قانون مالیات ها - مـــاده 180 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۸۰

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

پیرو بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 8/3/1391 در ارتباط با حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد:
طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود، باتوجه به عبارت مالیات دیگری در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی است که طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیتهای مالیاتی استفاده کرده است.بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند، نمی باشد.
بدیهی است در مواردی که بابت سود سهام دریافتی از شرکت سرمایه پذیر مقیم خارج از کشور، درمحل کشور شرکت سرمایه پذیر خارجی، مالیات پرداخت شده باشد، حکم تبصره ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم جاری می باشد.این بخشنامه جایگزین بخشنامه فوق الذکر می شود.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:126/93/200

بخشنامه

‌پیرو بخشنامه شماره 72907/210 مورخ 1388/11/14 و در اجرای مقررات موافقت نامه­ های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده موضوع ماده 168 و نیز مفاد ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم، بمنظور تسهیل و تسریع امور و تکریم ارباب رجوع، فرآیند جدید صدور گواهی­ های اقامت برای اشخاص حقیقی و حقوقی را به شرح زیر مقرر می­دارد:
1- دریافت درخواست صدور گواهی اقامت واسناد و مدارک لازم از متقاضی توسط دفتر قراردادها و امور بین الملل، به صورت حضوری یا الکترونیکی (فرم پیوست)؛
2- بررسی اسناد و مدارک دریافتی و درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی از متقاضی و عنداللزوم استعلام از مراجع ذیصلاح؛
3- تأیید و صدور گواهی اقامت مزبور توسط مقام صلاحیت دار مالیاتی یا نماینده مجاز وی؛
4- تحویل نسخه اصل به متقاضی و ارسال رونوشت به اداره کل امور مالیاتی ذیربط برای درج در پرونده مالیاتی متقاضی؛
توضیح: ادارات امور مالیاتی عنداللزوم می­توانند در اجرای مفاد موافقت نامه­ های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، اطلاعات تکمیلی مؤدیان را از کشور گیرنده گواهی اقامت از طریق دفتر قراردادها و امور بین­ الملل استعلام نمایند؛ و
5- ارسال رونوشت گواهی به وزارت امور خارجه برای انعکاس به مقام صلاحیت دار کشور گیرنده گواهی اقامت.

علی عسکری

شماره: 72907 /210
تاریخ:1388/11/14
پیوست: دارد

بخشنامه

به پیوست فرم «گواهی اقامت از حیث موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف» موضوع ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه ضمن رعایت موارد ذیل حسب مورد از فرم پیوست استفاده نمایند.
1- این گواهی در پاسخ به درخواست کتبی مؤدی از اداره امور مالیاتی صادر می گردد.
2- در صورتی که مؤدی پرونده مالیاتی در اداره امور مالیاتی نداشته باشد، اداره امور مالیاتی پس از تشکیل پرونده و رسیدگی های لازم گواهی مذکور را صادر می نماید.
3- فرم گواهی مذکور می بایستی توسط کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط امضاء و مهر گردد.
4- نسخه ای از گواهی مزبور به عنوان سابقه به پرونده مالیاتی مؤدی ضمیمه شود.
5- صدور این فرم منوط به لازم الاجراء بودن موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشور مورد نظر نیست.
6- در مواردی گواهی صادر می گردد که شخص (حقیقی/ حقوقی) در سال مورد نظر مقیم ایران بوده باشد.
7- فرم گواهی مذکور پس از تکمیل می بایستی همراه با نامه مدیر کل امور مالیاتی مربوطه به معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد و در صورت تأئید (با مهر و امضاء معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع و مقام صلاحیتدار تبادل اطلاعات مالیاتی) صادر و ارسال می گردد.
8- ادارات کل امور مالیاتی از ارسال فرم مذکور به صورت مستقیم به وزارت امور خارجه جداً خودداری نمایند.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره:97/93/200

بخشنامه

نظر به اینکه در خصوص حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 ابهاماتی مطرح می باشد،لذا به استناد حکم تبصره ذیل ماده 180 قانون موصوف یاد آور می گردد:مفاد تبصره 4 ماده 105 ق.م.م در مورد سود سهام یاسهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر خارجی جاری نخواهد بود،بنا بر این اشخاص از بابت سود سهام یا سهام الشرکه مذ کور با رعایت سایر مقررات،مشمول مالیات خواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این که در خصوص حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27 ابهاماتی مطرح می‌باشد ، لذا به استناد حکم تبصره ذیل ماده 180 قانون موصوف یاد آور می‌گردد:مفاد تبصره 4 ماده 105 در مورد سود سهام یاسهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر خارجی جاری نخواهد بود ، بنا بر این اشخاص از بابت سود سهام یا سهام الشرکه مذ کور با رعایت سایر مقررات ، مشمول مالیات خواهند بود .
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:4984/200

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴