یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۸۲

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 این سازمان بدین مضمون که :
«بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29-04-1373 مواد 85 و 87 و 131 و 182 و 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودجه سالهای 92 و 91 و 90 و 89 و 88 کل کشور و مواد 117 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند » جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
علی عسکری
رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

شماره:87-94-200

اداره کل بموجب ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه بعدی آن،صدورپروانه خروج ازکشوریاتمدیدپروانه اقامت ویااشتغال برای اتباع خارجه باستثنای کسانی که طبق مقررات این قانون ازپرداخت مالیات معاف میباشند، موکول به ارائه مفاصاحساب مالیاتی است ازطرف دیگرتعدادی از اتباع مذکوربراساس ضرورتهای شغلی ویاسایردلایل الزام به مسافرتهای خارجی متعدد ومالا” ورود وخروج مکررازکشوردارند صدورگواهی موضوع ماده یادشده درهربارموجب اتلاف وقت وتعدد مراجعات میگردد. بمنظوراجتناب ازتکرارمراجعات وتسریع دراموراشخاص مزبو،مقررمیشود:

1- درمواردیکه کارفرمایان (پرداخت کنندگان حقوق) اتباع خارجی شاغل درایران ایرانی بوده ویادرایران شعبه ونمایندگی دارند باتعهد کتبی آنهابه حوزه مالیاتی ذیربط،درخصوص قبول پرداخت بدهیهای مالیاتی حقوق بگیر (فرم شماره 1 پیوست) ،میبایست گواهی بلامانع بودن صدورپروانه خارج ازکشوریاتمدیداقامت یااشتغال بااعتباریکساله صادروبه حقوق بگیرمتقاضی تسلیم شود.اعتبارگواهیهای صادره قطع نظرازتاریخ صدورآن،نبایدبیشتراز پایان سال صدورگواهی باشدوبرای سنوات بعددرصورت اقتضاء بایدگواهی جدید صادرگردد.

2- درمورد حقوق بگیرانی که پرداخت کننده حقوق آنهادرایران شعبه ونمایندگی ندارد، درصورتیکه اشخاص معتبری اعم ازاشخاص حقوقی یاحقیقی براساس مدلول ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت بدهی مالیاتی آنهاراتعهدنمایند (فرم شماره 1 پیوست) ،میبایست گواهی مذکوردر بند 1 این دستورالعمل برای متقاضی،صادرگردد.

3- ادارات مالیاتی ذیربط پس ازاخذ تعهدات فوق الذکر بایستی بلافاصله مراتب بلامانع بودن صدورپروانه خروج ویاتمدیداقامت یااشتغال ،برای متقاضی راازلحاظ مقررات مالیاتی به اداره امورمالیاتی اتباع خارجه اعلام نمایند (فرم شماره 2 پیوست) .

4- اداره امورمالیاتی اتباع خارجه پس ازدریافت فرم شماره 2 میبایست بلافاصله به اداره کل اموراتباع خارجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام دارد که خروج ازکشور (به دفعات) یاتمدید پروانه اقامت یااشتغال دارنده گواهی ،درمدت اعتبارگواهی ازلحاظ مالیاتی بلامانع میباشد (فرم شماره 3 پیوست) .

مرتضی محمدخان
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:29428

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 5123- 4 / 30 مورخ 13 / 5 / 1376 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که ” آیا جرائم و جوایز موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی و تبصره‌های 1 و 2 آن نسبت به کسرکنندگان مالیات حقوق هم قابل اعمال می باشد یا خیر“ حسب ارجاع آن معاونت درجلسه مورخ 1 / 10 / 76 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 251 قانون مذکور مطرح و منجر به صدور رای هیئت یادشده بشرح زیر گردید:

1- نظر باینکه مالیات از حقوق پرداختی یا تخصیصی به حقوق بگیران کسر میگردد و وظیفه پرداخت کنندگان صرفاً کسر و ارسال آن به حوزه های مالیاتی است , بنابراین تعلق جایزه خوش حسابی معادل چهاردرصد مالیات دیگران (حقوق بگیران) اصولاً به غیر مورد نداشته و اعطاء جایزه موضوع صدرماده 190 به پرداخت کنندگان حقوق منتفی است .

2- مستنبط از مجموعه احکام موضوع موادماده 182 و ماده 190 و ماده 197 و ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن اینست که پرداخت کنندگان حقوق در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر ماده 197 و 199 و تبصره‌های آن میباشد در نتیجه جریمه دیرکرد بمیزان 5 / 2 درصد در ماه مقرر در ماده 190 مذکور شامل پرداخت کنندگان حقوق نخواهد بود .

3- چون مالیات حقوق برابرماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه میشود و باستناد قسمت اخیر همان ماده آنها میتوانند ظرف سی روز از تاریخ مطالبه اعتراض و تقاضای احاله پرونده را به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بنمایند , علیهذا منع قانون ی برای برخورداری پرداخت کنندگان حقوق از تسهیلات موضوع تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور در صورت اعلام قبولی, پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی ‌وجود ندارد .

محمدعلی خوش اخلاق- سیدمحمودحمیدی- علی افرا- محمدرزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگپور- علی اکبرنوربخش- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا

شماره:10409/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن