
متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار،متخصص پزشکی قانونی، مشاور تغذیه و رژیم درمانی ، روانپزشک، دندانپزشک کودکان و متخصص بیماری های دهان و دندان
 
 
14
 
 
12
 
 
10
 
 
8
 
 
معادل مالیات قطعی 88
 
 
 
 
3
اورولوژیست، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، فوق تخصص اورولوژی،فوق تخصصهای اطفال،متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه قرارداد ندارند، متخصص رادیو تراپی، داروخانه، آزمایشگاه، پزشکی هسته ای، متخصص  بیهوشی و مراقبت های ویژه
 
 
 
16
 
 
 
14
 
 
 
12
 
 
 
10
 
 
 
معادل مالیات قطعی 88
 
 
4
جراح عمومی،ارولوگ،جراح زنان، جراح توراکس،متخصص پوستُ،فوق تخصص ریه،فوق تخصص گوارش،فوق تخصص غده،فوق تخصص روماتولوژی،فوق تخصص خون،رادیولوژی،فیزیوتراپی، کایروپراکتورها و جراح اطفال متخصص پروتزهای دندان،متخصص ترمیم و زیبایی دندان
 
 
 
18
 
 
 
16
 
 
 
14
 
 
 
12
 
 
 
معادل مالیات قطعی 88
 
 
 
 
5
جراح پلاستیک و زیبایی، متخصص قلب و عروق،جراح چشم پزشک،متخصص جراحی گوش و حلق و بینی، جراح قلب،جراح عروق،جراح ارتوپد،جراح اعصاب، جراح دهان و فک و صورت،جراح لثه، ارتودنتیست و متخصص درمان ریشه دندان
 
 
 
23
 
 
 
20
 
 
 
18
 
 
 
13
 
 
 
8
 
 

2_ درج کدملی و کدپستی در فرم اظهارنامه الزامی است.

 

ب- سایر شرایط:

 

1_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1388 آنان رسیدگی نشده است،مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 آنان با 25 درصد افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات خوداظهاری قرار می گیرد. مشروط بر اینکه پرونده عملکرد سال 1388 به عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد.

 

2_ صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند 7 این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1388 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م سال 1389 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود.

 

3_ پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1389 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

4_ هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1387 و 1388 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای محاسبه افزایش های مورد نظر قرار می گیرد بر اساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا، مالیات قطعی شده با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یک سال تمام محاسبه و سپس درصد افزایش مورد نظر اعمال گردد.

 

5_ چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای محاسبه افزایش مورد نظر قرار می گیرد با رعایت مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1389 تعیین گردد همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1389 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1389 آنها قابل کسر می باشد.

 

6_ پزشکان 75 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهد داشت.

 

7_ چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1389 هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی با محاسبه افزایش مورد نظر در بند 1- 1 این دستورالعمل از حداقل به شرح جدول زیر کمتر باشد (به استثنای مشمولین بند 6 فوق) مؤدیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

 
 
نوع تخصص
حداقل مالیات ابرازی 1389
تهران بزرگ
شهرهای کرج،تبریز، مشهد،شیراز، اصفهان و اهواز
مراکز استانها
شهرهای با بیش از بیست هزار نفر جمعیت
1
جراحان قلب
35,000,000
35,000,000
28,000,000
23,000,000
2
جراح پلاستیک وترمیمی
27,500,000
27,500,000
22,000,000
17,600,000
3
جراحان دهان،فک وصورت، دندانپزشک متخصص ارتودنسی
16,000,000
16,000,000
12,800,000
10,650,000
4
جراح مغز واعصاب
14,000,000
14,000,000
12,000,000
9,700,000
5
متخصص قلب و عروق
12,500,000
12,500,000
10,500,000
8,300,000
6
جراحان چشم، گوش و حلق وبینی، جراح ارتوپد
10,000,000
10,000,000
8,300,000
6,650,000
7
جراح ارولوژی، جراح عمومی، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص جراح لثه، متخصص پروتز دندان
 
8,500,000
 
8,500,000
 
7,000,000
 
5,300,000
8
فوق تخصص خون
8,000,000
8,000,000
6,400,000
5,350,000
9
متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، دندانپزشکی متخصص ترمیمی- دندانپزشک متخصص درمان ریشه
 
7,500,000
 
7,500,000
 
6,000,000
 
4,800,000
 
10
جراح زنان و زایمان، جراح توراکس، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص غدد،فوق تخصص ریه، فوق تخصص روماتولوژی
 
7,000,000
 
7,000,000
 
5,600,000
 
4,300,000
11
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، متخصص رادیوتراپی
6,500,000
6,500,000
5,400,000
4,300,000
 
 
12
دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال، متخصص بیماریهای دهان و دندان، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی، متخصص پزشکی اجتماعی
 
5,250,000
 
5,250,000
 
4,200,000
 
3,700,000
13
روانپزشک، متخصص داخلی، جراح کودکان، متخصص وفوق تخصص اطفال- متخصص عفونی، کایروپراکتیک ها
 
5,000,000
 
5,000,000
 
4,000,000
 
3,300,000
 
 

1_ 7- متخصص داخلی و متخصص اطفال که با بیمه قرارداد دارند مشمول حداقل مذکور نمی باشند.

 

8_ اظهارنامه هائیکه حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خوداظهاری نخواهد بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

 

9_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م در موارد تقسیط مالیات ابرازی،برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 40 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد. برای سایر مودیان حداقل 50 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد.

 

10_ در اجرای ماده 158 ق.م.م دوازده درصد (12 %) از اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد شد.

 

11_ عم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری نسبت به اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نموده و به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند نخواهدبود،و در صورت عدم پرداخت اقساط تا زمان مقرر در بند 9 فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.

 

12_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

 

13_ مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 10 فوق به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهن بود.

 

14_ هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

 

15_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه های دریافتی از مشاغل پزشکی را در استان ها به تفکیک شهرستان و در تهران در سطح اداره کل، به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند.

 

16_ سازمان نظام پزشکی می تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال 1389 از درآمد کمتری نسبت به سال 1388 برخوردار بوده اند را حداکثر تا تاریخ 15 / 6 / 1390 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

 

17_ سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کدملی، شماره سری و سریال شناسنامه،کد پستی، شماره نظام پزشکی و … به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1390 می نماید.

محل امضاء

سید شهاب الدین صدر علی عسکری
رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:11127/230/د

دستور العمل


بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم،به آن اداره کل اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر در مناطقی که مقتضی بداند، درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه ذیربط تعیین،و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.

 

الف) شرایط تعیین درآمد مشمول مالیات

 

1_ میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی،نوع فعالیت،اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1389 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 از پانزده درصد (15 %) کمتر نباشد.

 

2_ مبنای انجام توافق،میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1388 در نظر گرفته شود.

 

3_ برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1388 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20 % افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرارگیرد . (مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد)

 

4_ مودیانیکه در عملکرد سال 1388 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 ابراز نمایند،مشمول توافق خواهند بود.

 

5_ هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق، به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،می بایست درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد برای کل سال مورد نظر تعیین و سپس مبنای توافق قرار گیرد.

 

6_ چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1389 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1389 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر میباشد.

 

7_ پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1389 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

8_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 88 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هرشریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1388 ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال 1388 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1389 اعمال گردد.

 

9_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1388 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود.

 

10_ در مواردی که معلوم شود مودی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است واین امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

 

11_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1388 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد.

 

ب) سایر موارد:

 

1_ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی از سوی اعضای اتحادیه ها برای توافق ضروری است.

 

2_ توافق با اتحادیه حداکثر تا تاریخ 31 / 3 / 1390 انجام پذیرد.

 

3_ درج کد پستی محل فعالیت و کد ملی در فرم اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان الزامی می باشد.

 

4_ چنانچه بنابه دلایلی پرونده مالیات عملکرد سال 1388 برخی از اعضای اتحادیه ها به مرحله قطعیت نرسیده باشد،ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده های مذکور حداکثر تا تاریخ 15 / 4 / 1390 به مرحله قطعیت برسد .

 

5_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط گردد.برای سایر مودیان حداقل 40 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط گردد

 

6_ عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق،از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود

 

7_ به تناسب نوع فعالیت اعضای اتحادیه ها و شرایط منطقه ،پنج درصد (5 %) از اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق توسط اداره کل امور مالیاتی انتخاب و رسیدگی خواهد شد.مشروط بر اینکه در دو سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

8_ مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1388 خود حداکثر تا تاریخ (15 / 6 / 1390) اقدام ننمایند چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ 000 / 000 / 2 ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود.

 

9_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 000 / 000 / 1 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

 

10_ تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات موضوع این تفویض اختیار صرفا در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و قابل تسری به سایر اشخاص از جمله مشمولین بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م نمی باشد . لذا ادارات کل امور مالیاتی با توجه به سابقه پرونده و نوع فعالیت مودی دقت لازم بعمل آورند تا صرفا برای مشمولین بند ج ماده 95 ق.م.م در اجرای تبصره 5 ماده 100 اقدام شود در غیر اینصورت مسئولیت امر بعهده روسای ادارات امور مالیاتی و مدیران کل ذیربط می باشد.

 

11_ مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود را در جهت اطلاع رسانی، آموزش و جلب مشارکت اتحادیه ها و مودیان بکار گیرند و راهنمائیهای لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی آنان بعمل آورند.

 

12_ ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1390 صادر و ابلاغ گردد .

 

13_ مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 30 / 10 / 1390 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

 

14_ این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نبوده و دستورالعمل آن بصورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:5116/200

دستورالعمل

پیرو دستورالعمل شماره 11741 / 200 مورخ 16 / 4 / 1389 منضم به صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 بدینوسیله به اطلاع می رساند:

 

1_ ابتدای سطر چهارم بند 5- 1 صورتجلسه،سال 1387 به سال 1388 اصلاح می گردد.

 

2_ در سطر اول بند 3 صورتجلسه و همچنین صدر جدول بند مذکور، سال 1387 به سال 1388 اصلاح می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 11741 / 200
تاریخ: 16 / 04 / 1389
پیوست:

دستورالعمل

احتراماً، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 جهت اجرا ارسال می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1388

با توکل به خداوند قادر متعال و بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری با تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان محترم حرف پزشکی موضوع ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

 

1_ مالیات عملکرد سال 1388 اعضاء سازمان نظام پزشکی با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.

 
ردیف
 
نوع تخصص
درصد رشد نسبت به مالیات قطعی86 با رعایت سایر شرایط
تهران بزرگ
مشهد،شیراز،تبریز، کرج، اصفهان و اهواز
مراکز سایر استانها
شهرهای با بیش از 20هزار نفر جمعیت
شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط کشور
1
پزشکان عمومی،متخصص داخلی و متخصص اطفال که با بیمه قرارداد دارند
مالیات مکسوره بیمه ها + 12 درصد همان عدد
مالیات کسوره بیمه ها +10 درصد همان عدد
مالیات مکسوره بیمه ها+8 درصد همان عدد
مالیات مکسوره بیمه ها+5 درصد همان عدد
مالیات مکسوره بیمه ها
 
2
 
پزشکان عمومی که با بیمه قرارداد ندارند،دندانپزشکی عمومی،متخصص عفونی، ماما،بینایی سنجی،شنوایی شناس، کاردرمانگر،گفتار درمانی
 
 
14
 
 
12
 
 
10
 
 
8
 
معادل مالیات قطعی سال 1387
 
 
3
متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار،متخصص پزشکی قانونی، مشاور تغذیه و رژیم درمانی ، روانپزشک، دندانپزشک کودکان و متخصص بیماری های دهان و دندان
 
 
 
16
 
 
 
14
 
 
 
12
 
 
 
10
 
معادل مالیات قطعی سال 1387
 
 
 
 
4
اورولوژیست، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، فوق تخصص اورولوژی،فوق تخصصهای اطفال،متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه قرارداد ندارند، متخصص رادیو تراپی،داروخانه،آزمایشگاه، پزشکی هسته ای، متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
 
 
 
18
 
 
 
16
 
 
 
14
 
 
 
12
 
 
معادل مالیات قطعی سال 1387
 
 
 
5
جراح عمومی،ارولوگ،جراح زنان، جراح نوراکس،متخصص پوستُ،فوق تخصص ریه،فوق تخصص گوارش،فوق تخصص غده،فوق تخصص روماتولوژی،فوق تخصص خون،رادیولوژی،فیزیوتراپی، کایروپراکتورها و جراح اطفال
 
 
 
20
 
 
 
18
 
 
 
16
 
 
 
14
 
 
معادل مالیات قطعی سال 1387
 
 
 
 
6
جراح پلاستیک و زیبایی، متخصص قلب و عروق،جراح چشم پزشک،متخصص جراحی گوش و حلق و بینی، جراح قلب،جراح عروق،جراح ارتوپد،جراح اعصاب، جراح دهان و فک و صورت،جراح لثه،متخصص پروتزهای دندان، متخصص ترمیم و زیبایی دندان،ارتودنتیست و متخصص درمان ریشه دندان
 
 
 
 
25
 
 
 
 
22
 
 
 
 
20
 
 
 
 
15
 
 
 
 
10
 

1_ 1- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1388 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از اعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1386 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد.

 

2_ 1- مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان رسیدگی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 13865 آنان با 25 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد.

 

3_ 1- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه شرایط موضوع بند 1- 1 و 2- 1 فوق را ندارند، مشمول این تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

4_ 1- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1386 و 1387 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای اعمال رشدهای مورد نظر قرار می گیرد بر اساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتداء مالیات قطعی شده با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر اعمال گردد.

 

5_ 1- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای اعمال رشدهای مورد نظر قرار می گیرد با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1388 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1388 آنها قابل کسر می باشد.

 

6_ 1- صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند 3 این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م سال 1388 ابراز نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

7_ 1- پزشکان 70 سال سن به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهد داشت.

 

2_ سازمان نظام پزشکی با رعایت شرایط زیر می تواند مالیات حداکثر 7 % (هفت درصد) از اعضای خود در سطح هر اداره کل را که در سال 1388 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری نسبت به عملکرد سال 1387 برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نماید.

 

1_ 2- سازمان نظام پزشکی مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 15 / 6 / 89 به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مؤدیان مورد نظر (مؤدیانیکه خارج چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند) مشمول این تفاهم نخواهند بود.

 

2_ 2- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم در تهران در سطح هر اداره کل و در استانها در سطح هر شهر خواهد بود.

 

3_ 2- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تا تاریخ 31 / 5 / 1389 تعداد اظهارنامه های دریافتی از مشاغل پزشکی را در استانها به تفکیک هر یک از شهرها و در تهران در سطح اداره کل امور مالیاتی به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند.

 

3_ چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1388 هریک از اعضای سازمان نظام پزشکی با اعمال درصد رشد مورد نظر بند یک این دستورالعمل از حداقل به شرح جدول زیر کمتر باشد مؤدیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 
ردیف
 
نوع تخصص
حداقل مالیات ابرازی 1388
شهرهای تهران، تبریز،مشهد، شیراز، اصفهان و اهواز
 
مراکزسایر استانها
 
سایر شهرستانها
1
جراحان قلب
000/000/30
000/000/24
000/000/20
2
جراح پلاستیک وترمیمی
000/000/25
000/000/20
000/000/16
3
جراحان دهان،فک وصورت، دندانپزشک متخصص ارتودنسی
000/000/15
000/000/12
000/000/10
4
جراح مغز واعصاب
000/000/13
000/000/11
000/000/9
5
متخصص قلب و عروق
000/000/12
000/000/10
000/000/8
6
جراحان چشم، گوش و حلق وبینی، جراح ارتوپد
000/000/9
000/500/7
000/000/6
7
جراح ارولوژی، جراح عمومی، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص جراح لثه، متخصص پروتز دندان
 
000/000/8
 
000/500/6
 
000/000/5
8
فوق تخصص خون
000/500/7
000/000/6
000/000/5
9
متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، دندانپزشکی متخصص ترمیمی- دندانپزشک متخصص درمان ریشه
 
 
000/000/7
 
 
000/500/5
 
 
000/500/4
 
10
جراح زنان و زایمان، جراح توراکس، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص غدد،فوق تخصص ریه، فوق تخصص روماتولوژی
 
000/500/6
 
 
000/200/5
 
000/000/4
11
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، متخصص رادیوتراپی
000/000/6
000/000/5
000/000/4
 
 
12
دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال، متخصص بیماریهای دهان و دندان، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی، متخصص پزشکی اجتماعی
 
 
 
000/000/5
 
 
 
000/000/4
 
 
 
000/500/3
13
روانپزشک، متخصص داخلی، جراح کودکان، متخصص وفوق تخصص اطفال- متخصص عفونی، کایروپراکتیک ها
 
000/500/4
 
 
000/600/3
 
000/000/3
 

1_ 3- متخصص داخلی و متخصص اطفال که با بیمه قرارداد دارند مشمول حداقل مذکور نمی باشند.

 

4_ شرط استفاه اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانون ی است.

 

5_ اظهارنامه هائیکه حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول این تفاهم نخواهند بود.

 

6_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 50 % (پنجاه درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی مبلغ مالیات حداکثر در 4 (چهار) قسط ماهانه تا پایان آبانماه سال جاری تقسیط می گردد.

 

7_ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مالیات یا درآمد مشمول مالیات (در خصوص مشمولین بند 6- 1 فوق) آنها حسب مورد حداقل به میزان مقرر در این تفاهم نامه ابراز و مطابق با سایر شرایط این تفاهم تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

8_ در اجرای ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی به میزان 10 % (ده درصد) و با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد.

 

9_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند نخواهد بود، و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در بند 6 فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید خواهند بود.

 

10_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

 

11_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

12_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) به دست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000 / 250 ریال نباشد.

 

13_ سازمان نظام پزشکی تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل خواهد آورد.

 

14_ سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کد پستی، شماره نظام پزشکی و… به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1389 می نماید.

 

15_ این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 14 / 4 / 1389 تنظیم گردیده است.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دکتر سید شهاب الدین صدر
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور

شماره:12056/200

دستورالعمل

به پیوست نمونه صورتجلسات توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م ارسال می گردد مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در اسرع وقت صورتجلسات مذکور به امضای مسئولین مربوط رسیده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در چارچوب صورتجلسات فوق دریافت گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی………….. استان………..در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

با توجه به خداوند قادر و متعال و با توجه به اعلام شورای اصناف کشور مبنی بر محدودیت زمانی برای اجرای مصوبه کارگروه هیأت محترم وزیران موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 توسط اتحادیه ها با عنایت به تفویض اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م و با توجه به صورتجلسه مورخ 21 / 4 / 1389،به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 برای صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم مجامع امور صنفی مذکور و مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان……………… اداره امور مالیاتی………شهرستان ……….. در ساعت…………. مورخ………. در محل………………..برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

 

1_ درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 اعضای مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح زیر و با افزایش پانزده درصدی نسبت به مالیات قطعی شده سال 1387 مورد تفاهم قرار گرفت.

مبنای تفاهم خوداظهاری

 

2_ مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1388،مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 با رعایت 15 درصد افزایش می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از مؤدیان به علت عدم تسلیم اظهارنامه،بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد، ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری معادل عملکرد سال 1387 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد.

 

3_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان قطعی نشده است، در صورتی که پرونده آنان توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مالیات تشخیصی عملکرد سال 1387 آنان با کسر 20 درصد مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم عملکرد سال 1388 خواهد بود در غیر اینصورت مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 آنان با 22 % (بیست و دو درصد) افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد.

 

4_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در عملکرد سال 1388 ابراز نمایند و مراتب مورد تایید رئیس امور مالیاتی ذیربط باشد، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

5_ هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 یا 1386 صاحبان مشاغل (حسب مورد) ،بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،ابتداء درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد.

 

6_ چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد.

 

7_ در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م معادل 12 درصد کل اعضای هر اتحادیه از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول تفاهم خوداظهاری،با نظر مدیر کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و برابر قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و فهرست مؤدیان فوق به اتحادیه های ذیربط اعلام می گردد.
سایر مقررات

 

8_ در مشارکت مدنی، مالیات قطعی شده عملکرد 1387 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1387 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1387 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد.

 

9_ شرط استفاده اعضاء از تفاهم نامه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد.

 

10_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1387 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 را داشته است و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

11_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 3 , 2 و 4 را ندارند مشمول تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

12_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1387 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد.

 

13_ مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مؤدیان موضوع بند (7) فوق مشمول تفاهم خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

14_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1387 خود حداکثر تا تاریخ (30 / 7 / 1389) اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود مشروط بر اینکه بدهی های مالیاتی قطعی شده تا تاریخ 31 / 6 / 1389 به مؤدی ابلاغ گردد.

 

15_اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردد.

 

16_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (7) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

17_ هر گاه طبق اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد،در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000 / 250 ریال نباشد.

 

18_ صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م، در مواردیکه اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل/ ادرات امور مالیاتی توافق ننمایند و یا فاقد اتحادیه می باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه مشمول طرح خوداظهاری خواهند بود.
تسهیلات

 

19_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه، و مابقی در اقساط مساوی حداکثر تا پایان آذرماه سال 1389 تقسیط گردد.

 

20_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود.و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سررسید (انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه) خواهند بود.
تعهدات

 

21_ مجامع و اتحادیه های امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل:کدملی،شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی و …به عمل آورند.

 

22_ اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در مجامع و اتحادیه های امور صنفی، راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نماید.
* این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردیده است.

نمایندگان مجامع و اتحادیه های امور صنفی:
نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء

نمایندگان اداره کل امور مالیاتی
نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء

صورتجلسه توافق با اتحادیه………………..در اجرای تبصره (5) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

با توجه به خداوند قادر و متعال و با توجه به اعلام شورای اصناف کشور مبنی بر محدودیت زمانی برای اجرای مصوبه کارگروه هیأت محترم وزیران موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 توسط اتحادیه ها و بنا به تفویض اختیار حاصل از تبصره (5) ماده 100 ق.م.م و با عنایت به صورتجلسه مورخ 21 / 4 / 1389،به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم اتحادیه مذکور و مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان……………… اداره امور مالیاتی………شهرستان ……….. در ساعت…………. مورخ………. در محل………………..برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

 

1_ درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 اعضای مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح زیر و با افزایش 15 درصدی نسبت به مالیات قطعی شده سال 1387 مورد توافق قرار گرفت.

مبنای توافق

 

2_ مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1388 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 با رعایت 15 درصد می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از مؤدیان به علت عدم تسلیم اظهارنامه،بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد، ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط توافق عملکرد سال 1387 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد.

 

3_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان قطعی نشده است، در صورتی که پرونده آنان توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد مالیات تشخیصی عملکرد سال 1387 آنان با کسر 20 درصد مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق عملکرد سال 1388 خواهد بود در غیر اینصورت مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 آنان با 22 % (بیست و دو درصد) افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

 

4_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در عملکرد سال 1388 ابراز نمایند و مراتب مورد تایید رئیس امور مالیاتی ذیربط باشد، مشمول توافق خواهند بود.

 

5_ هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 یا 1386 صاحبان مشاغل (حسب مورد) ،بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،ابتداء درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد.

 

6_ چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1388،در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد.

 

7_ در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م معادل 4 % (چهار درصد) کل اعضای هر اتحادیه از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق،با نظر مدیر کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و برابر قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و فهرست مؤدیان فوق به اتحادیه های ذیربط اعلام می گردد.

تسهیلات

 

8_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه، و مابقی در اقساط مساوی ماهانه تا پایان آذرماه سال 1389 تقسیط گردد.

 

9_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهند بود.
سایر مقررات

 

10_ در مشارکت مدنی، مالیات قطعی شده عملکرد 87 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1387 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1387 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1388 اعمال گردد.

 

11_ شرط استفاده اعضاء از توافق، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این توافق می باشد. اظهارنمه هایی که مطابق با مفاد این توافق نامه تسلیم و مودی مربوط در فهرست مؤدیان موضوع بند 7 فوق نباشد،قطعی تلقی می گردد.

 

12_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1387 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود.

 

13_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 3 , 2 و 4 را ندارند مشمول این توافق نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

14_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1387 تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد.

 

15_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1387 خود حداکثر تا تاریخ 30 / 7 / 1389 اقدام ننمایند مشمول توافق نخواهند بود. مشروط بر اینکه بدهی های مالیاتی قطعی شده تا تاریخ 31 / 6 / 1389 به مؤدی ابلاغ گردد.

 

16_هر گاه طبق اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارددر این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000 / 250 ریال نباشد.

 

17_ اتحادیه مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این توافق نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل:کدملی،شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی و …به عمل آورد.

 

18_ اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نماید.
* این توافق نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردیده است.

نمایندگان اتحادیه امور صنفی:
نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء

نمایندگان اداره کل امور مالیاتی
نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء

شماره:12160/200

دستورالعمل

پیرو دستورالعمل شماره 4778 / 200 مورخ 25 / 2 / 89 منضم به دستورالعمل اجرائی موضوع بند 8 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی توسط اتحادیه های ذیربط، به پیوست صورتجلسه مورخ 10 / 4 / 1389 کارگروه کشوری موضوع جزء الف بند یک دستورالعمل مذکور جهت اجراء ابلاغ می گردد مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد با توجه به فرصت اندک باقی مانده ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نماید:

 

1_ در اجرای بند 3 دستورالعمل اجرائی مذکور در صورت عدم تشکیل کارگروه استانی، به فوریت نسبت به تشکیل کارگروه مذکور اقدام و سهم مالیات صاحبان مشاغل قانون نظام صنفی مربوط هر شهر را با توجه به مالیات اعلام شده به کارگروه استانی تعیین و به کارگروه شهری اعلام نمایند.

 

2_ در صورتی که کارگروه شهری تاکنون سهم مالیات هر یک از اتحادیه های صنفی را با توجه به میزان مالیات اعلامی از سوی کارگروه استانی تعیین و به اتحادیه اعلام ننموده است، نسبت به تشکیل جلسه مذکور در اجرای بند 4 دستورالعمل اجرائی فوق الاشاره اقدام و مراتب را به اتحادیه صنفی مربوط اعلام نمائید.

 

3_ اتحادیه های صنفی که در چارچوب دستورالعمل اجرائی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل مربوط به اتحادیه خود اقدام نموده اند مکلفند در اجرای قسمت اخیر بند دستورالعمل فهرست درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده را برای مشمولین بندهای الف و ب حداکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1389 برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 1389 به اداره امور مالیاتی ذیربط در تهران به تفکیک ادارات کل به امور مالیاتی شهر تهران ارائه نمایند.

 

4_ ادارات امور مالیاتی پس از دریافت فهرست درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه های صنفی ذیربط و پس از تطبیق جمع مالیات تعیین شده (برای مشمولین بندهای الفب و ج و به شرح بند 4 صورتجلسه پیوست اقدام نمایند.

 

5_ در صورتی که جمع کل مالیات تعیین شده توسط اتحادیه صنفی به شرح فهرستهای تسلیمی برای مشمولین بندهای 0و 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با مالیات اعلام شده توسط کارگروه شهری بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد مراتب انتخاب درصد نمونه و یا عدم شمول توافق و تفاهم خوداظهاری حسب مورد با توجه به بند 4 صورتجلسه پیوست به اتحادیه ذیربط اعلام گردد.

 

6_ پس از دریافت و بررسی و تطبیق فهرست درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه صنفی مراتب طی فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL 2003 به صورت راست چین حداکثر تا تاریخ 31 / 6 / 89 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم میزان مالیات تعیین شده عملکرد سال 1388 اداره کل امور مالیاتی…
مبالغ به: هزار ریال
ردیف
اداره امور مالیاتی
نام اتحادیه صنفی
تعداد اعضای اتحادیه
جمع مالیات تعیین شده توسط کارگروه شهری
جمع مالیات تعیین شده توسط اتحادیه
درصد اختلاف
توضیحات
بندهای الف و ب ماده 95
مشمولین بند ج ماده 95
جمع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صورتجلسه
پرداخت مالیات را یک تکلیف بدانیم
مقام معظم رهبری

پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرائی موضوع بند 8 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی توسط اتحادیه های ذیربط و پیرو درخواست شورای اصناف کشور به منظور برگزاری جلسه کمیته کشوری در جهت رفع مسائل و مشکلات مطرح شده،جلسه کارگروه کشوری موضوع جزء الف یک دستورالعمل مذکور در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 10 / 4 / 1389 با حضور اعضاء در محل سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

 

1_ اتحادیه های صنفی مکلفند با توجه به میزان فعالیت و درآمد واقعی هر یک زا صاحبان مشاغل مربوط به اتحادیه خود،درآمد مشمول مالیات و مالیات واحدهای صنفی مربوط را برای صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 تا تاریخ 31 / 4 / 1389 و برای مشاغل بند ج ماده 95 تا تاریخ 31 / 5 / 89 تعیین و مراتب را ضمن تسلیم فهرست مربوطه تا تاریخ مذکور به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.
تبصره: در شهر تهران بزرگ فهرست درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه های صنفی به تفکیک ادارات کل امور مالیاتی به رییس امور مالیاتی شهر تهران که خود عضو کارگروه شهر تهران است تحویل و توسط ایشان بررسی و به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط تهران ارسال خواهد شد.

 

2_ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آنان توسط اتحادیه ذیربط تا تاریخ 31 / 4 / 89 نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات طبق نظر اتحادیه اقدام نمایند در غیر اینصورت (عدم تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات تا تاریخ مذکور مؤدیان ذیربط اظهارنامه خود را با پرداخت 40 درصد مالیات سال قبل (در صورت عدم قطعیت مالیات سال قبل، 50 درصد آخرین مالیات قطعی شده) به طور علی الحساب به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.تا پس از تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه توسط اتحادیه ذیربط در چارچوب دستورالعمل اجرائی نسبت به پرداخت مابقی مالیات اقدام گردد.

 

3_ در خصوص مؤدیان مشمول بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م اتحادیه های صنفی با رعایت دستورالعمل و در زمان تعیین شده نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود اقدام نماید.

 

4_ نمونه انتخابی برای رسیدگی در اجرای بند 10 دستورالعمل اجرائی برای کلیه مشمولین بندهای 0و 3 ماده 95 ق.م.م با توجه به درصد اختلاف مالیات تعیین شده توسط اتحادیه ذیربط با مالیات تعیین و ابلاغ شده توسط کارگروه شهری به شرح زیر تعیین خواهد شد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده باشد.

ردیف
درصد اختلاف
درصد نمونه انتخابی برای رسیدگی
1
تا 15% اختلاف
بدون انتخاب نمونه
2
بیش از 15% و تا 20% اختلاف
5% انتخاب نمونه
3
بیش از 20% و تا 25% اختلاف
10% انتخاب نمونه
4
بیش از 25% اختلاف
مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری نمی باشند.
 

5_ سایر مفاد دستورالعمل اجرائی تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند 8 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی (ابلاغی شماره 4778 / 200 مورخ 25 / 2 / 1389 سازمان امور مالیاتی کشور به قوت خود باقی است.

 

6_ طرفین تفاهم نامه نسبت به اطلاع رسانی و توجیه همکاران و زیر مجموعه خود در چارچوب این تفاهم نامه اقدام کنند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمد علی ضیغمی
معاون توسعه بازرگانی داخلی و وزارت بازرگانی

شماره: 4778 / 200
تاریخ: 25 / 02 / 1389
پیوست:

دستورالعمل

با توکل به خداوند قادر متعال و در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و بند 8 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی به پیوست دستورالعمل اجرایی تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی که در اجرای بند 8 تصویب نامه فوق الاشاره به امضای نمایندگان وزارت بازرگانی، شورای اصناف کشور، مجامع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی و توزیعی و خدماتی تهران و این سازمان رسیده است برای اجرا ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور حسن اجرای دستورالعمل مذکور اقدامات لازم به شرح زیر انجام گیرد.

 

1_ در اجرای بند یک ضمن ارسال یک نسخه از تصویر دستورالعمل مربوط برای هر یک از اعضای کارگروه های شهری و استانی،نسبت به تشکیل کارگروه های مذکور حسب مورد اقدام گردد.

 

2_ در اجرای بند 2،با توجه به میزان مالیات سهم مشاغل از بودجه سال 1389 که به آن اداره کل ابلاغ گردیده است سهم کل مالیات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی را تعیین و به منظور تعیین سهم مالیات هر یک از شهرها در مهلت مقرر به کارگروه استانی اعلام نمائید.

 

3_ ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی در استانها به تفکیک هر شهر و در تهران به تفکیک هر اداره کل سوابق مالیاتی (مالیات قطعی شده و در صورت عدم قطعیت مالیات تشخیصی) دو سال اخیر (86 و 87) هر یک از واحدهای صنفی مربوط به هر اتحادیه را با توجه به لیست واحدهای صنفی دریافتی از اتحادیه مربوط و همچنین سوابق مالیاتی و مشخصات واحدهای صنفی خارج از لیست اتحادیه (غیر عضو) را در اجرای بند 7 و تبصره آن به هر یک از اتحادیه های ذیربط اعلام نمایند.

لازم به توضیح است ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه شماره 1359 / 200 مورخ 25 / 1 / 89 مکلف به تهیه موارد مذکور بوده اند لذا لازم است اطلاعات تهیه شده بر اساس بخشنامه مذکور در اجرای بند 3 فوق مدنظر قرار گیرد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با توکل به خداوند قادر متعال و در اجرای بند 8 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و بنا به اختیار حاصل از تبصره (5) ماده 100 و ماده 158 ق.م.م و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم جلساتی با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، شورای اصناف کشور،مجامع امور صنفی تهران و سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مذکور با هماهنگی اتحادیه ها برگزار و مقرر گردید:

 

1_ به منظور برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر نحوه تخصیص سهم بودجه ای سال 1389 مالیات مشاغل مشمول قانون نظام صنفی تابع شورای اصناف کشور، کارگروه هایی در سه سطح کشوری،استانی و شهری با ترکیب اعضای زیر تشکیل می گردد:
الف:کارگروه کشوری

 

1_ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

2_ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی

 

3_ معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

 

4_ رییس شورای اصناف کشور

 

5_ رییس مرکز امور اصناف وزارت بازرگانی

 

6_ رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران

 

7_ رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
دبیرخانه کارگروه دفتر امور تشخیص مالیاتی می باشد

ب:کارگروه استانی:

 

1_ مدیر کل امور مالیاتی استان

 

2_ رییس سازمان بازرگانی استان

 

3_ رییس مجمع امور صنفی مرکز استان

ج:کارگروه شهری:

 

1_ رییس اداره امور مالیاتی شهر

 

2_ رییس اداره بازرگانی شهر

 

3_ رییس مجمع امور صنفی شهر

 

2_ ادارت کل امور مالیاتی با در نظر گرفتن سابقه مالیاتی صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی،سهم مالیات مشاغل مذکور را با توجه به میزان مالیات تعیین و ابلاغ شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای منبع مشاغل در بودجه سال 1389 تعیین و حداکثر تا تاریخ 30 / 2 / 1389 به کارگروه استانی اعلام می نماید.

 

3_ کارگروه استانی با توجه به میزان فعالیت اقتصادی مشاغل هر شهر و همچنین میزان مالیات اعلام شده از طریق اداره کل امور مالیاتی آن استان، تا 6 / 3 / 1389 سهم مالیات هر شهر را تعیین و به کارگروه شهری اعلام می دارد.

 

4_ کارگروه شهری با توجه به میزان فعالیت اقتصادی مشاغل و تعداد مؤدیان مربوط به اعضا اتحادیه و همچنین میزان مالیات اعلامی توسط کارگروه استانی، تا 21 / 3 / 1389 سهم مالیات هر اتحادیه را تعیین و به اتحادیه ذیربط اعلام می دارد.

تکالیف اتحادیه های صنفی

 

5_ اتحادیه های صنفی لیست واحدهای صنفی خود را شامل: نام و نام خانوادگی،شماره شناسنامه،کدملی،شماره پروانه کسب، نوع فعالیت، خرده فروشی، عمده فروشی (حسب رسته شغلی در پروانه کسب)،تعداد شرکاء و نشانی و کد پستی هر یک به تفکیک هر واحد شغلی و شرکاء مربوطه (در صورت وجود) به شرح جدول پیوست در قالب فایل الکترونیکی تحت نرم افزار اکسل (راست چین) و یا به صورت دستی تهیه و حداکثر تا تاریخ 25 / 3 / 1389 به ادارات امور مالیاتی ذیربط و مجامع امور صنفی ارائه نمایند.

تبصره: در صورتی که با توجه به تفاهم سال قبل اتحادیه نسبت به ارائه لیست اعضای خود اقدام نموده باشد چنانچه تاکنون تغییری در لیست آنها بوجود نیامده باشد،اتحادیه می تواند لیست سال قبل را مطابق این بند تکمیل و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.

 

6_ اتحادیه های صنفی درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از صاحبان مشاغل مربوط به اتحادیه خود (اعم از عضو و غیر عضو – بر اساس لیست ارائه شده از طرف ادارات امور مالیاتی و همچنین شناسایی شده در اتحادیه ها) را با توجه به میزان مالیات اعلامی توسط کارگروه شهری و درآمد واقعی حاصل از فعالیت شغلی به گونه ای تعیین نمایند که جمع مالیاتهای در نظر گرفته شده برای واحدهای صنفی مربوط، به میزان مالیات اعلام شده توسط کارگروه شهری باشد و فهرست تکمیل شده که حاوی درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل مربوطه باشد را به شرح فرم پیوست در قالب فایل الکترونیکی تحت نرم افزار اکسل (راست چین) و یا به صورت دستی تهیه و برای مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م. حداکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1389 و برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م. حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 1389 به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و مراتب را قبلاً به نحوه مقتضی به مؤدیان مورد نظر اعلام نمایند تا مؤدیان مذکور بر اساس آن اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

تکالیف ادارات امور مالیاتی

 

7_ ادارات امور مالیاتی پس از دریافت لیست مشخصات واحدهای صنفی مربوط به هر اتحادیه در اجرای بند 5 این دستورالعمل،سوابق مالیاتی (مالیات قطعی شده و در صورت عدم قطعیت مالیات تشخیصی) دو سال اخیر (86 و 87) آنها را حداکثر ظرف مدت پانزده روز به اتحادیه ذیربط ارائه خواهند نمود.
تبصره: ادارات امور مالیاتی مکلفند فهرست واحدهای صنفی که در فهرست مشخصات اتحادیه مزبور نبوده (واحدهای غیر عضو) اما با توجه به فعالیت و رسته و رشته شغلی جزء اتحادیه مزبور محسوب می گردد را نیز با درج سوابق مالیاتی دو سال اخیر و مشخصات آنها به اتحادیه مربوط ارائه نمایند.

سایر مقررات

 

8_ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت تعیین شده توسط اتحادیه صنفی برای صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند (ج) ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم قطعی می باشد. همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به استثنای مؤدیان مذکور در بند 15 این دستورالعمل در صورت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه های امور صنفی مشمول مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.در غیر این صورت توسط ادرات امور مالیاتی برابر مقررات رسیدگی خواهد شد.

 

1_ 8- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر توسط هر یک از مؤدیان موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

9_ اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه صنفی ارائه شده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

 

10_ در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی به مشمولین بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3 % توسط اداره امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد (مشروط به اینکه در سه سال اخیر به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده باشد)

 

11_ در صورت عدم تسلیم فهرست صاحبان مشاغل اتحادیه مربوط حاوی درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه های صنفی تا تاریخ تعیین شده به شرح بند 6 این دستورالعمل به اداره امور مالیاتی و یا عدم تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات کلیه مؤدیان مورد نظر، مؤدیان مذکور مشمول این دستورالعمل نخواهند بود، در این صورت سازمان امور مالیاتی برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

 

12_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م. چهل درصد مالیات سال قبل به عنوان علی الحساب و برای صاحبان مشاغل بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م. چهل درصد مالیات تعیین شده توسط اتحادیه به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی حداکثر در 5 قسط مساوی ماهانه از پایان آذرماه 1389 تقسیط گردد.

 

13_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیان مشمول این دستورالعمل نمی باشد، در صورت عدم پرداخت اقساط در سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم می گردند.

 

14_ هر گاه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد،درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مؤدیان موضوع این دستورالعمل بیش از درآمد مشمول مالیات ابرازی یا تعیین شده توسط اتحادیه باشد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد.

 

15_ مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

16_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 14 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان،بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد،مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

17_ پرداخت های انجام شده در سال 1388 هر یک از مؤدیان، در اجرای مقررات مواد 165 , 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می باشد.

 

18_ مجامع امور صنفی تمام تلاش و مساعی خود را به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بکار گیرند همچنین سازمان امور مالیاتی کشور اطلاع رسانی لازم را به عمل خواهد آورد.

 

19_ کارگروه استانی بر عملکرد کارگروههای شهری و کارگروه کشوری بر عملکرد کلیه کارگروهها نظارت داشته و در مورد اختلاف نظر حسب مورد اتخاذ تصمیم می نمایند.

 

20_ این دستورالعمل در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 22 / 2 / 1389 تنظیم گردیده است.

محل امضاء

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمد علی ضیغمی
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی

قاسم نوده فراهانی
رییس شورای اصناف کشور

قاسم نوده فراهانی
رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران

محمد پورمزرعه
رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران

محمود شکری
معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 150866 /ت 38842 ک
تاریخ: 17 / 11 / 1386
پیوست:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور

وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1 / 8 / 1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787 /ت 37687 ه مورخ 20 / 4 / 1386 تصویب نمودند:

 

1_ واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند،از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی،موضوع تصویب نامه شماره 67452 /ت 28328 ه مورخ 28 / 12 / 1381 ،مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود.

 

2_ پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانون ی مربوط حل و فصل گردد.رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری صورت خواهد گرفت.

 

3_ نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود.

 

4_ واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند.

 

5_ فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

 

6_ در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم،فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

 

7_ سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد.

 

8_ در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی،با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور،سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید.شورای اصناف کشور،فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله،به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود.

 

تبصره: در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راساً اقدام خواهند نمود.

 

9_ نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساختها،توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرحهای مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه،ذخیره سازی،سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد.

 

10_ به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد،شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 17 / 11 / 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:11756/200

دستورالعمل

احتراماً، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1388 جهت اجرا ارسال می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1388

با توکل به خداوند قادر متعال و بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری با تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان محترم حرف پزشکی موضوع ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

 

1_ مالیات عملکرد سال 1388 اعضاء سازمان نظام پزشکی با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.

 
ردیف
 
نوع تخصص
درصد رشد نسبت به مالیات قطعی86 با رعایت سایر شرایط
تهران بزرگ
مشهد،شیراز،تبریز، کرج، اصفهان و اهواز
مراکز سایر استانها
شهرهای با بیش از 20هزار نفر جمعیت
شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط کشور
1
پزشکان عمومی،متخصص داخلی و متخصص اطفال که با بیمه قرارداد دارند
مالیات مکسوره بیمه ها + 12 درصد همان عدد
مالیات کسوره بیمه ها +10 درصد همان عدد
مالیات مکسوره بیمه ها+8 درصد همان عدد
مالیات مکسوره بیمه ها+5 درصد همان عدد
مالیات مکسوره بیمه ها
 
2
 
پزشکان عمومی که با بیمه قرارداد ندارند،دندانپزشکی عمومی،متخصص عفونی، ماما،بینایی سنجی،شنوایی شناس، کاردرمانگر،گفتار درمانی
 
 
14
 
 
12
 
 
10
 
 
8
 
معادل مالیات قطعی سال 1387
 
 
3
متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار،متخصص پزشکی قانونی، مشاور تغذیه و رژیم درمانی ، روانپزشک، دندانپزشک کودکان و متخصص بیماری های دهان و دندان
 
 
 
16
 
 
 
14
 
 
 
12
 
 
 
10
 
معادل مالیات قطعی سال 1387
 
 
 
 
4
اورولوژیست، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، فوق تخصص اورولوژی،فوق تخصصهای اطفال،متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه قرارداد ندارند، متخصص رادیو تراپی،داروخانه،آزمایشگاه، پزشکی هسته ای، متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
 
 
 
18
 
 
 
16
 
 
 
14
 
 
 
12
 
 
معادل مالیات قطعی سال 1387
 
 
 
5
جراح عمومی،ارولوگ،جراح زنان، جراح نوراکس،متخصص پوستُ،فوق تخصص ریه،فوق تخصص گوارش،فوق تخصص غده،فوق تخصص روماتولوژی،فوق تخصص خون،رادیولوژی،فیزیوتراپی، کایروپراکتورها و جراح اطفال
 
 
 
20
 
 
 
18
 
 
 
16
 
 
 
14
 
 
معادل مالیات قطعی سال 1387
 
 
 
 
6
جراح پلاستیک و زیبایی، متخصص قلب و عروق،جراح چشم پزشک،متخصص جراحی گوش و حلق و بینی، جراح قلب،جراح عروق،جراح ارتوپد،جراح اعصاب، جراح دهان و فک و صورت،جراح لثه،متخصص پروتزهای دندان، متخصص ترمیم و زیبایی دندان،ارتودنتیست و متخصص درمان ریشه دندان
 
 
 
 
25
 
 
 
 
22
 
 
 
 
20
 
 
 
 
15
 
 
 
 
10
 

1_ 1- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1388 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 برخی از اعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1386 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1388 اعمال گردد.

 

2_ 1- مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 آنان رسیدگی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 13865 آنان با 25 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد.

 

3_ 1- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1388 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه شرایط موضوع بند 1- 1 و 2- 1 فوق را ندارند، مشمول این تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

4_ 1- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1386 و 1387 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای اعمال رشدهای مورد نظر قرار می گیرد بر اساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتداء مالیات قطعی شده با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر اعمال گردد.

 

5_ 1- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای اعمال رشدهای مورد نظر قرار می گیرد با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1388 محاسبه گردد همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1388 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1388 آنها قابل کسر می باشد.

 

6_ 1- صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند 3 این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1387 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م سال 1388 ابراز نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

7_ 1- پزشکان 70 سال سن به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهد داشت.

 

2_ سازمان نظام پزشکی با رعایت شرایط زیر می تواند مالیات حداکثر 7 % (هفت درصد) از اعضای خود در سطح هر اداره کل را که در سال 1388 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری نسبت به عملکرد سال 1387 برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نماید.

 

1_ 2- سازمان نظام پزشکی مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 15 / 6 / 89 به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مؤدیان مورد نظر (مؤدیانیکه خارج چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند) مشمول این تفاهم نخواهند بود.

 

2_ 2- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم در تهران در سطح هر اداره کل و در استانها در سطح هر شهر خواهد بود.

 

3_ 2- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تا تاریخ 31 / 5 / 1389 تعداد اظهارنامه های دریافتی از مشاغل پزشکی را در استانها به تفکیک هر یک از شهرها و در تهران در سطح اداره کل امور مالیاتی به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند.

 

3_ چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1388 هریک از اعضای سازمان نظام پزشکی با اعمال درصد رشد مورد نظر بند یک این دستورالعمل از حداقل به شرح جدول زیر کمتر باشد مؤدیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 
ردیف
 
نوع تخصص
حداقل مالیات ابرازی 1388
شهرهای تهران، تبریز،مشهد، شیراز، اصفهان و اهواز
 
مراکزسایر استانها
 
سایر شهرستانها
1
جراحان قلب
000/000/30
000/000/24
000/000/20
2
جراح پلاستیک وترمیمی
000/000/25
000/000/20
000/000/16
3
جراحان دهان،فک وصورت، دندانپزشک متخصص ارتودنسی
000/000/15
000/000/12
000/000/10
4
جراح مغز واعصاب
000/000/13
000/000/11
000/000/9
5
متخصص قلب و عروق
000/000/12
000/000/10
000/000/8
6
جراحان چشم، گوش و حلق وبینی، جراح ارتوپد
000/000/9
000/500/7
000/000/6
7
جراح ارولوژی، جراح عمومی، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص جراح لثه، متخصص پروتز دندان
 
000/000/8
 
000/500/6
 
000/000/5
8
فوق تخصص خون
000/500/7
000/000/6
000/000/5
9
متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، دندانپزشکی متخصص ترمیمی- دندانپزشک متخصص درمان ریشه
 
000/000/7
 
000/500/5
 
000/500/4
 
10
جراح زنان و زایمان، جراح توراکس، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص غدد،فوق تخصص ریه، فوق تخصص روماتولوژی
 
000/500/6
 
 
000/200/5
 
000/000/4
11
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، متخصص رادیوتراپی
000/000/6
000/000/5
000/000/4
 
12
دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال، متخصص بیماریهای دهان و دندان، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی، متخصص پزشکی اجتماعی
 
000/000/5
 
000/000/4
 
000/500/3
13
روانپزشک، متخصص داخلی، جراح کودکان، متخصص وفوق تخصص اطفال- متخصص عفونی، کایروپراکتیک ها
000/500/4
 
000/600/3
000/000/3
 

1_ 3- متخصص داخلی و متخصص اطفال که با بیمه قرارداد دارند مشمول حداقل مذکور نمی باشند.

 

4_ شرط استفاه اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانون ی است.

 

5_ اظهارنامه هائیکه حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول این تفاهم نخواهند بود.

 

6_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 50 % (پنجاه درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی مبلغ مالیات حداکثر در 4 (چهار) قسط ماهانه تا پایان آبانماه سال جاری تقسیط می گردد.

 

7_ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مالیات یا درآمد مشمول مالیات (در خصوص مشمولین بند 6- 1 فوق) آنها حسب مورد حداقل به میزان مقرر در این تفاهم نامه ابراز و مطابق با سایر شرایط این تفاهم تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

8_ در اجرای ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی به میزان 10 % (ده درصد) و با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد.

 

9_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند نخواهد بود، و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در بند 6 فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید خواهند بود.

 

10_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

 

11_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

12_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) به دست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000 / 250 ریال نباشد.

 

13_ سازمان نظام پزشکی تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل خواهد آورد.

 

14_ سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کد پستی، شماره نظام پزشکی و… به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1389 می نماید.

 

15_ این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 14 / 4 / 1389 تنظیم گردیده است.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دکتر سید شهاب الدین صدر
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور

شماره:11741/200

دستورالعمل

با توکل به خداوند قادر متعال و در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و بند 8 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی به پیوست دستورالعمل اجرایی تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی که در اجرای بند 8 تصویب نامه فوق الاشاره به امضای نمایندگان وزارت بازرگانی، شورای اصناف کشور، مجامع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی و توزیعی و خدماتی تهران و این سازمان رسیده است برای اجرا ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور حسن اجرای دستورالعمل مذکور اقدامات لازم به شرح زیر انجام گیرد.

 

1_ در اجرای بند یک ضمن ارسال یک نسخه از تصویر دستورالعمل مربوط برای هر یک از اعضای کارگروه های شهری و استانی،نسبت به تشکیل کارگروه های مذکور حسب مورد اقدام گردد.

 

2_ در اجرای بند 2،با توجه به میزان مالیات سهم مشاغل از بودجه سال 1389 که به آن اداره کل ابلاغ گردیده است سهم کل مالیات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی را تعیین و به منظور تعیین سهم مالیات هر یک از شهرها در مهلت مقرر به کارگروه استانی اعلام نمائید.

 

3_ ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی در استانها به تفکیک هر شهر و در تهران به تفکیک هر اداره کل سوابق مالیاتی (مالیات قطعی شده و در صورت عدم قطعیت مالیات تشخیصی) دو سال اخیر (86 و 87) هر یک از واحدهای صنفی مربوط به هر اتحادیه را با توجه به لیست واحدهای صنفی دریافتی از اتحادیه مربوط و همچنین سوابق مالیاتی و مشخصات واحدهای صنفی خارج از لیست اتحادیه (غیر عضو) را در اجرای بند 7 و تبصره آن به هر یک از اتحادیه های ذیربط اعلام نمایند.

لازم به توضیح است ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه شماره 1359 / 200 مورخ 25 / 1 / 89 مکلف به تهیه موارد مذکور بوده اند لذا لازم است اطلاعات تهیه شده بر اساس بخشنامه مذکور در اجرای بند 3 فوق مدنظر قرار گیرد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با توکل به خداوند قادر متعال و در اجرای بند 8 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 86 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و بنا به اختیار حاصل از تبصره (5) ماده 100 و ماده 158 ق.م.م و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم جلساتی با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، شورای اصناف کشور،مجامع امور صنفی تهران و سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل مذکور با هماهنگی اتحادیه ها برگزار و مقرر گردید:

 

1_ به منظور برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر نحوه تخصیص سهم بودجه ای سال 1389 مالیات مشاغل مشمول قانون نظام صنفی تابع شورای اصناف کشور، کارگروه هایی در سه سطح کشوری،استانی و شهری با ترکیب اعضای زیر تشکیل می گردد:
الف:کارگروه کشوری

 

1_ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

2_ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی

 

3_ معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

 

4_ رییس شورای اصناف کشور

 

5_ رییس مرکز امور اصناف وزارت بازرگانی

 

6_ رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران

 

7_ رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
دبیرخانه کارگروه دفتر امور تشخیص مالیاتی می باشد

ب:کارگروه استانی:

 

1_ مدیر کل امور مالیاتی استان

 

2_ رییس سازمان بازرگانی استان

 

3_ رییس مجمع امور صنفی مرکز استان

ج:کارگروه شهری:

 

1_ رییس اداره امور مالیاتی شهر

 

2_ رییس اداره بازرگانی شهر

 

3_ رییس مجمع امور صنفی شهر

 

2_ ادارت کل امور مالیاتی با در نظر گرفتن سابقه مالیاتی صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی،سهم مالیات مشاغل مذکور را با توجه به میزان مالیات تعیین و ابلاغ شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای منبع مشاغل در بودجه سال 1389 تعیین و حداکثر تا تاریخ 30 / 2 / 1389 به کارگروه استانی اعلام می نماید.

 

3_ کارگروه استانی با توجه به میزان فعالیت اقتصادی مشاغل هر شهر و همچنین میزان مالیات اعلام شده از طریق اداره کل امور مالیاتی آن استان، تا 6 / 3 / 1389 سهم مالیات هر شهر را تعیین و به کارگروه شهری اعلام می دارد.

 

4_ کارگروه شهری با توجه به میزان فعالیت اقتصادی مشاغل و تعداد مؤدیان مربوط به اعضا اتحادیه و همچنین میزان مالیات اعلامی توسط کارگروه استانی، تا 21 / 3 / 1389 سهم مالیات هر اتحادیه را تعیین و به اتحادیه ذیربط اعلام می دارد.

تکالیف اتحادیه های صنفی

 

5_ اتحادیه های صنفی لیست واحدهای صنفی خود را شامل: نام و نام خانوادگی،شماره شناسنامه،کدملی،شماره پروانه کسب، نوع فعالیت، خرده فروشی، عمده فروشی (حسب رسته شغلی در پروانه کسب)،تعداد شرکاء و نشانی و کد پستی هر یک به تفکیک هر واحد شغلی و شرکاء مربوطه (در صورت وجود) به شرح جدول پیوست در قالب فایل الکترونیکی تحت نرم افزار اکسل (راست چین) و یا به صورت دستی تهیه و حداکثر تا تاریخ 25 / 3 / 1389 به ادارات امور مالیاتی ذیربط و مجامع امور صنفی ارائه نمایند.

تبصره: در صورتی که با توجه به تفاهم سال قبل اتحادیه نسبت به ارائه لیست اعضای خود اقدام نموده باشد چنانچه تاکنون تغییری در لیست آنها بوجود نیامده باشد،اتحادیه می تواند لیست سال قبل را مطابق این بند تکمیل و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.

 

6_ اتحادیه های صنفی درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از صاحبان مشاغل مربوط به اتحادیه خود (اعم از عضو و غیر عضو – بر اساس لیست ارائه شده از طرف ادارات امور مالیاتی و همچنین شناسایی شده در اتحادیه ها) را با توجه به میزان مالیات اعلامی توسط کارگروه شهری و درآمد واقعی حاصل از فعالیت شغلی به گونه ای تعیین نمایند که جمع مالیاتهای در نظر گرفته شده برای واحدهای صنفی مربوط، به میزان مالیات اعلام شده توسط کارگروه شهری باشد و فهرست تکمیل شده که حاوی درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل مربوطه باشد را به شرح فرم پیوست در قالب فایل الکترونیکی تحت نرم افزار اکسل (راست چین) و یا به صورت دستی تهیه و برای مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م. حداکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1389 و برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م. حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 1389 به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و مراتب را قبلاً به نحوه مقتضی به مؤدیان مورد نظر اعلام نمایند تا مؤدیان مذکور بر اساس آن اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

تکالیف ادارات امور مالیاتی

 

7_ ادارات امور مالیاتی پس از دریافت لیست مشخصات واحدهای صنفی مربوط به هر اتحادیه در اجرای بند 5 این دستورالعمل،سوابق مالیاتی (مالیات قطعی شده و در صورت عدم قطعیت مالیات تشخیصی) دو سال اخیر (86 و 87) آنها را حداکثر ظرف مدت پانزده روز به اتحادیه ذیربط ارائه خواهند نمود.
تبصره: ادارات امور مالیاتی مکلفند فهرست واحدهای صنفی که در فهرست مشخصات اتحادیه مزبور نبوده (واحدهای غیر عضو) اما با توجه به فعالیت و رسته و رشته شغلی جزء اتحادیه مزبور محسوب می گردد را نیز با درج سوابق مالیاتی دو سال اخیر و مشخصات آنها به اتحادیه مربوط ارائه نمایند.

سایر مقررات

 

8_ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت تعیین شده توسط اتحادیه صنفی برای صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع بند (ج) ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم قطعی می باشد. همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به استثنای مؤدیان مذکور در بند 15 این دستورالعمل در صورت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه های امور صنفی مشمول مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.در غیر این صورت توسط ادرات امور مالیاتی برابر مقررات رسیدگی خواهد شد.

 

1_ 8- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر توسط هر یک از مؤدیان موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

9_ اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه صنفی ارائه شده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

 

10_ در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی به مشمولین بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3 % توسط اداره امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد (مشروط به اینکه در سه سال اخیر به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده باشد)

 

11_ در صورت عدم تسلیم فهرست صاحبان مشاغل اتحادیه مربوط حاوی درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده توسط اتحادیه های صنفی تا تاریخ تعیین شده به شرح بند 6 این دستورالعمل به اداره امور مالیاتی و یا عدم تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات کلیه مؤدیان مورد نظر، مؤدیان مذکور مشمول این دستورالعمل نخواهند بود، در این صورت سازمان امور مالیاتی برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

 

12_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م. چهل درصد مالیات سال قبل به عنوان علی الحساب و برای صاحبان مشاغل بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م. چهل درصد مالیات تعیین شده توسط اتحادیه به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی حداکثر در 5 قسط مساوی ماهانه از پایان آذرماه 1389 تقسیط گردد.

 

13_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیان مشمول این دستورالعمل نمی باشد، در صورت عدم پرداخت اقساط در سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم می گردند.

 

14_ هر گاه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد،درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مؤدیان موضوع این دستورالعمل بیش از درآمد مشمول مالیات ابرازی یا تعیین شده توسط اتحادیه باشد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد.

 

15_ مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

16_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 14 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان،بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد،مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

17_ پرداخت های انجام شده در سال 1388 هر یک از مؤدیان، در اجرای مقررات مواد 165 , 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می باشد.

 

18_ مجامع امور صنفی تمام تلاش و مساعی خود را به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بکار گیرند همچنین سازمان امور مالیاتی کشور اطلاع رسانی لازم را به عمل خواهد آورد.

 

19_ کارگروه استانی بر عملکرد کارگروههای شهری و کارگروه کشوری بر عملکرد کلیه کارگروهها نظارت داشته و در مورد اختلاف نظر حسب مورد اتخاذ تصمیم می نمایند.

 

20_ این دستورالعمل در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 22 / 2 / 1389 تنظیم گردیده است.

محل امضاء

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمد علی ضیغمی
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی

قاسم نوده فراهانی
رییس شورای اصناف کشور

قاسم نوده فراهانی
رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران

محمد پورمزرعه
رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران

محمود شکری
معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
   

 
فرم مشخصات اعضای اتحادیه های صنفی موضوع بند 5 دستورالعمل اجرایی
اداره کل امور مالیاتی……….اداره امور مالیاتی………….اتحادیه صنفی………شهر………….
ردیف
نام و نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
کد ملی
تعداد شرکاء
شماره پروانه کسب
نوع فعالیت
کدپستی
نشانی
خرده فروشی
عمده فروشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  مهر و امضای اتحادیه صنفی
 

 

شماره: 150866 /ت 38842 ک
تاریخ: 17 / 11 / 1386
پیوست:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور

وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1 / 8 / 1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787 /ت 37687 ه مورخ 20 / 4 / 1386 تصویب نمودند:

 

1_ واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند،از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی،موضوع تصویب نامه شماره 67452 /ت 28328 ه مورخ 28 / 12 / 1381 ،مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود.

 

2_ پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانون ی مربوط حل و فصل گردد.رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری صورت خواهد گرفت.

 

3_ نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود.

 

4_ واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند.

 

5_ فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

 

6_ در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم،فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

 

7_ سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد.

 

8_ در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی،با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور،سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید.شورای اصناف کشور،فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله،به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود.

 

تبصره: در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راساً اقدام خواهند نمود.

 

9_ نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساختها،توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرحهای مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه،ذخیره سازی،سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد.

 

10_ به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد،شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 17 / 11 / 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 1359 / 200
تاریخ: 25 / 01 / 1389
پیوست:دارد

امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان….

سلام علیکم

به منظور انجام توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و 158 قانون مالیاتهای مستقیم،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاعات مربوط به هر یک از مؤدیان به تفکیک اتحادیه امور صنفی و نیز مؤدیان فاقد اتحادیه (غیر عضو) هر اداره،به شرح فرم های 1 و 2 پیوست در محیط نرم افزاریEXCEL 2003 و بصورت راست چین تهیه و مراتب به صورت لوح فشرده حداکثر تا 9 / 2 / 1389 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم شماره 1

 

مالیات عملکرد سالهای 1386 و 1387 صاحبان مشاغل اتحادیه امور صنفی ………….اداره کل امور مالیاتی………..تهران
مبالغ به ریال
ردیف
نام و نام خانوادگی مؤدی
کلاسه پرونده
شغل
شماره واحد مالیاتی
مشمول بند«
مالیات عملکرد سال 1386««
مالیات عملکرد سال 1387««
الف
ب
ج
تشخیصی
قطعی شده
تشخیصی
قطعی شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توجه:« هر یک مشمولین بندهای الف،ب و ج ماده 95 با شماره 1 مشخص می شود.
«« در مواردیکه مالیات قطعی شده است مالیات تشخیصی درج نشود.

فرم شماره 2

 

مالیات عملکرد سالهای 1386 و 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی فاقد اتحادیه(غیر عضو) اداره امور مالیاتی شهر/شهرستان……….. اداره کل امور مالیاتی استان تهران
مبالغ به ریال
ردیف
نام و نام خانوادگی مؤدی
کلاسه پرونده
شغل
شماره واحد مالیاتی
مشمول بند«
مالیات عملکرد سال 1386««
مالیات عملکرد سال 1387««
الف
ب
ج
تشخیصی
قطعی شده
تشخیصی
قطعی شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توجه:« هر یک مشمولین بندهای الف،ب و ج ماده 95 با شماره 1 مشخص می شود.
«« در مواردیکه مالیات قطعی شده است مالیات تشخیصی درج نشود.

شماره:4778/200

دستورالعمل

احتراماً، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن داروسازان ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1387 داروخانه ها جهت اجرا ارسال می گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن داروسازان ایران در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

با توکل به خداوند قادر و متعال و در اجرای ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم انجمن داروسازان ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 22 / 4 / 1388 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال 1387 اعضای تحت پوشش انجمن مذکور (داروخانه ها) با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.

جدول درصد رشد مالیات مورد تفاهم خوداظهاری

 

ردیف
میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 با رعایت سایر شرایط زیر
درصد رشد برای عملکرد سال 1387
1
تا                                    000/000/5 ریال
18%
2
تا                                   000/000/15 ریال
20%
7
بالاتر از                              000/000/15 ریال
22%
 

مبنای تفاهم خوداظهاری

 

1_ مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1387 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 می باشد . چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 برخی از اعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه،بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م.محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خود اظهاری عملکرد سال 1386 کمتر نباشد محاسبه و سپس دردصد رشد مورد نظربرای عملکرد سال 1387 اعمال گردد.

 

2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 آنان با 22 درصد افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد. مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در سال 1386 توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

 

3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1386 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را با افزایش میزان 20 % (بیست درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

4_ هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء، بر اساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال می گردد.

 

5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء با رعایت مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1387 محاسبه گردد.همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد.

تسهیلات

 

6_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه سال جاری تقسیط می گردد.

 

7_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.

نمونه انتخابی

 

8_ در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و حداکثر به میزان پنج درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده باشد.

سایر مقررات

 

9_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود.و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1386 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1386 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1387 اعمال گردد.

 

10_ شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه و ممهور به مهر انجمن داروسازان ایران یا شعب آن می باشد.

 

11_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1386 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 را داشته است و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

12_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1387 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 2،1 و 3 را ندارندمشمول این تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

13_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1386 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهد شد.

 

14_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1386 خود حداکثر تا تاریخ (31 / 5 / 1388) اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود.

 

15_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند و مشمول بند 17 قرار نگیرند قطعی تلقی می گردند.

 

16_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (8) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

17_ هر گاه طبق اسناد و مدارک به دست آمده برای هر یک از مؤدیان،مشخص گردد درآمد مشمول مالیات به دست آمده (پس از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) ابرازی مغایرت دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد.مشروط بر اینکه مالیات مورد تفاوت از 000 / 250 ریال کمتر نباشد.

تعهدات

 

18_ انجمن داروسازان ایران مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کدملی،شماره سری و سریال شناسنامه،کدپستی،شماره عضویت در انجمن و به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1388 بنماید.

 

19_ ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی بنماید.
این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 22 / 4 / 1388 تنظیم گردیده است.

محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمود شکری
معاون عملیاتی

محل امضاء نمایندگان انجمن داروسازان ایران

دکتر مرتضی آذر نوش
رییس انجمن

دکتر سید جمال سعید واقفی
دبیر انجمن

شماره:51088/230/ص

دستورالعمل

احتراماً، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن صنفی تولید کنندگان کفش ماشینی وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 جهت اجرا ارسال می گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن صنفی تولیدکنندگان کفش ماشینی در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1387
صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

با توکل به خداوند قادر ومتعال ودر اجرای ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل وجلب مشارکت وتشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع وبا در نظر گرفتن اوضاع واحوال اقتصادی وموقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم انجمن صنفی تولیدکنندگان کفش ماشینی وسازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 23 / 4 / 1388 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار وتصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال 1387 اعضای تحت پوشش انجمن مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.

جدول درصد رشد مالیات مورد تفاهم خود اظهاری

 

ردیف
میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 با رعایت سایر شرایط زیر
درصدرشدبرای عملکردسال 1387
1
تا                000/000/5ریال
16%
2
تا              000/000/15 ریال
18%
3
بالاتر از             000/000/15 ریال
20%

 

مبنای تفاهم خوداظهاری

 

1_ مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1387 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 برخی از اعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م، محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر وتا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1386 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال گردد.

 

2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 آنان با 22 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد. مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در سال 1386 توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

 

3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1386 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

4_ هرگاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء، بر اساس فعالیت مؤدی وبه دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال می گردد.

 

5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین وسپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1387 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد.
تسهیلات

 

6_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 20 % (بیست درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه سال جاری تقسیط می گردد.

 

7_ هریک از انجمن های صنفی ویا اتحادیه استانی حسب مورد با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3 % (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1387 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نمایند.

 

1_ 7- انجمن های صنفی ویا اتحادیه استانی مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 88 به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مؤدیان مورد نظر (مؤدیانیکه خارج از چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات وپرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند) مشمول این توافق نخواهند بود.

 

2_ 7- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم مربوط به هر استان خواهد بود.

 

8_ عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.
نمونه انتخابی

 

9_ در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و حداکثر به میزان پنج درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد.
سایر مقررات

 

10_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود وهر شریک با رعایت شرایط تفاهم خواظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. ودر صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1386 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1386 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه وسپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1387 اعمال گردد.

 

11_ شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانون ی ورعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد.

 

12_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1386 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 را داشته است وبا رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

13_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1387 اولین سال فعالیت آنها می باشد ویا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 2،1 و 3 را ندارند مشمولاین تفاهم نبوده وتوسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

14_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1386 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد.

 

15_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند ومشمول بند 18 قرار نگیرند قطعی تلقی می گردند.

 

16_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (9) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشند مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

17_ هرگاه طبق اسناد ومدارک بدست آمده مشخص گردد درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000 / 250 ریال نباشد.
تعهدات

 

18_ انجمن صنفی تولیدکنندگان کفش ماشینی مکلف است تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه وهمچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری وسریال شناسنامه، کد پستی، شماره عضویت در انجمن و…. به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک برای عملکرد سال 1388 بنماید.

 

19_ ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم وتکمیل اظهارنامه مالیاتی بنمایند.
این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 23 / 4 / 1388 تنظیم گردیده است.

محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمود شکری
معاون عملیاتی

محل امضاء نمایندگان انجمن صنفی تولیدکنندگان کفش ماشینی

حسین صادقی زاده
عضو هیئت مدیره

ابوالفضل فراهانی
رئیس هیئت مدیره

شماره:50888/230/ص

دستورالعمل

احتراماً، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 جهت اجرا ارسال می گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158
قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1387

با توکل به خداوند قادر ومتعال وبنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م وبه منظور برقراری تعامل وجلب مشارکت وهمکاری با تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع وبا در نظر گرفتن اوضاع واحوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم حرف پزشکی موضوع ماده 95 ق.م.م جلسه ای در تاریخ 23 / 4 / 1388 با حضور نمایندگان محترم سازمان نظام پزشکی کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار وتصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

 

1_ مالیات عملکرد سال 1387 اعضاء سازمان نظام پزشکی با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.

 
ردیف
 
نوع تخصص
درصد رشد نسبت به مالیات قطعی86 با رعایت سایر شرایط
شهرهای تهران و شمیرانات، کرج، تبریز،مشهد،شیراز، اصفهان و اهواز
 
مراکزسایراستانها
 
سایر شهرستانها
 
1
 
 
جراحان قلب، جراح پلاستیک وترمیمی، جراحان دهان، فک و صورت/دندانپزشک متخصص ارتوندنسی، جراح مغز واعصاب، متخصص قلب وعروق، جراحان چشم، گوش و حلق وبینی، جراح ارتوپد
 
 
23
 
 
20
 
 
18
 
 
 
2
جراح ارولوژی، جراح عمومی، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص چراح لثه، متخصص پروتز دندادن، فوق تخصص خون، متخصص دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشک متخصص درمان ریشه(اندو)، جراح زنان وزایمان، جراح توراکس
 
 
 
20
 
 
 
19
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
3
متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص غدد، فوق تخصص ریه، فوق تخصص روماتولوژی، کایروپراکتیک ها، متخصص بیهوشی ومراقبت های ویژه، دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال، متخصص بیماریهای دهان ودندان، متخصص رادیوتراپی، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی روانپزشک، متخصص داخلی، جراح کودکان، متخصص وفوق تخصص اطفال، متخصص عفونی، مشاور تغذیه ورژیم درمانی، بینایی سنج(اپتومتریست)، ماما، شنوایی شناس (ادیولوژیست)، کاردرمانگرها، گفتار درمانگرها، پزشکان عمومی غیر بیمه ای
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
16
4
نحوه محاسبه مالیات پزشکان عمومی عبارت است از: مالیات مکسوره از جانب سازمان های بیمه گر به اضافه پانزده درصد مالیات مکسوره توسط بیمه ها
 

1_ 1- مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1387 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 برخی از اعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر وتا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1386 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال گردد.

 

2_ 1- مؤدیانیکه پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آنان رسیدگی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 آنان با 25 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد.

 

3_ 1- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1387 اولین سال فعالیت آنها می باشد ویا اینکه شرایط موضوع بند 1- 1 و 2- 1 فوق را ندارند، مشمول این تفاهم نبوده وتوسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

4_ 1- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1385 و 1386 اعضای سازمان نظام پزشکی ومشاغل پزشکی که مبنای اعمال رشدهای مورد نظر قرار می گیرد بر اساس فعالیت آنها وبه دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتداء مالیات قطعی شده با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر اعمال گردد.

 

5_ 1- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای اعمال رشدهای مورد نظر قرار می گیرد با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین وسپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1387 محاسبه گردد همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1387 آنها قابل کسر می باشد.

 

6_ 1- پزشکانی که در عملکرد سال 1386 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را با افزایش به میزان 30 % (سی درصد) درآمد مشمول مالیات قطعی شده سال 1386 ابراز نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

7_ 1- پزشکان 70 سال سن چنانچه مالیات ابرازی عملکرد 1387 آنها در حد 50 % (پنجاه درصد) رشد مورد نظر طبق جدول موضوع بند 1 (یک) این دستورالعمل باشد مشمول خوداظهاری خواهند بود همچنین پزشکان بالای 70 سال به ازای هر سال بالاتر از 70 سال مشمول 10 واحد کاهش نسبت به 50 درصد مذکور خواهند بود. بنابراین پزشکان 75 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهند داشت.

 

8_ 1- مالیات تکلیفی در اجرای ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق در صورتی کسر خواهد گردید که مبلغ قرارداد مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ شده باشد.

 

2_ سازمان نظام پزشکی با رعایت شرایط زیر می تواند مالیات حداکثر 5 % (پنج درصد) از اعضای خود را که در سال 1387 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری نسبت به عملکرد سال 1386 برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نماید.

 

1_ 2- سازمان نظام پزشکی مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 15 / 6 / 88 به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مؤدیان مورد نظر (مؤدیانیکه خارج چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند) مشمول این تفاهم نخواهند بود.

 

2_ 2- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خواهد بود.

 

3_ چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1387 هریک از اعضای سازمان نظام پزشکی با اعمال درصد رشد مورد نظر بند یک این دستورالعمل از حداقل به شرح جدول زیر کمتر باشد مؤدیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده وتوسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 
ردیف
 
نوع تخصص
حداقل مالیات ابرازی 1387
شهرهای تهران، تبریز،مشهد، شیراز، اصفهان و اهواز
 
مراکزسایر استانها
 
سایر شهرستانها
1
جراحان قلب
000/000/30
000/000/24
000/000/20
2
جراح پلاستیک وترمیمی
000/000/25
000/000/20
000/000/16
3
جراحان دهان،فک وصورت، دندانپزشک متخصص ارتودنسی
000/000/15
000/000/12
000/000/10
4
جراح مغز واعصاب
000/000/13
000/000/11
000/000/9
5
متخصص قلب و عروق
000/000/12
000/000/10
000/000/8
6
جراحان چشم، گوش وحلق و بینی، جراح ارتوپد
000/000/9
000/500/7
000/000/6
7
جراح ارولوژی، جراح عمومی، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص جراح لثه، متخصص پروتز دندان
 
000/000/8
 
000/500/6
 
000/000/5
8
فوق تخصص خون
000/500/7
000/000/6
000/000/5
9
متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، دندانپزشکی متخصص ترمیمی- دندانپزشک متخصص درمان ریشه
 
 
000/000/7
 
 
000/500/5
 
 
000/500/4
10
جراح زنان وزایمان، جراح توراکس، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص غدد،فوق تخصص ریه، فوق تخصص روماتولوژی
 
000/500/6
 
 
000/200/5
 
000/000/4
11
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، متخصص رادیوتراپی
000/000/6
000/000/5
000/000/4
12
دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال، متخص بیماریهای دهان و دندان، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی، متخصص پزشکی اجتماعی
 
 
 
000/000/5
 
 
 
000/000/4
 
 
 
000/500/3
13
روانپزشک، متخصص داخلی، جراح کودکان، متخصص وفوق تخصص اطفال- متخصص عفونی، کایروپراکتیک ها
 
000/500/4
 
 
000/600/3
 
000/000/3
 

4_ شرط استفاه اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانون ی است.

 

5_ اظهارنامه هائیکه حائز شرایط این دستورالعمل نبوده وهمچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول این تفاهم نخواهند بود.

 

6_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 50 % (پنجاه درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی مبلغ مالیات حداکثر در 4 (چهار) قسط ماهانه تقسیط می گردد.

 

7_ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 اعضای سازمان نظام پزشکی ومشاغل پزشکی که مالیات آنها حداقل به میزان مقرر در این تفاهم نامه ابراز ومطابق با سایر شرایط این تفاهم تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

8_ در اجرای ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی به میزان 10 % (ده درصد) وبا نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد.

 

9_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند نخواهد بود، ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در بند 6 فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید خواهند بود.

 

10_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

 

11_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

12_ هرگاه طبق اسناد ومدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) به دست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000 / 250 ریال نباشد.

 

13_ سازمان نظام پزشکی تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل خواهد آورد.

 

14_ سازمان نظام پزشکی تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری وسریال شناسنامه، کد پستی، شماره نظام پزشکی و… به عمل آورده وآنها را ترغیب به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک برای عملکرد سال 1388 می نماید.

 

15_ این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 23 / 4 / 1388 تنظیم گردیده است.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دکتر سید شهاب الدین صدر
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور

محمود شکری
معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی

دکتر علیرضا راغی
معاون نظارت وبرنامه ریزی نظامم پزشکی

شماره:50927/230/ص

دستورالعمل

احتراماً، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 جهت اجرا ارسال می گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبریهای ایران در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

با توکل خداوند قادر ومتعال ودر اجرای ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل وجلب مشارکت وتشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع وبا در نظر گرفتن اوضاع واحوال اقتصادی وموقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م،جلسه ای با حضور نمایندگان محترم کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران وسازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 31 / 3 / 1388 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار وتصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال 1387 اعضای تحت پوشش کانون مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.

جدول درصد رشد مالیات مورد تفاهم خوداظهاری

 

ردیف
میزان مالیات قطعیی شده عملکرد سال 1386 با رعایت سایر شرایط زیر
درصد رشد برای عملکرد سال 1387
1
تا                    000/000/5ریال
16%
2
تا                  000/000/15 ریال
18%
3
بالاتر از              000/000/15 ریال
20%

 

مبنای تفاهم خوداظهاری

 

1_ مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1387 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 برخی از اعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر وتا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1386 کمتر نباشد محاسبه وسپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال گردد.

 

2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 آنان با 22 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد. مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در سال 1386 توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

 

3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1386 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

4_ هرگاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء، بر اساس فعالیت مؤدی وبه دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال می گردد.

 

5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1386 اعضاء با رعایت مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1387 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد.
تسهیلات

 

6_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 20 % (بیست درصد) مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه سال جاری تقسیط می گردد.

 

7_ هریک از انجمن های صنفی ویا اتحادیه های استانی حسب مورد با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3 % (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1387 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نمایند.

 

1_ 7- انجمن های صنفی ویا اتحادیه استانی مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 88 به انضمام مدارک به اداره کل / اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مؤدیان مورد نظر (مؤدیانیکه خارج از چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی پرداخت متعلق اقدام نموده اند) مشمول این توافق نخواهند بود.

 

2_ 7- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم مربوط به هر استان خواهد بود.

 

8_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.
نمونه انتخابی

 

9_ در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری وحداکثر به میزان پنج درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده باشد.
سایر مقررات

 

10_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود وهرشریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. ودر صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1386 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1386 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1387 اعمال گردد.

 

11_ شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانون ی ورعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد.

 

12_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1386 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1386 را داشته است وبا رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

13_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1387 اولین سال فعالیت آنها می باشد ویا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 2،1 و 3 را ندارند مشمول این تفاهم نبوده وتوسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

14_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1386 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد.

 

15_ مؤدیان که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی وابلاغ شده مشاغل به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1386 خود حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 1388 اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود.

 

16_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انخاب نشوند ومشمول بند 18 قرار نگیرند قطعی تلقی می گردند.

 

17_ مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 9 این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهارشده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

18_ هرگاه طبق اسناد ومدارک بدست آمده مشخص گردد درآمد مشمول مالیات مشخصه با درآمد مشمول مالیات ابرازی مغایرت دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد مشروط بر اینکه مبلغ مالیات مورد نظر کمتر از 000 / 250 ریال نباشد.
تعهدات

 

19_ کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران مکلف است تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه وهمچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری وسریال شناسنامه، کد پستی، شماره عضویت در انجمن و … به عمل آورده وآنها را ترغیب به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک برای عملکرد سال 1388 بنماید.

 

20_ ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم وتکمیل اظهارنامه مالیاتی بنماید.
® این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 31 / 3 / 1388 تنظیم گردیده است.

محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمود شکری
معاون عملیاتی

محل امضاء نمایندگان کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران

رضا احمدی محمدتقی ابراهیمی محمد امینی حسین امیر یوسفی
رییس کانون عضو هیئت رییسه عضو هیئت رییسه عضو هیئت رییسه

شماره:36200

دستورالعمل

پیرو دستورالعمل شماره 37159 مورخ 22 / 4 / 87 موضوع استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) و شماره اقتصادی (TIN) به منظور شناسایی مؤدیان مالیاتی، ردیابی کلیه فرآیند های مالیاتی مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مدیریتی، نظارت هدفمند مدیران ارشد بر عملکرد واحدهای تحت پوشش در سراسر کشور و در راستای اجرای مفاد دستورالعمل های پروژه مدیریت پرونده مالیاتی به همه پرونده های فعال اعلامی ادارات کل شماره پرونده مالیاتی (TFN) تخصیص داده شده است.

 

1_ بر این اساس مقرر است سیستم دبیرخانه امور مالیاتی بدون ورود شماره پرونده مالیاتی (TFN) و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و کدپستی از تاریخ 16 / 3 / 1388 قادر به ارائه خدمات نباشد. لذا ادارات کل ترتیبی اتخاذ نمایند تا در این فرصت اطلاعات پرونده های فعال بدون (TFN) خود را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند.

 

2_ به موجب دستورالعمل های صادره، تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی صرفاً با مجوز دفتر اطلاعات مالیاتی مجاز می باشد در این ارتباط ثبت و ارسال مکانیزه اطلاعات هویتی مؤدیان مذکور به دفتر یاد شده برای تشکیل پرونده الزامی است.

 

3_ واحدهای مالیاتی مکلفند در تمامی مراحل شناسایی، ثبت نام مؤدیان و به هنگام سازی بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل با دفتر اطلاعات مالیاتی همکاری نمایند.

 

4_ کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در کلیه مکاتبات، فرمها و اوراق مالیاتی مربوط، شماره اقتصادی اشخاص حقوقی، شماره ملی اشخاص حقیقی، شماره پرونده مالیاتی و کدپستی همه مؤدیان را درج نمایند.

 

5_ مرکز فنآوری اطلاعات سازمان مکلف است حداکثر تا تاریخ 10 / 3 / 1388 بر اساس دستورالعمل و فرم های هویتی پیوست سیستم دبیرخانه امور مالیاتی را جهت تولید (TFN) موقت برای پرونده های جدید اصلاح، نصب و راه اندازی نماید.

 

6_ ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تخصیص (TFN) موقت پرونده های جدید نسبت به دریافت دفترچه های تکمیل شده و اسناد و مدارک تشکیل پرونده مالیاتی از مؤدی اقدام و با هماهنگی مرکز فناوری شماره های موقت تخصیص یافته را طی گزارشی به دفتر اطلاعات مالیاتی منعکس نمایند.

 

7_ دفتر اطلاعات مالیاتی با فرض صحت اطلاعات دریافتی اقدام به بررسی سوابق پرونده های مالیاتی می نماید.البته طبق دستورالعمل نظارت بر ساماندهی فیزیک پرونده مالیاتی بر روند صحه گذاری مدارک، نظارت می گردد.

 

8_ دفتر اطلاعات مالیاتی پس از حصول اطمینان از عدم وجود پرونده ای با سوابقی همانند مورد درخواست شده،اقدام به تبدیل شماره موقت (TFN) به شماره اصلی می نماید.
رؤسا و مدیران محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل و همکاری با دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور اعمال نظارت دقیق در راستای حصول اهداف می باشند.
ضمناً دادستانی محترم انتظامی مالیاتی موارد عدم رعایت مفاد این دستورالعمل را گزارش می نمایند.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 37159
تاریخ: 22 / 04 / 1387
پیوست:

دستورالعمل

به منظور شناسایی مؤدیان مالیاتی، ردیابی کلیه فرآیندهای مالیاتی مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مدیریتی، نظارت هدفمند مدیران ارشد بر عملکرد تمامی واحدهای مالیاتی تحت پوشش در سراسر کشور ومالاً ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی، در اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م به طور همزمان در مرحله نخست نسبت به تخصیص شماره پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) به کلیه اشخاص حقوقی اقدام شده است. بر این اساس برای عملیاتی شدن شماره های موصوف از ابتدای مرداد ماه سال جاری، نحوه تشکیل پرونده وتخصیص شماره اقتصادی به شرح ذیل تعیین ولازم الاجراء می شود:

 

1_ به موجب دستورالعمل شماره 107382 / 6720 / 231 مورخ 4 / 12 / 1386،تشکیل پرونده مالیاتی جدید صرفاً با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی مجاز می باشند. در این ارتباط ثبت وارسال مکانیزه اطلاعاتی هویتی کلیه اشخاص حقوقی فعال توسط امور مالیاتی به دفتر مذکور برای تشکیل پرونده الزامی است.

 

2_ بر اساس ویژگی های جدید سیستمهای نرم افزاری که اخیراً در دبیرخانه های امور مالیاتی نصب شده است، انجام تمامی خدمات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی با استفاده از سیستمهای نرم افزاری مذکور، در صورت درج شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) مؤدی ذیربط امکان پذیر است. بر این اساس ادارات امور مالیاتی موظف اند شماره های موصوف را نیز همانند سایر اطلاعات اصلی مؤدیان ثبت نمایند.

 

3_ واحدهای مالیاتی مکلفند در تمامی مراحل شناسایی، ثبت نام مؤدی وبه هنگام سازی بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی با دفتر اطلاعات مالیاتی همکاری نمایند.

 

4_ کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در کلیه مکاتبات، فرمها و اوراق مالیاتی مربوط، شماره اقتصادی مؤدیان ذیربط را درج نمایند.

 

5_ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به چاپ و توزیع اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان حداکثر تا دهم تیرماه 87 اقدام می نمایند.
سایر مقررات

 

6_ شرط استفاده اعضاء از مفاد این دستورالعمل،تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل می باشد. در غیر این صورت توسط اداره امور مالیاتی برابر مقررات رسیدگی خواهد شد.

 

7_ اظهارنامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل ارائه شده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

 

8_ در اجرای ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی برای مشمولین بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3 % توسط مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.

 

9_ در موارد اختلاف بین اتحادیه امور صنفی و نماینده اداره کل امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل،مراتب در یک کارگروه چهار (4) نفره با حضور رییس مجمع امور صنفی مربوطه،رییس اتحادیه،مدیر کل امور مالیاتی و رییس امور مالیاتی ذیربط مورد بررسی و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مورد نظر اقدام می گردد.

 

10_ ادارات کل امور مالیاتی تدابیری اتخاذ نمایند تا برنامه زمانی تشکیل جلسات حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه به اتحادیه ذیربط ابلاغ گردد.

 

11_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.

 

12_ عدم پرداخت اقساط در سیر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه مشمول این دستورالعمل بوده نمی باشد،در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م می گردند.

 

13_ هر گاه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد.

 

14_ مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 ق.م.م مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

15_ مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان،بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد،مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

16_ پرداخت های انجام شده در سال 1386 هر یک از مودیان،در اجرای مقررات مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می باشد.

 

17_ مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31 / 5 / 1387) اقدام ننمایند مشمول این دستورالعمل نخواهند بود.

 

18_ مجامع امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به کار گیرند.

 

19_ این دستورالعمل در پنج نسخه تعیین که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5 / 3 / 1387 تنظیم گردیده است.

محل امضاء

رییس شورای اصناف کشور
نماینده وزارت بازرگانی
رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی ایران
نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:22144 /230

دستورالعمل

احتراماً،به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن دارو سازان ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1386 داروخانه ها جهت اجرا ارسال میگردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن دارو سازان ایران در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1386
صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

با توکل به خداوند قادر و متعال و در اجرای ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم انجمن دارو سازان ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 29 / 4 / 1387 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال 1386 اعضای تحت پوشش انجمن مذکور (داروخانه ها) با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.

جدول درصد رشد مالیات مورد تفاهم خوداظهاری

 

ردیف
میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 بارعایت سایر شرایط زیر
درصد رشد برای عملکرد سال 1386
شهرهای تهران ، کرج، شهرری، شمیرانات و مراکز استان
سایر
شهرستانها
1
تا                 000/000/5 ریال
20%
18%
2
تا                 000/000/15ریال
22%
20%
7
بالاتر از            000/000/15ریال
24%
22%
 
 

مبنای تفاهم خوداظهاری

 

1_ مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1386 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 برخی ازاعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتدا می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1385 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1386 اعمال گردد.

 

2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 آنان با 22 درصد افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد . مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی مؤدیان مذکوردر سال 1385 توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

 

3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1385 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 خود را با افزایش میزان 20 % (بیست درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

4_ هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1385 اعضاء، برا ساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1386 اعمال می گردد.

 

5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1385 اعضاء با رعایت مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1386 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1386 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد

تسهیلات

 

6_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م، 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه سال جاری تقسیط می گردد.

 

7_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.

نمونه انتخابی

 

8_ در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و حداکثر به میزان پنج درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده باشد.

سایر مقررات

 

9_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1385 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1385 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصد های رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1386 اعمال گردد.

 

10_ شرایط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد.

 

11_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1385 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیت قطعی شده عملکرد سال 1385 را داشته است و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

12_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1386 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 2،1 و 3 را ندارند مشمول این تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

13_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1385 تغییر شغل د اشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد.

 

14_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 1387 اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود.

 

15_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند و مشمول بند 17 قرار نگیرند قطعی تلقی می گردند.

 

16_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (8) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

17_ هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 15 % با درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت) ابرازی مغایرت دارد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آن مؤدی از تفاهم خوداظهاری خارج و توسط اداره امور مالیاتی مربوط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه لیست اینگونه مؤدیان حداکثر تا تاریخ 31 / 6 / 1387 به معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.
اجرای این بند مانع از اجرای مقررات مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد و فعالیت کتمان شده هر یک از مؤدیان مشمول این تفاهم نامه نخواهد بود و در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات قابل مطالبه و وصول می باشد.

تعهدات

 

18_ انجمن دارو سازان ایران مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کد پستی، شماره عضویت در انجمن و … بعمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1388 بنماید.

 

19_ ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی بنمایند.
® این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 29 / 4 / 1387 تنظیم گردیده است.

محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمود شکری
معاون عملیاتی

محل امضاء نمایندگان انجمن دارو سازان ایران

دکتر مرتضی آذر نوش
رییس انجمن

دکتر سید جمال سعید واقفی
دبیر انجمن

شماره:39590

دستورالعمل

به منظور شناسایی مؤدیان مالیاتی، ردیابی کلیه فرآیندهای مالیاتی مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مدیریتی، نظارت هدفمند مدیران ارشد بر عملکرد تمامی واحدهای مالیاتی تحت پوشش در سراسر کشور ومالاً ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی، در اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م به طور همزمان در مرحله نخست نسبت به تخصیص شماره پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) به کلیه اشخاص حقوقی اقدام شده است. بر این اساس برای عملیاتی شدن شماره های موصوف از ابتدای مرداد ماه سال جاری، نحوه تشکیل پرونده وتخصیص شماره اقتصادی به شرح ذیل تعیین ولازم الاجراء می شود:

 

1_ به موجب دستورالعمل شماره 107382 / 6720 / 231 مورخ 4 / 12 / 1386،تشکیل پرونده مالیاتی جدید صرفاً با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی مجاز می باشند. در این ارتباط ثبت وارسال مکانیزه اطلاعاتی هویتی کلیه اشخاص حقوقی فعال توسط امور مالیاتی به دفتر مذکور برای تشکیل پرونده الزامی است.

 

2_ بر اساس ویژگی های جدید سیستمهای نرم افزاری که اخیراً در دبیرخانه های امور مالیاتی نصب شده است، انجام تمامی خدمات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی با استفاده از سیستمهای نرم افزاری مذکور، در صورت درج شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) مؤدی ذیربط امکان پذیر است. بر این اساس ادارات امور مالیاتی موظف اند شماره های موصوف را نیز همانند سایر اطلاعات اصلی مؤدیان ثبت نمایند.

 

3_ واحدهای مالیاتی مکلفند در تمامی مراحل شناسایی، ثبت نام مؤدی وبه هنگام سازی بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی با دفتر اطلاعات مالیاتی همکاری نمایند.

 

4_ کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در کلیه مکاتبات، فرمها و اوراق مالیاتی مربوط، شماره اقتصادی مؤدیان ذیربط را درج نمایند.

 

5_ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به چاپ و توزیع اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان حداکثر تا دهم تیرماه 87 اقدام می نمایند.
سایر مقررات

 

6_ شرط استفاده اعضاء از مفاد این دستورالعمل،تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل می باشد. در غیر این صورت توسط اداره امور مالیاتی برابر مقررات رسیدگی خواهد شد.

 

7_ اظهارنامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل ارائه شده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

 

8_ در اجرای ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی برای مشمولین بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3 % توسط مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.

 

9_ در موارد اختلاف بین اتحادیه امور صنفی و نماینده اداره کل امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل،مراتب در یک کارگروه چهار (4) نفره با حضور رییس مجمع امور صنفی مربوطه،رییس اتحادیه،مدیر کل امور مالیاتی و رییس امور مالیاتی ذیربط مورد بررسی و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مورد نظر اقدام می گردد.

 

10_ ادارات کل امور مالیاتی تدابیری اتخاذ نمایند تا برنامه زمانی تشکیل جلسات حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه به اتحادیه ذیربط ابلاغ گردد.

 

11_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.

 

12_ عدم پرداخت اقساط در سیر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه مشمول این دستورالعمل بوده نمی باشد،در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م می گردند.

 

13_ هر گاه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد.

 

14_ مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 ق.م.م مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

15_ مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان،بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد،مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

16_ پرداخت های انجام شده در سال 1386 هر یک از مودیان،در اجرای مقررات مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می باشد.

 

17_ مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31 / 5 / 1387) اقدام ننمایند مشمول این دستورالعمل نخواهند بود.

 

18_ مجامع امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به کار گیرند.

 

19_ این دستورالعمل در پنج نسخه تعیین که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5 / 3 / 1387 تنظیم گردیده است.

محل امضاء

رییس شورای اصناف کشور
نماینده وزارت بازرگانی
رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی ایران
نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 107382 / 6720 / 231
تاریخ: 04 / 12 / 1386
پیوست:

دستورالعمل

تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی

با توجه به اتمام مهلت ارسال لوح فشرده (CD) و اطلاعات هویتی پرونده های مالیاتی فعال اشخاص حقوقی ادارات کل امور مالیاتی و حسب تصمیمات ستاد راهبردی پروژه مدیریت مالیاتی،مقرر شده است که منبعد تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت صورت پذیرد. لذا مقتضی است قبل از اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای اشخاص حقوقی جهت تخصیص شماره منحصر به فرد پرونده مالیاتی فرم تکمیل شده اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی را به انضمام لوح فشرده (CD) اطلاعات مذکور به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال و پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر مذکور وفق مقررات اقدام نمایند.
ضمناً چنانچه در فاصله زمانی ارسال اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی فعال تا این تاریخ نیز پرونده جدیدی تشکیل شده است، طبق مقررات یاد شده عمل گردد.
بدیهی است از تاریخ 4 / 12 / 1386 تشکیل پرونده جدید برای اشخاص حقوقی، بدون اخذ مجوز از از دفتر اطلاعات مالیاتی تخلف محسوب شده و با متخلفین طبق مقررات قانون ی رفتار خواهد شد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره:37159

دستورالعمل

احتراماً،به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386 جهت اجرا ارسال می گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

با توکل به خداوند قادر و متعال و در اجرای ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم کانون سراسری انجمن های صنفی کار فرمایی سنگبری های ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 16 / 4 / 1387 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال 1386 اعضای تحت پوشش کانون مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیرمورد تفاهم قرار گرفت.

جدول درصد رشد مالیات مورد تفاهم خوداظهاری

 

ردیف
میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 بارعایت سایر شرایط زیر
درصد رشد برای عملکرد سال 1386
1
تا                 000/000/5 ریال
18%
2
تا                 000/000/15ریال
20%
7
بالاتر از                 000/000/15ریال
22%
 

مبنای تفاهم خوداظهاری

 

1_ مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1386 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 برخی از اعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتدا می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1385 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1386 اعمال گردد.

 

2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 آنان با 22 درصد افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد . مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی مؤدیان مذکوردر سال 1385 توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

 

3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1385 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

4_ هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1385 اعضاء، برا ساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1386 اعمال می گردد.

 

5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1385 اعضاء با رعایت مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1386 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1386 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد.
تسهیلات

 

6_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م، 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه سال جاری تقسیط می گردد.

 

7_ هر یک از انجمن های صنفی و یا اتحادیه استانی حسب مورد با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3 % (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1386 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نمایند.

 

1_ 7- انجمن های صنفی یا اتحادیه های استانی مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 87 به انضمام مدارک به اداره کل / اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید. در صورت عدم ارایه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر (مودیانیکه خارج از چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند) مشمول این توافق نخواهند بود.

 

2_ 7- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم مربوط به هر استان خواهد بود.

 

8_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.
نمونه انتخابی

 

9_ در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و حداکثر به میزان پنج درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده باشد.
سایر مقررات

 

10_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1385 ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال 1385 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصد های رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1386 اعمال گردد.

 

11_ شرایط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد.

 

12_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1385 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیت قطعی شده عملکرد سال 1385 را داشته است و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

13_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1386 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 2،1 و 3 را ندارند مشمول این تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

14_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1385 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد.

 

15_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31 / 5 / 1387) اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود.

 

16_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند و مشمول بند 18 قرار نگیرند قطعی تلقی می گردند.

 

17_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (9) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

18_ هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط برای هر یک از مؤدیان، مشخص گردد در آمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 15 % با درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) ابرازی مغایرت دارد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آن مؤدی از تفاهم خوداظهاری خارج و توسط اداره امور مالیاتی مربوط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه لیست اینگونه مؤدیان حداکثر تا تاریخ 31 / 6 / 1387 به معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.
اجرای این بند مانع از اجرای مقررات مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد و فعالیت کتمان شده هر یک از مؤدیان مشمول این تفاهم نامه نخواهد بود و در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات قابل مطالبه و وصول می باشد.
تعهدات

 

19_ کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کد پستی، شماره عضویت در انجمن و … بعمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاترو اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1388 بنماید.

 

20_ ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی بنمایند.
® این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 16 / 4 / 1387 تنظیم گردیده است

محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمود شکری
معاون عملیاتی

محل امضاء نمایندگان کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های ایران

رضا احمدی
رئیس کانون

محمد تقی ابراهیمی
عضو هیئت رئیسه

محمد امینی
عضو هیئت رئیسه

حسین امیر یوسفی
عضو هیئت رئیسه

شماره:34944/ 230

دستورالعمل

احتراماً، به پیوست یک نسخه صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی توزیعی و خدماتی و تولیدی و خدمات فنی تهران برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. (به استثنای مشمولین دستورالعمل اجرایی موضوع بند 8 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی که تابع آن دستورالعمل خواهد بود) جهت اجراء ارسال می گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی تهران در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1386
صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

با توکل به خداوند قادر و متعال و در اجرای ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم مجامع امور صنفی تهران و سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 5 / 3 / 1387 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال 1386 اعضای اتحادیه های تحت پوشش مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.

جدول درصد رشد مالیات مورد تفاهم خوداظهاری

ردیف
میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال1385با رعایت سایرشرایط زیر
درصدرشد برای عملکردسال1386
1
        تا                                      000/000/5 ریال
18%
2
       تا                                      000/000/15 ریال
20%
3
       بالاتر از                                 000/000/15ریال
22%
 

مبنای تفاهم خوداظهاری

 

1_ مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1386 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 برخی از مؤدیان موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتدا می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1385 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1386 اعمال گردد.

 

2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 آنان با 22 درصد افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد . مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی مؤدیان مذکوردر سال 1385 توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

 

3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1385 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

4_ هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل، برا ساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1386 اعمال می گردد.

 

5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1386 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1386 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد
تسهیلات

 

6_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م، 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه سال جاری تقسیط می گردد.

 

7_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.
نمونه انتخابی

 

8_ در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و حداکثر به میزان دودرصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده باشد.
سایر مقررات

 

9_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1385 ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال 1385 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصد های رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1386 اعمال گردد.

 

10_ شرایط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد.

 

11_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1385 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

12_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1386 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 2،1 و 3 را ندارند مشمول این تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

13_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1385 تغییر شغل د اشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد.

 

14_ مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تفاهم خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

15_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هاییکه در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31 / 5 / 1387) اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود.

 

16_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند و مشمول بند 18 قرار نگیرند قطعی تلقی می گردند.

 

17_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (8) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

18_ هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط برای هر یک از مؤدیان، مشخص گردد در آمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 15 % با درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) ابرازی مغایرت دارد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آن مؤدی از تفاهم خوداظهاری خارج و با هماهنگی رئیس اتحادیه ذیربط توسط اداره امور مالیاتی مربوط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه لیست اینگونه مؤدیان که به امضای رییس اتحادیه یا نماینده مجمع امور صنفی ذیربط رسیده باشد، حداکثر تا تاریخ 31 / 6 / 1387 به معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. در صورت عدم اجابت رییس اتحادیه و نماینده مجمع از دعوت به عمل آمده در تأیید لیست تهیه شده، اداراتکل امور مالیاتی مکلفند مراتب را در موعد مقرر تعیین شده جهت اتخاذ تصمیم برای معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایند.

اجرای این بند مانع از اجرای مقررات مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد و فعالیت کتمان شده هر یک از مؤدیان مشمول این تفاهم نامه نخواهد بود و در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات قابل مطالبه و وصول می باشد.

 

19_ مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م در مواردیکه اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م. با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه مشمول طرح خوداظهاری خواهند بود.
تعهدات

 

20_ اتحادیه های امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کد پستی و … بعمل آورد.

 

21_ ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیرو های کارآمد در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی بنمایند.
این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5 / 3 / 1387 تنظیم گردیده است.

محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمود شکری
معاون عملیاتی

علی علیایی
رئیس امور مالیاتی شهر تهران

محل امضاء نمایندگان مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران

قاسم نوده فراهانی
رئیس

محمدآزاد
نایب رییس

خسرو ابراهیمی
عضو هیئت رئیسه

محل امضاء نمایندگان مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران
محمد پور مزرعه
رئیس

تقی علی اکبری
نایب رئیس

جواد دورودیان
عضو هیئت رئیسه

محمد علی خوانساری عتیق
دبیر اجرائی مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران

شماره:20555/ 421/ 232

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از تبصره (5) ماده 100 و ماده 158 ق.م.م ودر اجرای بند 8 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، به پیوست دستورالعمل اجرایی بند مذکور که با هماهنگی نمایندگان محترم وزارت بازرگانی، شورای اصناف، مجامع امور صنفی تهران واین سازمان در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی با هماهنگی اتحادیه ها تدوین گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص اتحادیه های امور صنفی که به شرح این دستورالعمل اعلام آمادگی می نمایند برابر ضوابط وشرایط تعیین شده اقدام گردد.

علی اکبر عرب مازار

دستورالعمل

با توکل به خداوند قادر ومتعال ودر اجرای بند 8 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی وبنا به اختیار حاصل از تبصره (5) ماده 100 و ماده 158 ق.م.م و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع وبا در نظر گرفتن اوضاع واحوال اقتصادی وموقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی و موضوع ماده 95 ق.م.م جلساتی با حضور نمایندگان محترم وزارت بازرگانی، شورای اصناف، مجامع امور صنفی تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی با هماهنگی اتحادیه ها برگزار و مقرر گردید:
تکالیف اتحادیه های امور صنفی

 

1_ اتحادیه های امور صنفی که آمادگی تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات اعضای خود را با هماهنگی اداره امور مالیاتی ذیربط دارند مکلفند لیست اعضای خود را شامل: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، شماره پروانه کسب، نوع فعالیت، تعداد شرکاء و نشانی و کد پستی هر یک به تفکیک هر واحد شغلی وشرکاء مربوطه (در صورت وجود)،حداکثر تا تاریخ 10 / 3 / 1387 به ادارات امور مالیاتی ذیربط و مجامع امور صنفی ارائه نمایند.

 

2_ اتحادیه های امور صنفی مورد نظر مکلفند درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از اعضای خود را با هماهنگی و همکاری اداره کل امور مالیاتی مربوط وبا توجه به میزان درآمد واقعی حاصل از فعالیت شغلی و سوابق مالیاتی آنها حداکثر تا تاریخ 20 / 3 / 1387 تعیین و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اعضاء خود برسانند.
تکالیف ادارات کل امور مالیاتی

 

3_ هماهنگی وهمکاری با اتحادیه های مربوط به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 اعضای آنها با توجه به میزان درآمد واقعی حاصل از فعالیت شغلی و سوابق مالیاتی هر یک.

 

4_ استخراج اطلاعات مربوط به سوابق مالیاتی سه سال اخیر هریک از اعضای اتحادیه، مطابق فرم پیوست نامه شماره 13529 / 287 / 232 مورخ 31 / 2 / 87.

 

5_ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به چاپ وتوزیع اظهارنامه مالیاتی هر یک از مؤدیان حداکثر تا دهم تیر ماه 87 اقدام می نمایند.
سایر مقررات

 

6_ شرط استفاده اعضاء از مفاد این دستورالعمل، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانون ی ورعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل می باشد. در غیر این صورت توسط اداره امور مالیاتی برابر مقررات رسیدگی خواهد شد.

 

7_ اظهار نامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات ومالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات ومالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل ارائه شده و بعنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

 

8_ در اجرایی ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی برای مشمولین بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم واز بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3 % توسط مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.

 

9_ در موارد اختلاف بین اتحادیه امور صنفی ونماینده اداره کل امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات هر یک از مؤدیان موضوع این دستورالعمل، مراتب در یک کارگروه چهار (4) نفره با حضور رئیس مجمع امور صنفی مربوطه، رئیس اتحادیه، مدیر کل امور مالیاتی ورئیس امور مالیاتی ذیربط مورد بررسی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مؤدی مورد نظر اقدام می گردد.

 

10_ ادارات کل امور مالیاتی تدابیری اتخاذ نمایند تا برنامه زمانی تشکیل جلسات حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه اتحادیه ذیربط ابلاغ گردد.

 

11_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه ومابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.

 

12_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه مشمول این دستورالعمل بوده نمی باشد، در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م می گردند.

 

13_ هر گاه بر اساس اسناد ومدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مؤدیان موضوع این دستورالعمل با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد.

 

14_ مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 ق.م.م مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

15_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل بعنوان نمونه انتخابی ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان، بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

16_ پرداخت های انجام شده در سال 1386 هر یک از مؤدیان، در اجرای مقررات مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می باشد.

 

17_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی وابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31 / 5 / 1387) اقدام ننمایند مشمول این دستورالعمل نخواهند بود.

 

18_ مجامع امور صنفی مکلفند تمام تلاش ومساعی خودرا به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بکار گیرند.

 

19_ این دستورالعمل در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5 / 3 / 1387 تنظیم گردیده است.

محل امضاء

رئیس شورای اصناف کشور
نماینده وزارت بازرگانی
رئیس مجمع امور صنفی توزیعی وخدماتی تهران
رئیس مجمع امور صنفی تولیدی وخدمات فنی ایران
نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 150866 /ت 38842 ک
تاریخ: 17 / 11 / 1386
پیوست:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور

وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1 / 8 / 1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787 /ت 37687 ه مورخ 20 / 4 / 1386 تصویب نمودند:

 

1_واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند،از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی،موضوع تصویب نامه شماره 67452 /ت 28328 ه مورخ 28 / 12 / 1381 ،مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود.

 

2_پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانون ی مربوط حل و فصل گردد.رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری صورت خواهد گرفت.

 

3_نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود.

 

4_واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند.

 

5_فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

 

6_در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم،فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

 

7_سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد.

 

8_در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی،با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور،سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید.شورای اصناف کشور،فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله،به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود.

 

تبصره: در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راساً اقدام خواهند نمود.

 

9_نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساختها،توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرحهای مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه،ذخیره سازی،سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد.

 

10_به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد،شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 17 / 11 / 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:20516/420/232

اداره کل امور مالیاتی…
بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی، به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل پیوست و نظر اتحادیه ذیربط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل توافق در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 ق.م.م. برای مالیات
عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م.

 

1_ مؤدیان با توجه به سوابق مالیاتی به گروه های مناسب تقسیم و مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1385 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 تعیین گردد.چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 برخی از مؤدیان موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م. به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1384 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد

 

2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1384 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با 20 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار گیرد.

 

3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1384 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 ابراز نمایند، مشمول توافق قرار گیرند.

 

4_ هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یک سال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد.

 

5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165 , 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1385 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1385 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد

تسهیلات

 

6_ اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3 % (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1385 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد توافق شده تعیین نمایند.

 

1_ 6- اتحادیه صنف مربوط مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 86 به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مؤدیان مورد نظر (مؤدیانیکه خارج از چارچوب این توافق نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده باشند) مشمول توافق قرار نمی گیرند.

 

2_ 6- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق تعیین گردد.

 

7_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.

 

8_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نبوده و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. بوده که غیر قابل بخشودگی می باشد.

نمونه انتخابی

 

9_ نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق و مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند (6) این توافق با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین گردد.در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق کمتر نباشد.

سایر مقررات

 

10_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 84 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل قرار می گیرد. و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق می باشد. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1384 ابتداء مالیات عملکرد 1384 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1385 اعمال گردد.

 

11_ شرط استفاده اعضاء توافق تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در توافق می باشد.

 

12_ اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند 6 فوق قرار نمی گیرد.

 

13_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1384 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق قرار گیرند.

 

14_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1385 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 2 , 1 و 3 را ندارند مشمول توافق قرار نگرفته و توسط واحد مالیاتی رسیدگی گردد.

 

15_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1384 تغییر شغل داشته اند مشمول توافق قرار نمی گیرند.

 

16_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1384 خود حداکثر تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه 31 / 4 / 1386 اقدام ننمایند مشمول توافق قرار نمی گیرند.

 

17_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در توافق نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی گردند.

 

18_ هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت به میزان بیش از 15 % درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت) ابرازی می باشد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن مؤدی از توافق خارج و با هماهنگی رئیس اتحادیه ذیربط توسط واحد مالیاتی مربوط مورد رسیدگی قرار گیرد مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات موردتوافق کمتر از 000 / 200 ریال نباشد.

تعهدات

 

19_ اتحادیه ها مکلف گردند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد توافق بعمل آورند.

 

20_ اداره کل امور مالیاتی آمادگی خود را جهت استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه ها به منظور ارائه راهنمائی های لازم نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اعلام دارد.
توافق نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردد.
* در ضمن در اجرای بند 11 بخشنامه شماره 53550 مورخ 20 / 10 / 1385 ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب پس از تایید رؤسای محترم سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان به مرحله اجراء در آید.

شماره:13367/426/232

اداره کل امور مالیاتی…

احتراماً، پیرو بخشنامه های شماره 13364 / 427 / 232 و 13367 / 426 / 232 مورخ 19 / 2 / 1386 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 ق.م.م با صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م برای مالیات عملکرد سال 1385،به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم صورتجلسات مربوط الگوی صورتجلسات توافق و تفاهم خوداظهاری جهت بهره برداری ارسال می گردد.مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا یک نسخه از صورتجلسات توافق و تفاهمات انجام شده جهت بررسی و تایید نهایی به دفتر اینجانب ارسال گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی……………… شهرستان ……………در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

با توکل به خداوند قادر و متعال و بنا به تفویض اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م در اجرای بخشنامه شماره…………………. مورخ ………………… و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم مجامع امور صنفی و مسئولین اداره کل/ اداره امور مالیاتی استان…………………… در ساعت ………….. مورخ ……………………… در محل …………………. برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

 

1_ مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء مجامع امور صنفی مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.

جدول درصد رشد مالیات مورد تفاهم خوداظهاری

ردیف
میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 با رعایت سایر شرایط زیر
درصد رشد برای عملکرد سال 1385
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
 

مبنای تفاهم خوداظهاری

 

1_ مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1385 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 برخی از مؤدیان موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م به علت تسلیم اظهارنامه،بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1384 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد.

 

2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1384 آنان قطعی نشده است،مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با 20 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد.

 

3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1384 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

4_ هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یک سال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال می گردد.

 

5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165 , 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1385 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1385 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد

تسهیلات

 

6_ اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3 % (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1385 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نمایند.

 

1_ 6- اتحادیه صنف مربوط مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 86 به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مؤدیان مورد نظر (مؤدیانیکه خارج از چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند) مشمول این تفاهم نخواهد بود.

 

2_ 6- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خواهد بود

 

7_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط می گردد.

 

8_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود.و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود

نمونه انتخابی

 

9_در اجرای ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند (6) این تفاهم نامه با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین می گردد.در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم کمتر نخواهد بود.

سایر مقررات

 

10_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 84 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1384 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1384 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1385 اعمال گردد.

 

11_ شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد.

 

12_ اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند 6 این تفاهم نخواهد بود.

 

13_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1384 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

14_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1385 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 2 , 1 و 3 را ندارند مشمول این تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

15_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1384 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم نخواهد شد.

 

16_ مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تفاهم و خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

17_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1384 خود حداکثر تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه 31 / 4 / 1386 اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهد بود.

 

18_اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

 

19_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (9) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

20_ هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان (به استثنای مؤدیان موضوع بند 9 این تفاهم نامه) مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 15 % درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) ابرازی می باشد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن مؤدی از تفاهم خوداظهاری خارج و با هماهنگی رئیس اتحادیه ذیربط توسط واحد مالیاتی مربوط رسیدگی خواهد شد (مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000 / 200 ریال نباشد.

 

21_ مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م در مواردیکه اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م. با ادارات کل/ ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر (به استثنای بند 12) در این تفاهم نامه مشمول طرح خوداظهاری خواهند بود.

تعهدات

 

22_ مجامع امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورد.

 

23_ اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد تا با استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی بنماید.
* این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ …../…../ 1386 تنظیم گردیده است.

محل امضاء نمایندگان مجامع امور صنفی

محل امضاء نمایندگان اداره کل/اداره امور مالیاتی

صورتجلسه توافق با اتحادیه …………………………………… در اجرای تبصره (5) ماده 100
قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج)  ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

با توکل به خداوند قادر و متعال و بنا به تفویض اختیار حاصل از تبصره (5) ماده 100 ق.م.م. در اجرای بخشنامه شماره…………………. مورخ ………………، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م. جلسه ای با حضور نمایندگان محترم اتحادیه ……… و مسئولین اداره کل/ اداره امور مالیاتی استان / شهرستان………….. در ساعت ………….. مورخ ……………………… در محل …………………. برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

 

1_ مالیات عملکرد سال 1385 اعضای اتحادیه مذکور با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد توافق قرار گرفت.

جدول درصد رشد مالیات مورد توافق

ردیف
میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 با رعایت سایر شرایط زیر
درصد رشد برای عملکرد سال 1385
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
 

مبنای توافق:

 

1_ مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1385 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 می باشد.

 

2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1384 آنان قطعی نشده است،مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با 20 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

 

3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1384 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

 

4_ هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یک سال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال می گردد.

 

5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165 , 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1385 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1385 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد

تسهیلات

 

6_ اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3 % (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1385 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد توافق شده تعیین نمایند.

 

1_ 6- اتحادیه صنف مربوط مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 86 به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مؤدیان مورد نظر (مؤدیانیکه خارج از چارچوب این توافق نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند) مشمول این توافق نخواهد بود.

 

2_ 6- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق خواهد بود

 

7_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط می گردد.

 

8_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی مؤدیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود.و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود

نمونه انتخابی

 

9_ نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق و مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند (6) این توافق با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین می گردد.در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق کمتر نخواهد بود.

سایر مقررات

 

10_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 84 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1384 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1384 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1385 اعمال گردد.

 

11_ شرط استفاده اعضاء از این توافق تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این توافق می باشد.

 

12_ اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند 6 این توافق نامه نخواهد بود

 

13_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1384 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود.

 

14_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1385 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 2 , 1 و 3 را ندارند مشمول این توافق نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

15_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1384 تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهد شد.

شماره: 13364 / 427 / 232
تاریخ: 19 / 02 / 1386
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی …………..

در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م، انجام تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی به آن اداره کل محول می گردد تا با رعایت دستورالعمل پیوست نسبت به انجام تفاهم خود اظهاری با مجامع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایید.

علی اکبرعرب مازار

دستورالعمل تفاهم خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای مالیات عملکرد سال 1385
صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م.

مبنای تفاهم خوداظهاری

 

1_ مؤدیان با توجه به سوابق مالیاتی به گروه های مناسب طبقه بندی و مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1385 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 تعیین گردد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 برخی از مؤدیان موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م. به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتداء مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1384 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد.

 

2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1384 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با 20 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار گیرد.

 

3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1384 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 ابراز نمایند،مشمول تفاهم خوداظهاری قرار گیرند.

 

4_ هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد.

 

5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1385 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1385 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر باشد.

تسهیلات

 

6_ اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3 % (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1385 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند، به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نمایند.

 

1_ 6- اتحادیه صنف مربوط مکلف می گردد فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 86 به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مؤدیان مورد نظر (مؤدیانیکه خارج از چارچوب تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده باشند) مشمول تفاهم قرار نمی گیرند.

 

2_ 6- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم تعیین گردد.

 

7_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.

 

8_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم نامه،اظهارنامه تسلیم نموده اند نبوده و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. بوده که غیر قابل بخشودگی می باشد.
نمونه انتخابی

 

9_ در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد،به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند (6) این تفاهم نامه با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین گردد. در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم کمتر نباشد.
سایر مقررات

 

10_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 84 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط، ملاک عمل قرار می گیرد.و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم می باشد. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1384 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1384 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1385 اعمال گردد.

 

11_ شرط استفاده اعضاء از تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در تفاهم نامه قرار گیرد.

 

12_ اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند 6 فوق قرار نمی گیرد.

 

13_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1384 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده باشند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری قرار گیرند.

 

14_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1385 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 2،1 و 3 را ندارندمشمول تفاهم قرار نگرفته و توسط واحد مالیاتی رسیدگی گردند.

 

15_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1384 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم قرار نمی گیرند.

 

16_ مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تفاهم و خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

17_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1384 خود حداکثر تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه (31 / 4 / 1386) اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری قرار نمی گیرند.

 

18_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

 

19_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (9) تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

20_ هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان (به استثنای مؤدیان موضوع بند 9 این تفاهم نامه) مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 15 % درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) ابرازی می باشد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن مؤدی از تفاهم خوداظهاری خارج و با هماهنگی رئیس اتحادیه ذیربط توسط واحد مالیاتی مربوط رسیدگی گردد (مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000 / 200 ریال نباشد.)

 

21_ مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م در مواردیکه اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م.با ادارات کل/ ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر (به استثنای بند 12) در تفاهم نامه مشمول طرح خوداظهاری قرار گیرند.
تعهدات

 

22_ مجامع امور صنفی مکلف گردند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورند.

 

23_ اداره کل امور مالیاتی آمادگی خود را جهت استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی به منظور ارائه راهنمائی های لازم نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اعلام دارد.
* تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردد.
* در ضمن در اجرای بند 11 بخشنامه شماره 53550 مورخ 20 / 10 / 1385 ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب پس از تأیید رؤسای محترم سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان به مرحله اجراء در آید.

شماره: 13367 / 426 / 232
تاریخ: 19 / 02 / 1386
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی…

بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی، به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل پیوست و نظر اتحادیه ذیربط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل توافق در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 ق.م.م. برای مالیات
عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م.

 

1_ مؤدیان با توجه به سوابق مالیاتی به گروه های مناسب تقسیم و مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1385 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 تعیین گردد.چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 برخی از مؤدیان موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م. به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1384 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد

 

2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1384 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با 20 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار گیرد.

 

3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1384 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 ابراز نمایند، مشمول توافق قرار گیرند.

 

4_ هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یک سال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد.

 

5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165 , 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1385 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1385 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد

تسهیلات

 

6_ اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3 % (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1385 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد توافق شده تعیین نمایند.

 

1_ 6- اتحادیه صنف مربوط مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 86 به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مؤدیان مورد نظر (مؤدیانیکه خارج از چارچوب این توافق نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده باشند) مشمول توافق قرار نمی گیرند.

 

2_ 6- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق تعیین گردد.

 

7_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.

 

8_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نبوده و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. بوده که غیر قابل بخشودگی می باشد.

نمونه انتخابی

 

9_ نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق و مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند (6) این توافق با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین گردد.در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق کمتر نباشد.

سایر مقررات

 

10_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 84 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل قرار می گیرد. و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق می باشد. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1384 ابتداء مالیات عملکرد 1384 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1385 اعمال گردد.

 

11_ شرط استفاده اعضاء توافق تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در توافق می باشد.

 

12_ اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند 6 فوق قرار نمی گیرد.

 

13_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1384 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق قرار گیرند.

 

14_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1385 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 2 , 1 و 3 را ندارند مشمول توافق قرار نگرفته و توسط واحد مالیاتی رسیدگی گردد.

 

15_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1384 تغییر شغل داشته اند مشمول توافق قرار نمی گیرند.

 

16_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1384 خود حداکثر تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه 31 / 4 / 1386 اقدام ننمایند مشمول توافق قرار نمی گیرند.

 

17_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در توافق نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی گردند.

 

18_ هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت به میزان بیش از 15 % درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت) ابرازی می باشد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن مؤدی از توافق خارج و با هماهنگی رئیس اتحادیه ذیربط توسط واحد مالیاتی مربوط مورد رسیدگی قرار گیرد مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات موردتوافق کمتر از 000 / 200 ریال نباشد.

تعهدات

 

19_ اتحادیه ها مکلف گردند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد توافق بعمل آورند.

 

20_ اداره کل امور مالیاتی آمادگی خود را جهت استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه ها به منظور ارائه راهنمائی های لازم نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اعلام دارد.
توافق نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردد.
* در ضمن در اجرای بند 11 بخشنامه شماره 53550 مورخ 20 / 10 / 1385 ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب پس از تایید رؤسای محترم سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان به مرحله اجراء در آید.

شماره: 13367 / 426 / 232
تاریخ: 19 / 02 / 1386
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی…

بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی، به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل پیوست و نظر اتحادیه ذیربط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل توافق در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 ق.م.م. برای مالیات
عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م.

 

1_ مؤدیان با توجه به سوابق مالیاتی به گروه های مناسب تقسیم و مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1385 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 تعیین گردد.چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 برخی از مؤدیان موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م. به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1384 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد

 

2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1384 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با 20 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد توافق قرار گیرد.

 

3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1384 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 ابراز نمایند، مشمول توافق قرار گیرند.

 

4_ هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یک سال تمام محاسبه،و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد.

 

5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165 , 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1385 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1385 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد

تسهیلات

 

6_ اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3 % (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1385 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد توافق شده تعیین نمایند.

 

1_ 6- اتحادیه صنف مربوط مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 86 به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مؤدیان مورد نظر (مؤدیانیکه خارج از چارچوب این توافق نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده باشند) مشمول توافق قرار نمی گیرند.

 

2_ 6- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق تعیین گردد.

 

7_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد توافق با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.

 

8_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نبوده و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. بوده که غیر قابل بخشودگی می باشد.

نمونه انتخابی

 

9_ نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق و مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند (6) این توافق با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین گردد.در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق کمتر نباشد.

سایر مقررات

 

10_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 84 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل قرار می گیرد. و هر شریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق می باشد. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1384 ابتداء مالیات عملکرد 1384 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1385 اعمال گردد.

 

11_ شرط استفاده اعضاء توافق تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در توافق می باشد.

 

12_ اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند 6 فوق قرار نمی گیرد.

 

13_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1384 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق قرار گیرند.

 

14_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1385 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 2 , 1 و 3 را ندارند مشمول توافق قرار نگرفته و توسط واحد مالیاتی رسیدگی گردد.

 

15_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1384 تغییر شغل داشته اند مشمول توافق قرار نمی گیرند.

 

16_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1384 خود حداکثر تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه 31 / 4 / 1386 اقدام ننمایند مشمول توافق قرار نمی گیرند.

 

17_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در توافق نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی گردند.

 

18_ هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت به میزان بیش از 15 % درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت) ابرازی می باشد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن مؤدی از توافق خارج و با هماهنگی رئیس اتحادیه ذیربط توسط واحد مالیاتی مربوط مورد رسیدگی قرار گیرد مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات موردتوافق کمتر از 000 / 200 ریال نباشد.

تعهدات

 

19_ اتحادیه ها مکلف گردند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد توافق بعمل آورند.

 

20_ اداره کل امور مالیاتی آمادگی خود را جهت استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه ها به منظور ارائه راهنمائی های لازم نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اعلام دارد.
توافق نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردد.
* در ضمن در اجرای بند 11 بخشنامه شماره 53550 مورخ 20 / 10 / 1385 ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب پس از تایید رؤسای محترم سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان به مرحله اجراء در آید.

شماره:13416

اداره کل امور مالیاتی …………..
در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری مجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م، انجام تفاهم خوداظهاری با مجامع امور صنفی به آن اداره کل محول می گردد تا با رعایت دستورالعمل پیوست نسبت به انجام تفاهم خود اظهاری با مجامع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایید.

علی اکبرعرب مازار

دستورالعمل تفاهم خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای مالیات
عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 ق.م.م.

مبنای تفاهم خوداظهاری

 

1_ مؤدیان با توجه به سوابق مالیاتی به گروه های مناسب طبقه بندی و مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال 1385 مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 تعیین گردد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 برخی از مؤدیان موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م. به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتداء مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1384 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد.

 

2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1384 آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با 20 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار گیرد.

 

3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1384 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1384 ابراز نمایند،مشمول تفاهم خوداظهاری قرار گیرند.

 

4_ هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل، بر اساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1385 اعمال گردد.

 

5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال 1385 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1385 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر باشد.

تسهیلات

 

6_ اتحادیه ها با رعایت شرایط زیر می توانند مالیات حداکثر 3 % (سه درصد) از اعضای خود را که در سال 1385 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند، به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نمایند.

 

1_ 6- اتحادیه صنف مربوط مکلف می گردد فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 86 به انضمام مدارک به اداره کل/ اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مؤدیان مورد نظر (مؤدیانیکه خارج از چارچوب تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده باشند) مشمول تفاهم قرار نمی گیرند.

 

2_ 6- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم تعیین گردد.

 

7_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در 6 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.

 

8_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم نامه،اظهارنامه تسلیم نموده اند نبوده و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. بوده که غیر قابل بخشودگی می باشد.
نمونه انتخابی

 

9_ در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد،به میزان تعداد اظهارنامه های انتخابی توسط اتحادیه ذیربط در اجرای بند (6) این تفاهم نامه با نظر مدیر کل امور مالیاتی و هماهنگی با رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ذیربط تعیین گردد. در هر صورت نمونه انتخابی برای رسیدگی از یک درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم کمتر نباشد.
سایر مقررات

 

10_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 84 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط، ملاک عمل قرار می گیرد.و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم می باشد. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1384 ابتداء می بایست مالیات عملکرد 1384 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای افزایش یا کاهش مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال 1385 اعمال گردد.

 

11_ شرط استفاده اعضاء از تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در تفاهم نامه قرار گیرد.

 

12_ اظهارنامه های تسلیمی اعضایی که فاقد مهر و امضاء اتحادیه ذیربط باشد مشمول تسهیلات مقرر در بند 6 فوق قرار نمی گیرد.

 

13_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1384 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده باشند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 خود را متناسب با سهم مالکیت خود نسبت به شریک یا شرکاء مشمول مالیات و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری قرار گیرند.

 

14_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1385 اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای 2،1 و 3 را ندارندمشمول تفاهم قرار نگرفته و توسط واحد مالیاتی رسیدگی گردند.

 

15_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1384 تغییر شغل داشته اند مشمول تفاهم قرار نمی گیرند.

 

16_ مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تفاهم و خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

17_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1384 خود حداکثر تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه (31 / 4 / 1386) اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری قرار نمی گیرند.

 

18_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

 

19_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (9) تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

20_ هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان (به استثنای مؤدیان موضوع بند 9 این تفاهم نامه) مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 15 % درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) ابرازی می باشد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن مؤدی از تفاهم خوداظهاری خارج و با هماهنگی رئیس اتحادیه ذیربط توسط واحد مالیاتی مربوط رسیدگی گردد (مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000 / 200 ریال نباشد.)

 

21_ مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م در مواردیکه اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م.با ادارات کل/ ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند، در صورت رعایت شرایط مقرر (به استثنای بند 12) در تفاهم نامه مشمول طرح خوداظهاری قرار گیرند.
تعهدات

 

22_ مجامع امور صنفی مکلف گردند تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورند.

 

23_ اداره کل امور مالیاتی آمادگی خود را جهت استقرار نیروهای کارآمد در اتحادیه ها و مجامع امور صنفی به منظور ارائه راهنمائی های لازم نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اعلام دارد.
* تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم گردد.
* در ضمن در اجرای بند 11 بخشنامه شماره 53550 مورخ 20 / 10 / 1385 ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب پس از تأیید رؤسای محترم سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان به مرحله اجراء در آید.

شماره:13364/ 427/232

اداره کل امور مالیاتی استان ……………..

بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن وبه منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائط نقلیه عمومی، توافق با اتحادیه های ذیربط برای مالیات عملکرد سال 1385 به آن اداره کل تفویض می گردد تا با رعایت توصیه های زیر پس از انجام توافق، حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه که قطعی خواهد بود با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1386 اقدام گردد.
استانهای کشور با توجه به امکانات و شاخصهای مؤثر و بلحاظ وضعیت مبادلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به چهار گروه استانی، و شهر یا شهرستانهای تابعه آن حسب شاخصهای مذکور به سه طبقه شامل: مراکز استانها، شهرستانهای طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب) با نظر مدیر کل امور مالیاتی استان و اتحادیه های مربوط تعیین وبه شرح زیر تقسیم می گردد:

®طبقه بندی استان ها:
® گروه (1) : استان تهران.
® گروه (2) : شامل استانهای: آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، گیلان و مازندران.
® گروه (3) : شامل استانهای: آذربایجان غربی، کرمانشاه، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، قزوین و یزد.
® گروه (4) : شامل استانهای: ایلام، چهارمحال بختیاری، لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و بوشهر.

الگوی درصدهای درآمد مشمول مالیات به تناسب گروه های چهارگانه عملکرد 1385

 

گروه بندی استانها/شهر/ شهرستانها
استان
گروه(1)
استانهای
گروه(2)
استانهای
گروه(3)
استانهای
گروه(4)
مرکز استان
100%
90%
80%
70%
شهر/شهرستانهای طبقه(الف)
90%
80%
75%
65%
شهر/شهرستانهای طبقه(ب)
85%
75%
65%
55%
 
 

® مبنای اعمال درصدهای مذکور،درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م بشرح مندرج در جداول پیوست می باشد.
® مالیات انواع اتوبوس،کامیون با ظرفیت بالاتر از هفت تن و تریلی مشمول جدول فوق نبوده و کلاً بر اساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه شود.
مقررات عمومی:

 

1_ استانهایی که به لحاظ شرایط اقلیمی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستانهای بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات سنگین راهسازی متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه ذیربط در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت آنان به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول پیوست اقدام نمایند.

 

2_ هر گاه اسناد و مدارکی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت به میزان بیش از پانزده درصد درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مورد توافق باشد پرونده مالیاتی مؤدی مورد بحث از توافق خارج و با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م رسیدگی و مالیات متعلق نیز مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.

 

3_ مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده کسر می گردد.

 

4_ در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است (از قبیل تصادف وسیله نقلیه،توقیف قانون ی آن، فوت مالک و غیره) و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

 

5_ در صورت فوت مالک وسیله نقلیه،چنانچه بین وراث وی فرزند صغیر یا مشغول به تحصیل و یا عیال باشد وراث آن مرحوم منحصراً در سال فوت از پرداخت مالیات متعلقه معاف خواهند بود.

 

6_ درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت تعیین شده شامل کلیه وسایط نقلیه عمومی اعم از پلاک سفید و پلاک قرمز خواهد بود.

 

7_ درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1385 وسایط نقلیه صفر کیلومتر که در ضمن سال شماره گذاری و تحویل می شوند به نسبت به مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (برمبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین گردد.

 

8_ در محاسبه درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت جداول پیوست،صرفاً یک معافیت لحاظ شده است بنابراین در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت مضووع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم،محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء وصول گردد.

 

9_ اشخاصی که مالک بیش از یک دستگاه وسیله نقلیه مشمول مالیات می باشند مطابق ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً می توانند یکبار از معافیت ماده مزبور استفاده نمایند. بنابراین درآمد حاصل از خودروهای بعدی با رعایت سایر مقررات قانون ی پس از اضافه نمودن مبلغ معافیت منظور شده به شرح جداول پیوست، مستقیماً به نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه گردد.بدیهی است در مواردی که مبلغ معافیت خودروی اول بیش از درآمد مشمول مالیات باشد، مابه التفاوت در محاسبه درآمد مشمول مالیات خودروی بعدی لحاظ خواهد شد.

 

10_ درآمد مشمول مالیات (قبل از کسر معافیت) پائین ترین مدل در جداول پیوست برابر است با مبلغ معافیت موضوعماده 101ق.م.م (که نتیجه آن معاف از مالیات می باشد)،و درآمد مشمول مالیات مدل یا مدلهای پائین تر از آنان هر کدام نسبت به مدل بالاتر خود 10 % کمتر تعیین گردد.

 

11_ در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشند.

 

12_ صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 96 و اشخاص حقوقی) مشمول این توافق نخواهد بود و توسط واحد مالیاتی ذیربط رسیدگی خواهند شد.

 

13_ وسائط نقلیه ای که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد و یا به نحوی از بانکها،مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی،شرکتهای خودروسازی و لیزینگ تسهیلات دریافت می نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30 % کمتر از درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت جداول الگوی پیوست با رعایت سایر ضوابط برای سال مذکور تعیین گردد.

 

14_ استانهایی که فاقد اتحادیه های صنفی موضوع این الگو می باشند چنانچه صاحبان وسائط نقلیه عمومی مطابق الگوی آن استان نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق طبق شرایط تعیین شده اقدام نمایند مشمول خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود، در این صورت پنج درصد از مؤدیان این بند طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی آن استان به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب خواهد شد.

 

15_ طبق مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های درمانی،حق بیمه پرداختی، خسارات وارده،وجوه پرداختی و یا کمک های بلا عوض در صورتی که مستند باشد با رعایت مقررات قانون ی از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.

® توجه:

 

1_ درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه که تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط به حمل و نقل مسافر اشتغال دارند، برابر جدول انواع تاکسی محاسبه و وصول گردد.

 

2_ درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت انواع وسایط نقلیه وانت بار با پلاک سفید و رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه که تحت نظارت واحد و یا مراجع ذیربط به حمل و نقل کالا اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

 

3_ درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت تعیین شده برای یک سال مالی (عملکرد سال 1385) بوده و در صورت انتقال خودرو،آخرین مالک یا وکیل بلاعزل مالک (در صورتیکه وکیل اقرار کتبی به تصرف و تحصیل درآمد از وسیله نقلیه را نماید مودی مالیاتی شناخته می شود) درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت سال مذکور نسبت به مدت مالکیت تا زمان انتقال و نسبت به سهم با توجه به جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

 

4_ اتحادیه ها،شرکت های تعاونی و سازمان تاکسیرانی حسب مورد مکلف می گردند، ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه،کارنامه تاکسیرانی،مجوز تردد و یا سایر تسهیلات قبل از مطالبه مفاصا حساب مالیاتی خودداری و اعضاء خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

علی اکبرعرب مازار

شماره: 75113

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

تصویر تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 129735 /ت 35652 ه مورخ 11 / 10 / 85 در خصوص اصلاح ماده 8 الحاقی به آیین نامه اجرائی موضوع ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

پیوست:

شماره: 129735 /ت 35652 ه
تاریخ: 11 / 10 / 1385
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت کشور

هیئت وزیران در حلسه مورخ 6 / 10 / 1385 بنا به پیشنهاد شماره 31 / 3 / 63220 مورخ 11 / 5 / 1385 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود:

 

1_ ماده 8 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 32480 /ت 27258 ه مورخ 7 / 7 / 1381 به شرح زیر اصلاح می گردد:
“ماده 8_ در مواردی که به تأیید کمیسیون موضوع ماده 3 یا (4) این آیین نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (50 %) اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه وسنوات بعد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور وتصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مؤدی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد.”

 

2_ در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده 165 مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال 1381 به بعد نیز اعمال می گردد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:56562/3610/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادیبه موجب تصویب نامه شماره 60674 / ت 32016 ه مورخ 20 / 10 / 83 هیأت نحترم وزیران که در شماره 17445 مورخ 23 / 10 / 83 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده آیین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل اصلاح می شود.
در بند الف ماده 3 عبارت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عبارت اداره کل امور مالیاتی استان و در بند ب ماده 3 و ماده 4 عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی به عبارت سازمان امور مالیاتی کشور و در ماده 5 عبارت حوزه مالیاتی به عبارت اداره امور مالیاتی و در ماده 6 عبارت اداره امور اقتصادی و دارایی به عبارت اداره امور مالیاتی تغییر می یابد.علی اکبرسمیعی
معاون فنی وحقوقیشماره: 60674 / ت 32016 ه
تاریخ: 20 / 10 / 1383
پیوست:اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیموزارت امور اقتصادی و داراییهیئت وزیران در جلسه مورخ 13 / 10 / 1383 بنا به پیشنهاد شماره 41307 / 3493- 211 مورخ 29 / 9 / 1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754 / ت 438 مورخ 5 / 5 / 1368 به شرح زیر اصلاح می شود:
در بند الف ماده 3 عبارت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عبارت اداره کل امور مالیاتی استان و در بند ب ماده 3 و ماده 4 عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی به عبارت سازمان امور مالیاتی کشور و در ماده 5 عبارت حوزه مالیاتی به عبارت اداره امور مالیاتی و در ماده 6 عبارت اداره امور اقتصادی و دارایی به عبارت اداره امور مالیاتی تغییر می یابد.محمدرضاعارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:20120/4498/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویب نامه شماره 60140 / 30071 ه مورخ 18 / 11 / 1382 هیات محترم وزیران که به استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن صادر گردیده،جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 / 11 / 1382 بنا به پیشنهاد شماره 56299 مورخ 7 / 10 / 1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1371 – تصویب نمود بدهی مالیاتی مودیان مناطق زلزله زده شهرستان بم که بیش از پنجاه درصد (50 %) اموال آنان در اثر وقوع زلزله از بین رفته است تا پایان عملکرد سال 1382 (سال وقوع زلزله) بخشوده می شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:13127/6604/211

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره 32480 /ت 27258 ه مورخ 7 / 7 / 1381 هیات محترم وزیران در خصوص الحاق یک ماده ‌به عنوان ماده 8 به آیین نامه اجرایی ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 موضوع تصویب نامه شماره 46754 /ت 438 مورخ 5 / 5 / 1368 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 32480 / ت 27258 ه
تاریخ: 07 / 07 / 1381
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3 / 7 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 37318 مورخ 31 / 6 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب – 1371- تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده 8 به آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366-،موضوع تصویب نامه شماره 46754 / ت 438 مورخ 5 / 5 / 1368 اضافه می شود:
“ماده 8_ در مواردی که به تایید کمیسیون موضوع ماده 3 یا (4) این آیین نامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مؤدی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مؤدی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مؤدی، با تصویب هیئت وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مؤدی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آنسال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد”

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:2094/4588/211

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیات وزیران درجلسه مورخ 1391/09/08 بنـا به پیشنهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 1391/08/21 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371 تصویب نمود:
بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و همچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله و سیل از بین رفته است با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم ، موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 129735/ت 35652 هـ مورخ 1385/10/11 ، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می‌شود .

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:34775/230/د

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/10/6 بنا به پیشنهاد شماره 63220/3/31 مورخ 1385/5/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1371ـ تصویب نمود:
1ـ ماده (8) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم ، موضوع تصویب‌نامه شماره 32480/ت 27258هـ مورخ 1381/7/7 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
« ماده 8 ـ در مواردی که به تأیید کمیسیون موضوع ماده (3) یا (4) این آیین‌نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (50%) اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد ، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه و سنوات بعد ، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب هیئت‌وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مودی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد . »
2ـ در مورد خسارت‌دیدگان زلزله بم صدر ماده (165) مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال 1381 به بعد نیز اعمال می‌گردد .

شماره:129735

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم وزارت
امور اقتصادی وداراییهیأت وزیران در جلسه مورخ 13 / 10 / 1383 بنا به پیشنهاد شماره 41307 / 3493- 211 مورخ 29 / 9 / 1383 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754 /ت 438 مورخ 5 / 5 / 1368 به شرح زیر اصلاح می شود:
در بند ((الف)) ماده 3عبارت ((اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان)) به عبارت ((اداره کل امور مالیاتی استان)) ودر بند ((ب)) ماده 3و ماده 4 عبارت ((وزارت امور اقتصادی ودارایی)) به عبارت ((سازمان امور مالیاتی کشور)) ودر ماده 5 عبارت ((حوزه مالیاتی)) به عبارت ((اداره امور مالیاتی)) ودر ماده 6 عبارت ((اداره امور اقتصادی ودارایی)) به عبارت ((اداره امور مالیاتی)) تغییر می یابد.محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:60674/ت 32016هـ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 / 11 / 1382 بنا به پیشنهاد شماره 56299 مورخ 7 / 10 / 1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1371 – تصویب نمود:

بدهی مالیاتی مودیان مناطق زلزله زده شهرستان بم که بیش از پنجاه درصد (50 %) اموال آنان در اثر وقوع زلزله از بین رفته است تا پایان عملکرد سال 1382 (سال وقوع زلزله) بخشوده می شود .

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:60140/ت30071هـ

وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3 / 7 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 37318 مورخ 31 / 6 / 1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده 8 به آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- , موضوع تصویب نامه شماره 46754 /ت 438 مورخ 5 / 5 / 1368 اضافه می شود: ”

 

ماده 8_ در مواردی که به تأئید کمیسیون موضوع ماده 3 یا (4) این آیین نامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امورمالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مودی , با تصویب هیئت وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مودی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آن سال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد.

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:32480/ت 27258هـ

ماده 1: در مورد مودیانی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دفاتر نگهداری می‌نمایند و درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد ومدارک تشخیص داده می‌شود میزان خسارت وارده طبق شرایط مقرر در فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاک قانون یاد شده تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال و سال‌های بعد قابل کسر خواهد بود .
تبصره 1- در مواردی که زیان سال‌های قبل طبق مقررات مربوط قابل استهلاک است خسارت مذکور در این ماده پس از کسر زیان مزبور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات خواهد بود .
تبصره 2- مرجع رسیدگی به اختلافات حاصله در مورد خسارت وارده موضوع این ماده کمیسیون های مقرر در مواد 3 و 4 حسب مورد می‌باشد .

ماده 2: 
در مواردیکه درآمد مشمول مالیات طبق مقررات مربوط از طریق علی الرس تشخیص داده می‌شود خسارت وارده طبق مقررات مواد 3 و 4 و 5 تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال و سالهای بعد قابل کسر خواهد بود .

ماده 3: 
در مواردی که خسارت به یک منطقه از کشور وارد گردد:
الف- چنانچه منطقه خسارت دیده واقعه در محدوده یک بخش باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از بخشدار ، یک نفر نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و یک نفر معتمد محل به انتخاب و معرفی شواری بخش و در غیاب شواری مزبور به انتخاب و معرفی دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد .
ب- چنانچه منطقه خسارت دیده واقع در محدوده یک شهر باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ، یک نفر نماینده فرماندار و یک نفر نماینده دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 4: 
در مواردیکه خسارت به مودی یا مودیان خاصی وارد گردد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از یکنفر نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی ، یکنفر نماینده بیمه به انتخاب و معرفی بیمه مرکزی ایران در تهران و در شهرستان در صورت عدم وجود شعبه یا نمایندگی بیمه مرکزی نماینده شرکت بیمه ایران و یک نفر قاضی دادگستری در تهران به انتخاب و معرفی وزارت دادگستری و در شهرستانها به انتخاب و معرفی رییس دادگستری محل تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 5: 
مودی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید . حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مودی و مدارک ارایه شده را به کمیسیون های مذکور در مادتین 3 و 4 مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون های یاد شده حداکثر ظرف مدت شش ماه با بررسی اسناد و مدارک ارایه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند .
تبصره 1- دعوت از مودی جهت حضور در کمیسیون های فوق الزامی است و عدم حضور وی در جلسه مانع رسیدگی و اعلام نظر کمیسیون نخواهد بود .
تبصره 2- نظر کمیسیونهای مزبور به اکثریت مناط اعتبار است .

ماده 6: 
در مواردیکه خسارت وارده به یک منطقه از کشور باشد در صورتی که فرمانداری محل اقدام به اعلام اشخاص خسارت دیده به اداره امور اقتصادی و دارایی بنماید کمیسیونهای مقرر در ماده 3 این آیین‌نامه طبق مقررات ماده 5 و تبصره‌های ذیل آن بر اساس اعلام فرمانداری رسیدگی و نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام خواهند نمود .
ماده 7: 
در صورتی که خسارت وارده مربوط به فعالیت‌های شغلی مودی موضوع منابع « فصل های دوم و چهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366» باشد حسب مورد از درآمد مشمول مالیات منابع مربوط در آن سال و سالهای بعد قابل کسر است و در صورت ترک شغل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات سایر منافع درآمد باب مذکور قابل کسر است .

ماده 8: 
در مواردی که به تایید کمیسیون موضوع ماده 3 یا 4 این آیین‌نامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مودی ، با تصویب هیات وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مودی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آن سال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد . (الحاقی 1381/7/7)

شماره:46754/ت438

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

در مورد خسارات وارده به مودی مالیاتی در نتیجه سوانح و حوادث غیرمترقبه مذکور در ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم و عدم جبران آن به شرح مقرر در آن ماده ، وزارت امور اقتصادی و دارائی می‎تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر نماید ، مشروط بر آنکه مؤدی مالیاتی طبق ماده 5 آیین‎نامه اجرائی ماده 165 قانون فوق‎الذکر ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوط به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید . بنا به جهات فوق‎الذکر دادنامه شماره 1595 مورخ 1383/6/24 شعبه ششم بدوی دیوان که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر قرار گرفته و قطعیت یافته و متضمن رد شکایت شاکی بلحاظ عدم رعایت مهلت و سایر شرایط قانونی مربوط است ، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' ite