بخشنامه‌ها

قانون مالیات ها – مـــاده 174

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

برای دریافت اطلاعات بیشتر از اپلیکیشن رایگان آکادمی استفاده کنید

بخشنــامه‌های قانون مالیات ها – مـــاده 174

اداره کل مالیات برشرکتها

پیرو بخشنامه شماره 54152 / 3841- 5 / 30 مورخ 25 / 10 / 1368 در ارتباط با تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی قطعی مودیان به مدیران کل مالیاتی بموجب اینحکم مدت 18 ماه مندرج در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه فوق الذکر به یکسال (12 ماه) کاهش داده میشود.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 54152 / 3841 / 5 / 30
تاریخ: 25 / 10 / 1368
پیوست:

1- مفاد دستورالعمل شماره 28485 مورخ 4 / 12 / 1364 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی،باتوجه به ماده 174 و بنا باختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت 1367 معتبر و قابل اجرا میباشد بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود.

2- پیرواحکام شماره 1428- 17 / 1 / 1368،به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان راحداکثرتامبلغ پانصد هزارریال بخشوده وهمچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع ماده 40 و ماده 42 و ماده 167 قانون فوق الذکر وحداکثربه مدت 18 ماه ازتاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا” توجه خواهندداشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند 2 فوق ،باعنایت بمواد 144 و 191 قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب 1345 و 1368 بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکردسال 1367 بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام ودرمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد 1368 به بعد بارعایت دقیق مفاد ماده 191 یادشده اقدام گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:36388/3514/5/30

اداره کل مالیات برشرکتها علیرغم تاکیدهای مکرر و دستورالعملهای متعددصادره درمورد به روز رساندن تشخیص و وصول مالیاتها، و قطعیت برگ تشخیصهای صادره (ترغیب آقایان ممیزین کل وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی درجهت قطع اختلافات مالیاتی مودیان) وباتوجه به اینکه اکثرمدیران ادارات کل مالیاتی درسمینار اردیبهشت ماه سالجاری پیش بینی واعلام نمودند که تاپایان شهریور ماه 1369 امور مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را به اتمام خواهند رساند، متاسفانه نتایج بازرسیهای بعمل آمده اخیرحاکی از این است که تاکنون این مهم تحقق نیافته است .علیهذا برای نیل به اهداف مقرر در ماده 175 قانون مالیاتها ونهایتا”تامین سهمیه وصولی پیش بینی شده دربودجه کل کشور باتاکید مجدد وبرای آخرین باراجرای موارد زیررا متذکر میگرد: 1- حوزه های مالیاتی بایدحداکثر تا 15 دی ماه 1369 نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات بقایای مالیاتی مودیان وهمچنین ارجاع پرونده های مالیاتی غیر قطعی مربوط به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. 2- حداکثرفاصله بین صدوربرگ تشخیص وابلاغ آن به مودی نباید بیش ازده روز باشدو حوزه های مالیاتی موظفندمودیان راجهت استفاده ازتسهیلات قانون ی در مهلتهای تعیین شده نزدممیزین کل راهمنمائی وچنانچه توافق حاصل نگردید، بلافاصله دعوت کمیسیون صادر نمایند. 3- به محض قطعیت پرونده ازطریق ممیزین کل یاهیئتهای حل اختلاف مالیاتی سریعا”نسبت به صدور برگ قطعی بامنظورنمودن جریمه متعلقه اقدام و اوراق قطعی در اسرع وقت ابلاغ نمایند. 4- ممیزین مالیاتی بایدمودیان رانسبت به پرداخت مالیات بطورنقد وبا استفاده از تسهیلات بخشودگی جرایم متعلقه ترغیب نمایند ودرصورت عدم پرداخت یک تقسیط بدهی درمهلت مقررنسخ دوم اوراق قطعی رابه اداره وصول واجراء ارسال دارند. آقایان مدیران کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند و موظفند نتیجه اقدامات انجام شده را درپایان هرماه به دفتر اینجانب گزارش نمایند. بدیهی است پرداخت پاداش افزایش وصولی وپاداش نوبتهای بعدی منوط به انجام تکالیف مزبور واعلام کتبی دایر برپایان کلیه اقدامات مربوطه خواهد بود.ضمنا”در پایان مهلت مقرر در هئیتهای بازرسی جهت بررسی عملکرد واحدهای مالیاتی اعزام خواهند شد ودرصورت مشاهده تخلف ازتکالیف مقرر با ماموران تشخیص مالیاتی مربوط برابر مقررات رفتارخواهدشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی شماره:35252
مفاد دستورالعمل شماره 28485 مورخ 4 / 12 / 1364 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی،باتوجه به ماده 174 وبنا باختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت 1367 معتبر و قابل اجرا میباشد بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود. 2- پیرواحکام شماره 1428- 17 / 1 / 1368،به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان راحداکثرتامبلغ پانصد هزارریال بخشوده وهمچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع مواد 40،42،167 قانون فوق الذکر وحداکثربه مدت 18 ماه ازتاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا”توجه خواهندداشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند 2 فوق ،باعنایت بمواد 144 و 191 قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب 1345 و 1368 بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکردسال 1367 بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام ودرمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد 1368 به بعد بارعایت دقیق مفاد ماده 191 یادشده اقدام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی شماره:54152/3841/5/30

درتعقیب بخشنامه شماره 57692 / 13229 / 4 / 30- 11 / 12 / 1367 و در خصوص احاله پرونده هابه هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 لزوما” یادآور میشود که چون طبق ماده 174 قانون فوق الذکر تعیین درآمد مشمول مالیات براساس احکام قانون ی زمان تحصیل درآمد ورسیدگی های بعدی وترتیب تصفیه برابر قانون زمان اقدام (3 / 12 / 1366) صورت خواهد گرفت و از آنجا که اقدامات ماموران تشخیص و اظهارنظر هیئت مذکور در این خصوص نیز در حکم رسیدگی میباشد بنابراین تاکید میگردد که کلیه پرونده های مالیاتی که تا تاریخ اجرای قانون فوق الذکر منجربه صدوربرگ تشخیص نگردیده در موارد مذکور در تبصره 1 ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی بایستی موضوع در هیئت حسابرسی مقرر در بند 3 ماده ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مطرح و طبق نظر هیئت مزبور که باید با توجه به قانون وآیین نامه های حاکم در زمان تحصیل درآمد صادر میشود اقدام گردد.

محمدجوادایروانی
وزیراموراقتصادی و دارائی

شماره:10551/408

نظرباینکه طبق مفاد تبصره یک ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 بود وتا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده قابل مطالبه نمیباشد لذا درمورد اموال غیر منقول که بلحاظ این قبیل بدهیهای مالیاتی توقیف گردیده اداره کل وصول واجرای مالیاتهای تهران وادارات کل اموراقتصادی ودارائی استانها میتوانند پس از احراز موضوع مبادرت به رفع بازداشت از اموال مزبور نموده وهمچنین درمواردیکه هیچگونه سابه ویا اطلاعاتی از پرونده مربوط مبنی بر علت بازداشت اینگونه املاک درکلیه قسمتهای مرتبط به موضوع بدست نیاید جهت رفع بلاتکلیفی مالکین آنها با اخذ تعهد لازم مبنی بر تقبل پرداخت هرگونه بدهی احتمالی اعم از مالیاتی یا غیر مالیاتی ازناحیه آنان نسبت به رفع بازداشت ازاملاک مزبور اقدام نمایند.

محمدجواد ایروانی
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:8961/720/5/30

نظر به اینکه بموجب ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی رسیدگی و ترتیب تصفیه مالیاتی پرونده هائیکه تاریخ فوت متوفی قبل از سال 1368 و بعد از 1345 میباشد نیز تابع مقررات این قانون خواهد بود لذا در اجرای ماده 39 قانون مزبور حوزه های مالیاتی مکلفند اظهارنامه های دریافتی از اول سال 1368 به بعد را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مرکزی ارث مستقر در اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر ارسال نمایند و دفتر مذکور اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یکماه جهت اقدامات بعدی بحوزه مربوطه اعاده نمایند . محمدجواد ایروانی وزیر اموراقتصادی و دارائی شماره:4110/214/5/30
اداره کل مالیات برشرکتها طبق ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 که ازابتدای سال 68 بموقع اجرا گذارده خواهدشد تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات قبل ازسال 1368 وبعد ازسال 1345 براساس احکام قانون ی زمان تحصیل درآمد ورسیدگیهای بعدی وترتیب تصفیه آن برابر قانون زمان اقدام (ق .م .م اسفند ماه 66) صورت خواهد گرفت لذا به منظور رفع هرگونه ابهام به ویژه باتوجه به مقطع زمانی خاص کنونی که ممکن است دراین ایام پایانی سالجاری برخی اوراق مالیاتی صادر لیکن ابلاغ آنها بسال آینده تعیین زمان اجرای قانون بعدی موکول شود توجه ماموران تشخیص وسایر مسئولین ومراجع مالیاتی را به نکات زیرجلب مینماید: 1- درخصوص پرونده های مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده 174 یادشده که ازابتدای سال 68 وبعد ا، آن مورد اقدام قرار خواهد گرفت موضوع از لحاظ تکالیف مودیان تسلیم اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زیان وپرداخت مالیات بموقع و.. ونحوه رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات واعمال نرخ مالیاتی وصدور برگ تشخیص مالیات مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1348 واصلاحیه های بعدی آن خواهدبود اما مراحل بعد از صدور برگ تشخیص مالیات برابر ماده 238 و ماده 239 و تبصرهآن ماده 247 (251 وسایرمقررات قانون جدید طی خواهد گردید دراجرای مقررات موضوع این بند لازم به تذکر است که موعد تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال 67 وحسب مورد سنوات قبل ازآن برابر قانون زمان تحصیل درآمد باوقوع سبب تعلق مالیات میباشد همچنین درخصوص مشمولین ماده 63 قانون سابق کسب نظر اتحادیه صنف مربوط طبق ماده 66 اصلاحی قانون مذکور بعمل خواهد آمد. 2- درباره اوراق تشخیص مالیات که تاپایان سال 1367 صادر و ابلاغ آنها درزمان اجرای قانون جدید صورت گیرد رسیدگیهای بعدی از قبیل مراجعه به ممیز کل واعلام اعتراض و طرح پرونده درهیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر وشکایت به شورا و اقدامات اجرائی به استناد قانون جدید بعمل خواهد آمداماچنانچه اوراق مزبورتاقبل از پایان سال 1367 ولو درآخرین روزهای آن سال ابلاغ واقدامات بعدی به سال 1368 ویا بعد ازآن موکول شده باشد،مودیان مربوط ازجهت ترتیب مراجعه به ممیز کل ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ و معترض بودن به برگ تشخیص،مشمول مقررات زمان تحصیل درآمد ویا وقوع سبب تعلق مالیات خواهند بود لیکن سایراقدامات آن ازقبیل حق مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدید نظر وشکایت به شورا وعملیات اجرایی براساس قانون جدید بعمل خواهد آمد. 3- راجع به آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 9 قانون مصوب 3 / 3 / 59 شورای انقلاب اسلامی صادره تا پایان سال 1367 اعم ازاینکه قبل ازشروع سال ویا بعد از آن به مودی یا مقامات ذیربط وزارت اموراقتصاد ودارائی ابلاغ گردیده باشد موضوع ازجهت شکایت به شورایعالی مالیاتی تابع ماده 10 قانون مصوب 2 / 11 / 63 مجلس شورای اسلامی خواهد بود و اینگونه پرونده ها به لحاظ اینکه آراء صادره به ترتیب فوق قطعی بوده هیاتهای صادرکننده آن عنوان هیات بدوی را نداشته است،قابل احاله به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمیباشند بدیهی است ترتیبات بعدی مانند احاله به هیات حل اختلاف دیگر در صورت نقش رای وصدور برگ مالیات قطعی وعملیات اجرائی حسب مورد طبق ماده 257 قانون جدید و دیگر مقررات آن صورت خواهد گرفت . 4- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها درسال اول اجرای قانون جدید خاتمه مییابد،ازلحاظ عملکرد سال مزبورهم مشمول مقررات قانون جدید خواهند بود، منتهی قدرمسلم این است که در هرمورد تکالیف مودیان نسبت به قانون سابق تغییر کرده باشد،این تغییر عطف به ماسبق نمیشوند بلکه اینگونه مودیان مقررات قانون بعدی راازابتدای سال 1368 درعملکرد خود باید رعایت نمایند. بعنوان مثال چنانچه درآیین نامه نحوه نگاهداری دفاتر در اجرای قانون مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به آیین نامه قبلی تغییراتی داده شود ومودی تاپایان سال 1367 برابرآیین نامه زمان خود درنگاهداری دفاتر عمل کرده باشند،نسبت به موضوع ایراد مترتب نخواهدبود. 5- توجه داشته باشد فرمهای اوراق مالیاتی که براساس مقررات قانون سابق مورد استفاده قرار گرفته وحاوی پاره ای تذکرات و راهنمائیهای قانون ی برای مودیان میباشد،ممکن است نذکرات و نوشتجات مزبور ازجهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید موجب اشتباه مودیان محترم مالیاتی ودرنتیجه بروز اختلاف بیشتربین آنها و ماموران گردد.بنابراین لازم است اوراقی را که در رزمان اجرای کامل قانون قبلی صادرگردیده وپس ازشروع سال اجرای قانون بعدی ابلاغ خواهند شد با این دستورالعمل وسایرمقررات مربوط تطبیق داده اصلاحات لازم را در متون آنها بعمل آورند ونیز یادآور میگردد به منظور جلوگیری از وقفه در امور و رعایت موضوع صرفه جوئی درکاغذ و ملزومیت استفاده از فرمهای موجود خواهند بود اما مسئولین ذیربط مکلفند با استفاده ازمهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امرتهیه می نمایند ویا به وسایل دیگر نسبت به اصلاح مندرجات آنها به ترتیب یاد شده اقدام نمایند. مقتضی است مفاد این بخشنامه را که به تائید شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به یکایک ماموران مالیاتی ابلاغ ودستور اجرای بموقع آنرا بطور موکد صادر گردد ضمنا” مدیران و ممیزین کل مالیاتی موظفند نسبت به تفهیم مطالب بخشنامه به ماموران ابوابجمعی مجددا”اقدام کنند. محمدجواد ایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی شماره:57692/13229/4/30

آیـیـن نـامــه های قانون مالیات ها – مـــاده 174

دستورالعمل‌های دیـوان عدالت اداری بر قانون مالیات ها – مـــاده 174

آرای شورای عالی مالیاتی در قانون مالیات ها – مـــاده 174

نامه شماره 10464 / 38- 4 / 9 / 71

اداره کل مالیات برا رث و اراضی بایر عنوان معاونت محترم درآمد های مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع مورد سئوال در نامه مذکور راجع به قابلیت یا عدم قابلیت طرح پرونده های مالیات بر ارث متوفیات قبل از 1 / 1 / 68 که دراجرای حکم ماده 197 ق .م .م مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن از اول سال 1368 به بعد در هیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منتهی بصدور رای شده یامی شوند در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظرمی باشد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نظر به اینکه به موجب ماده 174 ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه بعدی آن مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق آنها قبل ازسال 68 وبعد از سال 1345 می باشد از حیث رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود،لذا پرونده های مالیات برارث متوفیات قبل از سال 68 مشمول ماده 197 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی حسب روال قانون ی قابل طرح درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می باشند.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.

شماره:10617/4/30

اگر در زمینه نرم افزار یکپارچه حسابداری و یا راهکارهای مالی متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می‌توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید یا با شرکت در دوره‌های  آموزش رایگان یاس از جدیدترین اخبار اقتصادی و اموزش استفاده نرم‌افزار حسابداری یاس سیستم آگاه شوید.