• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۷۲

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

با توجه به وقوع حادثه سیل اخیر در برخی مناطق کشور از جمله استان­های گلستان، مازندران و فارس و در اجرای مفاد تصویب نامه شماره ۱۸۶۶۸/ت ۵۵۱۲ه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ هیأت محترم وزیران ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۷/۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ بدینوسیله تاکید می گردد:

وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حادثه سیل اخیر در برخی مناطق کشور از جمله استان­های گلستان، مازندران و فارس به حساب­های اعلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر خواهد بود.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۳۰/۹۸/۲

بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/9 قرار می­گیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد:

الف – مشمولین تبصره ماده 100:

1- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1396 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 2,400,000,000ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :

2- میزان مالیات عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد ( 5%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1395 به صورت مقطوع تعیین می گردد.

بدیهی است مودیانی که در عملکرد سال 1395 معاف از مالیات بوده اند صرفا می­بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1397 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می­گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

3- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی درسال 1396 بیش از مبلغ مندرج در جزء 1 بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد :

4- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1395 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های­ مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1395 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

5- مالیات عملکرد سال 1396 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1396 خود را در موعد مقرر قانونی به صورت جداگانه تسلیم نمایند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خردادماه 1397) و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 6 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165و 172 قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1396 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

6- صاحبان مشاغل گروه سوم که با توجه به مفاد بند یک فوق خود را مشمول این دستورالعمل می دانند می بایست حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم موضوع بند 1 مذکور اقدام نمایند. 16-6/3

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/97/4/ص

پیرو بخشنامه شماره 110/94/200 مورخ 21/11/1394،به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم که به امضای وزرای مربوط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می­گردد.
نادر جنتی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 230/96/5

بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند(ج) ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند.

الف – شرایط توافق:

1-مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می باشند. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و پرداخت آن

2-میزان مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال 1393 تعیین می گردد. در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1393 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به استثنای مودیانی که پرونده آنها برای عملکرد 1393 بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است) ،مالیات قطعی عملکرد سال 1392 آنها با رعایت درصد رشد موضوع بند 5 دستورالعمل 505-94-200 مورخ 25-3-1394 (تا مبلغ10،000،000 ریال مالیات سال 1392 با رشد 8% – از مبلغ 10،000،001 ریال تا مبلغ 30،000،000 ریال مالیات با رشد 12% و مازاد 30،000،000 ریال با رشد 18% ) مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

3-مودیانی که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد 1394 آنها با 20% افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال 1393 تعیین می گردد.

4-مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند حداکثر تا تاریخ 15-5-1395 برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد .مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیر ماه پرداخت نمایند ، برگ مالیات قطعی آنها تا 15-6-1395 صادر خواهد شد. آندسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات خود بصورت یکجا همراه اظهارنامه و تا پایان تیر ماه نمی باشند ، با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق طی چهار قسط مساوی حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری اقدام نمایند.

5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 5% با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد ، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج – سایر موارد:

6-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد موردنظر قرارگیرد.

7-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1393 یا 1392 حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا
می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

8-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392 آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1394 قرارگیرد.

9- مودیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند ،درصورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال 1394 با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای 2 و 3 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت محاسبه و مشمول توافق می باشد.

10- مودیانیکه در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود .

11- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رییس اتحادیه ذیربط ومدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می گردد تا به رفع مشکلات وموانع اجرائی احتمالی اقدام گردد.

درضمن به پیوست نمونه صورتجلسه توافق با اتحادیه ها در اجرای مقررات مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ 31-2-1395 انجام و اطلاع رسانی لازم در جهت مشارکت حداکثری مودیان فراهم گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/506

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره 86-93-200 مورخ 1393/8/3 درارتباط با چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) گردیده اند، مقرر می دارند:
مودیانی که فرم “برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی” موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083-200/ص مورخ 1391/12/23 را تا تاریخ رسیدگی در اداره امورمالیاتی یا مراجع حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایند، درصورتی که صندوق مزبور را نصب نموده باشند، با رعایت سایر مقررات، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهندبود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:22-94-200

بخشنامه اداری
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی

احتراماً، ضمن ارسال نامه شماره 202338/6 مورخ 1/11/1393 معاون محترم اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص دریافت فهرست کمکهای دریافتی دانشگاهها در اجرای بند 2 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می دارد :
مطابق بند 2 ضوابط اجرایی مذکور “صد در صد وجوهی که توسط مودیان مالیاتی به منظور مصرف درامور مشروحه زیر به حسابهای خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استانها از طرف ادارات کل یا سازمانهای مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح می گردد واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد. برداشت از حسابهای فوق با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوط صورت می پذیرد و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمکهای دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیرماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در استان ها به اداره کل امور مالیاتی استان تسلیم نماید.
موارد مصرف وجوه واریزی یاد شده عبارتنداز: تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود.”
با عنایت به مراتب فوق در مواردی که در اجرای این بند دانشگاههای دولتی که دارای ردیف بودجه مصوب می باشند، صورت کمکهای دریافتی را به ادارات امور مالیاتی ارسال می نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلف به اخذ آن بوده و ضرورتی به تایید لیست توسط ذیحساب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیات های مستقیم

شماره:42068/230/د

ضمن ارسال نامه شماره 202338/6 مورخ 1393/11/1 معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص دریافت فهرست کمکهای دریافتی دانشگاهها در اجرای بند 2 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می دارد:
مطابق بند 2 ضوابط اجرایی مذکور “صد در صد وجوهی که توسط مودیان مالیاتی به منظور مصرف در امور مشروحه زیر به حسابهای خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استانها از طرف ادارات کل یا سازمانهای مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح می گردد، واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد. برداشت از حسابهای فوق با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوط صورت می پذیرد و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمکهای دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیرماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در استان ها به اداره کل امور مالیاتی استان تسلیم نماید. موارد مصرف وجوه واریزی یاد شده عبارتنداز: تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود.” با عنایت به مراتب فوق در مواردی که در اجرای این بند دانشگاههای دولتی که دارای ردیف بودجه مصوب می باشند، صورت کمکهای دریافتی را به ادارات امور مالیاتی ارسال می نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلف به اخذ آن بوده و ضرورتی به تایید لیست توسط ذیحساب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی باشد.
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 42068/230/د

‌به پیوست تصویر اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 کل کشور، در خصوص بند(72) قانون مذکور، که طی نامه شماره 60557/355 مورخ 1392/9/18 مجلس شورای اسلامی و نامه شماره 149956 مورخ 1392/9/20 رئیس جمهور محترم جهت اجراء واصل گردیده است برای اقدام ارسال می­گردد.
باتوجه به اینکه در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه شده است. بنابراین با عنایت به مفاد اصلاحیه مورد اشاره، تکلیف گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان چون سنوات گذشته به قوت خود باقی است و صرفاً تکلیف وصول وجوه از سال 1392 بابت تولید داخل به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است.
علیرضا طاری بخش

شماره:50/93/260/د

دستورالعملبنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری،سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است.بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

الف- شرایط خوداظهاری

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir،بخش اظهارنامه الکترونیکیدر موعد مقرر قانونی.

2_ اظهارنامه مالیاتی شامل حساب درآمد و هزینه تکمیل شده باشد.

3_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40 %) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در (6) قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک،از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.

4_ مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مرداد ماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. مؤدیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1392 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود. (تهیه دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 31 / 3 / 1392 مورد قبول است.

5_ اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می‌باشد:

 

ردیف
نوع تخصص
حداقل درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391
تهران
بزرگ
مشهد، شیراز،تبریز،
کرج،اصفهان و اهواز
مراکز
سایر استان‌ها
شهرهای با بیش از 100 هزار نفر جمعیت
شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت
1
متخصصین داخلی و اطفال که با بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی قرارداد دارند، پزشکان عمومی،ماما، شنوایی سنجی، گفتار درمانی،کار درمانگر، داروخانه
13
13
12
11
10
2
تخصص های اطفال، دندان پزشک عمومی، متخصص عفونی، بینایی سنجی، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار،متخصص پژشکی قانونی،نفرولوژیست، فیزیوتراپی، متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
14
12
11
10
8
3
روانپزشک،دندانپزشک کودکان، متخصص بیماری‌های دهان و دندان،پاتولوژیست
16
14
12
11
9
4
متخصص داخلی که با بیمه قرارداد ندارند، علوم آزمایشگاهی و ژنتیک، بیهوشی و مراقب های ویژه، مشاور تغذیه و رژیم درمانی
18
16
14
12
10
5
جراح عمومی، ارولوگ، ژنتیک بالینی،جراح زنان، رادیولوژیست،جراح اطفال، متخصص پزشکی هسته ای، کایروپر کتبک،متخصص بیهوشی رادیو تراپی
19
18
15
13
10
6
متخصص پوست و مو،فوق تخصص ریه، لاپاراسکویی زنان و عمومی،ارتوز پروتز، متخصص پروتزهای دندان، متخصص ترمیمی و زیبایی دندان، فوق تخصص گوارش، غدد، فوق تخصص روماتولوژی
20
19
17
15
13
7
متخصص قلب و عروق، چشم پزشک،جراح توراکس، فلوشیپ اندویوژلوزیست و کنسرهای دستگاه اداری، فلوشیپ، جراح گوارش متخصص جراحی، گوش و حلق و بینی، جراح ارتوپد، متخصص و جراح مغز و اعصاب، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص زنان و نازایی و آی وی اف، متخصص درمان ریشه دندان آندو
21
20
18
16
14
8
فوق تخصص و جراح پلاستیک و زیبایی،فلوشیپ های قلب و عروق(اینترونشینیست، الکتروفیزیولوژیست، اکو کاردیو گرافیست و پیس میکر)فلوشیب جراح چشم پزشک،جراح قلب، جراح عروق، فلوشیپ های جراح ارتوپد، جراح دهان و فک و صورت، جراح لثه، ارتودنتیست و ایمپلتتولوژیست
23
21
20
18
15

 

تبصره:

برای مؤدیانیکه پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه (حداکثر 31 / 4 / 1393) قطعی نشده باشد، صرفاً پرداخت مالیات به همراه اظهارنامه مالیاتی، 30 % مبلغ مالیات تشخیصی عملکرد سال 1391 می باشد و تکمیل اطلاعات اظهارنامه بر اساس خوداظهاری مؤدی الزامی است. در صورتیکه تا تاریخ 31 / 6 / 1393 پرونده هر یک از مؤدیان مذکور به قطعیت برسد مبنای محاسبات خوداظهاری مالیات یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده حسب مورد خواهد بود، در غیر اینصورت (عدم قطعیت تا تاریخ مذکور مبنای محاسبات خوداظهاری در صورت پذیرش مؤدی، مالیات یا درآمد مشمول مالیات تشخیصی سال 1391 خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم پذیرش مؤدی پرونده مورد نظر مشمول خوداظهاری نبوده و با رعایت مقررات توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. (در اجرای این تبصره حداکثر مهلت مراجعه برای تقسیط باقی مانده بدهی 31 / 6 / 1393 می باشد)

ب- سایر شرایط:

6_صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در این دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند 12 این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1391 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده‌اند در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 خود را با حداقل 35 درصد (35 %) افزایش نسبت به سال 1391 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود.

7_ پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1392 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

8_ هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای محاسبه افزایش‌های مورد نظر قرار می‌گیرد براساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا درآمد مشمول مالیات با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و مالیات تعیین شده برای یک سال مبنای اعمال افزایش مورد نظر اعمال گیرد.

9_ چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتدا می‌بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1392 تعیین گردد.

10_ پزشکان 70 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهند داشت.

11_ با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392،مؤدیانیکه ظرف 5 سال متوالی (عملکرد سال های 87 تا 1391) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

12_ چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1392 هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی با محاسبه افزایش مورد نظر در بند 5 این دستورالعمل از حداقل به‌شرح جدول زیر کمتر باشد (به استثنای مشمولین بند 10 فوق) مؤدیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

ردیف
نوع تخصص
حداقل مالیات ابرازی 1392
تهران
بزرگ
مشهد، شیراز،تبریز،
کرج،اصفهان و اهواز
مراکز
سایر استان‌ها
شهرهای با بیش از 50 هزار نفر جمعیت
1
متخصص داخلی که با بیمه قرارداد ندارند، علوم آزمایشگاهی و ژنتیک بیهوشی و مراقبت های ویژه، مشاور تغذیه و رژیم درمانی
10/000/000
8/000/000
6/000/000
4/000/000
2
جراح عمومی، ارولوگ، ژنتیک بالینی،جراح زنان، رادیولوژیست،جراح اطفال، متخصص پزشکی هسته ای،کایروپرکتیک، متخصص بیهوشی رادیوتراپی
20/000/000
17/000/000
14/000/000
12/000/000
3
متخصص پوست و مو، فوق تخصص ریه، لاپاراسکویی زنان و عمومی، ارتوزپروتز، متخصص پروتزهای دندان،متخصص ترمیمی و زیبایی دندان،فوق تخصص گوارش،غدد،فوق تخصص رومانولوژی
30/000/000
26/000/000
22/000/000
18/000/000
4
متخصص قلب و عروق، چشم پزشک،جراح توراکس، فلوشیب اندویوزلوژیست و کنسرهای دستگاه اداری، فلوشیپ، جراح گوارش متخصص جراحی، گوش و حلق و بینی، جراح ارتوپد، متخصص و جراح مغز و اعصاب، فوق تخصص خون، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص زنان و نازایی و آی وی اف، متخصص درمان ریشه دندان آندو
40/000/000
35/000/000
30/000/000
25/000/000
5
فوق تخصص و جراح پلاستیک و زیبایی،فلوشیپ های قلب و عروق (اینترونشینیست، الکترو فیزیولوژیست و پیس میکر) فلوشیپ جراح چشم پزشک،جراح قلب، جراح عروق، فلوشیپ های جراح ارتوپد،جراح دهان و فک و صورت، جراح لثه، ارتودنتیست و ایمپلنتولوژیست)
50/000/000
45/000/000
40/000/000
35/000/000

 

13_ اظهارنامه‌هائی که حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خوداظهاری نخواهند بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

14_ در اجرای ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیر امور مالیاتی ذی‌ربط به‌شرح جدول زیر تعیین خواهد شد.

 

مناطق
تهران بزرگ
شهرهای کرج،تبریز، مشهد،شیراز،اصفهان و اهواز
مراکز سایر استان‌ها
شهرهای با بیش از 50 هزار نفر جمعیت
شهرهای کمتر از 50 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط کشور
درصد نمونه
12
10
8
6
4

 

15_ اظهارنامه‌هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به‌عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می‌گردند.

16_ مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 14 فوق به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

17_ هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه‌التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

18_ سازمان نظام پزشکی می تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص از قبیل بیماری، مسافرت، کهولت سن و تعطیلی محل فعالیت در سال 1392 قادر به انجام کار نبوده و از درآمد کمتری نسبت به سال 1391 برخوردار بوده را حداکثر تا تاریخ 31 / 6 / 1393 به سازمان امور مالیاتی اعلام و مراتب از طریق معاونت مالیاتهای مستقیم به ادارات کل ارجاع خواهد شد.در این صورت ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با بررسی کامل و در صورت تأیید، حسب قانون و مقررات اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت فهرست فوق الذکر با سازمان نظام پزشکی خواهد بود.

19_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه های دریافتی و نمونه انتخابی برای رسیدگی از مشاغل پزشکی را در استان ها به تفکیک شهرستان، و در تهارن در سطح اداره کل، به سازمان نظام پرشکی اعلام نمایند.

20_ سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به‌عمل خواهد آورد.

23_ مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله‌ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:514/93/200

دستورالعمل

پیرو دستورالعمل شماره 506 / 93 / 200 مورخ 19 / 3 / 1393 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماد 95 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 27 / 11 / 80) در اجرای مقررات ماده 158 قانون مذکور، مقرر می گردد:

1_ مؤدیانی که در عملکرد سال 1391 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30 %) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهار نمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهند بود. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین این اظهارنامه ها به میزان چهار درصد (4 %) خواهد بود.

2_ با توجه به اینکه مبنای خوداظهاری عملکرد سال 1392 ،مالیات عملکرد سال 1391 می باشد، لذا مؤدیانی که سال 1392 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول خوداظهاری نمی باشند.

3_ هر گاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مؤدی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق،درآمد مشمول مالیات (برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

4_ در مشارکت مدنی، مؤدیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1391 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

5_ مؤدیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای خوداظهاری عملکرد سال 1392 قرار گیرد.

6_ در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مؤدیانی که مطابق دستورالعمل های شماره 13007 / 200 مورخ 28 / 6 / 1391 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) شده اند در صورتی که با رعایت دستورالعمل 26083 / 200 مورخ 23 / 12 / 91 و 3137 / 200 مورخ 29 / 2 / 1392 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند،چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و یا بند یک این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده (با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.

7_ در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه های مذکور قابل کسر است، بنابراین مؤدیانیکه در سال 1392 نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392،هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی اینگونه مؤدیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد مشمول خوداظهاری خواهد بود.

8_ با توجه به ماده 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم پیش ثبت نام تا مهلت های مقرر اعلام شده امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و یا بند یک این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده (با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد،با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.

9_ برای مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1391 آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه (حاکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1393) به قطعیت نرسیده باشد،مهلت مراجعه برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی، تا 30 / 7 / 1393 می باشد.

10_در اجرای بند (6) دستورالعمل صدرالاشاره مبنای اعمال حداقل رشد مورد نظر مالیات قطعی هر یک از مؤدیان می باشد بنابراین در مورد پرونده های مالیاتی که به صورت مشارکت مدنی می باشد نیز مبنای محاسبات مذکور، مالیات قطعی شده هر شریک می باشد.

11_ در اجرای تبصره بند 6 دستورالعمل صدرالاشاره برای مؤدیانیکه پرونده آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه (31 / 4 / 1393) قطعی نشده باشد،صرفاً پرداخت مالیات به همراه اظهارنامه مالیاتی 30 % مبلغ مالیات تشخیصی عملکرد سال 1391 می باشد و تکمیل اطلاعات اظهارنامه بر اساس خوداظهاری مؤدی الزامی است. در صورتیکه تا تاریخ 31 / 6 / 1393 پرونده هر یک از مؤدیان مذکور به قطعیت برسد مبنای محاسبات خوداظهاری مالیات یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده حسب مورد خواهد بود، در غیر این صورت (عدم قطعیت تا تاریخ مذکور مبنای محاسبات خوداظهاری در صورت پذیرش مؤدی (مالیات یا درآمد مشمول مالیات تشخیصی سال 1391 خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم پذیرش مؤدی پرونده مورد نظر مشوق خوداظهاری نبوده و با رعایت مقررات توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

12_ دستورالعمل صدرالاشاره و این دستورالعمل صرفاً در خصوص صاحبان مشاغل امور صنفی بوده و سایر مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول دستورالعمل مذکور نمی باشند.

13_ ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که با استفاده از ظرفیت ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 34 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مذکور،پرونده های مالیاتی برای عملکردهای لغایت 1391 در اسرع وقت به قطعیت رسیده و مالیاتهای مقرر به حیطه وصول درآیند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 506 / 93 / 200
تاریخ: 19 / 03 / 1393
پیوست:

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی،استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجراء درآورده است.بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.
شرایط خوداظهاری:

1_ ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.Tax.gov.ir بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانون ی. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه به صورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسالبه عنوان رسید تسلیم اظهارنامه می باشد.

2_ اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان،حساب درآمد و هزینه و خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد برای هر یک از مؤدیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد.

3_در موارد تقسیط مالیات ابرازیپرداخت حداقل چهل درصد 40 %) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.Tax.gov.ir، بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.

4_ مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مردادماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند،نخواهند بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر از تاریخ سررسید تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

5_ مؤدیان موضوع بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1392 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.

6_ اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت بندهای 1 الی 3 فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود.

میزان مالیات عملکرد
1391
حداقل رشد مالیات
سال 1392
درصد نمونه گیری برای رسیدگی
تا مبلغ 10/000/000 ریال
4%
4%
از مبلغ 10/000/001 تا مبلغ 30/000/000 ریال
9%
5%
از مبلغ 30/000/001 ریال و بالاتر
14%
8%

 

تبصره:

مؤدیانی که پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه (حداکثر 31 / 4 / 1393 به قطعیت نرسیده باشد پیش پرداخت موضوع بند 3 فوق حداقل به میزان سی درصد 30 %) مالیات تشخیصی سال 1391 بوده و مانده بدهی مالیات ابرازی سال 1392 حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری تقسیط خواهد شد.لازم است مؤدی و اداره امور مالیاتی مربوطه به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مالیات مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری به قطعیت رسیده و به همراه بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته،تا پایان سال 1393 پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شود.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه هر یک از مؤدیان برای قطعیت مالیات عملکرد 91 تا پایان شهریور ماه سال جاریمالیات تشخیصی سال 1391 ملاک عمل برای پذیرش شرایط خوداظهاری سال 1392 خواهد بود.

مؤدیان مالیاتی نمونه برای رسیدگی،طبق جدول فوق و با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیتتوسط اداره کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شدمشروط بر اینکه در دو سال اخیر به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشند.

اتحادیه هایی که تمایل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاری و نمونه انتخابی برای رسیدگی خود را دریافت نمایند سازمان امور مالیاتی مؤدیان مالیاتی فهرست مذکور را بر اساس فایل ارسالی اتحادیه مربوط که شامل نام،نام خانوادگیشماره ملی،کدپستی و نشانی خواهد بود را به اتحادیه مذکور اعلام خواهد نمود.
سایر شرایط:

7_ با عنایت به آگی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392 ،مؤدیانیکه ظرف 5 سال متوالی عملکرد سال های 87 تا 1391) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

8_ مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

9_ مؤدیانی که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیاتی مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

10_ در اجرای مقررات ماده 277 قانون مالیاتهای مستقیم،چنانچه پس از قبولی اظهارنامه و صدور برگ مالیات قطعی طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مؤدی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

11_ مبنای تشخیص عمده فروشی از خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1391 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، خواهدبود.در مورد آن دسته از مؤدیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1391 تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی و فعالیت مؤدی می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:515/93/200

دستورالعمل پیرو دستورالعمل شماره 24195 / 200 مورخ 28 / 12 / 1392 در خصوص تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری،ماشین آلات راهسازی و صنعتی، به پیوست جدول های اصلاحی شماره 1 و 2 مربوط به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل انواع تاکسی و وانت بار ارسال می گردد. در ضمن رعایت قسمت اخیر بند 14 دستورالعمل مذکور در خصوص صاحبان وسایط نقلیه موضوع دستورالعمل فوق الاشاره منتفی خواهد بود.

علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24195 / 200 /ص تاریخ: 28 / 12 / 1392 پیوست:دارد دستورالعمل بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی،به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید. گروه بندی استان ها استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند: گروه (1) :‌استان تهران. گروه (2) :استان های آذربایجان شرقی،اصفهان،البرز،خراسان رضوی،فارس، قزوین،گیلان،هرمزگان و مازندران. گروه (3) :استان های آذربایجان غربی،‌کرمان،گلستان،سمنان،زنجان،قم، همدان،مرکزی،یزد،بوشهر و خوزستان. گروه (4) :‌استان های چهار محال و بختیاری،کرمانشاه،لرستان،خراسان شمالی،کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل. گروه (5) :‌استان های سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبی،کردستان و ایلام. مقررات عمومی

 

1_ شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 در موعد مقرر قانون ی می باشد.

 

2_ ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط،حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1393 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

3_ شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل:شهرستان های طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب)،توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند.

 

4_ استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء،به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

 

5_ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

 

6_ اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می گردد.

 

7_ مالیاتهای مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

 

8_در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:‌اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)،قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد،درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی،‌وسیله مذکور را صرفاً برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود.

 

9_ درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1392) شماره گذاری و تحویل گرفته اند،‌به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می گردد.

 

10_ در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد.

 

11_ در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.

 

12_درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)،مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

 

13_ وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء ‌از بانکها، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30 % کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند. تبصره:کسر میزان 30 % درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

 

14_ صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1392 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1 %) ‌از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد. همچنین با توجه به بند 3 اطلاعیه مذکور، مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی پنج سال متوالی (عملکرد سال های 1387 لغایت 1391) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و یا خوداظهاری حسب مورد نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

15_ طبق مواد 137 ، 165 و 172 ق.م.م هزینه های درمانی،خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانون ی و آیین نامه های مربوط و تأئید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.

 

16_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،‌خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد.

 

17_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی،نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

 

18_ درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی (عملکرد سال 1392) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال،مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت،با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

 

19_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد،‌در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

20_ اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

 

21_ در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،‌ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

 

22_ درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،‌قطعی می باشد.

 

23_ نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،‌با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:505/93/200

دستورالعمل
بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی،به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

گروه بندی استان ها
استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند:
گروه (1) :‌استان تهران.
گروه (2) :استان های آذربایجان شرقی،اصفهان،البرز،خراسان رضوی،فارس، قزوین،گیلان،هرمزگان و مازندران.
گروه (3) :استان های آذربایجان غربی،‌کرمان،گلستان،سمنان،زنجان،قم، همدان،مرکزی،یزد،بوشهر و خوزستان.
گروه (4) :‌استان های چهار محال و بختیاری،کرمانشاه،لرستان،خراسان شمالی،کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل.
گروه (5) :‌استان های سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبی،کردستان و ایلام.

مقررات عمومی

 

1_ شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 در موعد مقرر قانون ی می باشد.

 

2_ ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط،حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1393 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

3_ شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل:شهرستان های طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب)،توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند.

 

4_ استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء،به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

 

5_ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

 
گروه بندی استان ها
 
استان گروه (1)
 
استانهای گروه (2)
 
استانهای گروه (3)
 
استانهای گروه (4)
 
استانهای گروه (5)
شهرها/ شهرستانها
مراکز استان
100%
95%
90%
85%
80%
شهرها/ شهرستانهای طبقه (الف)
 
95%
 
90%
 
85%
 
80%
 
75%
شهرها/ شهرستانهای طبقه (ب)
 
90%
 
85%
 
80%
 
75%
 
70%
 
 

6_ اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می گردد.

 

7_ مالیاتهای مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

 

8_در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:‌اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)،قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد،درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی،‌وسیله مذکور را صرفاً برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود.

 

9_ درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1392) شماره گذاری و تحویل گرفته اند،‌به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می گردد.

 

10_ در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد.

 

11_ در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.

 

12_درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)،مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

 

13_ وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء ‌از بانکها، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30 % کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند.
تبصره:کسر میزان 30 % درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

 

14_ صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1392 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1 %) ‌از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد. همچنین با توجه به بند 3 اطلاعیه مذکور، مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی پنج سال متوالی (عملکرد سال های 1387 لغایت 1391) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و یا خوداظهاری حسب مورد نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

15_ طبق مواد 137 ، 165 و 172 ق.م.م هزینه های درمانی،خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانون ی و آیین نامه های مربوط و تأئید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.

 

16_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،‌خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد.

 

17_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی،نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

 

18_ درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی (عملکرد سال 1392) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال،مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت،با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

 

19_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد،‌در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

20_ اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

 

21_ در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،‌ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

 

22_ درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،‌قطعی می باشد.

 

23_ نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،‌با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:24195/200/ص

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

گروه بندی استان ها
استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند:
گروه (1) :‌استان تهران.
گروه (2) : استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران.
گروه (3) : استان های آذربایجان غربی،‌کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.
گروه (4) :‌استان های چهار محال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل.
گروه (5) :‌استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و ایلام.

مقررات عمومی

 

1_ شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانون ی می باشد.

 

2_ ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1392 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

3_ شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان های طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب)،توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند.

 

4_ استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

 

5_ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1391 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

گروه بندی استان ها

 

استان گروه (1)

 

استانهای گروه (2)

 

استانهای گروه (3)

 

استانهای گروه (4)

 

استانهای گروه (5)

شهرها/ شهرستانها

مراکز استان

100%

95%

90%

85%

80%

شهرها/ شهرستانهای طبقه (الف)

 

95%

 

90%

 

85%

 

80%

 

75%

شهرها/ شهرستانهای طبقه (ب)

 

90%

 

85%

 

80%

 

75%

 

70%

 

 

6_ اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می گردد.

 

7_ مالیاتهای مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

 

8_در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:‌اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)،قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی،‌وسیله مذکور را صرفاً برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود.

 

9_ درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1391) شماره گذاری و تحویل گرفته اند،‌به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می گردد.

 

10_ در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد.

 

11_ در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.

 

12_درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)،مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

 

13_ وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء ‌از بانکها، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30 % کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند.
تبصره:کسر میزان 30 % درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

 

14_ صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1391 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل اطلاعات هویتی، شماره ملی، کد پستی ده رقمی، نشانی کامل و همچنین تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1 %) ‌از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیران کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد.

 

15_ طبق مواد 137 ، 165 و 172 ق.م.م هزینه های درمانی، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانون ی و آیین نامه های مربوط و تأئید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.

 

16_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،‌خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد.

 

17_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

 

18_ درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی (عملکرد سال 1391) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال، مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت، با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

 

19_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد،‌در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

20_ اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

 

21_ در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،‌ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

 

22_ درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،‌قطعی می باشد.

 

23_ نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،‌با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:953/200

دستورالعمل
صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند

با توجه به مفاد قسمت اخیر بند 17 دستورالعمل شماره 6578 / 200 مورخ 31 / 3 / 91 و بند 8 دستورالعمل شماره 6577 / 200 مورخ 31 / 3 / 91 صاحبان مشاغل بدینوسیله مقرر می گردد:
ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگ قطعی مالیات آن دسته از مودیانی که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و اظهارنامه خود را در قالب دستورالعمل های فوق در موعد مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده اند در صورت رعایت سایر شرایط مقرر در دستورالعمل های مذکور از جمله ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی و همچنین پلمپ وتحریر دفاتر حسب مورد و…. با قید فوریت براساس مفاد دستورالعمل های مذکور صادر و ابلاغ گردد.
در ضمن پس از انتخاب نمونه ها برای رسیدگی بر اساس دستورالعملی که اعلام خواهد شد نسبت به صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1390 سایر پرونده هایی که مشمول توافق و یا خوداظهاری بوده و بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند به فوریت اقدام شود.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 6578 / 200
تاریخ: 31 / 03 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط

بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم،به آن اداره کل اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر در مناطقی که مقتضی بداند، درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه ذیربط تعیین،و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.

شرایط توافق:

 

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی از سوی اعضای اتحادیه ها.

 

2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن) به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی) .

 

3_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

4_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود

تعیین درآمد مشمول مالیات:

 

5_ میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی، نوع فعالیت، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1390 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 از 15 درصد کمتر نباشد.

 

6_ مبنای انجام توافق، میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1389 در نظر گرفته شود.

 

7_ برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20 % افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرارگیرد. (مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد)

 

8_ مؤدیانیکه در عملکرد سال 1389 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را با افزایش میزان پانزده درصد نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

 

9_ هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق، به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، می بایست درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد برای کل سال مورد نظر تعیین و سپس مبنای توافق قرار گیرد.

 

10_ چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1390 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1390 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر میباشد.

 

11_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

12_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 89 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هرشریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. همچنین در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1389 ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال 1389 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1390 اعمال گردد.

 

13_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1389 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود.

 

14_ در مواردی که معلوم شود مؤدی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است واین امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

 

15_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد.

 

16_ مؤدیانیکه شرایط توافق موضوع بندهای 1 الی 4 (با رعایت قسمت اخیر بند 4 این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول توافق نبوده و با رعایت مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

سایر موارد:

 

17_ از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب توافق 4 % آن توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

18_ مؤدیانیکه ظرف 5 سال گذشته بعنوان نمونه انتخاب نشده و مالیات آنها بر اساس توافق یا خوداظهاری قطعی شده است،مالیات آنها برای عملکرد سال 1391 از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد .

 

19_ مؤدیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1389 خود حداکثر تا تاریخ (31 / 8 / 1391) اقدام ننمایند چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ 000 / 000 / 2 ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود.مشروط به اینکه اداره امور مالیاتی مربوط بدهی آنها را تا تاریخ 30 / 7 / 1391 بشرح فرم پیوست بصورت کتبی به مودی ذیربط اعلام نماید.

 

20_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 000 / 000 / 1 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

 

21_ چنانچه بنابه دلایلی پرونده مالیات عملکرد سال 1389 برخی از اعضای اتحادیه ها به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده های مذکور حداکثر تا تاریخ 15 / 4 / 1391 به مرحله قطعیت برسد.

 

22_ مطابق توافقات قبلی (از جمله مفاد بند (1) صورتجلسه مورخ 29 / 11 / 1390)،مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره از سوی اتحادیه یا مجامع ذیربط می باشد. در مورد آن دسته از مؤدیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.

 

23_ مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود را در جهت اطلاع رسانی، آموزش و جلب مشارکت اتحادیه ها و مؤدیان بکار گیرند و راهنمائیهای لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی آنان بعمل آورند.

 

24_ ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1391 صادر و ابلاغ گردد.

 

25_ مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 30 / 10 / 1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

 

26_ این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نبوده و دستورالعمل آن بصورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.

 

27_ جهت تسریع و تسهیل و حسن اجراء توافق، مسائل و ابهامات اجرایی موضوع این توافقنامه با اعلام روسای مجامع از طرف سازمان امور مالیاتی پی گیری و اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

 

28_ مفاد این توافقنامه پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییرنخواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 6577 / 200
تاریخ: 31 / 03 / 1391
پیوست:

دستورالعمل
دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ب، ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود:

شرایط خوداظهاری:

 

1_ 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی حداکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1391) .

 

2_ 2- درج صحیح اطلاعات هویتی،شماره ملی نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی .

 

3_ 3- اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان،حساب درآمد و هزینه و خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد برای هر یک از مؤدیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد.

 

4_ 4- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1390 پلمب و تحریر شده باشد پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30 / 11 / 1390 مورد قبول است .

 

5_ 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

6_ 6- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده در صورتیکه تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حداکثر تا تاریخ 31 / 6 / 1391 ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند) .

 

7_ 7- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی؛ در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 و برای سایر مودیان حداقل 50 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه 1391 تقسیط می­گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود.

نمونه انتخابی و سایر شرایط

 

8_ 8- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 و با رعایت بندهای 1 الی 7 فوق و در مهلت مقرر قانون ی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتاً بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی،سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

9_ 9- مؤدیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است آخرین مالیات قطعی شده با 20 % افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد. (مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) .

10 10- مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
11 11- مؤدیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

12 12- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم،چنانچه طبق اسناد ومدارک ثابت شود مؤدی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
13 13- آن دسته از مؤدیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مودیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود.
14 14- مؤدیانیکه این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.
15 15- مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذیربط می باشد. در مورد آندسته از مؤدیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.
16 16- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال 1391 صادر و ابلاغ گردد.
17 17- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ 30 / 12 / 1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:29622/230/د

بخشنامه

به پیوست تصویر مصوبه شماره 146307 /ت 48175 ک مورخ 24 / 7 / 1391 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، مندرج در روزنامه رسمی مورخ 29 / 7 / 1391 بشرح ذیل، جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.
“مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10 %) از حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1387 به بعد و عملکرد سال 1390 و پس از آن محسوب خواهد شد.”
بنابراین در اجرای مصوبه مذکور پرونده های مالیاتی که در فرایند رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند، پس از ارائه اسناد و مدارک مربوط به واریز مبالغ مذکور به حسابهای مورد نظر حسب مورد در سال مورد رسیدگی یا سنوات بعد (با رعایت مفاد بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم)،بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 146307 /ت 48175 ک
مورخ: 24 / 07 / 1391
پیوست: دارد

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 18 / 06 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 18610 مورخ 16 / 02 / 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- و با رعایت جزء (و) بند (1) تصویب نامه شماره 158783 /ت 38855 ه مورخ 01 / 10 / 1386 تصویب نمودند:

مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10 %) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1387 به بعد و عملکرد سال 1390 و پس از آن محسوب خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 22 / 07 / 1391 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 158783 /ت 38855 ه
تاریخ: 01 / 10 / 1386
پیوست:

دفتر هیئت دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 9 / 1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

1_ اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده 22 آیین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود:

 

الف- اجاره نقل و انتقال اموال غیر منقول دستگاههای دولتی مقرر در موارد (113)،(114)،(115)،(117)،(118) قانون محاسبات عمومی کشور– مصوب 1366- و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380-.

 

ب- اجازه ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موضوع ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372-.

 

ج- اصلاح و تغییر آیین نامه های اجرایی بند “ج” ماده 12 ،بند “د” ماده 23 ،بند”الف” ماده 26 و بند “ه” ماده 29 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383-

 

د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- و قانون امور گمرکی- مصوب 1350-.
ه- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات.
و- اختیارات مندرج در مواد 147 و 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

 

ز- مصالحه متعهدان ارزی.

 

ح- اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
ط- اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه ها حسب مورد.
ی- اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) .
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.

 

2_ در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:29621/230/د

امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی ….

احتراماً، پیرو دستورالعمل شماره 11744 / 230 /د مورخ 3 / 4 / 1391 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه توافق در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، بند زیر بعنوان بند 25 به صورتجلسه مذکور اضافه و بند 25 به بند 26 تغییر می یابد. (نمونه صورتجلسه اصلاحی نیز پیوست می باشد) .

 

25_ مفاد این توافقنامه پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدیدنظر و یا تغییر نخواهد بود.
نظر به ابهامات و سؤالات مطرح شده به اطلاع می رساند بند 18 دستورالعمل شماره 6578 / 200 مورخ 31 / 3 / 1391 که در نمونه صورتجلسه نیز درج گردیده است در ارتباط با عملکرد سال 1391 بوده که بایستی در صورتجلسات توافقات به همان شکل درج گردد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 11744 / 230 /د
تاریخ: 03 / 04 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

پیرو دستور العمل شماره 6578 / 200 مورخ 31 / 3 / 1391 به پیوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیاتی عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه های ذیربط حداکثر تا تاریخ 15 / 4 / 1391 انجام پذیرد .

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

صورتجلسه توافق با اتحادیه ………….. در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 مشاغل امور صنفی بند (ج) ماده 95 ق.م.م

با توکل به خداوند قادر متعال و با توجه به تفویض اختیار حاصل در اجرای دستورالعمل شماره 6578 / 200 مورخ 31 / 3 / 1391 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل بند (ج) موضوع ماده 95  قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوب تر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با درنظرگرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی،برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل فوق،جلسه ای با حضور نمایندگان اتحادیه مذکور و مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان …………………………و اداره امور مالیاتی شهرستان/بخش/شهر……………. درساعت ………مورخ………………در محل…………………….برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

الف . شرایط توافق:

 

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی از سوی اعضای اتحادیه .

 

2- درج صحیح اطلاعات هویتی،شماره ملی،نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن) به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی) .

 

3- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

4- در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد.عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق،از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود.

ب . مبنای توافق:

 

5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای اتحادیه مذکور،با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی، نوع فعالیت،اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی،نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 با ………. درصد افزایش تعیین گردید.

 

6- مبنای انجام توافق، میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1389 می باشد.

 

7- برای مؤدیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد 1390 قطعی نشده است،آخرین مالیات قطعی شده با 20 % افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرار می گیرد. (مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی آنان پس از آخرین عملکرد قطعی شده، بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) .

 

8- مؤدیانی که در عملکرد سال 1389 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

 

9- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سال های مبنای توافق،به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، می بایست ابتدا درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد، برای کل سال مورد نظر تعیین، و سپس مبنای توافق قرار می گیرد.
10- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتدا می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1390 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1390 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر میباشد.
11- پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.
12- در مشارکت مدنی،مالیات قطعی شده عملکرد 1389 هریک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط توافق،مشمول توافق خواهد بود . در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1389 ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال 1389 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1390 اعمال گردد.
13- در مشارکت مدنی، چنانچه شریک یا شرکایی در عملکرد سال 1389 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند،در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 را داشته است (با رعایت شرایط مورد توافق) اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود.
14 -حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد،درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
15- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق تغییر شغل داشته اند، مشمول این توافق نخواهند شد.
16- مؤدیانی که شرایط توافق موضوع بندهای 1 الی 4 قسمت الف (با رعایت قسمت اخیر بند 4 مذکور این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول توافق نبوده و پرونده مالیاتی آن ها با رعایت مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهدشد.

ج . سایر موارد:

 

17_ با توجه به نوع فعالیت اعضای اتحادیه و شرایط منطقه چهار درصد (4 % از اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق، توسط اداره کل امور مالیاتی انتخاب و رسیدگی خواهد شد، مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

18_ مودیانی که ظرف پنج (5) سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب نشده اند و مالیات آن ها بر اساس توافق و یا خوداظهاری قطعی شده است مالیات آن ها برای عملکرد سال 1391 از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

19_ مؤدیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد عملکرد سنوات لغایت 1389 خود حداکثر تا تاریخ (15 / 6 / 1391) اقدام ننمایند، چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ 000 / 000 / 2 ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود.

 

20_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 000 / 000 / 1 ریال با مالیات مورد توافق باشد،مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

 

21_ مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مودیان پروانه کسب صادره از سوی اتحادیه یا مجامع ذیربط می باشد. در مورد آن دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضای اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مشخص نشده و در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده باشد ملاک عمل سوابق پرونده مالیاتی می باشد.

 

22_ مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننموده و یا مطابق شرایط مقرر در این صورتجلسه نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام ننمایند مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات رسیدگی خواهند شد.

 

23_ این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نمی باشد.

 

24_ داره امور مالیاتی و اتحادیه حداکثر تلاش خود را در جهت اطلاع رسانی، آموزش و جلب مشارکت اعضای اتحادیه ها و مودیان در تسلیم اظهارنامه در چارچوب این صورتجلسه به کار می گیرند و همچنین راهنمائی های لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی آنان را به عمل خواهند آورد.

 

25_ مفاد این توافقنامه پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

 

26_ این صورتجلسه در …………نسخه تنظیم شده است که هر کدام حکم واحد دارد.

محل امضای نمایندگان اداره کل امور مالیاتی
محل امضای نمایندگان اتحادیه

شماره: 11971/230/د

اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره 27421 /ت 24660 ه مورخ 12 / 6 / 1380 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب تعیین شده، برای کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

شماره: 27421 / ت 24660 ه
تاریخ: 12 / 06 / 1380
پیوست:

وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7 / 6 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 100 / 15 مورخ 25 / 2 / 1380 وزارت دادگستری و به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود:
کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب جاری سیبا به شماره 010049330001 بانک ملی شعبه خردمند جنوبی به نام انجمن یاد شده واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی، قابل کسر است.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:3374/5/30

پیرو بخشنامه شماره 37438 / 6886- 4 / 30 مورخ 24 / 9 / 1376 , به موجب مقررات بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور‌, تمام هزینه هائی که توسط اشخاص خیر , اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عام المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال 1377 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی , فرهنگی و پرورشی , پژوهشی , فضاهای بهداشتی , درمانی , بهزیستی , آموزشگاههای فنی و حرفه ای , امور و اماکن ورزشی , خانه معلم , خوابگاههای دانشجوئی و دانش آموزی و خانه سازمانی معلمان ساکن روستا , خانه های سازمانی طلاب علوم دینی حوزه های علمیه و پایگاههای مقاومت بسیج , نگهداری و مرمت ابنیه میراث فرهنگی و نیز طرحهای راه سازی , پل سازی و لوله کشی آب شرب مناطق محروم اعم از احداث یا توسعه و یا به بنیاد امور بیماریهای خاص پرداخت شود , از درآمد مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها بصورت علی الرأس اخذ می شود) کسر می گردد . مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای ذیربط ابلاغ نمائید .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:3372

پیرو بخشنامه شماره 32794 مورخ 29 / 7 / 76 متضمن متن نامه فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج و نمونه فرم اعلام وصول هزینه های مالیاتی پیوست آن و در پی طرح سئوالات مکرر راجع به چگونگی انطباق فرم مذکور با موازین قانون ی مربوطه،لزوما” بلحاظ رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویه واحد متذکر میشود: نظربه اینکه بموجب مقررات بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 کل کشورصرفا” هزینه هائیکه توسط اشخاص خیراعم ازحقیقی یاحقوقی برای مشارکت درامور عام المنفعه وتحت نظارت مراجع ذیربط در سال 76 صرف احداث وتکمیل فضاهای مورداشاره درآن بندازجمله پایگاههای مقاومت بسیج شودازدرآمدمشمول مالیات آنهاقابل کسرمیباشدوجمع آوری وجوه نقد طبق فرم نمونه موردبحث در قانون مذکور و سایر قوانین مالیاتی بصراحت تجویز نشده است بنابراین مقتضی است که در هرحال مامورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به امورمالیاتی مورد بحث مقررات قانون ی مربوطه را کاملا” مد نظرقرارداده و پس از احراز واقعیت امر اقدام قانون ی لازم معمول دارند.

علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:37438/6886/4/30

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل مالیات

حسب اعلام وزرات کشور در اجرای تصویبنامه شماره 42564 /ت 241 /ه مورخ 31 / 6 / 69 هیئت محترم وزیران،حساب شماره 61378 بانک ملی شعبه مرکزی رشت تحت عنوان “امداد و خدمت رسانی به زلزله زدگان “توسط استانداری استان گیلان بمنظور جمع آوری کمکهای نقدی و بلاعوض برای زلزله زدگان افتتاح گردیده است .

مقتضی است مراتب را به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ تا باتوجه به مفاد تصویبنامه مذکور و با در نظر گرفتن مقررات ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی اقدام لازم معمول دارند.

ازطرف حسینی
وزیراموراقتصادی و دارائی

شماره:38790/3689/5/30

اداره کل امور اقتصادی و دارائی
اداره کل مالیات

پیرو بخشنامه شماره 3736- 5 / 30- 26 / 9 / 1369 حسب اعلام وزارت کشور در اجرای تصویبنامه های شماره 42564 /ت 241 ه مورخ 31 / 6 / 1369 و شماره 1216 / 5 ت 126 ه مورخ 11 / 4 / 1369 هیات محترم وزیران حسابهای مشروحه ذیل:

 

1_ حساب شماره 90036 بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نزد بانک ملی ایران شعبه سمیه

 

2_ حساب شماره 808 بنام وزارت آموزش و پرورش نزدبانک ملی شعبه مرکزی

 

3_ حساب شماره 2474 بنام وزارت صنایع نزد بانک سپه شعبه میدان ولیعصر (عج) تهران

 

4_ حساب شماره 200 بنام استانداری یزد نزد صندوق تعاونی ولیعصر (عج) یزد نیز بمنظور جمع آوری کمکهای غیر نقدی بلاعوض برای زلزله زدگان استانهای گیلان و زنجان افتتاح گردیده است،مقتضی است مراتب را به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ نمایند تا باتوجه به مفاد تصویبنامه مذکور و با در نظر گرفتن مقررات ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی اقدام لازم معمول دارند.

از طرف حسینی
وزیر امور اقتصادی ودارائی

شماره: 3001 / 3736 / 5 / 30
تاریخ: 26 / 09 / 1369
پیوست:

حسب اعلام وزارت کشور در اجرای تصویب نامه شماره 42564 /ت/ 241 /ه مورخ 31 / 6 / 1369 هیئت محترم وزیران حسابهای شماره 50500 بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان و شماره 5200 بانک استان همدان و شماره 4444 بانک استان زنجان توسط استانداریهای استانهای اصفهان , همدان و زنجان بمنظور جمع آوری کمک های نقدی و بلاعوض برای زلزله زدگان استانهای گیلان و زنجان افتتاح گردیده است مقتضی است مراتب را به واحدهای مالیاتی تابعه اعلام تا با توجه به مفاد تصویب نامه مذکور و با درنظر گرفتن مقررات ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 اقدام لازم معمول دارند .

وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره:59902/5178/5/30

حسب اعلام وزارت کشور در اجرای تصویب نامه شماره 42564 /ت/ 241 /ه مورخ 31 / 6 / 1369 هیئت محترم وزیران حسابهای شماره 50500 بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان و شماره 5200 بانک استان همدان و شماره 4444 بانک استان زنجان توسط استانداریهای استانهای اصفهان , همدان و زنجان بمنظور جمع آوری کمک های نقدی و بلاعوض برای زلزله زدگان استانهای گیلان و زنجان افتتاح گردیده است مقتضی است مراتب را به واحدهای مالیاتی تابعه اعلام تا با توجه به مفاد تصویب نامه مذکور و با درنظر گرفتن مقررات ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 اقدام لازم معمول دارند .

وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره:3001/3736/5/30

اداره کل مالیات برشرکتها نظر به این که حساب شماره 4444 بانک ملی ایران به نام ستاد معین بازسازی خرمشهرجزء حسابهای موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی پذیرفته شده است مقتضی است مراتب رابه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ ومودیان محترم مالیاتی رانیزبه نحوشایسته از موضوع آگاه سازند.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:20502/1332/5/30

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 18 / 06 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 18610 مورخ 16 / 02 / 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- و با رعایت جزء (و) بند (1) تصویب نامه شماره 158783 /ت 38855 ه مورخ 01 / 10 / 1386 تصویب نمودند:

مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10 %) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1387 به بعد و عملکرد سال 1390 و پس از آن محسوب خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 22 / 07 / 1391 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 158783 /ت 38855 ه
تاریخ: 01 / 10 / 1386
پیوست:

دفتر هیئت دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 9 / 1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

1_ اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده 22 آیین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود:

 

الف- اجاره نقل و انتقال اموال غیر منقول دستگاههای دولتی مقرر در موارد (113)،(114)،(115)،(117)،(118) قانون محاسبات عمومی کشور– مصوب 1366- و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380-.

 

ب- اجازه ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موضوع ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372-.

 

ج- اصلاح و تغییر آیین نامه های اجرایی بند “ج” ماده 12 ،بند “د” ماده 23 ،بند”الف” ماده 26 و بند “ه” ماده 29 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383-

 

د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- و قانون امور گمرکی- مصوب 1350-.
ه- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات.
و- اختیارات مندرج در مواد 147 و 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

 

ز- مصالحه متعهدان ارزی.

 

ح- اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
ط- اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه ها حسب مورد.
ی- اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) .
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.

 

2_ در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:146307/ت48175ک

وزارت امور اقتصاد و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10 / 2 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 36572 / 200 مورخ 21 / 12 / 1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تصویبنمود:

 

الف- صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین به حسابهای بانکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می شود، به عنوان وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد.

ب –این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 24872 /ت 24559 ه مورخ 27 / 5 / 1380 می شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس‎جمهور

شماره: 24872 /ت 24559 ه
تایخ: 27 / 5 / 1380
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 / 05 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 40249 / 397 / 5 / 30 مورخ 05 / 02 / 1380 وزارت اموراقتصادی و دارایی وبه‌استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 – تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی عملکردسال پرداخت محسوب می‌شود.

حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور

شماره:31619/ت24559هـ

وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی- وزارت امور اقتصادی ودارائی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 14 / 6 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره 36144 / 1 مورخ 21 / 12 / 1386 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وبه استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1371- وبا رعایت جزء “و “بند (1) تصویب نامه شماره 158783 /ت 38855 ه مورخ 1 / 10 / 1386 تصویب نمودند:

 

1_ کمکهای اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی “شعبه سی تیر”به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم های سینمایی وبازی های رایانه ای شاخص وفاخر ونیز به حساب جاری شماره (43050) بانک سپه شعبه “پروفسور حسابی”به نام مؤسسه سینما شهر برای تعمیر، تجهیز، احداث ویا تکمیل سالن سینما ویا پردیس های سینمایی وحمایت از مخاطبان ومصرف کنندگان تولیدات سینمای ایران به عنوان وجوه موضوع ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود.

 

2_ نحوه استفاده از وجوه حساب های یاد شده وموارد مصرف آن منوط به تأیید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 21 / 7 / 1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:124864/ت39509ک

دفتر هیئت دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 9 / 1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

1_ اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده 22 آیین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود:

 

الف- اجاره نقل و انتقال اموال غیر منقول دستگاههای دولتی مقرر در موارد (113)،(114)،(115)،(117)،(118) قانون محاسبات عمومی کشور– مصوب 1366- و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب سال 1380-.

 

ب- اجازه ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موضوع ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372-.

 

ج- اصلاح و تغییر آیین نامه های اجرایی بند “ج” ماده 12 ،بند “د” ماده 23 ،بند”الف” ماده 26 و بند “ه” ماده 29 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383-

 

د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- و قانون امور گمرکی- مصوب 1350-.
ه- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات.
و- اختیارات مندرج در مواد 147 و 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

 

ز- مصالحه متعهدان ارزی.

 

ح- اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
ط- اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه ها حسب مورد.
ی- اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) .
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.

 

2_ در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:158783/ت38855هـ

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش وپرورش- وزارت رفاه وتأمین اجتماعی- وزارت علوم،تحقیقات وفناوری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14 / 5 / 1386 بنابه پیشنهاد شماره 30044 / 2270- 211 مورخ 4 / 8 / 1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
از تاریخ 1 / 1 / 1386 تصویب نامه های شماره 51943 /ت 17942 ه مورخ 31 / 1 / 1376،شماره 61501 /ت 18440 ه مورخ 11 / 5 / 1376،شماره 71722 /ت 19082 ه مورخ 16 / 10 / 1376،شماره 32880 /ت 23136 ه مورخ 27 / 7 / 1379 و شماره 25102 /ت 24798 ه مورخ 28 / 5 / 1380 لغو می شوند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 51943 /ت 17942 ه
تاریخ: 31 / 01 / 1376
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10 / 1 / 1376 ،بنا به پیشنهاد شماره / 866 پ مورخ 29 / 10 / 1375 بنیاد امور بیماریهای خاص و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به بنیاد امور بیماریهای خاص می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 61501 /ت 18440 ه
تاریخ: 11 / 05 / 1376
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 8 / 5 / 1376 بنا به پیشنهاد شماره 15055 / 21 / 2118 مورخ 7 / 5 / 1376 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان می شودبه عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 71722 /ت 19082 ه
تاریخ: 16 / 10 / 1376
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 14 / 10 / 1376 بنا به پیشنهاد شماره 21163 / 9354- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 1376 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه هزینه هائی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران (جمعیت هموفیلیا) می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 32880 /ت 23136 ه
تاریخ: 27 / 07 / 1379
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10 / 7 / 1379 بنا به پیشنهاد شماره 4311 / 310- 5 / 30 مورخ 4 / 4 / 1379 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران ((انجمن امداد ایران)) می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 25102 /ت 24798 ه
تاریخ: 28 / 05 / 1380
پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 / 5 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 2339 / 470- 5 / 30 مورخ 30 / 2 / 1380 وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:83354/ت34076هـ

تصویب نامه راجع به وجوهات پرداختی انجمن صرع ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8 / 4 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 2977 /ص.د مورخ 25 / 8 / 1383 انجمن صرع ایران وبه استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلا عوض اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب شماره 1166 (بانک ملی ایران شعبه فنی و حرفه ای) به نام انجمن صرع ایران از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:21610/ت 31910هـ

وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7 / 6 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 100 / 15 مورخ 25 / 2 / 1380 وزارت دادگستری و به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود:
کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب جاری سیبا به شماره 010049330001 بانک ملی شعبه خردمند جنوبی به نام انجمن یاد شده واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی، قابل کسر است.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:27421/ ت 24660هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 / 5 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 40249 / 397- 5 / 30 مورخ 5 / 2 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت محسوب می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

شماره:24872/ ت 24559هـ

وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21 / 5 / 1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع وپشتیبانی ونیروهای مسلح وامور اقتصادی ودارایی، موضوع نامه شماره 10357 / 65 / 121 / 24206 مورخ 20 / 4 / 1380 وبه استناد بند (الف) ماده 175قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 175قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 1_ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند به منظور تقویت وتوسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث وسایر کمک ها در اجرای برنامه ها) و تقویت و توسعه پاسگاه های نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه های مربوط به شرح ذیل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

 

ماده 2_ هزینه احداث یا خرید امکانات موردنیاز رده های پایگاه های مقاومت، پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف ویا به یکی از رده های ذیل تحویل وگواهی هزینه دریافت شود. رده های مقاومت بسیج وپاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده 175قانون یاد شده عبارتنداز:

 

الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها وروستاها، شرکت ها وکارخانه ها، ادارات، مدارس ومراکز آموزش عالی تشکیل می گردند.

 

ب- کانون های فرهنگی – ورزشی مساجد.

 

پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مذکور در بند (الف) این ماده را عهده دار هستند.

 

ت- مراکز مقاومت بسیج محلات واقشار وصنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند.
ث– کانون های فرهنگی – ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند ویا وجود دارند.

 

ج- مراکز اردویی، آموزشی وفرهنگی بسیج که در شهرها واستان ها وجود دارند یا تشکیل می گردند.
چ– پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – این کمک ها و هزینه ها ویژه رده های مقاومت بسیج و پاسگاه ها وکلانتری های نیروی انتظامی می باشد و نمی توان آن را در ستاد مناطق و نواحی و پادگان های آموزشی کادر و وظیفه هزینه نمود.

 

ماده 3_ مصادیق کمک ها وهزینه ها به شرح زیر تعیین می شود:

 

الف- بسیج:

 

1_ وجوه نقدی.

 

2_ کالا واجناس ومصالح ویا حواله های آن .

 

3_ کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی وتخصصی، رفاهی، ترابری، تأسیساتی و ساختمانی.

 

4_ احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به بازسازی و نوسازی.

 

5_ سایر هدایا و نیاز مندی ها.
تبصره – لیست سایر کمک ها وهدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده های مقاومت اعلام ویک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال می گردد.

 

ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی:
احداث بنا وواگذاری ساختمان، زمین وتجهیزات، وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری.

 

ماده 4_ مصادیق و محل مصرف کمک ها به شرح زیر تعیین می شود:

 

الف- احداث، تکمیل، بازسازی وتعمیر ونگهداری ساختمان ها وتأسیسات رده ای مقاومت

 

ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی.

 

پ- هزینه های اجرای برنامه های رده های مقاومت بسیج.

 

ت- هزینه های ایجاد وتوسعه رده های مقاومت جدید.
ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین و تبلیغات مربوط.

 

ج- هزینه تقویت وتوسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی.

 

ماده 5_ رده های مقاومت بسیج مجازند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند.

 

ماده 6_ نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند ودر اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند.

 

تبصره 1: یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می شود.

 

تبصره 2: وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید.

 

ماده 7_ نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آیین نامه کلیه دستورالعمل های مورد نیاز را تهیه وبه رده های تابع ابلاغ نمایند.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

 
رسید وجوه نقدی وغیر نقدی
((مشارکت افراد خیر در تأمین منابع مالی ارتش 20 میلیونی))
 
   باستناد بند الف ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 وآئین نامه اجرایی هیأت وزیران شماره 24844/ت 24469هـ مورخ 27/5/80 مبلغ به عدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ریال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به حروف ــــــــــــــــــــــــــــــ نقدی / غیر نقدی از مؤسسه /آقا/خانم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دریافت گردید.
 
امضاء ومهر:
 
ملاحظات :
شخص پرداخت کننده / اهداء کننده در صورت نیاز می تواند با ارائه این قبض به وزارت امور اقتصادی و دارایی وجه پرداختی را باستناد ماده قانونی مذکور جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.
 
 
نسخه اول: پرداخت کننده
 
 
 
 
 
 
 

شماره:24844/ت 24469هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13 / 4 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999 /و مورخ 30 / 3 / 1380 وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی وبه استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلا عوض اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب شماره 90161 (بانک ملی ایران شعبه خیابان نیاوران) به نام پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی واز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:23301/ت 24859هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13 / 4 / 1380 بنا به پیشنهاد بنیاد ایران شناسی وبه استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی بلا عوض اشخاص حقیقی وحقوقی به حساب شماره 90078 (بانک ملی ایران شعبه باغ فردوس) به نام بنیاد ایران شناسی از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:22292/ت 24859هـ

وزارت جهادکشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5 / 11 / 1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی , به استناد بند (ب) ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 104قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 103قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “

 

ماده 1_ در این آیین نامه تعاریف و اصطلاحات به شرح زیر است:

 

الف- سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی: تشکیلات و موسسات مردمی هستند که براساس بند (الف) مصوبه شماره 255 / 12 مورخ 17 / 12 / 1378 شورای عالی اداری , تشکیل و ثبت شوند و صرفاً در زمینه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت نمایند و در این آیین نامه ”سازمانها” نامیده می شوند. ب – کمک های مالی: کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی فعالیت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد و به عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت . حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطاکنندگان دویست میلیون (000 ر 000 ر 200) ریال می باشد. ج – شبکه: مجمعی است ایرانی , غیرسیاسی , غیرانتفاعی و مستقل از دولت که با شرکت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شده و برای فعالیت سازمان ها و برقراری هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط فعالیت می کند .

 

ماده 2_ حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت اموراقتصادی و دارائی , با توجه به ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم , موظفند هر سال صورت کمک های ارایه شده به این سازمان ها را از درآمدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود, کسر نمایند و در صورت تقاضای مودی , گواهی لازم را در خصوص میزان کسرشده صادر نمایند. تبصره – خزانه مکلف است جمع میزان کمک های واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه را در آخر هر ماه به کارگروه (کمیته) موضوع ماده 3 این آیین نامه ارسال نماید.

 

ماده 3_ به منظور توزیع کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی و هماهنگی در فعالیت ها , کارگروه (کمیته) اجرایی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست , وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی , وزارت جهادکشاورزی , سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شبکه برای انجام وظایف زیر ایجاد می گردد:

الف – تهیه فهرست اسامی سازمان هایی که جایز شرایط استفاده از امکانات بند (ب) ماده 104 قانون برنامه سوم می باشد.

ب – تعیین سهم هر سازمان از کمک های اعطایی براساس برنامه های آینده فعالیت های گذشته , ارزیابی توان اجرایی , میزان کمک های جذب شده ,‌نیاز به تجهیز و تقویت آنها .

ج – نظارت مستمر بر نحوه هزینه اعتباری که از محل بند ”ب“ ماده 104  قانون برنامه سوم تأمین می گردد.

 

تبصره 1: سازمان ها ملزم به رعایت اخطاریه ها و نظرات کارگروه (کمیته) می باشند.

 

تبصره 2: در صورت بروز اختلاف نظر , آرای اکثریت از سه دستگاه دولتی مذکور در کارگروه (کمیته) تعیین کننده می باشد.

 

تبصره 3: رییس کارگروه (کمیته) , نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و دبیری آن به عهده نماینده تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست است .

 

ماده 4_ سازمان ها مکلفند بر اساس هدف های آموزشی که توسط کارگروه (کمیته) اجرایی اعلام می گردد, کمک های دریافتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی و مشارکت موثر مردم و فرهنگ سازی از طریق فعالیت های آموزشی و پژوهش های کاربردی آموزشی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی صرف نمایند.

 

ماده 5_ سازمان ها مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برگه های خاصی که از طرف کارگروه (کمیته) اجرایی موضوع این آیین نامه تدوین و به آنها ارایه می شود تا پایان فروردین ماه اول سال بعد , به کار گروه (کمیته) مزبور ارسال نمایند. کارگروه (کمیته) نیز موظف است گزارشی از فعالیت های سالانه سازمان ها را به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارایه نماید.

 

ماده 6_ در صورتی که ثابت شود فعالیت های سازمانی در راستای هدف های آموزشی قرار ندارد , کار گروه (کمیته) موضوع ماده 3 موظف به دادن اخطاریه به سازمان مزبور می باشد . در صورت ادامه وضع و عدم توجه به اخطار داده شده , پرداخت کمک های مالی به سازمان مزبور قطع خواهد شد. اگر ثابت شود در کمک های مالی سوء استفاده صورت گرفته است , مسئولان و متخلفان سازمان ذی ربط , مسئول جبران زیان وارد شده بوده و در این صورت , اصلاحات لازم باید در سازمان انجام گیرد. تبصره – پیگیری تخلفات , حسب مورد , به عهده دفاتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهادکشاورزی می باشد.

 

ماده 7_ اگر بخشی از کمک های مالی دریافت شده هزینه نگردد , به صورت اندوخته قابل مصرف در سال های بعد در حساب خزانه باقی خواهدبود و بنابردرخواست کار گروه (کمیته) قابل پرداخت می باشد.

شماره:52608/ت 23895

هیأت وزیران در جلسه مورخ 2 / 11 / 1379 بنا به پیشنهاد شماره 1490 / 319- 5420 / 105 مورخ 8 / 9 / 1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

((آیین نامه اجرایی ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران))

 

ماده 1_ وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل، توسعه وتجهیز فضاها، اماکن وباشگاه های ورزشی وارائه خدمات ورزشی هزینه می گردد، با درخواست متقاضی وارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارت امور اقتصادی ودارایی محل اعلام خواهد شد.

 

ماده 2_ بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده 1 این آیین نامه بهره مند می گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی وواحدهای تابعه متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی وورزش ارائه نماید.
تبصره – نوع ونحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر وابلاغ خواهد شد.

 

ماده 3_ وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها وانجمن های ورزشی وتربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد. در مورد سازمان تربیت بدنی وتربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک های مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز ووجوه مذکور پس از واریز حداقل دوامضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد ودر مورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیماً به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا درجهت اهداف دستگاه ها به مصرف برسد.
سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه های اخیر الذکر نظارت لازم اعمال ودستگاه های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند.
تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده 3 این آیین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی ودر سایر موارد تابع قوانین مالی ومحاسباتی دستگاه های ذیربط می باشد.

 

ماده 4_ وجوه موضوع ماده 3 این آیین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی وگواهی ذیحساب ویا مسئول مالی دستگاه های ذیربط به سازمان تربیت بدنی ویا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی وتأیید مراتب به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی مربوط اعلام گردد.
تبصره – حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی وادارات کل تربیت بدنی استان ها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آیین نامه ودر همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند.

 

ماده 5_ کلیه وجوه وکمک های دریافتی موضوع این آیین نامه باید دقیقاً در راستای هدف پرداخت کنندگان واین آیین نامه هزینه گردد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:52454/ت 23821هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 2 / 11 / 1379 بنا به پیشنهاد شماره 1490 / 319- 5420 / 105 مورخ 8 / 9 / 1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

((آیین نامه اجرایی ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران))

 

ماده 1_ وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل، توسعه وتجهیز فضاها، اماکن وباشگاه های ورزشی وارائه خدمات ورزشی هزینه می گردد، با درخواست متقاضی وارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان ها ویا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی محل اعلام خواهد شد.

 

ماده 2_ بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده 1 این آیین نامه بهره مند می گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی وواحدهای تابعه متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی وورزش ارائه نماید.
تبصره – نوع ونحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر وابلاغ خواهد شد.

 

ماده 3_ وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها وانجمن های ورزشی وتربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد. در مورد سازمان تربیت بدنی وتربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک های مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز ووجوه مذکور پس از واریز حداقل دوامضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد ودر مورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیماً به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا درجهت اهداف دستگاه ها به مصرف برسد.
سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه های اخیر الذکر نظارت لازم اعمال ودستگاه های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند.
تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده 3 این آیین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی ودر سایر موارد تابع قوانین مالی ومحاسباتی دستگاه های ذیربط می باشد.

 

ماده 4_ وجوه موضوع ماده 3 این آیین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی وگواهی ذیحساب ویا مسئول مالی دستگاه های ذیربط به سازمان تربیت بدنی ویا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی وتأیید مراتب به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی مربوط اعلام گردد.
تبصره – حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی وادارات کل تربیت بدنی استان ها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آیین نامه ودر همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند.

 

ماده 5_ کلیه وجوه وکمک های دریافتی موضوع این آیین نامه باید دقیقاً در راستای هدف پرداخت کنندگان واین آیین نامه هزینه گردد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:52454/ت 23821هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10 / 7 / 1379 بنا به پیشنهاد شماره 4311 / 310- 5 / 30 مورخ 4 / 4 / 1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران ((انجمن امداد ایران)) می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

بر اساس مصوبه شماره 83354 مورخ 27 / 5 / 86 مصوبه شماره 32880 /ت 23136 ه لغو گردید

شماره:32880/ ت 23136 هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16 / 8 / 1378 بنا به پیشنهاد شماره 108716 مورخ 25 / 7 / 1377 وزارت صنایع و به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود , کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک که به حساب جاری شماره 52256- 1578 بانک تجارت شعبه فرخی بنام صندوق یادشده واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی , قابل کسر می باشد .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهوری

شماره:81127/ت 20432هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8 / 5 / 1376 بنا به پیشنهاد شماره 15055 / 21 / 2118 مورخ 7 / 5 / 1376 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – تصویب نمود:
کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صرف کمک به مؤسسه خیریه حمایت ازکودکان مبتلا به سرطان می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

معاون اول رئیس جمهور

بر اساس مصوبه 83354 مورخ 27 / 5 / 1386 مصوبه شماره 61501 /ت 18440 ه لغو گردید

شماره:61501/ت 18440هـ

قسمتی ازآیین نامه ساماندهی، بهسازی وعمران مساجد کشور
((مصوب 8 / 4 / 1376 هیأت وزیران))

 

ماده 6_ وزارت مسکن وشهرسازی مجاز است، در شهرهای جدید از طریق شرکت عمران شهرهای جدید ودر پروژه های آماده سازی بزرگ از طریق سازمان ملی زمین ومسکن وبا بهره گیری ازشیوه مشارکت وتأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز (که در بودجه سنواتی آن پیش بینی می شود) نسبت به احداث مسجد اقدام نماید.

 

تبصره 1: هزینه های انجام شده از درآمدهای مشمول مالیات شرکت عمران شهرهای جدید وسازمان ملی زمین ومسکن کسر می شود.

شماره:56836/ت 17785هـ

هیات وزیران درجلسه 10 / 2 / 1376 بنا به پیشنهاد شماره 6565 مورخ 2 / 7 / 1375 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 6 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور- مصوب 1375- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

قسمتی از آیین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

 

ماده 10_ کلیه شرکتهای دارویی (تولیدی و توزیعی) موظفند معادل یک درصد (1 %) فروش خودرا- موضوع بند “الف “ماده 5 قانون – به طورجداگانه درفاکتورهای فروش درج ومبالغ آن را درپایان هرماه به حساب خزانه که از سوی خزانه داری کل بدین منظور تعیین وافتتاح می شود واریزکنند.شرکتهای یادشده موظفند هنگام تقاضای تسهیلات ارزی،دریافت یارانه و سهمیه های دارویی مدارک پرداخت (1 %) فروش خودرابه معاونت درمان وداروی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ارایه کنند.

 

تبصره: وزارت اموراقتصادی ودارایی موظف است هنگام رسیدگی مالیاتی شرکتهای یادشده،برگ تسویه حساب یکی درصد (1 %) رابراساس نمونه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی از شرکت مربوط مطالبه یا فیشهای واریزی به حساب خزانه داری کل را کنترل کند.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

شماره:54027/ت 17197هـ

هیات وزیران در جلسه مورخ 17 / 1 / 1376 بنا به پیشنهاد شماره 20095 / 100 مورخ 1 / 12 / 1375 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371- تصویب نمود: حساب (100) امام خمینی (ره) از مصادیق حسابهای موضوع ماده یاد شده تعیین می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:127265/ت 17901هـ

هیات وزیران درجلسه مورخ 10 / 1 / 1376 بنابه پیشنهادمشترک شماره 8513 / 102 مورخ 22 / 12 / 1375 وزارت اموراقتصادی ودارائی وسازمان برنامه و بودجه ودراجرای تبصره (16) قانون بودجه سال 1376 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

آیین نامه اجرایی تبصره (16) قانون بودجه سال 1376 کل کشور

 

ماده 1_ کلیه دستگاههای اجرایی استانی می توانندبرای اجراوتکمیل پروژه های عمرانی خود، به استثنای پروژه های مربوط به ساختمانهای اداری ازخودیاری ومشارکت مردم استفاده کنند.

 

تبصره: دریافت هرگونه وجهی به اجبارتحت عنوان خودیاری ومانندآن ممنوع وقابل تعقیب است .

 

ماده 4_ برای اجرای پروژه های مناطق عشایری و روستاهای محروم حداقل ده درصد (10 %)،درسایربخشهاوروستاهاحداقل سی درصد (30 %) ودرشهرهاپنجاه درصد (50 %) اعتباربه صورت خودیاری توسط مردم پرداخت میشود. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه ومشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی پرداخت میشوددرموردمودیان مالیاتی ازدرآمدمشمول مالیات آنهاکسرمیشود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

شماره:50447/ت 17835هـ

هیات وزیران درجلسه مورخ 1 / 9 / 1374 بنابه پیشنهاد شماره 9311 / 100 مورخ 28 / 8 / 1374 وزارت معادن و فلزات وبه استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود: کلیه وجوهی که شرکتهای تحت پوشش وتابع وزارتخانه هاوموسسات دولتی به منظور بازسازی یاکمک ومصارف فرهنگی و اجتماعی ونظایرآن به صورت بلاعوض تاپایان سال 1373 به هرحسابی پرداخت کرده اند از جمله وجوه موضوع ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تلقی میشود و مشمول تصویبنامه شماره 72962 /ت/ 483 /ه- 17 / 12 / 1373 است .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:11142/ت 15931هـ

هیات وزیران درجلسه مورخ 1 / 6 / 1374 بنابه پیشنهادشماره 77655 / 308 / 006 / 002 مورخ 3 / 10 / 1373 استانداری اصفهان وبه استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود: وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور کمک به تاسیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به حساب شماره 2470 نزدبانک ملی ایران شعبه چهار راه نظر شهرک تحقیقاتی کاوش به حساب شماره 235810 نزد بانک صادرات شعبه خیابان طالقانی واریز میگردد تامدت پنج سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در مورد هریک از شهرکهای فوق الذکرتامبلغ دو میلیارد وپانصدمیلیون ریال به عنوان وجوه واریزی به حسابهای موضوع ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تلقی میشود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:7229/ت 14588هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14 / 12 / 1373 به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:
کلیه وجوهی که به منظور بازسازی یا کمک ونیز مصارف فرهنگی واجتماعی ونظایر آن تا پایان سال 1373 به حساب های تعیین شده از سوی وزارتخانه ها وسازمان های وابسته به آنها ودیگر دستگاه های اجرایی واریز شده است یا واریز می شود از جمله وجوه موضوع ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:72962/ ت 483هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11 / 8 / 1373 بنا به پیشنهاد شماره 10382 / 100 مورخ 30 / 7 / 1373 وزارت معادن وفلزات وبه استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:
حساب جاری شماره 34728488 نزد بانک تجارت شعبه اسکان (کد 033) برای واریز کمک های نقدی مربوط به تأسیس دانشگاه علمی – کاربردی صنایع ومعادن تعیین می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:11609/ ت 319هـ

تصویب نامه درباره حسابهائی که توسط سازمانهای خیریه ویا استانداریها به منظورجذب کمکهای نقدی وبلاعوض مفتوح گردیده است . هیات وزیران درجلسه مورخ 6 / 4 / 1369 بنابه درخواست وزیرکشورونماینده ویژه رئیس جمهوردراداره امورمناطق زلزله زده استانهای گیلان وزنجان وباتوجه به مفاد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود. حسابهائی که ازسوی سازمانهای خیریه و یا استانداریهاو درجریان زلزله اخیربه منظورجذب کمکهای نقدی و بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی مفتوح گردیده است باتائید نماینده ویژه رئیس جمهوردراداره امور مناطق زلزله زده استانهای گیلان وزنجان جزء حسابهای موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 محسوب می گردد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:42564/ت 241هـ

هیات وزیران درجلسه مورخ 3 / 4 / 1369 باعنایت به ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود: حسابجاری شماره 900 ریاست جمهوری بنام ستاد کمک به زلزله زدگان نزدبانک ملی ایران شعبه مرکز که بمنظور جمع آوری کمکهای نقدی و بلاعوض برای زلزله زدگان افتتاح و اختصاص داده شده است جزء حسابهای موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 محسوب گردد.

میرحسین موسوی
نخست وزیر

شماره:40918/ت 117هـ

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره 2071- 5 / 30- 4 / 7 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 5 / 7 / 68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 در شورایعالی مالیاتی مطرح است . قضیه اجمالا از این قرار است که با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده 172 ق. م. م مصوب 66 مجلس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررات مغایر قانون مذکور را ملغی اعلام کرده است آیا مقررات تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22 / 6 / 66 مجلس شورای اسلامی به اعتبار خود باقی است یا نه ؟ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:

هر چند تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری تودیع بهای ملک بعنوان سپرده و ثبت معامله را تحت شرایطی تجویز نموده است و معهذا اجرای مدلول ماده 187 ق. م. م مصوب اسفندماه 66 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذرانده شده است با اجرای تبصره مذکور تعارضی ندارد بدین بیان در هر مورد که معامله دفتر اسناد رسمی ثبت میشود دفتر اسناد رسمی مکلف است قبل از ثبت معامله مراتب را به شرح صدور ماده 187 به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت سند معامله نماید. لکن چون طبق تبصره 6 ماده 9 یادشده بهای ملک در صندوق ثبت توزیع میشود یا به جای ملک ملک دیگری به عنوان معوض به مالک داده خواهد شد شرط قسمت اخیر تبصره ماده 187 از حیث تضمین معتبر محقق بوده و در اینگونه موارد صدور گواهی انجام معامله با عنایت به تضمین مذکور منع قانون ندارد اما لازم است در گواهی انجام معامله صادره میزان بدهی مالیاتی مودی (مالک اصلی) بابت مالیاتهای مذکور در ماده 187 درج و نسخه ای از آن را به وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری برحسب مورد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال نمایند .

محمدتقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- محمدطاهر- علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی-محمدعلی سعیدزاده

شماره:18431/4/30

گزارش شماره 543- 5 / 30- 23 / 3 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 31 / 3 / 68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که به موجب بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی موضوع پذیرفتن پرداختی تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات جزء هزینه های قابل قبول ، طرف پرداخت ، موسسات موضوع ماده 2 تعیین گردیده , حال که تنها در بندهای 1و 4 ماده 2 مذکور از موسسه نام برده شده است ، این سئوال مطرح می گردد که پرداختی به حساب سایر اشخاص مذکور در این ماده مانند انجمن ها و جمعیتها و موقوفات ، مشمول هزینه های قابل قبول موضوع بند 10- فوق الاشعار خواهد بود یا خیر. مضافاً اینکه جهت احتساب اینگونه کمکهای مودیان به دولت پیش بینی لازم در ماده 172 قانون فوق الذکر به عمل آمده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید مستنبط از حکم بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی این است که عنوان “موسسه ” در ارتباط با ماده 2 قانون فوق الذکر به معنی عام آن بکار برده شده و حکم مزبور به موسسات موضوع بندهای 1و 4 ماده 2 مورد بحث محدود نمی گردد و نیز مقررات موضوع ماده 172 آن قانون دلیل بر عدم تعمیم بند 10 یاد شده نسبت به تمامی اشخاص مذکور در ماده 2 نخواهد بود.

 

محمد تقی نژاد عمران- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- اصغرآبادانی.

شماره:3634/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن