• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۸۴

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

پیرو نامه شماره 39331 / 230 /د مورخ 25 / 10 / 90 درخصوص اجرای ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم، ازآنجائیکه برخی از ادارات کل امورمالیاتی نسبت به پیگیری و ارسال به موقع اطلاعات مذکور اقدام ننموده اند بدینوسیله مقرر میگردد اطلاعات مربوط به ثبت شرکتها، موسسات و تغییرات حاصله در مورد آنها و همچنین تعداد دفاتر پلمپ شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را از ابتدای سال 89 تاکنون و منبعد به طور پیوسته و به صورت ماهانه در قالب فایل الکترونیکی و منطبق با فایل Excel پیوست از ادارات ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری استانها دریافت و به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:30383/230/د

دستورالعمل

نظر به حساسیت و اهمیت تکالیف قانون ی مقرر در مواد 184 و 185 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ادارات ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسنادرسمی و به منظور تحقق اهداف قانون ی در ارتباط با شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بدینوسیله مقرر می گردد از این پس مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور نظارت بر دریافت اطلاعات مذکور در مفاد مواد یاد شده را در پایان هر ماه به طور مجدانه پیگیری و از وصول آن اطمینان حاصل نمایند تا در پی آن امکان شناسایی و تغییرات حاصله در مورد اشخاص حقوقی و مؤسسات جدید التأسیس و همچنین معاملات مربوطه میسر گردد، مضافاً در ارتباط با ماده 184 ،نگهداری فهرست تعداد و شماره های دفاتر ثبت شده نزد رؤسای امور مالیاتی امری لازم و ضروریست و قدر مسلم مأمورین مالیاتی بایستی حین تهیه گزارش رسیدگی به پرونده مؤدیان مالیاتی، موضوع تطبیق تعداد و شماره های دفاتر قانون ی ثبت شده را ملحوظ نظر و صراحتاً در گزارش تنظیمی مکتوب نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره:101457/1918/232

اداره کل امور مالیاتی استان……

احتراماً، نظر به اینکه بر اساس دستور رئیس کل محترم سازمان متبوع در آینده ای بسیار نزدیک بایستی برای کلیه پرونده های مالیاتی شماره منحصر به فرد تخصیص و بر روی آنها الصاق گردد، بنابراین ضمن ارسال یک برگ فرم اطلاعات هویتی پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی به همراه دستورالعمل فرآیند تخصیص شماره (منحصر به فرد) پرونده مالیاتی، ترتیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعات پرونده های اشخاص حقوقی آن استان (به تفکیک واحدهای مالیاتی ذیربط هر شهرستان) با توجه به برنامه نرم افزاری نصب شده توسط شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 86 بر روی لوح فشرده (CD) به همراه چاپ اطلاعات و تایید (مهرو امضاء) کلیه صفحات آن توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی ذیربط پرونده، به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال گردد.
همچنین به منظور فراهم آوردن امکان الصاق شماره منحصر به فرد به پرونده های مورد بحث توسط آن اداره کل، لازم است متعاقب تهیه و ارسال اطلاعات هویتی پرونده های موصوف، نسبت به استخراج مستندات مندرج در فهرست پیوست (اوراق دائمی پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی) از پرونده های مالیاتی هر یک از اشخاص حقوقی و نگهداری آنها در یک جلد پوشه جداگانه اقدام عاجل معمول و نتیجه حداکثر تا تاریخ 20 / 9 / 1386 به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام شود.
اضافه می نماید به موجب رونوشت این نامه، شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی تا تاریخ 8 / 8 / 1386 نسبت به نصب سیستم نرم افزاری فوق الاشاره در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اقدام خواهند نمود. ضمناً در صورت بروز هر گونه مشکل در خصوص برنامه نرم افزاری یاد شده نمایندگان شرکت مذکور در آن اداره کل آماده همکاری لازم می باشند.

محمود شکری
معاون عملیاتی

اوراق دائمی پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی

 

1_ اطلاعیه های مستخرج از فهرستهای ارسالی ادارات ثبت، موضوع ماده 184

 

2_ متن قانون یا مجوز تاسیس حسب مورد

 

3_ متن (تصویر) آگهی تاسیس و تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور

 

4_ تصویر اساسنامه و حسب مورد شرکتنامه یا اظهارنامه ثبت شرکتها

 

5_ رونوشت یا تصویر مجوز تاسیس کارگاه یا کارخانه حسب مورد

 

6_ رونوشت یا تصویر پروانه بهره برداری حسب مورد (در مورد معاون پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج تنظیمی)

 

7_ مجوز سرمایه گذاری در مورد سرمایه گذاران خارجی

 

8_ تصویر کارت بازرگانی حسب موردو سایرپروانه های صادره احتمالی از طرف وزارتخانه ها یا مجامع حرفه ای مربوط

 

9_ تصویر صفحه اول شناسنامه مدیران منتخب و کارت شناسایی ملی آنها

 

10_ تصویر سند مالکیت یا حسب مورد سند اجاره اقامتگاه و کارخانه ها یا کارگاهها، انبار ها و شعب و فروشگاه های متعلق

 

11_ تصویر مدارک مربوط به امتیازات اخذ شده (مانند گواهی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، ایزو و غیره)

 

12_ مکاتبات و گزارشهای مربوط به اجرای تبصره 3 ماده 138 حسب مورد (انتقال کارخانه)

 

13_ رونوشت یا خلاصه قراردادهای واصله یا اخذ شده در صورت بلند مدت بودن موضوع قرار داد

 

14_ اعلامیه قبول زیان دوره عملکرد (به منظور اعمال بند 12 ماده 148 در سالهای بعد)

 

15_ برگ مفاصاحساب مالیاتی (حداقل تا زمان صدور مفاصا حساب بعدی)

 

16_ مکاتبات مربوط به رفع ابهامات قانون ی و یا دستور العمل خاص پرونده مربوط که مورد نیاز برای دوره های مالی خواهد بود.

 

17_ گواهی معافیت های مالیاتی

 

18_ گواهی ثبت نام مؤدی

 

19_ خلاصه وضعیت پرونده های جاری برای هر عملکرد

توضیح: فرم های موضوع ردیف های 18 و 19 در آینده طراحی و پس از تکمیل در پرونده های مالیاتی دائمی قرار خواهد گرفت.

سازمان امور مالیاتی کشور
دفتر اطلاعات مالیاتی
اطلاعات هویتی پرونده های مالیاتی
اشخاص حقوقی

 

تکمیل کنندگان فرم
شماره استخدامی
مهر و امضاء
کارشناس ارشد پرونده
  
رئیس گروه پرونده
  
 
 
 
 
 
 
تاریخ تکمیل فرم:             /           /                                                                                                  شماره صفحه:¨
 
اداره کل امور مالیاتی——————
 
کد اداره کل: ———————
 
واحدمالیاتی:ا__ا__ا__ا__ا
 
ردیف
 
کلاسه
پرونده
 
نام شخص حقوقی
شماره
ثبت/
مجوز
نوع
ثبت 
محل ثبت/
مرجع صدور
مجوز
تاریخ ثبت/ صدور مجوز
نوع شخص حقوقی
آخرین
سال
عملکرد
رسیدگی
شده
نشانی:آخرین اقامتگاه قانونی مندرج در پرونده
کدپستی
 
روز
 
ماه
 
سال
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

§ اشخاص حقوقی که بر اساس قانون یا مصوبه هیئت وزیران یا مجوز وزارتخانه ها و نهادها بدون ثبت در سازمان ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تشیکل می گردند.
نوع ثبت:

1- شرکت ایرانی

2- شرکت / شعبه/ نمایندگی شرکت خارجی

3- مؤسسه

4- تشکیلات قانون ی

5- سایر
s نوع شخص حقوقی:

1- با مسئولیت محدود،

2- سهامی خاص،

3- سهامی عام،

4- تضامنی،

5- مختلط غیر سهامی،

6- مختلط سهامی،

7- تعاونی،

8- مؤسسه،

9- اتحادیه/ تشکل،

10- نسبی

11- دفتر نمایندگی

12- سایر

اطلاعات هویتی پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی

فرآیند تخصیص شماره (منحصر به فرد) پرونده مالیاتی (TFN)

 

1_ اهداف و روش تکمیل فرم اطلاعات هویتی پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی و حساسیتهای سازمان نسبت به انجام دقیق و به موقع تعهدات، توسط مدیرکل برای کلیه ارکان ذیربط تبیین گردد.

 

2_ فرم مذکور توسط اداره کل متناسب با تعداد پرونده های هر واحد مالیاتی تکثیر شده و در اختیار کارشناسان ارشد ذیربط قرار می گیرد.

 

3_ فرمها پس از تکمیل، توسط کارشناس ارشد و رئیس گروه ذیربط مهر و امضاء می گردد.

 

4_ محتویات فرمها با مسئولیت اداره کل، وارد نرم افزار پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی می شود.

 

5_ جهت صحه گذاری اطلاعات وارد شده به نرم افزار فوق الذکر، گزارش صفحه به صفحه مطابق با فرمهای تکمیل شده از نرم افزار مربوطه، اخذ و چاپ می گردد. این گزارشها توسط کارشناس ارشد و رئیس گروه مربوطه بررسی و پس از رفع مغایرتهای ورود اطلاعات،تایید (مهر و امضاء) می شود.[ در صورتیکه اطلاعات صحیح و معتبر مندرج در فرم مذکور به طور الکترونیکی در ادارات امور مالیاتی موجود باشد، اطلاعات مورد نیاز به نرم افزار فوق الذکر منتقل شده و پس از اخذ گزارش و انجام اصلاحات مقتضی و تکمیل موارد خواسته شده، با مسئولیت کارشناس ارشد و رئیس گروه مربوطه گزارش نهایی مهرو امضاء می گردد.]

 

6_ کلیه گزارشهای چاپ و تایید شده به همراه لوح فشرده (CD) مربوطه توسط اداره کل ذیربط به طور رسمی تحویل دفتر اطلاعات مالیاتی می گردد.

 

7_ دفتر اطلاعات مالیاتی پس از بررسی اطلاعات دریافتی و رفع مشابهت های هویتی از طریق اداره کل ذیربط، اقدام به تخصیص شماره (منحصر به فرد) پرونده مالیاتی (TFN) می نمایند. همزمان با انجام این مهم، واحدهای مالیاتی اقدام به استخراج اوراق محتویات پرونده دائمی اشخاص حقوقی (طبق مندرجات فهرست پیوست) نموده و آنها را در پوشه ای جداگانه نگهداری می نمایند.

 

8_ دفتر اطلاعات مالیاتی اقدام به چاپ برچسبهای روی جلد پرونده های (دائمی) مالیاتی می نمایند.برچسبها پس از چاپ به طور رسمی از طریق ادارات کل، تحویل رؤسای ادارات امور مالیاتی مربوط می گردد.

 

9_ کارشناسان ارشد مالیاتی اقدام به نصب برچسبها بر روی جلد پرونده های مالیاتی (مطابق با محتویات آن) می نمایند. رؤسای گروه های مالیاتی مربوط بر صحت انجام کار نظارت مستمر و مستقیم دارند.

 

10_ دفتر اطلاعات مالیاتی بوسیله دستگاه بارکد خوان نسبت به نصب تمامی برچسبها بر روی پرونده های مالیاتی حصول اطمینان می نمایند.
R لازم به تذکر است که نظارت عالی بر حسن انجام کلیه مراحل فوق در چارچوب مهلت مقرر توسط مدیر کل امور مالیاتی اعمال می گردد.

شماره:68841/3605/231

اداره کل امور مالیاتی

با توجه به تهیه و ارسال اطلاعات هویتی پرونده های فعال مالیاتی اشخاص حقوقی آن اداره کل به دفتر اطلاعات مالیاتی، مقتضی است به منظور فراهم آوردن امکان الصاق شماره منحصر به فرد پرونده های مورد بحث توسط آن اداره کل مالیاتی، نسبت به استخراج مستندات مندرج در فهرست پیوست از پرونده های مالیاتی هر یک از اشخاص حقوقی و نگهداری آنها در یک جلد پوشه اقدام عاجل معمول و نتیجه را حداکثر تا تاریخ 28 / 7 / 1386 به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نمایند.

محمود شکری
معاون عملیاتی

اوراق دائمی پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی

 

1_ اطلاعیه های مستخرج از فهرست های ارسالی ادارات ثبت، موضوع ماده 184

 

2_ متن قانون یا مجوز تاسیس حسب مورد

 

3_ متن (تصویر) آگهی تاسیس و تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور

 

4_ تصویر اساسنامه و حسب مورد شرکتنامه یا اظهارنامه ثبت شرکت

 

5_ رونوشت یا تصویر مجوز تاسیس کارگاه یا کارخانه حسب مورد

 

6_ رونوشت یا تصویر پروانه بهره برداری حسب مورد (در مورد معادن پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج تنظیمی)

 

7_ مجوز سرمایه گذاری در مورد سرمایه گذاران خارجی

 

8_ تصویر کارت بازرگانی حسب مورد و سایر پروانه های صادره احتمالی از طرف وزارتخانه ها یا مجامع حرفه ای مربوط

 

9_ تصویر صفحه اول شناسنامه مدیران منتخب و کارت شناسایی ملی آنها

 

10_ تصویر سند مالکیت یا حسب مورد سند اجاره اقامتگاه و کارخانه ها یا کارگاهها، انبارها و شعب و فروشگاههای متعلق

 

11_ تصویر مدارک مربوط به امتیازات اخذ شده (مانند گواهی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، ایزو و غیره)

 

12_ مکاتبات و گزارشهای مربوط به اجرای تبصره 3 ماده 138 حسب مورد (انتقال کارخانه)

 

13_ رونوشت یا خلاصه قراردادهای واصله یا اخذ شده در صورت بلند مدت بودن موضوع قرار داد

 

14_ اعلامیه قبول زیان دوره عملکرد (به منظور اعمال بند 12 ماده 148 در سالهای بعد)

 

15_ برگ مفاصاحساب مالیاتی (حداقل تا زمان صدور مفاصا حساب بعدی)

 

16_ مکاتبات مربوط به رفع ابهامات قانون ی و یا دستور العمل خاص پرونده مربوط که مورد نیاز برای دوره های مالی خواهد بود.

 

17_ گواهی معافیت های مالیاتی

 

18_ گواهی ثبت نام مؤدی

 

19_ خلاصه وضعیت پرونده های جاری برای هر عملکرد

توضیح: فرم های موضوع ردیف های 18 و 19 در آینده طراحی و پس از تکمیل در پرونده های مالیاتی دائمی قرار خواهد گرفت.

شماره:64169/ 3453/ 231

نظر به اینکه آگاهی مؤدیان محترم مالیاتی از مقررات در ایجاد و جلب اعتماد آنان به نظام مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است،ملاحظه می شود که اشخاص حقوقی به علت عدم اطلاع از مقررات پرداخت به موقع حق تمبر سرمایه بعضاًبا پرداخت جرایم قابل توجهی روبه رو می شوند،لذا مقتضی است:

 

1_ به کلیه شرکت های ایرانی،مقررات مربوط به حق تمبر سرمایه از قبیل موارد مشمول و مبلغ و زمان پرداخت،نحوه و محل مراجعه،مدارک مورد نیاز،میزان جرائم متعلقه در صورت عدم رعایت تکالیف قانون ی و همچنین سایر موارد مرتبط کتباً ابلاغ گردد.

 

2_ در اجرای مقررات ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم هماهنگی لازم با ادارات ثبت شرکت ها به منظور کسب اطلاعات لازم در خصوص ثبت و تغییرات شرکت ها بعمل آید.

 

3_ پس از دریافت اطلاعات مربوط به ثبت شرکت ها و تغییرات حاصله در سرمایه (از طریق اداره ثبت شرکت ها یا روزنامه رسمی کشور) مراتب تکالیف مؤدیان در خصوص پرداخت به موقع حق تمبر را مجدداًبشرح بند 1 فوق به شرکت ابلاغ نمائید.

محمود شکری

شماره:22573/2599/232

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره 8501 / 38- 15 / 7 / 1370 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و اوراق ضمیمه آن حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 18 / 8 / 1370 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع نامه مذکور دایر بر استعلام نحوه اجرای ماده 2 لایحه قانون ی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2 / 3 / 1359 شورای انقلاب اسلامی در مواردیست که بعضا” شهرداریهای و یا برخی سازمانها ونهادهای دولتی،در قبال تملک املاک موروثی بلحاظ گذشت زمان نسبت به تاریخ فوت متوفی وجوهی بیش از ازرش معاملاتی حین الفوت به وراث پرداخت می نمایند،بدین مضمون که با وجود حکم موضع مادتین 184 و 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مبین بر محاسبه ارزش ملک به بهای ارزش معاملاتی زمان فوت کدامیک از اقلام مورد بحث (ارزش معاملاتی و پرداختی سازمانهای مذکور ملاک عمل در احتساب ماترک شمول مالیات خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید:

بطور کلی ماخذ ارزیابی اراضی واملاک دارای قیمت منطقه ای سابق با ارزش معاملاتی،بنا به نص صریح ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 جز موارد استثنائی مذکور درآن ماده،همان قیمت منطقه ای با ارزش معاملاتی زمان فوت متوقی می باشد،از طرفی حکم ماده 2 لایحه قانون ی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب اسلامی به منظور تامین عدالت مالیاتی و رعایت غبطه ورثه بوده است،تا آنجاکه در صورت سلب مالکیت بدون پرداخت عوض،برابر ماده یادشده بهای ملک کلا” باید از ما ترک کسرگردد. بنابراین بهر حال بهای منظور شده نباید از ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی تجاوز نماید.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اصغرمحمدی- محمود حمیدی-محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبرنوربخش- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر

شماره:13789/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن