• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۸۱

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

با توجه به تدوین آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب آن توسط وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و احصاء وظایف واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان و واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی در آیین نامه مذکور، جهت اجرای بهینه مفاد ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و انجام هماهنگی‌های لازم و تسریع در رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده، مطالبه، قطعیت و وصول حقوق حقه دولت، سایر وظایف واحد بازرسی مالیاتی ستاد، ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح ذیل تعیین و ابلاغ می گردد.
الف) وظایف واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان:
1. ابلاغ سیاست‌های کلی اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل امور مالیاتی.
2. انجام عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در موارد ویژه.
3. دریافت درخواست‌های اجرایی ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم ارسالی از سوی مراجع قانونی و اطلاعات مردمی واصله به ستاد سازمان و بررسی آنها از لحاظ سطح اهمیت و قابلیت اجرایی، اولویت بندی درخواست‌های مهم و مورد نیاز با توجه به سیاست گذاری‌های سازمان و پیشنهاد اجرای مفاد ماده مذکور به رئیس کل محترم سازمان یا اشخاص مجاز از طرف ایشان.
4. نظارت بر مراحل اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده و اطلاعات استخراج شده و مطالبه، قطعیت و وصول مالیات متعلقه.
5. جمع آوری نتایج اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم در سراسر کشور و ارائه گزارش به رئیس کل محترم سازمان در بازه‌های زمانی سه ماهه.
6. تهیه فرم‌ها،دستورالعمل‌های لازم جهت انجام بهینه فرآیند اجرایی ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی کشور.
7. تهیه سرفصل‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی اختصاصی مرتبط با امور اجرایی ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اعضای هیأت‌ها و واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی سراسر کشور با همکاری دفتر آموزش.
ب) وظایف ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران:
۱- مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران موظفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ظرف مدت یک ماه نسبت به پیشنهاد چارت سازمانی واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی در سقف تشکیلات مصوب، تعیین اعضای واحد‌های اجرایی بازرسی مالیاتی و اخذ احکام نمایندگان دادستانی عمومی و انقلاب یا دادگستری محل در چارچوب آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و مراتب را جهت اقدامات بعدی به واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان اعلام نمایند.
* واحد اجرایی بازرسی مالیاتی تحت نظر مستقیم مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران انجام وظیفه می‌نمایند.
2- هیئت اجرایی در صورت استنکاف مودی از انجام وظایف مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸۱ قانون یادشده، می‌بایست مراتب را به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرایی کیفری مقرر در بند ۳ ماده ۲۷۴ آن قانون، به موجب صورت مجلس به اداره کل امور مالیاتی گزارش دهد تا از طریق اداره کل امور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت اعلام جرم و اقامه دعوی اعلام گردد.
استنکاف مودی همچنین از موجبات محرومیت وی از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه خواهد بود.
3- گروه‌های رسیدگی ویژه می‌بایست اطلاعات واصله مربوط به تمامی سنوات قابل رسیدگی که در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم به دست آمده را ظرف مدت سه ماه رسیدگی و حسب مورد مالیات متعلقه را مطالبه نمایند. همچنین اطلاعات مثبته سایر مودیان نیز حتی المقدور باید از مدارک، استخراج و مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت به دلیل فعالیت سایر مودیان در خارج از محدوده اداره کل، اسناد و مدارک مزبور را جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی ذیصلاح ارسال نمایند. در این صورت ادارات کل امور مالیاتی که مدارک مربوطه به آنان ارسال گردیده است می‌بایست ظرف مدت سه ماه، اسناد و مدارک دریافتی را رسیدگی و حسب مورد مالیات متعلقه را مطالبه نموده و مراتب را به واحد بازرسی مالیاتی ستاد اعلام نمایند.
شایان ذکر است: در مواردی که مدارک به دست آمده از نظر قوانین مالیاتی، مشمول مرور زمان گردیده است، جهت اعمال ماده ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و محرومیت‌های مقرر در سایر قوانین من جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (بند ب ماده ۵ قانون موصوف) بررسی و اقدامات لازم توسط واحدهای ذیربط صورت پذیرد.
4- کلیه مراحل اعم از رسیدگی و مطالبه مالیات، طی مراحل دادرسی مالیاتی شامل طرح پرونده در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، اجرای قرارهای کارشناسی، طرح در شورای عالی مالیاتی و … مربوط به پرونده‌های مودیان مالیاتی که اسناد و مدارک آنان در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بازرسی قرار گرفته است باید به صورت خارج از نوبت انجام شود.
5- اعضای هیئت و واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی از میان افراد مطلع و بصیر در امر حسابرسی مالی، مالیاتی و فناوری اطلاعات انتخاب و پس از اخذ تاییدیه دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مرکزی حراست برای مدت دو سال منصوب می‌گردند و فهرست اسامی و مشخصات آنان و همچنین اعضای گروه‌های رسیدگی ویژه به واحد بازرسی مالیاتی ستاد ارسال گردد.
6- گزارش عملکرد نمایندگان دادستانی عمومی و انقلاب یا دادگستری محل را در دوره‌های زمانی شش ماهه به انضمام یک نسخه از صورت مجلس‌های تنظیمی موضوع ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی، به مرجع قضایی ذیربط ارسال نمایند.
7- فرآیند بررسی و استخراج اطلاعات از اسناد و مدارک به دست آمده اعم از کاغذی یا داده‌های الکترونیکی، می‌بایست حداکثر ظرف مدت سه ماه صورت گرفته و نتایج حاصله به همراه یک نسخه از صورت مجلس‌های تنظیمی موضوع ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی و گزارش و مستندات مرتبط به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد.
8- یک نسخه الکترونیکی از اسناد و مدارک ارسالی به ادارات امور مالیاتی، به عنوان بایگانی در واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی نگهداری می‌گردد و یک نسخه از آن نیز به همراه تصویر صورت مجلس‌های تنظیمی، گزارش هیئت بازرسی مالیاتی و نامه ارسال مدارک به ادارات امور مالیاتی به واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان ارسال می‌گردد.
9- ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از طریق واحد‌های اجرایی بازرسی مالیاتی، بر روند رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تشخیص، مطالبه، مراحل دادرسی مالیاتی و قطعیت و وصول نظارت نموده و تصویر گزارشات، اوراق مالیاتی و مستندات مرتبط را ظرف مدت سه ماه به واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان ارسال نمایند.
ج) وظایف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
1- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان موظف است ظرف مدت شش ماه، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات گزارشات بازرسی با هماهنگی دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اقدام نماید.
2- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان موظف است با همکاری اداره کل امور پشتیبانی سازمان و دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، نسبت به تهیه و تولید نرم افزارهای کاربردی و تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز امور اجرایی ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید.

اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل امور مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 457 / 373 / 232 مورخ 13 / 2 / 84،به پیوست سه فقره فرم بازنگری شده گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل مشمولین بندهای 0و 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ابلاغ می گردد. لزوماً متذکر می شود دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات مستمراً بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد عدم رعایت را جهت اقدامات بعدی اعلام خواهند نمود.

حیدری کرد زنگنه

شماره: 457 / 373 / 232
تاریخ: 13 / 02 / 1384
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان……….
اداره کل امور مالیاتی

به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده های صاحبان مشاغل بویژه مؤدیان بزرگ و یکسان سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخشنامه در انجام رسیدگی های یاد شده به ترتیب ذیل اقدام شود:

 

1_ مأموران مالیاتی ذیربط در تنظیم گزارشات رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل از فرم های مخصوصی که بدین منظور تهیه گردیده و ضمیمه می باشد استفاده نمایند.
عدم استفاده از فرم های یاد شده تخلف محسوب و با متخلفین بر طبق مقررات رفتار خواهد شد.

 

2_ پرونده های بزرگ صاحبان مشاغل (پنج درصد کل پرونده های فعال مشاغل که قبلاًطی بخشنامه شماره 4849 / 230 مورخ 15 / 11 / 1383 تعیین شده است) در واحد یا گروه های خاص سازماندهی شده ورسیدگی به پرونده مالیاتی آنها بصورت گروهی و طبق مقررات قانون ی و مفاد آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم انجام می پذیرد.

 

3_ مأموران مالیاتی قبل از تهیه گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل،به محل فعالیت مؤدی مراجعه و ضمن انجام تحقیقات لازم،گزارش بازدید را که حداقل متضمن اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی می باشد را تهیه و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور در پرونده مالیاتی مؤدی نگهداری نموده تا به هنگام رسیدگی و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان ملحوظ نظر قرار گیرد.

 

4_ مأموران مالیاتی در تنظیم گزارشات پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل از اطلاعیه های رایانه ای و غیر رایانه ای که توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردیده استفاده و مشخصات آنها را در فرم گزارش رسیدگی درج نمایند.

 

5_ در صورتی که هیچگونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد مأموران مالیاتی با توجه به نوع فعالیت آنان،از مراجع ذیربط استعلامات مورد نیاز را بعمل آورده و بر اساس آن گزارشات رسیدگی تنظیم نمایند.

 

6_ مأموران مالیاتی با استناد به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ازصاحبان مشاغل برای ارائه اسناد و مدارک فعالیت آنها،دعوت بعمل آورد،و مدارک ارائه شده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند بنحوی که تمام اطلاعات مندرج در فرم گزارشات رسیدگی تکمیل گردد.

 

7_ اطلاعات مندرج در فرم مخصوص گزارشات رسیدگی صاحبان مشاغل حسب مورد تکمیل گردیده و مستندات مربوط به هر کدام نیز در پرونده مالیاتی آنان نگهداری شود.

 

8_ مأموران مالیاتی در صورتیکه هیچگونه اسناد و مدارک و یا اطلاعیه ای از فعالیت صاحبان مشاغل در اختیار نداشته و در بازدید بعمل آمده از محل فعالیت آنان نیز اطلاعات مثبته ای در زمینه حجم فعالیت آنها بدست نیاورده باشند،از قراین مالیاتی موضوع ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم بویژه ((ارزش حق واگذاری محل کسب)) برای تعیین درآمد مشمول مالیاتی استفاده نمایند.چنانچه ضریبی برای ارزش مذکور تعیین نشده باشد موضوع در اجرای تبصره (3) ماده 154 قانون یادشده به هیأت حل اختلاف مالیاتی منعکس و ضریب مزبور تعیین و مورد عمل قرار گیرد.

 

9_ ادارت کل امور مالیاتی بمنظور کسب اطلاعات مربوط به فعالیت صاحبان مشاغل (بویژه مؤدیان بزرگ) از کلیه امکانات و اختیارات قانون ی از جمله اختیارات موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند.

 

10_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی مؤدیان بزرگ صاحبان مشاغل که در مرحله حل اختلاف مالیاتی مطرح است را خارج از نوبت تعیین وقت نموده و به هیأت خاصی که برای این منظور در نظر گرفته اند ارجاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و پس از قطعیت مالیات آنان،نسبت به وصول به موقع مالیات پیگیری و اقدامات لازم را بعمل آورند.

 

11_ دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نتیجه اجرای مفاد بخشنامه را در بازرسی های ادواری خود گزارش خواهد نمود.

محمد علی بیگ پور

شماره:12262/ 1152/213

به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده‌های صاحبان مشاغل به ویژه مودیان بزرگ و یکسان‌سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخشنامه در انجام رسیدگی‌های یاد شده به ترتیب ذیل اقدام شود:

1. ماموران مالیاتی ذیربط در تنظیم گزارش رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل از فرمهای مخصوصی که بدین منظور تهیه گردیده و ضمیمه می‌باشد استفاده نمایند . عدم استفاده از فرمهای یاد شده تخلف محسوب و با متخلفین بر طبق مقررات رفتار خواهد شد .

2. پرونده‌های بزرگ صاحبان مشاغل (پنج درصد کل پرونده‌های فعال مشاغل که قبلا طی بخشنامه شماره 230/4849 مورخ 1383/11/15 تعیین شده است) در واحد یا گروه‌های خاص سازماندهی شده و رسیدگی به پرونده مالیاتی آنها به صورت گروهی و طبق مقررات قانونی و مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرد .

3. ماموران مالیاتی قبل از تهیه گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل ، به محل فعالیت مودی مراجعه و ضمن انجام تحقیقات لازم ، گزارش بازدید را که حداقل متضمن اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی می‌باشد را تهیه و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور در پرونده مالیاتی مودی نگهداری نموده تا به هنگام رسیدگی و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان ملحوظ نظر قرار گیرد .

4. ماموران مالیاتی در تنظیم گزارش پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل از اطلاعیه‌های رایانه‌ای و غیر رایانه‌‎ای که توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردیده استفاده و مشخصات آنها را در فرم گزارش رسیدگی درج نمایند .

5. در صورتی که هیچگونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد ماموران مالیاتی با توجه به نوع فعالیت آنان ، از مراجع ذیربط استعلامات مورد نیاز به عمل آورده و براساس آن گزارش رسیدگی تنظیم نمایند .

6. ماموران مالیاتی با استناد به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از صاحبان مشاغل برای ارایه اسناد و مدارک فعالیت آنها ، دعوت به عمل آورد و مدارک ارایه شده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند به نحوی که تمام اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی تکمیل گردد .

7. اطلاعات مندرج در فرم مخصوص گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل حسب مورد تکمیل گردیده و مستندات مربوط به هرکدام نیز در پرونده مالیاتی آنان نگهداری شود .

8. ماموران مالیاتی در صورتی که هیچگونه اسناد و مدارک و یا اطلاعیه‌ای از فعالیت صاحبان مشاغل در اختیار نداشته و در بازدید به عمل آمده از محل فعالیت آنان نیز اطلاعات مثبته‌ای در زمینه حجم فعالیت آنها به دست نیاورده باشند ، از قر این مالیاتی موضوع ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه «ارزش حق واگذاری محل کسب» برای تعیین درآمد مشمول مالیات استفاده نمایند . چنانچه ضریبی برای ارزش مذکور تعیین نشده باشد موضوع در اجرای تبصره (3) ماده 154 یاد شده به هیات حل اختلاف مالیاتی منعکس و ضریب مزبور تعیین و مورد عمل قرار گیرد .

9. ادارات کل امور مالیاتی به منظور کسب اطلاعات مربوط به فعالیت صاحبان مشاغل (به ویژه مودیان بزرگ) از کلیه امکانات و اختیارات قانونی از جمله اختیارات موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند .

10. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده‌های مالیاتی مودیان بزرگ صاحبان مشاغل که در مرحله حل اختلاف مالیاتی مطرح است را خارج از نوبت تعیین وقت نموده و به هیات خاصی که برای این منظور در نظر گرفته‌اند ارجاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد و پس از قطعیت مالیات آنان ، نسبت به وصول به موقع مالیات پیگیری و اقدامات لازم را به عمل آورند .

11. دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نتیجه اجرای مفاد بخشنامه را در بازرسی‌های ادواری خود گزارش خواهد نمود .

محمد علی بیگ‌پور

شماره:457/373/232

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، بدینوسیله اجرای مفاد ماده مذکور به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی وکنترل دفاتر قانون ی مؤدیان مالیاتی به جناب عالی تفویض می گردد تا وفق مقررات وآیین نامه اجرایی مربوط اقدام نمایید. مقتضی است علاوه بر رعایت دقیق مقررات مربوط نسبت به اجرای موارد ذیل نیز اقدام نمایند:

 

1_ اعضاء هیأت های موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی از بین نیروهای کارآمد، متعهد، بصیرو آگاه به قوانین ومقررات مالیاتی انتخاب گردند.

 

2_ مؤدیانی که برای بازرسی وکنترل پیشنهاد می شوند می بایست در مورد آنان تحقیقات و بررسی های لازم بعمل آیدتا پس از احراز ضرورت اجرای ماده 181 توسط جنابعالی، اقدام قانون ی صورت پذیرد و حتی المقدور به منظور جلوگیری از وقفه واختلال در امر تولید، از اجرای ماده مذکور برای واحدهای تولیدی خودداری شود.

 

3_ هیأت های موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در مراجعات خودبر اساس مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی شماره 59896 مورخ 23 / 10 / 1374 صرفاً ذیل آخرین ثبت دفاتر قانون ی مورد عمل سال مراجعه را امضاء وموضوع را در صورت مجلس مربوط منعکس نموده واز انتقال دفاتر قانون ی مذکور به اداره امور مالیاتی اکیداً خودداری نمایند.

 

4_ ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از رسیدگی های لازم، اطلاعات ومدارک مربوط به فعالیت سایر مؤدیان مالیاتی در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی ذیربط یا حوزه مالیاتی مربوط ارسال شود.

 

5_ آمار تعداد بازرسی های انجام شده، اسناد ومدارک بدست آمده واثرات مالیاتی ناشی از اجرای ماده مذکور می بایست به شرح فرم های (1) و (2) پیوست هر ماهه به دفتر اطلاعات مالیاتی معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. ادارات کل مالیاتی استان تهران وتهران بزرگ در چارچوب سیاستهای ابلاغی معاونت امور مالیاتی تهران بزرگ اقدام خواهند نمود.
ضمناً یادآوری می نماید اختیار فوق غیر قابل تفویض به سایر سطوح می باشد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:69770/5462/230

پیرو بخشنامه شماره 17236 / 3705 / 4 / 30 مورخ 16 / 4 / 77 , به منظور ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی , جدول نرخ کمیسیون کالا و خدمات موضوع بند 5 بخشنامه فوق الذکر که از طریق اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی جمع آوری و تهیه شده است , به شرح زیر اعلام می گردد . ضمناً موارد مبهم از طریق دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی استعلام شود . اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در پایان هر سال نسبت به تعدیل و یا اصلاح این جدول اقدام خواهد نمود .

علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:57324

1_ به قرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی با سوء استنباط از رأی شماره 30/4/1653 مورخ 1372/02/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص فعالیت ها و درآمدهای شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی که در ایران به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، آنطور که لازم و شایسته است، تحقیق و رسیدگی نمی کنند و هر ساله با تنظیم گزارشی مبنی بر اینکه شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در سال مورد رسیدگی فعالیتی نداشته و هزینه های آن نیز توسط شرکت مادر تأمین شده است، وظایف قانونی خود را خاتمه یافته تلقی و یا صرفاً دریافتی های جزئی از مرکز بابت تأمین مخارج ریالی شعبه در ایران را مدنظر قرار داده با کسر مخارج از آن و یا اعمال ضریب به آن، درآمد مشمول مالیات ناچیزی تعیین و ابلاغ می نمایند.

 

2_ علاوه بر این چنین بنظر می رسد که غالباً فراموش کرده اند شعب شرکت های خارجی که بعد از سال 1357 در ایران به ثبت رسیده اند تماماً به استناد مجوز یک دستگاه دولتی (که معمولاً خود نیز طرف معامله با شرکت اصلی و یا گروه شرکتهای وابسته به آن است) ایجاد گردیده و در نتیجه این فراموشی اکثر حوزه های مالیاتی حتی برای یک بار با دستگاه دولتی ذیربط و یا اشخاص حقوقی طرف معامله با آنها جهت کسب اطلاع از عملیات فی مابین مکاتبه ننموده اند.

3_ با رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر این مودیان از طریق اجرای ماده (181)  قانون مالیات های مستقیم معلوم گردیده است بیشتر شعب و نمایندگی های مزبور از راه فعالیتهای بازاریابی، دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی مزبور از راه فعالیت های بازاریابی، دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی، درآمدهای قابل ملاحظه ای کسب کرده اند و علاوه بر این مشخص شده است تعدادی از شعب و نمایندگی های یادشده ضمن اینکه برای شرکت مادر(شرکتهای وابسته به آن) فعالیت می کنند، نمایندگی چندین شرکت خارجی دیگر را در ایران عهده دار هستند (بدون آنکه این سمت نمایندگی را نزد مسئولین مالیاتی ابراز کرده باشند) و از محل انجام فعالیت های مختلف بازرگانی به نمایندگی از طرف آنها نیز درآمدهای معتنابهی تحصیل کرده اند، اما تا بحال در اثر عدم توجه کافی و تعلل و سوء استنباط مأمورین تشخیص مربوط این درآمد کتمان شده و مالیات حقه از آنها مطالبه نشده است. در پاره ای موارد هم مأموران فوق بلحاظ قید این مطلب در اساسنامه شرکت های مذکور که حق فعالیت انتفاعی ندارند، دچار گمراهی شده اند، در حالیکه باید دقت نمایند که اینگونه نوشته ها نباید سبب بی توجهی به واقعیات باشد.

 

4_ به این ترتیب ملاحظه می شود که ماهیت اصلی عملکرد اینگونه دفاتر نمایندگی و شعب به عنوان پایگاه ارزیابی در ایران منجر به کسب درآمد شده و درآمد مکتسبه از مصادیق بارز ”بند ماده (107)  قانون مالیات های مستقیم میباشد، نادیده گرفته شده است. هر چند مشاهده شده است که تعداد قلیلی از مودیان مورد بحث اقدام به ارائه قراردادهای منعقده با شرکت اصلی می نمایند که در آن درآمدی جزئی تحت عنوان (الف) درصدی از مخارج دفتر مستقر در ایران (هزینه به اضافه درصدی درآمد یا (ب) مبلغی مقطوع بعنوان کمیسیون برای عملیات در ایران و یا (ج) کمیسیون با نرخ های کمتر از یک درصد معامله منظور شده است که در نهایت نیز این مبالغ در حدود مخارج ابرازی آنها است و لذا هیچیک از موارد مذکور نباید سبب عدم تحقیق و رسیدگی و کشف واقعیت گردد.

5_ یادآوری این نکته مهم ضروری است که طبق عرف بین المللی جاکم بر امور نمایندگی، حق الزحمه نماینده بصورت کمیسیون نسبت به مبلغ قطعی معامله قابل محاسبه میباشد. نرخ های مختلف کمیسیون حسب نوع کالا و میزان معامله وجود دارد که آمار مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد (طبق اسناد و مدارک به دست آمده در اجرای ماده (181)  نمونه هایی از کمیسیون با نرخهای بیش از 10% هم مشاهده شده است). ضمناً علاوه بر نرخ های بالا و نامعقول مواردی از اضافه بهای صورتحساب نیز وجود دارد که موجب خروج بی رویه ارز از کشور نیز شده است. در چنین شرایطی قبول مبالغ کمیسیون مقطوع و یا کمیسیون با نرخ کم توسط حوزه های مالیاتی، باید مبتنی بر اسناد و مدارک متفن و غیرقابل تردید باشد.

6_ بنا به مراتب فوق با یادآوری این نکته مهم که در امور بازرگانی اصل بر تحصیل درآمد و کسب سود است و طبق عرف بین المللی و اسناد و مدارک بدست آمده در بسیاری از موارد، انجام بازاریابی و کمیسیونری متضمن درآمدی بصورت درصد معینی از مبلغ فروش قطفی بین فروشنده اصلی و خریدار در ایران است، مقرر می شود در مورد این قبیل شعب و نمایندگی ها که هرساله اظهار عدم فعالیت نموده و تنها تأمین هزینه ها توسط شرکت مادر را ابراز می نمایند، و یا اینکه قراردادهای غیرمستند بشرح فوق را ملاک درآمد ابرازی خود قرار میدهند، حوزه های مالیاتی با توجه به مفاد بند ماده (107)  (ق.م.م) با دقت بیشتری اقدام و تحقیقات همه جانبه ای بعمل آورند و بطرق مقتضی و با استفاده از روشهای مناسب اعم از مستقیم (یعنی اخذ اطلاعات مربوط به فروش کالا و خدمات بین شرکت های طرف قرارداد نمایندگی و مشتریان ایرانی همراه تصویر قرارداد واقعی نمایندگی از خود شعبه یا نمایندگی) و غیرمستقیم (یعنی مکاتبه ای یا مراجعه به اشخاص طرف معامله، مرجع صادر کننده مجوز ثبت شعبه و همچنین بانکهای که گشایش اعتبار وسیله آنها صورت گرفته است) و عنداللزوم اجرای ماده (181)  ، از کم و کیف فعالیت های و کالاهائی که توسط شعب و نمایندگی های مزبور در ایران به عنوان کالای شرکت مادر (و یا شرکتهای وابسته) عرضه می شود و همچنین کالای سایر شرکتهای خارجی که شعب و نمایندگی های موصوف نمایندگی غیررسمی و اعلام نشده آن شرکت ها را بعهده دارند و از این ممر نیز درآمد کسب می نمایند، اطلاع حاصل کرده و با تنظیم گزارش جامع و مانع مبادرت به مطالبه مالیات حقه نمایند. ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه درآمد اینگونه دفاتر رعایت نرخ کمیسیون نسبت به مبالغ معاملات قطعی و براساس نرخ های معمول عملیات نمایندگی بشرح فوق ضروری میباشد و در موارد ابهام موضوع مورد سوال قرار گیرد. مدیران کل ذیربط موظفند هر سه ماه یکبار آمار اقدامات مرتبط با این بخشنامه را به این معاونت اعلام نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی هم در بازرسی های خود اجرای مفاد این بخشنامه را مورد توجه قرار داده، موارد تخلف را گزارش خواهد نمود. مفاد این بخشنامه در مورد شناسائی درآمد نمایندگی و کمیسیونری برای شرکت های با تابعیت ایرانی و اشخاص حقیقی که به فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی اشتغال دارند نیز لازم الاجرا میباشد. مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:30/4/3705/17236

چون مشاهده میشود اطلاعیه های مربوط به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای ماده 181 ق.م.م توسط هیئتهای اجرای ماده 181 از مودیان بدست می آید و جهت تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان توسط اداره کل مالیات بر شرکتها با توجه به محل قانون ی و یا محل فعالیت به اداره های کل مالیاتهای تهران و یا سایر استانها ارسال میگردد اغلب بدون دقت نظر و تحقیق کامل به دلایل مختلف به اداره کل مالیات بر شرکتها برگشت داده میشود و این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای اداره کل مذکور موجب از بین رفتن اطلاعات بزحمت بدست آمده و نهایتاً عدم وصول مالیات از صاحبان درآمد میگردد موارد زیر جهت اجراء به کلیه ادارات کل مالیاتی ابلاغ میگردد .

1- در مواردی که مودیان با توجه به نشانی بدست آمده شناسائی نمیگردند چنانچه از نظر نوع فعالیت و یا محل فعالیت مربوط به هر اداره کل باشند بایستی ضمن تشکیل پرونده برای این مودیان در حوزه های مالیاتی خاص که توسط مدیران کل مالیاتی ایجاد میگردد اطلاعیه ها مورد رسیدگی مالیات مورد مطالبه قرار گرفته و طبق مواد ماده 207 و ماده 208 ق.م.م اقدام گردد .

2- در مواردی که نیاز به اطلاعات بیشتری راجع به اطلاعیه های ارسالی باشد حوزه های مربوطه مکلفند به استناد مواد ماده 230 و ماده 231 ق.م.م نسبت به اخذ اطلاعات مورد لزوم از مرجعی که اطلاعات از آنجا بدست آمده (اشخاصی که مورد اجرای ماده 181 قرار گرفته اند) با مراجعه و با استعلام و تحقیق اقدام نمایند.

3- چنانچه ضمن تحقیقات مشخص گردید اطلاعات ارسالی مربوطه به سایر ادارات کل میباشد از طریق ادارات نظارت و پیگیری نسبت به ارسال اطلاعیه ها به ادارات مربوطه اقدام نمایند.

4- در صورتیکه ضمن تحقیقات و بررسیهای کامل مشخص گردید اطلاعیه های بدست آمده جعلی و بقصد فرار از پرداخت مالیات تهیه گردیده مامورین تشخیص مسئول پرونده مودی منبع اطلاعات بدست آمده مکلفند طبق مواد ماده 201 و ماده 233 ق.م.م اقدام تا علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی اقامه دعوی گردد . در هر صورت از عودت دادن اطلاعیه های ارسالی مربوط به اجرای ماده 181 ق.م.م بدون ذکر دلیل موجه به اداره کل مالیات بر شرکتها خودداری شود , مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل مالیاتی خواهد بود .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:12384

پیرو بخشنامه شماره 38006- 17 / 8 / 75 نظر به اینکه حل و فصل سریع پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و نهایتاً قطعیت مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مذکور درحداقل زمان ممکن و وصول هرچه سریعتر مالیاتها از اهم موضوعات موردتوجه این معاونت میباشد،لذا مقرر میشود بمنظور اجتناب از صدور قرارهای مکررو تاخیر در امور و سرانجام نیل به اهداف فوق،ضمن تشریک مساعی کامل و همه جانبه با اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی جداً مراقبت ونظارت نماینده کلیه حوزه های مالیاتی ابوابجمعی آن اداره کل موارد ذیل را بدقت رعایت نمایند.

 

1_ گزارش رسیدگی پرونده های مالیاتی بنا به مقررات وآیین نامه ها وبخشنامه های مالیاتی الزاما” باید از هر جهت واضح و صریح و بدون ابهام و مستدل و موجه باشد،بدین معنی که اگر درآمد مشمول مالیات از طریق قبول دفاتر و رسیدگی به آنها و برگشت برخی از اقلام هزینه یاتغییر ارزیابی کالا و مواد ابتدا یا انتهای دوره مالی مربوطه و … تشخیص شده است،دلایل و مستندات قانون ی غیرقابل قبول بودن هریک ازاقلام هزینه و تغییر ارزیابی و …. باید در گزارش رسیدگی درکناراقلام مزبور بطور کامل و واضح درج شده باشد. چنانچه درگزارش به ضمائمی اشاره و عطف میشود آن ضمائم جزء لاینفک گزارش محسوب و باید غیرمخدوش و بدون خط خوردگی و دارای توضیحات کافی و تماما” ممضی به امضاء مامورین تشخیص ذیربط و دارای شماره ثبت اندیکاتور باشد . درصورتیکه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس تشخیص شده است،دلایل و مستندات قانون ی تشخیص علی الراس (یکی از بندهای سه گانه ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درگزارش رسیدگی درج و بترتیبی که در ماده 98 مقررشده دلایل انتخاب نوع قرینه و نحوه تعیین میزان آن با توجیهات کافی در گزارش قید و درمورد ضریب اعمال شده نیز صفحه وردیف جدول ضرائب مالیاتی سال مربوطه بطورکامل درگزارش منعکس شده باشد و درهرحال اوراق پرونده هائیکه برای طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی ارسال میشود باید بترتیب تاریخی ثبت و ضبط پرونده هائی که برای طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی ارسال می شود باید به ترتیب تاریخی ثبت و ضبط پرونده ها برگ شمار باشند. مسئولین تحویل پرونده ها و متعاقبا” کارشناسان مالیاتی اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی منبعد قبل از طرح پرونده ها در هیئت حل اختلاف آن ها را بازینی و درصورتیکه واحد اوصاف و مشخصات مشروحه فوق نباشند آنها را برای رفع نواقص و تکمیل به حوزه مالیاتی اعاده خواهند نمود و دراینصورت مسئولیت تاخیر رسیدگی و صدور رای به عهده مامورینی است که وظایف قانون ی خود رادرموارد مذکوره فوق بدرستی انجام نداده اند.

 

2_ قید این مطلب که پرونده در چه هیئتی (بدوی تجدید نظر،همعرض موضوع ماده 257 و …) مطرح میشود روی فرم دعوتنامه حضوردرجلسه هیئت حل اختلاف ضروری است .

 

3_ پرونده های مالیاتی مورد اختلاف باید دو روزاداری قبل از تاریخ تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف به مسئول ذیربط در اداره کل مزبورتحویل شود بدیهی است آن اداره کل از تحویل پرونده ها زودتر یا دیرترازموعدمذکور خودداری خواهد نمود .

 

4_ مستنداً به ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 26 آیین نامه سازمان تشخیص و بخشنامه شماره 38006- 17 / 8 / 75 مامورین ذیربط باید در جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی حاضر و اقدامات خود را توجیه و پاسخگوی سئوالاتیکه هیئت حل اختلاف در مقام رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای مودی از آنها میکند باشند در غیر اینصورت هرگاه بعلت عدم حضورآنهاامکان صدوررای یا قرار صحیح و موافق قانون فراهم نشود مطابق مفاد بخشنامه فوق الاشاره قرار تجدید وقت بعلت عدم حضورمامور صادر خواهدشدومسئولیت تعویق رسیدگی و صدوررای یا قرار قانون ی بعهده مامورینی خواهد بود که در جلسه حاضر نشده اند.

 

5_ درمورد مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 که جنبه علی الحساب دارد،مالیات مطالبه شده درحقیقت مالیات گیرندگان وجوه مذکوردرماده یادشده است و بهمین لحاظ لازم است درگزارش مبنای مطالبه مالیاتهای موصوف،مشخصات دریافت کنندگان وجوه تصریح گردد،درغیراینصورت هیئت حل اختلاف قرار رفع نقص بعهده حوزه مالیاتی که این نوع مالیاتها را مطالبه کرده است صادر خواهد نمود .

 

6_ درمورد مطالبه مالیات حقوق نیز برعایت قانون و مفاد بخشنامه های صادره هویت دریافت کنندگان حقوق باید در گزارش مشخص و نحوه محاسبات کاملاً روشن باشد والاهیئت حل اختلاف مطابق قسمت اخیر بند 5 اقدام مینماید.

 

7_ نظر به اهمیت پرونده های مودیانیکه مالیات آنها پس ازاجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم بموجب برگهای تشخیص متمم مطالبه میشود،لذا لازم است گزارش رسیدگی مبنای صدور برگ تشخیص این قبیل مودیان ازهر حیث کامل و بدون نقص و با توجیهات و دلایل موجه تنظیم و بخصوص از جهت انتخاب قرینه و اعمال ضریب و محاسبات و مدارک و مستندات تعلق درآمد به مودی دارای توضیحات کافی باشد تا مودیان موصوف نتوانند بااستفاده و تمسک به نقاط ضعف و ایرادات موجود در گزارش موجب صدور قراررسیدگی مجدد وبطی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات شوند و بدون نیاز به صدور قرارصدور رای و ووصول مالیات در حداقل زمان امکان پذیرگردد.

 

8_ به جهت حضور بموقع درجلسات هیئت حل اختلاف و صرفه جوئی در وقت،ممیزین مالیاتی میتوانند فهرست تعدادی از پرونده های مورد اختلاف حوزه های خود را (حداقل ده پرونده) یکجا برای تعیین وقت جلسه ارسال نمایند تا برای آنها دریکروز معین تعیین وقت شود.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 38006
تاریخ: 17 / 08 / 1375
پیوست:

حسب اطلاع واصله برخی از مأمورین تشخیص با آنکه به موجب ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم و اصول و قواعد کلی دادرسی مکلف به حضور در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانون ی و تشریح دلایل اقدامات خود هستند، این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی شوند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار و بالمال کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی می گردد،لذا موکداً متذکر می شود مأمورین تشخیص صادر کننده برگ تشخیص وفق مقررات جاری ملزم به حضور در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی و پاسخ به سوالات هیئت در مورد دلایل اقدامات خود می باشند و در غیر این صورت تحت پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ممیزین کل مالیاتی که نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده دار هستند موظفند از اوقات تشکیل جلسه هیئت در مورد پرونده های مالیاتی حوزه های ابوابجمعی خود مطلع و مامورین ذیربط را به جلسات هیئت اعزام و موارد تخلف را به اداره کل اعلام نمایند و الا مواخذه خواهند شد. هیئت های حل اختلاف مالیاتی در صورتیکه عدم حضور مامورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رأی شود ضمن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب (به علت عدم حضور مامو رتشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید.) در صورتجلسه، موظفند مراتب را سریعاً از طریق اداره کل به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا متخلفین تحت پیگرد واقع و مجازات شوند.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:44276

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل

پیرو بخشنامه شماره 59896 مورخ 23 / 10 / 74 درخصوص آئی نامه جدید نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهآن،بدینوسیله ابلاغ میگردد:

1- موضوع ماده 2 به مدیران کل استانها غیر از استان تهران تفویض میگردد تا با رعایت آیین نامه فوق الذکر نسبت به شناسایی و عملیات اجرائی اقدام نمایند.

2- مدیران کل استانها موظفند با تشکیل حوزه خاص اقدام نموده و افراد مذکور را به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی و پس از تائید صلاحیت امرکه راساً از طریق دادستانی به استانها اعلام خواهد گردید،نسبت به کارخود اقدام خواهند نمود . بدیهی است افرادی که قبلاً دراین خصوص معرفی و نسبت به تائید آنها اقدام شده،نیاز به معرفی مجدد نخواهند داشت .

3- مدیران کل استانها موظفند ظرف یک ماه اسناد مذکور را رسیدگی و پس از مقابله کردن اصل با سند،رونوشت یا کپی اسناد و امضاء مودیان در هامش مدارک مذکور را به صاحبان آنها تحویل دهند و پس از حسابرسی مالیاتی در حوزه خاص نسبت به برگ تشخیص اقدام و ابلاغ گردد. نتیجه کار می باید به دفتر اجرای ماده 181 این معاونت مرتباً اعلام گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:3906

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

ماده 1) در این آیین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مشروح به‌کار می‌روند:
الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور؛
ب) قانون: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛
پ) قانون مالیات بر ارزش افزوده: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387 و الحاقات بعدی آن؛
ت) واحد بازرسی مالیاتی: واحد سازمانی است که به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی در ستاد سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی آن در مراکز استان‌ها، در سقف تشکیلات مصوب، ایجاد می‌شود. به این واحد در ستاد سازمان، واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان و در واحدهای استانی آن، واحد اجرایی بازرسی مالیاتی اطلاق می‌شود؛
ث) واحد اجرایی بازرسی مالیاتی: واحدی است که به منظور اجرای مقررات ماده 181 قانون، با تشخیص سازمان و حسب مورد به صورت گروه مالیاتی، امور مالیاتی یا معاونت امور مالیاتی و در سقف تشکیلات مصوب، در مراکز استان‌ها تشکیل و با هماهنگی واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان اقدامات لازم را معمول می‌‌نماید؛
ج) هیأت: هیأت بازرسی مالیاتی موضوع ماده 181 قانون؛
چ) دفاتر: هر گونه دفتری که جهت ثبت فعالیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛
ح) اسناد و مدارک: اسناد و مدارک مالی، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان، اعم از کاغذی یا داده‌های الکترونیکی؛
خ) مؤدیان مالیاتی: مودیان مالیاتی موضوع قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده؛
ماده 2) سازمان به منظور ساماندهی، اجراء و نظارت بر امور اجرایی موضوع ماده 181 قانون، اقدام به تشکیل واحد بازرسی مالیاتی در ستاد سازمان و واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی در مراکز استان‌ها زیر نظر رییس امور یا مدیران کل مالیاتی حسب مورد خواهد نمود.
تبصره 1) سازمان مکلف است به منظور ثبت،‌ نگهداری و تحلیل اطلاعات مرتبط با فرآیند بازرسی، نسبت به طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت اطلاعات گزارشات بازرسی ‌اقدام نماید.
تبصره 2) دسترسی و بهره‌برداری از اطلاعات تولید شده در فرآیند بازرسی و سامانه موضوع تبصره 1 این ماده، با رعایت مفاد قانون و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 3) وظایف واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان
1. کنترل، نظارت و هماهنگی بر اجرای مقررات ماده 181 قانون توسط واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی؛
2. نظارت بر عملکرد هیأت؛
3. پیگیری و جمع‌آوری گزارش‌های سه ماهه واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی و ارائه گزارش از روند اقدامات و نتایج بازرسی‌های عمل آمده به رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف ایشان؛
4. شناسایی، بررسی و پیشنهاد اجرای ماده 181 قانون به رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف ایشان؛
5. انجام هماهنگی‌های لازم با واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی جهت اجرای همزمان بازرسی از چند محل فعالیت مؤدی، که مکان‌های فعالیت‌ و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک وی در محدوده جغرافیایی دو یا چند اداره کل امور مالیاتی واقع شده باشند.ماده 4) وظایف واحد اجرایی بازرسی مالیاتی
1. شناسایی، بررسی و پیشنهاد اجرای ماده 181 قانون به رییس امور یا مدیران کل مالیاتی حسب مورد؛
2. هماهنگی اعزام هیأت‌ها به محل انجام مأموریت حسب احکام صادره؛
3. ارجاع دفاتر و اسناد و مدارک بدست آمده در فرآیند بازرسی به گروه‌های رسیدگی و استخراج اطلاعات و طبقه‌بندی اطلاعات و متعاقباً عودت اسناد و مدارک به مؤدی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انجام بازرسی یا اخذ رسید؛
4. ارسال اطلاعات استخراجی و تلخیص شده به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حسب مورد؛
5. تهیه پیش‌نویس احکام اعزام هیأت؛
6. ارائه گزارش‌های سه ماهه از روند اقدامات و نتایج بازرسی‌های به‌عمل آمده به واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان و نگهداری سوابق اسناد و مدارک بدست‌ آمده؛
7. انجام هماهنگی‌های لازم با واحد بازرسی مالیاتی ستاد جهت اجرای همزمان بازرسی از چند محل فعالیت مؤدی، که مکان‌های فعالیت و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک وی در محدوده جغرافیایی دو یا چند اداره کل امور مالیاتی واقع شده باشند.
ماده 5) دادستان عمومی و انقلاب یا دادگستری محل پس از دریافت درخواست معرفی نمایندگان دادستان یا دادگستری از طرف رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی، حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی نمایندگان موضوع ماده 181 قانون، برای مدت یک سال اقدام خواهد نمود.
ماده 6) هیأت حداقل مرکب از سه نفر مطلع و بصیر در امر حسابرسی مالی، مالیاتی و فناوری اطلاعات می‌باشد که از بین اشخاص دارای احکام عضویت در هیأت‌های بازرسی انتخاب می‌شوند. یکی از اعضای این هیأت، نماینده دادستان عمومی و انقلاب یا دادگستری خواهد بود. در احکام اعزام هیأت‌ها یک نفر از اعضاء حسب مورد به عنوان سرپرست هیأت تعیین خواهد شد تا برابر مقررات بر اجرای صحیح حکم بازرسی توسط اعضای هیأت، مدیریت، هماهنگی و نظارت نماید.
تبصره 1) نمایندگان دادستان عمومی و انقلاب یا دادگستری از بین کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور با معرفی رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف ایشان یا از بین کارکنان مراجع قضایی به موجب احکام صادره توسط دادستان یا دادگستری جهت عضویت در هیأت‌ها، منصوب می‌گردند. نمایندگان مذکور مکلفند عملکرد هیأت را در دوره‌های شش ماهه به مراجع مذکور حسب مورد گزارش نمایند.
تبصره 2) اعضاء هیأت به استثنای نماینده دادستان عمومی و انقلاب یا دادگستری، با حکم رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی تعیین می‌شوند.
ماده 7) احکام اعزام هیأت‌ها از طرف رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی صادر می‌شود. در احکام صادره موارد زیر تصریح می‌شود:
1. شماره و تاریخ حکم بازرسی؛
2. موضوع حکم بازرسی؛
3. مشخصات اعضاء هیأت و سمت آن‌ها؛
4. نام مؤدی و حسب مورد شهرت کسبی وی؛
5. تاریخ مراجعه هیأت؛
6. نشانی محل مراجعه هیأت.
تبصره ـ در اجرای مفاد این ماده، چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد.
ماده 8) وظایف هیأت:
1. بازرسی کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدی (مربوط به مؤدی و سایر اشخاص) به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی در اجرای احکام بازرسی صادره؛
2. در صورت لزوم انتقال دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدی (مربوط به مؤدی و سایر اشخاص)، به محل واحد اجرایی بازرسی مالیاتی با ارائه رسید به مؤدی؛
3. تنظیم صورت مجلس اجرای بازرسی مالیاتی و گزارش نتیجه بازرسی؛
ماده 9) هیأت‌ها موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک سال جاری و در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را بررسی و چنانچه مصادیق عدم رعایت اجرای قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه از جمله آیین‌نامه اجرایی ماده 95 و تکالیف موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون و آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از صندوق‌ مکانیزه فروش برخورد کنند، مراتب را در صورت مجلس تنظیمی درج نمایند. هیأت‌ها می‌توانند در صورت نیاز از تمام یا برخی از دفاتر و اسناد و مدارک،‌ تصویر یا رونوشت تهیه یا در صورت لزوم با ارائه رسید آن‌ها را به محل واحد اجرایی بازرسی مالیاتی انتقال دهند.
تبصره 1) هیأت‌ها موظفند در تاریخ مراجعه، ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و حداقل یک حساب از دفتر کل را امضاء نمایند.
تبصره 2) با توجه به موقعیت‌ محل مراجعه هیأت و شرایط خاص آن و به درخواست نماینده دادستان عمومی یا دادگستری، و یا ابلاغ دستور دادستان محل از مأموران نیروی انتظامی به عنوان همراه، استفاده خواهد شد. در این صورت مأمورین نیروی انتظامی موظف به همکاری با هیأت خواهند بود.
تبصره 3) با توجه به شرایط ویژه محل مأموریت، هیأت حسب مورد می‌تواند تنها مؤدی، نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مؤدی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه‌ها منع نماید. این امر حتی‌المقدور نباید به فعالیت عادی مؤدی در محل مراجعه خللی وارد نماید.
تبصره ‌4) چنانچه هیأت در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک یا صورتجلسه تحویل آن‌ها و موارد دیگر، با مشکلات یا اخلال در کار مواجه گردید، با مجوز مرجع قضایی ذیربط، جهت پلمب محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) یا انتقال آن‌ها حسب مورد اقدام خواهند نمود.
تبصره 5) چنانچه هنگام اجرای بازرسی مالیاتی، دفاتر یا اسناد و مدارکی از سایر مؤدیان مالیاتی در محل مأموریت بدست آید هیأت موظف است آن‌ها را نیز مطابق مقررات این ماده مورد بازرسی و اقدام قرار دهد.
تبصره 6) هرگونه شکایت از اقدامات اجرایی هیأت مبنی بر رفتار غیر حرفه‌ای و اعمال مغایر با قوانین و مقررات موضوع این آیین‌نامه برابر مقررات موضوع مواد 264 و 265 قانون از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی قابل پیگیری و اقدام خواهد بود.
ماده 10) صورت مجلس تنظیمی توسط هیأت‌ها در اجرای بازرسی مالیاتی باید شامل موارد زیر باشد:
1. نام و مشخصات مؤدی؛
2. نشانی محل مراجعه هیأت؛
3. شماره و تاریخ حکم مأموریت و مرجع صدور آن؛
4. ساعت و تاریخ مراجعه هیأت؛
5. مشخصات دفاتر ارائه شده اعم از تحریر شده یا تانویس؛
6. اسناد و مدارک ارائه شده یا بدست‌ آمده؛
7. شماره و تاریخ آخرین سند ثبت شده با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛
8. قید ‌موارد عدم رعایت قانون و مقررات از اجرای مقررات و تکالیف موضوع قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد؛
9. نام و مشخصات و امضاء اعضای هیأت؛
10. نام و مشخصات و امضاء مؤدی یا نماینده وی یا مدیر عامل یا صاحبان امضاء مجاز یا مدیر امور مالی یا حسابدار؛
11. ذکر مصادیق عدم همکاری مؤدی و نیز استنکاف مؤدی یا اشخاص موضوع بند 10 از امضاء صورت مجلس.

ماده 11) در موارد انتقال دفاتر و اسناد و مدارک توسط هیأت به واحد اجرایی بازرسی مالیاتی، باید رسید مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک پیش گفت که به امضاء مؤدی یا نماینده قانونی وی یا مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره یا صاحبان امضای مجاز یا مدیر امور مالی یا حسابداری مؤدی و اعضای هیأت رسیده است، تنظیم و به مؤدی تحویل شود. در صورت عدم حضور یا خودداری آنان از امضاء، موضوع باید در رسید ارائه شده قید شود.
تبصره) چنانچه دسترسی به داده‌های الکترونیکی یا نرم‌افزارهای مالی، منوط به انتقال رایانه‌ها یا تجهیزات جانبی مربوطه باشد، با درج اقلام یاد شده در رسید تنظیمی، نسبت به انتقال آنها نیز اقدام خواهد شد.
ماده 12) واحد اجرایی بازرسی مالیاتی پس از دریافت دفاتر و اسناد و مدارک، مکلف است نسبت به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و نتیجه را با تنظیم گزارش به همراه مستندات به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید. همچنین مکلف است کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مأخوذه را حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ رسید دریافت اسناد و مدارک، به مؤدی مسترد نماید.
ماده 13) صورت مجلس موضوع ماده 10 این آیین‌نامه باید در چهار نسخه تنظیم و به ترتیب زیر اقدام شود:
1. یک نسخه به مؤدی تسلیم شود؛
2. یک نسخه به مرجع قضایی ذیربط ارسال خواهد شد؛
3. یک نسخه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد؛
4. یک نسخه در اختیار واحد اجرایی بازرسی مالیاتی به عنوان سوابق نگهداری خواهد شد.
ماده 14) چنانچه امکان دسترسی به تجیهزات مکانیزه نگهداری حساب یا محل نگهداری اسناد و مدارک مؤدی نزد وی به عللی خارج از اختیار مؤدی فراهم نباشد، هیأت می‌توان تجیهزات مکانیزه مذکور را به محل واحد اجرایی بازرسی مالیاتی منتقل نماید یا با موافقت مؤدی، محل نگهداری تجیهزات و اسناد و مدارک یاد شده را پلمب نماید. مؤدی مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری نسبت به برقراری امکان دسترسی اقدام نماید.
این آیین‌نامه با استناد به تبصره 4 ماده 181 قانون مشتمل بر 14 ماده و 12 تبصره در تاریخ 6/10/1395 مشترکاً به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

مصطفی پورمحمدی – وزیر دادگستری علی طیب‌نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره:200/95/80

بخشنامه

به پیوست آیین نامه جدید نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 و تبصره آنکه به تصویب و توشیح مقام عالی وزارت متبوع رسیده است برای اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور

آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی
موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

شهریور ماه 88

آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

 

ماده 1_ در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور نظارت و نحوه صحیح رویدادهای مالی و کنترل و بازدید دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده هیات هایی مرکب از سه نفر به محل فعالیت یا اقامتگاه قانون ی مودیان اعزام می شوند.

 

ماده 2_ اعضای هیاتهای موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم،از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. و یکی از اعضاء هیات یاد شده به حکم مقام مزبور سرپرستی هیات را به عهده خواهد داشت.

 

تبصره 1: با درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مراجع ذی صلاح قانون ی،هیات را یک نفر به عنوان نماینده رئیس دادگستری یا دادگاه محل همراهی می کند.

 

تبصره 2: واحدهای اجرای مربوط موظفند عندالزوم تعدادی متخصص در امور رایانه ای در اختیار هیات قرار دهند.

 

ماده 3_ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذی صلاح قانون ی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید.

 

ماده 4_ کلیه گزارش ها و درخواستهای لازم در ارتباط با اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ماموران مالیاتی یا سایر مراجع قانون ی ذیربط می بایست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع،مراتب را ضمن معرفی اعضای هیات جهت صدور حکم به رئیس کل سازمان یا اشخاصی که رئیس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است،ارسال می دارد. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد:
الف:روز و تاریخ اجرای ماموریت؛
ب: محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانون ی و سایر محل های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی مورد حکم.
تبصره 1: در مورد سایر محل های نگهداری دفاتر،اسناد و مدارک،چنانچه اماکن مورد نظر،محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضائی به لحاظ ضمانت اجرائی مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.مگر آنکه در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مودی قبلاً محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتباً اعلام نموده باشد.
تبصره 2: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می تواند راساً نسبت به صدور احکام اعضای هیأت به منظور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید.

 

ماده 5_ هیاتهای موضوع این آیین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی مورد عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانونی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آیین نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیاتها باید صورت مجلس را به امضاء مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قید نمایند.

 

ماده 6_ هیاتها می توانند حسب تجویز احکام ماموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذی صلاح مالیاتی،مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز،در قبال ارائه رسید به مودی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی  ماده 181  قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند.در اجرای این ماده هیاتها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضای مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و یا خودداری از امضاء موضوع را در صورت مجلس قید نموده،همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسلیم نمایند.

 

تبصره 1: مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده،اسناد و مدارک مالی است،اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته های کاغذی باشد و یا داده های الکترونیکی.

 

تبصره 2: مسئولان موضوع ماده 4 این آیین نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده،در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسی و گزارش و صورت جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت،بوسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده 181 قانون مذکور،در قبال اخذ رسید به مؤدی تحویل گردد.

 

تبصره 3: با توجه به شرایط ویژه محل ماموریت،هیات اجرایی حسب مورد می تواند تنها مؤدی،نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه ها منع نماید

 

تبصره 4: در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مودی در رایانه تحت یک نرم افزار متمرکز باشد و هیات اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد،مودی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد.

 

تبصره 5: اعضای هیاتها مکلفند اطلاعات مالی مکتسبه از مودی مالیاتی را کاملاً محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذیربط اکیداً خودداری نمایند متخلفین از این امر،توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند پ ماده 265 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند الف ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد.

 

ماده 7_ چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع  ماده 181  قانون یاد شده دفاتر قانون ی و یا اسناد و مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید، هیات اجرایی می تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین نامه گزارش نمایند.

 

ماده 8_ مؤدیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای شغلی خود از ابزار و سیستم های حسابداری الکترونیکی استفاده می نمایند،مکلفند رمز ورود به رایانه و سخت افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیات های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم می گردند.

 

ماده 9_ چنانچه هیات اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک و یا صورت جلسه تحویل آنها و با سایر موارد دیگر، با مشکلات و یا اخلال در کار مواجه گردد، می تواند از اختیارات قانون ی نماینده دادگستری همراه هیات حسب مورد بهره مند گردد.

 

ماده 10_ صورت مجلس تنظیمی هیات ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد:

 

1_ شماره و تاریخ حکم ماموریت و مرجع صدور آن؛

 

2_ تاریخ مراجعه هیات؛

 

3_ نام و مشخصات مؤدی؛

 

4_ نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیات برای اجرای ماده 181 قانون مذکور؛
5- سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر؛

 

6_ مشخصات دفاتر ارائه شده؛

 

7_ شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛

 

8_ قید شماره صفحاتی که نانویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاری شده است؛

 

9_ در صورت اجرای قسمت اخیر حکم تبصره ماده 181 قانون یاد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قید گردد.

 

10_ نام و مشخصات و امضای اعضای هیات؛

 

11_ مشخصات مؤدی،نام مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز،مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی

 

12_ توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابداری وی از امضاء صورت جلسه

 

ماده 11_ صورت مجلس موضوع مواد 5 و 6 این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مودی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیات به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده 181 قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورت جلسات اختصاص می یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری و یک نسخه از صورت مجلس ماده 5 این آیین نامه برای ضبط در پرونده مؤدی به اداره امور مالیاتی ذیربط و یک نسخه از صورت مجلس ماده 6 این آیین نامه به همراه رایانه ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذیربط یا امور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم تحویل گردد.

 

ماده 12_ اداره امور مالیاتی یا ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی که مورد اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته است،مکلفند در مواردی که مودی از ارائه دفاتر به هیات خودداری نموده، مراتب را به هیات بند (3) ماده 97 قانون جهت اعلان نظر هیات مزبور ارجاع نمایند.

 

ماده 13_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند در اجرای آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده 181 قانون مذکور را به یک یا گروهی از ماموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند.

 

ماده 14_ به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص، ادارات کل امور مالیاتی موظفند هر سه ماه یکبار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده های مورد اجرای ماده 181 قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش ها و برگ های تشخیص قطعی، آرای هیات حل اختلاف و …. را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد ارسال نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 27 / 11 / 1380 بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 282 /م مورخ 22 / 4 / 88 در تاریخ 19 / 5 / 88 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره 59896 مورخ 22 / 10 / 74 می گردد.

                                     وزیر امور اقتصادی و دارایی
                                         سید شمس الدین حسینی

                                   رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

                                      علی اکبر عرب مازار

شماره:57336/200

آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی
موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

 

ماده 1_ در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور نظارت و نحوه صحیح رویدادهای مالی و کنترل و بازدید دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده هیات هایی مرکب از سه نفر به محل فعالیت یا اقامتگاه قانون ی مودیان اعزام می شوند.

 

ماده 2_ اعضای هیاتهای موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم،از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. و یکی از اعضاء هیات یاد شده به حکم مقام مزبور سرپرستی هیات را به عهده خواهد داشت.

 

تبصره 1: با درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مراجع ذی صلاح قانون ی،هیات را یک نفر به عنوان نماینده رئیس دادگستری یا دادگاه محل همراهی می کند.

 

تبصره 2: واحدهای اجرای مربوط موظفند عندالزوم تعدادی متخصص در امور رایانه ای در اختیار هیات قرار دهند.

 

ماده 3_ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذی صلاح قانون ی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید.

 

ماده 4_ کلیه گزارش ها و درخواستهای لازم در ارتباط با اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ماموران مالیاتی یا سایر مراجع قانون ی ذیربط می بایست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع،مراتب را ضمن معرفی اعضای هیات جهت صدور حکم به رئیس کل سازمان یا اشخاصی که رئیس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است،ارسال می دارد. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد:
الف:روز و تاریخ اجرای ماموریت؛
ب: محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانون ی و سایر محل های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی مورد حکم.
تبصره 1: در مورد سایر محل های نگهداری دفاتر،اسناد و مدارک،چنانچه اماکن مورد نظر،محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضائی به لحاظ ضمانت اجرائی مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.مگر آنکه در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مودی قبلاً محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتباً اعلام نموده باشد.
تبصره 2: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می تواند راساً نسبت به صدور احکام اعضای هیأت به منظور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید.

 

ماده 5_ هیاتهای موضوع این آیین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانون ی مور عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانون ی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آیین نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیاتها باید صورت مجلس را به امضاء مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قید نمایند.

 

ماده 6_ هیاتها می توانند حسب تجویز احکام ماموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذی صلاح مالیاتی،مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز،در قبال ارائه رسید به مودی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند.در اجرای این ماده هیاتها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضای مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و یا خودداری از امضاء موضوع را در صورت مجلس قید نموده،همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسلیم نمایند.

 

تبصره 1: مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده،اسناد و مدارک مالی است،اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته های کاغذی باشد و یا داده های الکترونیکی.

 

تبصره 2: مسئولان موضوع ماده 4 این آیین نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده،در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسی و گزارش و صورت جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت،بوسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده 181 قانون مذکور،در قبال اخذ رسید به مؤدی تحویل گردد.

 

تبصره 3: با توجه به شرایط ویژه محل ماموریت،هیات اجرایی حسب مورد می تواند تنها مؤدی،نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه ها منع نماید

 

تبصره 4: در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مودی در رایانه تحت یک نرم افزار متمرکز باشد و هیات اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد،مودی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد.

 

تبصره 5: اعضای هیاتها مکلفند اطلاعات مالی مکتسبه از مودی مالیاتی را کاملاً محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذیربط اکیداً خودداری نمایند متخلفین از این امر،توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند پ ماده 265 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند الف ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد.

 

ماده 7_ چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع ماده 181 قانون یاد شده دفاتر قانون ی و یا اسناد و مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید،هیات اجرایی می تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین نامه گزارش نمایند.

 

ماده 8_ مؤدیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای شغلی خود از ابزار و سیستم های حسابداری الکترونیکی استفاده می نمایند،مکلفند رمز ورود به رایانه و سخت افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیات های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم می گردند.

 

ماده 9_ چنانچه هیات اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک و یا صورت جلسه تحویل آنها و با سایر موارد دیگر، با مشکلات و یا اخلال در کار مواجه گردد، می تواند از اختیارات قانون ی نماینده دادگستری همراه هیات حسب مورد بهره مند گردد.

 

ماده 10_ صورت مجلس تنظیمی هیات ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد:

 

1_ شماره و تاریخ حکم ماموریت و مرجع صدور آن؛

 

2_ تاریخ مراجعه هیات؛

 

3_ نام و مشخصات مؤدی؛

 

4_ نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیات برای اجرای ماده 181 قانون مذکور؛
5- سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر؛

 

6_ مشخصات دفاتر ارائه شده؛

 

7_ شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛

 

8_ قید شماره صفحاتی که نانویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاری شده است؛

 

9_ در صورت اجرای قسمت اخیر حکم تبصره ماده 181 قانون یاد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قید گردد.

 

10_ نام و مشخصات و امضای اعضای هیات؛

 

11_ مشخصات مؤدی،نام مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز،مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی

 

12_ توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابداری وی از امضاء صورت جلسه

 

ماده 11_ صورت مجلس موضوع مواد 5 و 6 این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مودی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیات به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده 181 قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورت جلسات اختصاص می یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری و یک نسخه از صورت مجلس ماده 5 این آیین نامه برای ضبط در پرونده مؤدی به اداره امور مالیاتی ذیربط و یک نسخه از صورت مجلس ماده 6 این آیین نامه به همراه رایانه ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذیربط یا امور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم تحویل گردد.

 

ماده 12_ اداره امور مالیاتی یا ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی که مورد اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته است،مکلفند در مواردی که مودی از ارائه دفاتر به هیات خودداری نموده، مراتب را به هیات بند (3) ماده 97 قانون جهت اعلان نظر هیات مزبور ارجاع نمایند.

 

ماده 13_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند در اجرای آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده 181 قانون مذکور را به یک یا گروهی از ماموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند.

 

ماده 14_ به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص، ادارات کل امور مالیاتی موظفند هر سه ماه یکبار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده های مورد اجرای ماده 181 قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش ها و برگ های تشخیص قطعی، آرای هیات حل اختلاف و …. را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد ارسال نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 27 / 11 / 1380 بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 282 /م مورخ 22 / 4 / 88 در تاریخ 19 / 5 / 88 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره 59896 مورخ 22 / 10 / 74 می گردد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور                                                                      وزیر امور اقتصادی و دارایی
علی اکبر عرب مازار                                                                                           سید شمس الدین حسینی
امضاء                                                                                                                 امضاء

شماره:282/م

به پیوست آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی که به استناداصلاحیه ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی و تبصره آن تهیه شده است جهت اطلاع واقد ایفادمیگردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی آیین نامه نحوه بازدیدوکنترل دفاتروبازرسی اسنادومدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهآن آیین نامه موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحی و تبصرهالحاقی آن طبق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقل مصوب 7 / 2 / 1371 بشرح موادو تبصره‌های زیرین موردتصویب واقع ومقرر میگردداز تاریخ ابلاغ حسب موردبموقع اجراء گذارده شود.

 

ماده 1_ اعضای هیئتهای موضوع ماده 181 مذکور، ازمیان افراد بصیر و مطلع درامرحسابرسی مالیاتی، درتهران ازطرف مدیران کل مالیاتی ودرسایرشهرستانها ازطرف مدیران کل اموراقتصادی ودارائی استان مربوط منصوب میشوند.

 

ماده 2_ مدیران کل مذکور در ماده 1 یاسایرمسئولان که اختیارلازم دراین باره به آنان تفویض شده بابررسیهای لازم وعنداللزوم اخذگزارش ازماموران تشخیص ذیربط، ترتیبات مراجعه هیئتها به مودیان را مشخص خواهند نمود و هیئتها موظفند درهرمورد برابراحکام صادره ازطرف مقامات مزبوردر روزهائیکه درحکم معین گردیده حسب موردبه محل کار یامرکزامور یا اقامتگاه قانون ی مودیان مورد ماموریت مراجعه نمایند.

 

ماده 3_ هیئتهای موضوع این آیین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانون ی موردعمل سال مراجعه راملاحظه وذیل آخرین ثبت دفاتر را امضاء واگردر دفاتربیش ازآنچه در دفترنویسی معمول است،جای سفیدگذاشته شده،قسمت سفید راباخط قرمزمشخص ومراتب راصورتمجلس نمایندوچنانچه خدشه یابی ترتیب دیگری هم در دفاتر باتوجه به مقررات آیین نامه موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،این مراتب رانیز در صورتمجلس منعکس کنند. هیئتهاباید صورتمجلس رابه امضاءمودی ویاحسابداروی برسانندودرصورت عدم حضور و یا خودداری آنان ازامضاء موضوع رادرصورتمجلس قید نمایند. تبصره درمورد دفتر کل مودیان،هیئتهامیتوانندحداقل به امضاء ذیل آخرین ثبت مربوط به پنج حساب به انتخاب خوداکتفا نمایند.

 

ماده 4_ هیئتهامیتوانندحسب تجویزاحکام ماموریت خود، کلیه دفاترواسناد ومدارک مالی مودیان را اعم ازاینکه مربوط به سال مراجعه ویا سنوات قبل باشند، بمنظورکسب اطلاعات لازم وارائه آن به حوزه مالیاتی ذیربط موردبازرسی قرارداده ودرصورت لزوم ازتمام یابرخی ازآنهاتصویرویارونوشت تهیه و نیز درصورت عدم امکان رفع نیازبدین ترتیب ،دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را دربرابر ارائه رسید از طریق مقام متبوع به حوزه مالیاتی ذیربط منتقل نمایند. دراجرای این ماده هیئتها باید اطلاعات مکتسبه راجداگانه صورتمجلس نموده آنرا بانضمام مدارک تهیه ویا اخذشده وحسب مورد دفاتر دریافتی همراه باصورتمجلس موضوع ماده 3 این آیین نامه به مقامات مربوط تسلیم نمایند تبصره مقامات و مسئولان موضوع ماده 2 این آیین نامه بایدترتیبی اتخاذ نمایند که حوزه های مالیاتی ویاحسب موردکارشناسان ومسئولان واحدهای اطلاعات وخدمات مالیاتی،دراسرع وقت دفاترواسناد و مدارک ماخوذه رابررسی وگزارش و صورتجلسات لازم رابه منظورضبط درپرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند بنحوی که حداکثرظرف پانزده روزازتاریخ دریافت،درهمان محل دریافت وسیله ماموران تشخیص حوزه مالیاتی ذیربط به مودی درقبال اخذرسیدتحویل گردد.

 

ماده 5_ صورتمجلس تنظیمی هیئتها بایدحداقل متضمن نکات زیرباشد:

1- شماره وتاریخ حکم ماموریت ومرجع صدورآن

2- تاریخ مراجعه هیئت

3- سال مالیاتی مربوط به دفاترموردبازدید

4- مشخصات دفاترارائه شده

5- شماره وتاریخ آخرین ثبت باقیدشماره صفحه ونوع دفترمربوط

6- شماره صفحاتی که بعلت سفیدماندن باخط قرمزعلامتگذاری شده ،باقیدنوع دفتر

7- ذکراینکه تبصره ماده 181 نیزضمن انجام ماموریت اجراگردیده وصورت مجلس ودفاترواسنادومدارک موضوع آن ضمیمه میباشد (درصورت اجراءتبصره مذکور

8- نام ومشخصات وامضاء اعضاء هیئت

9- نام ومشخصات مودی یاحسابداروی

10- توضیحات لازم درمواردعدم ارائه دفاتروخودداری مودی یاحسابداروی ازامضاء صورتجلسه

11- سایرتوضیحات ضروری درخصوص اجرای مادتین 3 و 4 این آیین نامه ماده 6 صورتمجلس موضوع ماده 3 بایددرسه نسخه تنظیم ویک نسخه آن به مودی (یاحسابدار) تسلیم شوددونسخه دیگرصورت مجلس درهمان روزرسیدگی یا حداکثردر روزبعدباگزارش اقدام هیئت به مقامات یامسئولان مذکوردرماده 2 تسلیم خواهد شد تادردفتر مخصوصی که برای ثبت این صورتجلسات بایداختصاص یابد، به ترتیب تاریخ ثبت ویک نسخه آن نگاهداری و نسخه دیگربرای ضبط درپرونده مودی به حوزه مالیاتی مربوط فرستاده شود.

تبصره صورتمجلس موضوع ماده 4 این آیین نامه هم بایددردونسخه تنظیم وبانضمام دفاتر و اسنادومدارک مربوط همراه صورتمجلس فوق الذکرنگاهداری ونسخه دیگررابانضمام دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی به حوزه مالیاتی یا عندالاقتضاء به واحدکارشناسی ذیربط تحویل نمایند. ماده 7 ماموران تشخیص درمواردی که پرونده راحسب مقررات مربوط به هیئتهای موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نمایند، مکلفندموارداجرای ماده 181 قانون مزبور و تبصرهآن راهم به آن هیئتها اعلام کنندتا مفاد صورتجلسات تنظیمی موضوع این آیین نامه نیزمورد توجه آنها قرار گیرد.

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:64/5/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن