• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۴۴

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1397/04/26 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر صادر و به تنفیذ مقام عالی وزارت رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم


 

شماره: 230/97/82

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 نسبت به عملکرد سال 1395 ( در قالب 256 ردیف و 50 صفحه ) به منظور اجرا در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می­گردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد;

1- با توجه به تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 370 مورد از فعالیت های اقتصادی (شامل 130 قلم از کل فعالیتهای تولیدی، 151 قلم از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها، 47 قلم از فعالیتهای خرده فروشی، 12 قلم از فعالیتهای واردکنندگان انواع کالاها و 32 قلم از فعالیتهای ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ایجاد برخی فعالیت های جدید) توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31; ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند ضمن رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و همچنین اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشنـاسی و یا ارائـه دلایل ضعیـف در امور گـزارشگری مالیـاتی خـود­­داری نماینـد. ضـروری است اقدامات فـوق به نحـوی مدیریت شـود کـه مودیان محـتـرم مالیــاتی بـه رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضـایـت، اعتـماد و تشـویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

2- ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت­های حـل اختـلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیات­ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می ­باشند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 


 

شماره:200/97/99

فصل یکم : اعتراض به برگ تشخیص
بند 1 – شرایط و نحوه اعتراض به برگ تشخیص
در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی و یا دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ذیربط مراجعه و با تکمیل فرمهای مخصوص و ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
بند 2 – تکلیف واحد مالیاتی در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص مالیات
در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مؤدی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد ، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیأتها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته ، پس از گذشت 30 روز از تاریخ ابلاغ مزبور ) اقدام نماید .
بند 3- رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات
اگر مؤدی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ارائه کند ، اداره مزبور مکلف است ظرف مدت 30 روز از تاریخ مراجعه مؤدی به موضوع رسیدگی و به یکی از اشکال زیر اتخاذ تصمیم نماید :
الف: در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مؤدی از طرف اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن ، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت 10 روز) و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود .
ب : اگر اداره امور مالیاتی دلایل ابرازی مؤدی را موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت 10 روز ) و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می شود .
ج : اگر دلایل ابرازی مؤدی توسط اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع نگردد، مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن، (حداکثر ظرف مدت 5 روز) پرونده جهت درخواست تعیین وقت از دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می شود .
تبصره – در این مرحله مؤدی می تواند جهت احاله پرونده برای رسیدگی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی فرم اعتراض مخصوص را تکمیل و حداکثر ظرف مدت 10 روز به دبیرخانه هیأتهای مربوطه ارائه نموده و رسید دریافت دارد .
بند 4 – مشخصات برگ اعتراض
برگ اعتراض مؤدی باید بر روی فرم خاصی که به همین منظور تهیه شده و مشتمل بر موارد ذیل می باشد تنظیم شود :
الف 1 – در خصوص اشخاص حقیقی : نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، شماره ملی ، شماره اقتصادی و نشانی دقیق محل سکونت یا محل کار با ذکرکد پستی و تلفن تماس ، نشانی الکترونیکی (حسب مورد).
الف 2 – در خصوص اشخاص حقوقی : نام شخص حقوقی ، شماره و تاریخ ثبت ، محل ثبت ، شماره پرونده و شماره اقتصادی ، شماره شناسایی ملی ، نشانی قانونی ، کد پستی ده رقمی ، تلفن تماس ، دورنگار و نشانی الکترونیکی (حسب مورد).
ب – منبع مالیاتی مورد اعتراض .
ج – اداره کل امور مالیاتی ، اداره امور مالیاتی ، واحد مالیاتی .د- عملکرد سال یا سالهای مورد اعتراض به تفکیک هر سال با ذکر شماره و تاریخ برگ تشخیص یا برگ اجرایی .
هـ – خواسته و اعتراض مؤدی به صورت مشروح و دقیق .
و – تصاویر و اسناد و مدارکی که به پیوست اعتراض خود ارائه می نماید .
ز – امضاء یا اثر انگشت مؤدی مالیاتی، یا وکیل تام الاختیار، یا دارندگان حق امضاء براساس آخرین تصمیمات مجمع عمومی مستند به روزنامه رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی .
بند 5 – نحوه تسلیم اعتراض
فرم اعتراض باید توسط مؤدی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تنظیم گردیده و در قبال اخذ رسید حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأتهای مربوط تسلیم شود . اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأتها مکلفند اعتراض مؤدی را در دفتر مربوط ثبت نموده و رسید ارائه نمایند .
تبصره- مؤدیان مالیاتی که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال می نمایند تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست، تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب می گردد .
بند 6 – شرایط ارائه اسناد و مدارک همراه اعتراض
مؤدیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه نمایند برابری رونوشت یا تصویر اسناد و مدارک با اصل می بایست توسط دبیرخانه و یا اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی گواهی شود در صورتیکه رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد برابری آن با اصل مدارک می بایست در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران گواهی شده باشد و چنانچه اسناد و مدارک استنادی به زبان فارسی نباشد پس از ترجمه آنها توسط مترجم رسمی دادگستری و تایید مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران تسلیم شود در غیر اینصورت به مدارک ارسالی به سایر زبانها که بدون رعایت مفاد این ماده ارائه گردد در هیأت های حل اختلاف مالیاتی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
فصل دوم : وکیل و سایر اشخاص در حکم مؤدی مالیاتی

بند 7 – تسلیم مدارک دال بر سمت وکیل یا نماینده قانونی مؤدی به هیأت
هر گاه اعتراض مؤدی توسط وکیل یا نماینده قانونی او یا ولی یا وارث یا وصی و یا قیم به عمل آید تصویر مدارکی که اثبات کننده سمت وی باشد باید به پیوست آن ارائه گردد .
بند 8 – انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر
مؤدی می تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید . در این صورت می بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالتنامه احصاء شود .
تبصره 1 – حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مؤدی نیز جاری خواهد بود .
تبصره 2 – حق تمبر موضوع ماده 103 ق.م.م چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیأت طبق ماده مذکور از سوی مؤدی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیأت شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیأت کنترل گردد .
بند 9 – اشخاص مجاز به حضور در هیأت
اشخاص مجاز به حضور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی عبارتند از : شخص مؤدی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمـی) ، وکیل مؤدی با ارائه وکالت نامه رسمی، وراث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تائید واحد مالیاتی مربوط. ( با ارائه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)
بند10 – منع وکالت اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی وکارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور
کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت و اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدی در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند .
بند 11 – موارد خودداری از رسیدگی توسط اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی، در موارد زیر باید از رسیدگی خودداری نمایند همچنین مؤدی یا نماینده اداره امور مالیاتی نیز، می تواند رد عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را درخواست نماید :
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی .
ب – عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی، قیم یا مخدوم مؤدی باشند و یا مؤدی مباشر یا متکفل امور عضو هیأت یا همسر او باشد .
ج – عضو هیأت یا همسر یا فرزند او، وارث مؤدی باشد .
د- عضو هیأت – پیش تر – در موضوع اعتراض مؤدی به عنوان عضو یا کارشناس یا گواه یا مأمور مالیاتی اظهار نظر کرده باشد .
هـ – بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی و مؤدی و یا همسر یا فرزند آن ها دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا پیش تر مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم دو سال نگذشته باشد .
و – وجود رابطه شراکت بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی و چنانچه، مؤدی شخص حقوقی باشد؛ سهامدار ، نماینده ، یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرس قانونی بودن اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی مانع از رسیدگی آنها خواهد بود .
ز – عضو هیأت یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه یا مورد رسیدگی باشند .
– در موارد یاد شده، عضو هیأت با صدور قرار خودداری از رسیدگی ، با ذکر جهت قانونی آن ، از امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ذیربط درخواست می نماید تا عضو دیگری را که از موارد خودداری رسیدگی به دور باشد برای رسیدگی معرفی نماید. چنانچه ، به هر دلیل قانونی امکان تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی میسر نباشد، پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین هیأت حل اختلاف مالیاتی شهر یا محلی که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود .
فصل سوم : برگ دعوت هیأت (تعیین، تغییر و ابلاغ وقت رسیدگی، ارسال پرونده)
بند 12 – تنظیم برگ دعوت در سه نسخه
برگ دعوت تعیین وقت شده هیأت حل اختلاف مالیاتی در سه نسخه تنظیم، که نسخه دوم پس از ابلاغ به مؤدی جهت اعلام تعیین زمان تشکیل هیأت به امور مالیاتی مربوط ارسال می گردد .
بند 13 – تعیین وقت هیأت
دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از دریافت اعتراض مؤدی نسبت به تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت مربوط که متضمن تعیین زمان و مکان و ساعت تشکیل هیأت است اقدام نماید .
بند 14- ابلاغ وقت رسیدگی به مؤدی با رعایت حداقل فاصله زمانی
وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده ، جهت حضور مؤدی یا نماینده وی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی توسط دبیرخانه هیأت های حل اختلاف مالیاتی به آنها ابلاغ می گردد . (فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از 10 روز باشد مگر به درخواست مؤدی وموافقت امورهیأت حل اختلاف مالیاتی، بدیهی است روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.)
بند 15 – اطلاع تاریخ تشکیل جلسه به اعضاء هیأت
دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است ، پس از تعیین وقت ، تاریخ تعیین شده را حداکثر تا یک هفته قبل از تشکیل جلسه جهت حضور اعضاء کتباً به اطلاع آنان برساند .
تبصره – هرگاه مؤدی طی درخواست کتبی و جداگانه برابر فرم مربوط ، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنماید با موافقت مسئول امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، رسیدگی خارج از نوبت توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذیرفت .
بند 16- ابلاغ وقت رسیدگی به وراث در صورت فوت مؤدی
در صورت فوت مؤدی کلیه حقوق و تکالیف مربوط به چگونگی رسیدگی به اعتراض مؤدی به وراث او منتقل می شود در این صورت اوقات رسیدگی هیأت باید به همه وراث ابلاغ شود . عدم حضور وراث ، وکیل یا نماینده قانونی آنها مانع از رسیدگی هیأت نمی باشد .
تبصره – در موارد فوت یا عزل و استعفای وکیل یا ممنوعیت از وکالت وکیل ، رسیدگی به اعتراض مؤدی به تأخیر نخواهد افتاد.
بند 17- تجدید وقت جلسات هیأت
– هر گاه به هر علتی هیأت حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد لازم است ظرف مدت یک هفته ، وقت جلسه بعدی به مؤدی و واحد مالیاتی ابلاغ شود .
بند 18 – تغییر زمان جلسه رسیدگی
تعویق زمان جلسه رسیدگی هیأت ، بنا به درخواست کتبی مؤدی برابر فرم مربوط و با تسلیم مدارک و دلایل موجه ، پس از بررسی مسئول دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط برای یک بار مجاز خواهد بود. (در موارد استثناء تمدید مهلت رسیدگی منوط به موافقت مدیر کل مربوطه خواهد بود.)
تبصره – حکم این ماده شامل مواردی که عدم تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم رعایت تبصره 1 ماده 244 ق.م.م باشد، نخواهد بود .
بند 19 – مهلت ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف
اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است ظرف مدت 72 ساعت قبل از تشکیل جلسه پرونده را متضمن معرفی نماینده اداره جهت شرکت در هیأت به انضمام ادله قانونی در پاسخ به اعتراض مؤدی کتباً در قبال اخذ رسید به دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید .
بند 20 – نقص در پرونده
قبل از تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ، بررسی لازم توسط دبیرخانه صورت گرفته و چنانچه موارد نقص در پرونده مشاهده شود ، پرونده مذکور بدون طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی ، به قسمت مربوط ارسال ، تا نسبت به رفع نقص و اعاده آن اقدام لازم صورت پذیرد .
بند 21 – تشکیل جلسه خارج از وقت اداری
جلسات هیأت با توجه به حجم کار و بنا به ضرورت و کسب موافقت دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می تواند خارج از وقت اداری تشکیل شود .
فصل چهارم : قرار ( رسیدگی ، تجدید دعوت ، تأمین و …)
بند 22 – صدور قرار رسیدگی و مهلت اجرای آن
هرگاه به دلیل نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسناد و مدارک نزد اشخاص ثالث یا کثرت اسناد و مدارک ارائه شده ، هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار کارشناسی صادر نماید ، مجری یا مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به رسیدگی به پرونده مزبور و اجرای کامل موارد مورد درخواست هیأت اقدام لازم معمول و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهایی گزارش نمایند.
تبصره – چنانچه اجرای قرار مذکور ظرف مهلت تعیین شده امکان پذیر نباشد موضوع توسط مجری قرار به دبیرخانه هیأتها منعکس و این مدت حداکثر تا 2 ماه توسط هیأت قابل تمدید می باشد .
بند 23 – لزوم پاراف ظهر گزارش مجریان قرار توسط هیأت صادر کننده
دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلف است پس از وصول گزارش مأموران مجری قرار ، گزارش یاد شده را جهت کسب نظر به هیأت صادر کننده قرار ارسال نماید . چنانچه هیأت مذکور ، گزارش تنظیم شده را کافی به مقصود دانست پس از پاراف ذیل آن مراتب جهت دعوت از مؤدی به دبیرخانه هیأتها ارسال تا مطابق با بند 144 دستور العمل جاری اقدام گردد در غیر اینصورت با اعلام کتبی ذیل گزارش مربوطه ، موارد به کارشناس مجری قرار جهت رفع نقص و اعاده آن ارجاع می گردد که در اینگونه موارد پانزده روز به مدت مندرج در بند 22 دستورالعمل جاری اضافه خواهد شد .
بند 24- شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدی
در صورتی که مؤدی مالیاتی به نحوه ارزیابی دارایی ها از سوی واحد مالیاتی ذیربط معترض باشد می تواند ، برابر فرم مربوطه ، اعتراض و درخواست استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را با قبول هزینه آن به دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعلام دارد.
تبصره – دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظف است ضمن ثبت درخواست مؤدی و تعیین کارشناس رسمی دادگستری و اخذ گزارش کارشناس رسمی حداکثر ظرف مدت زمان 60 روز، نسبت به احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رأی اقدام نماید .
بند 25- تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی و اجرای قرار به مؤدی
در صورت درخواست کتبی مؤدی ، یا وکیل یا نماینده قانونی وی، اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است حسب مورد رونوشت جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است و همچنین گزارش اجرای قرار را به وی اعلام نموده و هرگونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او بدهند.
تبصره – چنانچه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور قرار اعم از رسیدگی یا رفع نقص شود ابلاغ نسخه ایی از قرار صادره جهت اطلاع مؤدی الزامی می باشد .
بند 26- شرایط صدور قرار تأمین مالیاتی قبل از قطعیت
در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود، اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد .
بند 27 – مسئولیت متقاضی قرار تأمین مالیات
در صورتی که قرار تأمین اجراء گردد و مؤدی به موجب رأی قطعی هیأت یا سایر مراجع ذیصلاح مستحق پرداخت مالیات نباشد و برابر قرار تأمین صادره متحمل خسارتی گردد ، اداره امور مالیاتی متقاضی قرار تأمین ، برابر قوانین و مقررات مربوط، مسئول و پاسخگو خواهد بود . و متخلف مورد تعقیب انتظامی مالیاتی قرار خواهد گرفت .
فصل پنجم : رای هیأت (کیفیت ، مشخصات ، شرایط صدور ، اصلاح )
بند 28 – کیفیت آراء صادره
رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده، و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رای قید شود .
بند 29 – مشخصات آراء صادره
رأی صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی باید حاوی نکات ذیل باشد :
الف – شماره رأی با ذکر تاریخ و شماره پرونده .
ب – مشخصات مؤدی مالیاتی و نشانی وی.
ج – منبع مالیاتی مورد اعتراض.
د – سال مورد اعتراض (سال مورد رسیدگی ).
هـ – خلاصه اظهارات مؤدی و مأمور مالیاتی.
و – کد ملی و کد پستی مؤدی.
ز – ذکر اصول و مواد قانونی مورد استناد در رأی.
ح – مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات مورد مطالبه و مورد رای به عدد و حروف .
ط – مشخصات و سمت اعضای هیأت رسیدگی کننده به همراه امضای آنها.
ی – قید نظر اقلیت در متن رأی.
بند 30 – خودداری از صدور آراء عام و کلی
هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظفند به اختلافات مالیاتی طبق قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نمایند و در مورد جزئیات اعتراض به طور مشخص تعیین تکلیف نموده و از صدور آراء به صورت عام و کلی خودداری نمایند.
بند 31 – شرایط صدور رای یا قرار رسیدگی
هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از ختم رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می نماید ، مگر اینکه انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت با صدور قرار ، پرونده جهت مهیا شدن برای صدور رأی به مجریان قرار تحویل می گردد .
بند 32 – نحوه اصلاح اشتباه در مأخذ مالیات رأی صادره
هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی ، اشتباهی در محاسبه مأخذ مشمول مالیات یا درآمد مشمول مالیات مورد رأی صورت گیرد ، قبل از صدور برگ اجرایی ، هیأت رأساً به درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را تصحیح می نماید ، رأی اصلاحی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. تسلیم رأی اصلی بدون رای اصلاح شده ممنوع می باشد . آن بخش از حکم موضوع رأی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد .
بند 33 – مهلت ارسال رای صادره به اداره امور مالیاتی
دبیرخانه هیأت مکلف است رأی صادره را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ صدور به مؤدی ابلاغ و نسخه ای از رأی ابلاغ شده را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید .
تبصره 1- آراء صادره در چهار برگ و با امضاءکلیه اعضاء مناط اعتبار می باشد.
تبصره 2- اداره امور مالیاتی و دبیرخانه هیأت نمی توانند پیش از امضاء رأی یا قرار توسط اعضای هیأت ، آن را به مودی و یا سایر اشخاص تسلیم و یا ابلاغ کنند . در صورت تخلف ، مرتکب برای تعقیب انتظامی به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهد شد .
بند 34 – لزوم صدور رای در موارد استرداد اعتراض
هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت تقاضای استرداد اعتراض یا قبول مالیات مطالبه شده از سوی مؤدی در جلسه هیأت، می بایست رأی مقتضی مبنی بر تائید درآمد مشمول مالیات را صادر نماید .
بند 35 – شرایط موکول نمودن صدور رای به اثبات ادعایی دیگر توسط مؤدی
هر گاه رسیدگی به اعتراض مؤدی در گرو رسیدگی به پرونده مالیاتی دیگری باشد هیأت می تواند با صدور قرار رسیدگی و تجدید وقت، رسیدگی به اعتراض مؤدی را به بعد از اعلام نظر کارشناسی موکول نماید . و چنانچه رسیدگی به اعتراض مؤدی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است ، رسیدگی به اختلاف تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود. در این مورد مؤدی مالیاتی مکلف است ظرف یکماه در مرجع صالح اقامه دعوی نموده و رسید آن را به دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید، در غیر اینصورت خواسته مؤدی به موجب قراری توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی می شود و رأی مقتضی صادر می گردد.

فصل ششم : در مقررات مختلفه هیأت
بند 36 – صدور اوراق مالیاتی جداگانه
صدور اوراق مالیاتی به نام افراد متعدد در یک برگ صحیح نمی باشد. در اینگونه موارد باید برای هر مؤدی برگ جداگانه صادر و به نشانی اعلام شده از طرف مؤدی ابلاغ گردد .
بند 37 – شرط رسمیت جلسات هیأت
جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو هیأت رسمی است، لذا در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان مذکور مراتب می بایست ذیل صورتجلسه قید شده و پرونده جهت تعیین وقت مجدد عودت شود.رای هیأتهای مزبوربا اکثریت آراء، قطعی و لازم الاجرا است ،لیکن نظر اقلیت باید درمتن رای قید گردد .
تبصره – تشکیل جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نسبت به عملکرد سنوات قبل از اصلاحیه 27/11/1380 ق.م.م از نظر نحوه تعیین اعضاء و تشریفات اداری مربوط به رسمیت جلسات مطابق با قانون پس از اصلاحیه خواهد بود. بدیهی است حذف مقررات ماده 247 و تبصره های آن در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر سالب حقوق مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرونده های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای اصلاحیه مذکور نمی باشد .
بند 38 – شرط انتخاب اعضای هیأت
اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه هیچگونه اظهار نظری در مقام یکی از مأموران مالیاتی در خصوص پرونده مؤدی داشته باشند.
بند 39 – تکلیف ادارات مالیاتی که هیأت مستقل ندارند
امور مربوط به هیأت ها در ادارات امور مالیاتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی مستقل ندارند از نظر تعیین وقت و سایر موارد ارجاعی به هیأت، بر عهده رئیس امور مالیاتی ذیربط می باشد.
بند 40 – طرح دو پرونده مرتبط به هم در یک هیأت
چنانچه دو پرونده مرتبط به هم، مربوط به یک مؤدی در دو هیأت ذیصلاح مطرح باشد بنا به تقاضای مؤدی و عدم وجود منع قانونی، رسیدگی لازم در یک هیأت صورت می گیرد .
بند 41 – مرجع رسیدگی به اقدامات اجرایی
مرجع رسیدگی به پرونده های مالیاتی که به اداره وصول و اجراء ارجاع گردیده و مؤدی نسبت به اقدامات اجرایی و یا به اجراء گذاردن مالیات قبل از قطعیت شکایت دارد ، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 ق.م.م می باشد .
بند 42- مطالبه مالیات از غیر مؤدی
پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ادعای مؤدیان مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مؤدی صورت گرفته باشد با تسلیم اعتراض مؤدی ، در صورتیکه امکان رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده 238 قانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر این صورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امور مالیاتی مربوط، در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد .
بند 43 – مرجع تصویب دستورالعمل
این دستور العمل در 43 بند و 13 تبصره توسط معاونت فنی و حقوقی سازمان تنظیم و پیشنهاد شده که در اجرای ماده 54 آئین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده و برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم الاتباع است.

با توجه به تفاهم فی مابین با اتاق اصناف ایران، در راستای همکاری و مشارکت اتحادیه صنفی در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل، چنانچه مودیان فراخوان مشمول اجرای قانون شده درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش ، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور برای هریک از سالهای 1393 و 1394 را تکمیل و به تاییدیه روسای اتحادیه های ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و یا تجهیزات مشابه برای هریک از سالهای یاد شده را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، امکان برخورداری از معافیتهای مقرر مالیاتی در هر مرحله از رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی و یا مراجع موضوع مواد 238، 244، 247 ، 216 و 251 مکرر فراهم خواهد بود.در صورت تایید اتحادیه ذیربط به شرح فوق الذکر ضرورتی به بازدید امور مالیاتی از محل واحد شغلی نخواهد بود.صاحبان مشاغلی که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه می باشند، در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافیتهای مقرر قانونی محروم خواهند شد.

شماره:200/94/119

بخشنامه
به پیوست تصویر دادنامه شماره 402 و 403 مورخ 8-4-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی و ایجاد رویه واحد نسبت به دعاوی نمایندگان بند یک ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به طرفیت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر و مقرر داشته ” نظر به اینکه اولاً:در آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حق الزحمه برای نماینده سازمان امورمالیاتی کشور که عضو هیأت است پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده 245 همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آنها محسوب می شود، بنابراین استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت درجلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی را ندارند”جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:59-94-200

بخشنامه
به پیوست تصویر دادنامه شماره 402 و 403 مورخ 8-4-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی و ایجاد رویه واحد نسبت به دعاوی نمایندگان بند یک ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به طرفیت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر و مقرر داشته ” نظر به اینکه اولاً:در آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حق الزحمه برای نماینده سازمان امورمالیاتی کشور که عضو هیأت است پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده 245 همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آنها محسوب می شود، بنابراین استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت درجلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی را ندارند”جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:59-94-200

بخشنامه

به پیوست تصویر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1249 مورخ 1393/7/14 که در مقام رسیدگی و ایجاد رویه واحد نسبت به دعاوی نمایندگان بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به طرفیت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت درجلسات هیات حل اختلاف مالیاتی مقررداشته«شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد.
علی عسکری

شماره:113/93/200

بسمه تعالی

جناب آقای …………………………………… (بخشنامه اداری)
رییس محترم امورمالیاتی شهرتهر/استان تهران
مدیرکل محترم امورمالیاتی استان …..

سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویر اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (2) ماده (244) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 که بنا به پیشنهاد شماره 11015/200 مورخ 1393/6/2 سازمان امورمالیاتی کشور در تاریخ 1393/6/8 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می گردد.

نادر جنتی

شماره:12311/240

بخشنامه
بنابر اختیارات حاصل از ماده 219 و تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات و عدم تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و تکریم ارباب رجوع، پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بندهای 2و 3 ماده 244 قانون مذکور که قبلاً انجام پذیرفته است، به منظور نظامند نمودن انتصابات موصوف و ایجاد امکان برنامه ریزی و نظارت بیشتر بر نظم و انظباط و عملکرد نمایندگان موردنظر، مقرر می دارد:

1_ احکام مربوط، با اعتبار یکسال صادر شود. بدیهی است درصورت صلاحدید، استفاده مجدد از خدمات اعضاء قبلی، با صدور حکم جدید، امکان پذیر خواهدبود.
2_ تعداد احکام صادره، حداقل دو برابر تعداد نماینده مورد نیاز برای هر صنف باشد تا درصورت عدم حضور هریک از نمایندگان موصوف، جایگزینی نماینده دیگر، امکان پذیر شود.
3_ احکام انتصاب نمایندگان موصوف که سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، علی رغم دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی، به هر دلیلی، غیبت نمایند، لغو شود.
علی عسگری

نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات های حل اختلاف در بخشنامه شماره 235/540/1838/17204 مورخ 1382/4/8 قرار دارد.

شماره:55/93/200

بخشنامه

با توجه به ابهامات و سؤالات متعدد در خصوص مفاد ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می گردد:
در صورتی که مؤدیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر و یا کتباً اعلام قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد 238 و 244 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد.
در ضمن در مواردی که مؤدی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی کتباً از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف و نسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط (مرجع تسلیم اعتراض) اقدام نماید در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانون ی نداشته و می بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، با رعایت مقررات اقدام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:73/200

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 17839 / 200 مورخ 27 / 7 / 1390 موضوع تفویض اختیار و انتصاب به مشاغل مدیران امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استانی، به لحاظ اهمیت حفظ استقلال نمایندگان سازمان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، فرآیند انتصاب آنان کماکان بر اساس دستورالعمل شماره 6941 / 200 مورخ 24 / 3 / 1390 انجام پذیرفته و از شمول بخشنامه موصوف خارج است.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 17839 / 200
تاریخ: 27 / 7 / 1390
پیوست:

بخشنامه

پیرو سیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیتهای حوزه ستادی به امور سیاست­گذاری، برنامه­ریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای مالیاتی استانی در ارتباط با انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 70169 / 200 مورخ 23 / 10 / 1388 ­، به پیوست دستورالعمل جدید “انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی،امور مالیاتی شهر و استان تهران”با لحاظ نمودن امتیاز معیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات درمفاد آن که جایگزین دستورالعمل قبلی می­شود، به شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ میگردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض می شود.
مدیران کل محترم استان­ها­، رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را برعهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. شایان ذکراست براساس ارزیابی نتایج بخشنامه شماره 13042 / 200 مورخ 2 / 6 / 1390 ­، مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار می­گیرند (فرم منضم به بخشنامه اخیرالذکر)،تصویر فرم”ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران”که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین می­شود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب، حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نیز ارسال شود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 6941 / 200
تاریخ: 24 / 03 / 1390
پیوست:

دستورالعمل

نظر به اهمیت حفظ استقلال هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و در راستای ساماندهی و وحدت رویه در انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای موصوف مقرر می دارد:

 

1_ رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی استانها، پیشنهاد انتصاب مورد نظر را منضم را تاییدیه دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی کارمندان پیشنهادی (فرم پیوست) به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند.

 

2_ دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را در خصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند.

 

3_ دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط کارمند پیشنهادی،لازم است در صورت موافقت،حداکثر ظرف مدت 15 روز مدارک ذیربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ارسال نماید و در صورت عدم موافقت، نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید.

 

4_ اداره کل امور اداری و پشتیبانی حداکثر ظرف مدت 3 روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و حکم مزبور با امضاء معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صادر گردد.
در خصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت، وظایف نمایندگان سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور منضم به تاییدیه حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی، مستقیماً به دفتر نظارت بر هیأتها ارسال شود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:22412/ 200

نظر به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم وکسر هزینه های پزشکی از درآمد مشمول مالیات مودیان، مقرر می گردد:

 

1_ با به عنایت به اینکه جدول هزینه های پزشکی انجام شده توسط مودیان در فرم اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان موضوع بندهای 0و 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و به عنوان یکی از اقلام کاهنده درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین مودیان مالیاتی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

 

2_ در صورتی که مودی در زمان تسلیم اظهارنامه،مدارک مربوط به هزینه پزشکی خود و افراد تحت تکفل را به اداره امور مالیاتی ارائه ننموده باشد، چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته در اجرای مقررات ماده 137 ق.م.م اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات، در صورت احراز در این مورد و در موارد مذکور در بند (1) فوق، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نماید.

 

3_ چنانچه مودی بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات،درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 ق.م.م را داشته باشد، در این گونه موارد کسر هزینه های مذکور از درآمد مشمول مالیات، با رعایت مقررات، پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 238 ، 244 ، 247 و 251 مکرر ق.م.م. حسب مورد امکان پذیر خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:19494/200

بخشنامه

بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 و تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه 27 / 11 / 1380) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات،پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بند 2 و 3 ماده 244 همان قانون که قبلاً انجام پذیرفته است،به منظور نظام مند نمودن انتصابات موصوف مقرر می دارد،من بعد احکام مربوط با اعتبار دو سال صادر شود .
بدیهی است در صورت صلاحدید،استفاده مجدد از خدمات اعضاء مزبور،با صدور حکم جدید امکان پذیر خواهد بود . ضمناً فرصت تمدید یا لغو احکام قبلی که بیش از دو سال از صدور آن می گذرد،یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تعیین می گردد .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 28518
تاریخ: 85 / 7 / 18
پیوست:

جناب آقای علیرضا علیائی
رئیس امور مالیاتی شهر تهران

پیرو حکم انتصاب شماره 35688 مورخ 1 / 7 / 85 به سمت رئیس امور مالیاتی شهر تهران و در راستای تسریع و عدم تمرکز در امور موارد ذیل در امور مالیاتی،اداری به شما تفویض می گردد تا نسبت به انجام آن و با مسئولیت خود اقدام نمایید . بدیهی است در صورت مقتضی می توانید بخشی از امور مالیاتی،را به مدیران ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران و امور اداری را به معاون پشتیبانی تفویض نمایید .
امور مالیاتی:
با توجه به شرح وظایف مصوب مربوط به امور مالیاتی شهر تهران بدینوسیله اختیارات قانون ی موضوع مواد 191 ، 167 ، 40 و تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم،بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی برای هر سال عملکرد و اشخاص حقوقی برای هر سال عملکرد با رعایت تبصره 2 ماده 190 و تبصره 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به عملکرد سال 1381 و بعد،بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد پرونده های مالیات بر ارث،نسبت به مالیات سهم الارث هر یک از وراث،جرایم مالیاتی تکلیفی قابل مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مشمول تبصره یک ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم) کلاً به حیطه وصول درآید،اختیار انتصاب نمایندگان بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در شهر تهران .
امور اداری
با توجه به ماده 12 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل نسبت به تشکیل کمیته طرح طبقه بندی مشاغلبه ریاست جنابعالی و عضویت معاون پشتیبانی و رییس اداره امور اداری اقدام و ضمن محول نمودن وظایف کمیته مذکور به جنابعالی و اعضای آن نسبت به انجام امور ذیل اقدام مقتضی بعمل آورند .
– صدور احکام تعیین حقوق و افزایش سنواتی کلیه کارکنان ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران
– صدور احکام افزایش یا کاهش فوق العاده ها
– بررسی و صدور ارتقاء گروه عادی و امتیازی کارکنان پس از طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل باستثناء گروه 12 جهت دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم گروه 14 دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس،گروه 15 دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و گروه 16 جهت دارندگان گروه تحصیلی دکترا .
– بر قراری فوق العاده شغل مشمولین طرح مدیران پس از تصویب کمیته .
– بررسی و صدور گروهای تشویقی ایثارگران،مدیران،گروههای ارفاقی گردان عاشورا و الزهرا بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه پس از تصویب کمیته .
– اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و همچنین احتساب سوابق خدمت قابل قبول دولتی موضوع ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل .
– تمدید احکام کارکنان پیمانی پس از موافقت سازمان و تأیید هسته گزینش .
– کلیه احکام اصلاحی کارگزینی کارکنان ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران
– مرخصی بدون حقوق تا 6 ماه وانتصاب پس از پایان مرخصی بدون حقوق صادره .
– مرخصی استعلاجی کارکنان حدداکثر تا 4 ماه وپس ازتایید پزشک معتمد.
– مرخصی استحقاقی کارکنان حداکثر تا 4 ماه در سال .
– انتصاب کارکنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل و آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و پس از تصویب کمیته و در کلیه سطوح شغلی باستثناء نمایندگان سازمان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،روسای امورمالیاتی و معاون مدیر کل بدهی است انتصاب این قبیل مشاغل پس از پیشنهاد جنابعالی توسط ستاد صورت می پذیرد .
– صدور احکام گروههای تضویقی کارکنان برجسته و همچنین فوق العاده شغل کارکنان برجسته پس ارتأیید ادره کل امور اداری و رفاه .
– صدور احکام برقراری اولاد و عائله مندی و همچنین احکام مذکور .
– صدور احکام تغییر درصد جانبازی با توجه به گواهی صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران .
– انتقال و انصاب و ماموریت کارکنان در سطح امور مالیاتی شهر تهران
– صدور احکام ماموریت کارکنان شهر تهران حداکثر تا 15 روز به خارج شهر تهران
– صدور حکم ماموریت آموزشی جانبازان عزیز و آزادگان سر افراز .
لازم به ذکر است صدور ابلاغ بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستتگان و احکام از کار افتادگی و حالت اشتغال جانبازان احکام اولیه استخدام (رسمی آزمایشی یا پیمانی) و رسمی قطعی توسط اداره کل امور ادرای و رفاه صورت می پذیرد .

علی اکبر عرب مازار

شماره: 19104
تاریخ: 28 / 10 / 1384
پیوست:

جناب آقای محمود شکری
معاون محترم عملیاتی

بدینوسیله اختیار انتصاب نمایندگان موضوع بند ها (1) الی (3) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در تهران بزرگ و همچنین انتصاب نماینده موضوع بند یک ماده فوق الذکر در سایر استانهای کشور به شما تفویض می گردد تا در چارچوب مقررات به مسئولیت خودتان اقدام فرمایید . دستورات و مکاتباتی که حسب این تفویض اختیار،ارجاع می نماید برای کلیه ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور مجری بوده و مراج مالیاتی و واحدهای تابعه نیز هماهنگی لازم را در این زمینه معمول خواهند نمود .

علی اکبر عرب مازار

شماره: 1500 / 1172 / 235
تاریخ: 14 / 03 / 1373
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی ………………………….

نظر به اینکه بموجب حکم شماره 235111514165667 مورخ 10 / 4 / 83 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور اختیار انتصاب هر سه عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 ق.م.م در تهران بزرگ و اانتصاب نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سایر استانها به این معاونت تفویض گردیده لذا مقتضی است من بعد پیشنهاد انتصاب نمایندگان موضوع بند 1 ماده فوق الذکر توسط کلیه ادارات کل امور مالیاتی همراه با تکمیل فرم پیوست و معرفی سایر نمایندگان (در تهران بزرگ) بمنظور صدور حکم نصب و عضویت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و انجام سایر اقدامات لازم به دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات حوزه این معاونت ارسال گردد .

محمد علی بیگ پور
معاون عملیاتی

شماره: 5667 / 1416 / 1115 / 135
تاریخ: 10 / 4 / 83
پیوست:

جناب آقای بیگ پور
معاون محترم عملیاتی

بدینوسیله اختیار انتصاب نمایندگان موضوع بندهای 1و 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در تهران بزرگ و همچنین انتصاب نماینده موضوع بند یک ماده فوق الذکر در سایر استانهای کشور به شما تفویض می گردد تا در چارچوب مقررات به مسئولیت خودتان اقدام فرمائید . دستورات و مکاتباتی که حسب این تفویض اختیار،ارجاع می نماید . برای کلیه ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور مجری بوده و سایر مراجع مالیاتی و واحد های تابعه نیز هماهنگی لازم را در این زمینه معمول خو.اهند نمود .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره: 17204 / 1838 / 540 / 235
تاریخ: 08 / 04 / 1382
پیوست:

سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل

بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه 27 / 11 / 80) و با توجه به مسئولیت موضوع تبصره 2 ماده ماده 244 همان قانون بمنظور حصول اطمینان از حسن جریان امور در ادارات حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات رسمی , بدینوسیله مسئولیت مربوط به اداره امور و تشکیل جلسات هیاتهای موصوف بعهده آن اداره کل محول و اختیارات ذیل تفویض می گردد:

 

1_ قبوض درخواست و انتخاب قضات موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با هیاتهای متشکله .

 

2_ مکاتبه با مراجع مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم بمنظور معرفی نمایندگان خود متناسب با هیاتهای متشکله .

 

3_ انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 از بین نمایندگان معرفی شده فوق در مواردیکه مودی انتخاب خود را اعلام ننموده و یا برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانون ی شده باشد.

 

4_ صدور احکام داخلی جهت حضور و شرکت نمایندگان موضوع بند 2 و 3 ماده 244 در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی .

 

5_ پرداخت حق الزحمه اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بر اساس آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم .

 

6_ پیشنهاد و معرفی واجدین شرایط مندرج در ماده 245 قانون مستقیم به رئدیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان جهت امضای احکام انتصاب آنان به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (اعم از انتصاب با تخصیص پست سازمانی یا حفظ سمت قبلی .) بدیهی است انتصاب نمایندگان مذکور در این بند در ادارات کل تهران بزرگ با هماهنگی دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات , کماکان از طریق این سازمان صورت خواهد پذیرفت . ضمناً متذکر می گردد در صورتیکه قاضی بازنشسته واجد شرایط وجود نداشته باشد مراتب سریعاً به دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات اعلام تا اقدامات مقتضی صورت گیرد .دفتر مذکورنیز با نظارت مستمر و اخذ گزارشات لازم ضمن سازماندهی هیاتها نسبت به ایجاد هماهنگی در امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام خواهد نمود.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:9562/200

امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
شورای عالی مالیاتی
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 که در تاریخ 14 / 11 / 1389 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزارو سیصدو نود ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مصوب 31 / 6 / 81 و اصلاحیه مورخ 7 / 11 / 85 آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

الف- متن زیر جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:
حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244 ،بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار (300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.

 

ب- متن زیر جایگزین بند 4 آیین نامه می شود:
اعتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.
این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 31980 / 200 مورخ 10 / 11 / 89 سازمان امور مالیاتی کشور در دو بند به شرح فوق در تاریخ 14 / 11 / 89 به تصویب رسید.

سید شمس الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: 31980 / 200
تاریخ: 10 / 11 / 1389
پیوست:

جناب آقای حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می رساند، به موجب بند الف اصلاحیه مورخ 7 / 11 / 1385 آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 ق.م.م (تصویر پیوست) حق الزحمه اعضاء هیأت بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ 80000 ریال و به ازاء هر ساعت اضافه بر 2 ساعت مبلغ 20000 ریال گردیده است.
بر اساس مطالعه و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده از ادارات کل امور مالیاتی استانی و درخواست پیشنهادات واصله و بررسی های به عمل آمده، ارقام پرداختی موصوف حتی کفایت هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان را نمی نماید و این نقیصه موجبات عدم رسمیت جلسات هیأت (به علت غیبیت قاضی یا نماینده بند 3 ماده 244 ق.م.م) و اطاله دادرسی و تاخیر وصول درآمدهای مالیاتی و عدم رضایت مودیان محترم را فراهم آورده است.
لذا به منظور ایجاد انگیزه در اعضای هیات و رسمیت جلسات و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی، پیشنهاد می گردد در صورت موافقت حضرتعالی حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244 هر جلسه (تا 2 ساعت) به مبلغ 300000 ریال از تاریخ تصویب،بدون عطف به ماسبق به شرح اصلاحیه پیوست پرداخت گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 1383 / 4297 / 211
تاریخ: 07 / 07 / 1381
پیوست:

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کلدفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که در تاریخ 31 / 6 / 1381 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد .

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2
ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380

حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آیین نامه به ترتیب زیر تعیین وحسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود.

 

1_ حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244 بابت هر جلسه تا (3) ساعت مبلغ شصت هزار ریال ودر صورتی که در زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.

 

2_ تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضاء فوق الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه ریزی اداره کل ذیربط خواهد بود.

 

3_ تعلق حق الزحمه وپرداخت آن منوط به تأیید مدیر کل ذیربط دایر به حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، واتخاذ تصمیمات هیأت (رأی با قرار رسیدگی) خواهد بود.

 

4_ اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی واستان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور ودر سایر استان ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.

این آیین نامه در اجرای تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 33464 / 3173 / 211 مورخ 10 / 6 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31 / 6 / 1381 به تصویب رسید.

شماره: 85476
تاریخ: 08 / 12 / 1385
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
مجله مالیات

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که در تاریخ 7 / 11 / 1385 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزار و سیصدو هشتاد و شش ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مصوب 31 / 6 / 81 به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

الف- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098 / 240 مورخ 25 / 03 / 90 جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:
حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244 ،بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار (300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.

 

الف- متن زیر جایگزین بند (1) می شود:

 

1_ حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار (80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (20000) ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.

 

ب- بندهای ذیل به عنوان بند 5 و 6 به آیین نامه الحاق می گردد:

 

5_ در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای 2و 3 ماده 244 ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.

 

6_ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند 1 آیین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبلحداکثر تا معادل 15 % تعدیل نماید.
این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 58282 / 3433 / 214 مورخ 4 / 11 / 85 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 7 / 11 / 85 به تصویب رسید.

داود دانش جعفری

شماره:8192/200

دستورالعمل

نظر به اهمیت حفظ استقلال هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و در راستای ساماندهی و وحدت رویه در انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای موصوف مقرر می دارد:

 

1_ رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی استانها، پیشنهاد انتصاب مورد نظر را منضم به را تاییدیه دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی کارمندان پیشنهادی (فرم پیوست) به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند.

 

2_ دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را در خصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند.

 

3_ دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط کارمند پیشنهادی،لازم است در صورت موافقت،حداکثر ظرف مدت 15 روز مدارک ذیربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ارسال نماید و در صورت عدم موافقت، نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید.

 

4_ اداره کل امور اداری و پشتیبانی حداکثر ظرف مدت 3 روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و حکم مزبور با امضاء معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صادر گردد.
در خصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت، وظایف نمایندگان سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور منضم به تاییدیه حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی، مستقیماً به دفتر نظارت بر هیأتها ارسال شود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 60799 / 210 /د
تاریخ: 18 / 12 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به بخشنامه شماره 70169 / 200 مورخ 23 / 10 / 1388 (تصویر پیوست) در رابطه با تفویض اختیار انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران به ادارات کل استانی و امور مالیاتی شهر و استان تهران، در راستای اجرای سیاستهای عدم تمرکز، ایجاد سهولت و افزایش سرعت در اداره امور و فراهم نمودن زمینه های جلب رضایت و مالاً کارایی کارکنان، به استحضار می رساند:
فرآیند رسیدگی به اختلاف مالیاتی و اجرای عدالت و جلب رضایت مودیان محترم مالیاتی همواره از دغدغه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است و استقلال بخش شبه قضایی از بخش تشخیص در سازمان حائز اهمیت بسیار و موجب تسهیل رفع اختلاف و وصول عادلانه مالیات بدون تنش و اجرای عدالت و جلب رضایت مودیان و تکریم ارباب رجوع است.
بنابراین پیشنهاد می شود انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی با در نظر داشتن موارد ذکر شده صورت پذیرد و در صورت صلاحدید خواهشمند است دستور فرمائید نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف از شمول بخشنامه موصوف و تفویض اختیار به عمل آمده (در مورد احکام انتصاب و با حفظ سمت) خارج و کماکان در چارچوب دستورالعمل شماره 101764 مورخ 7 / 10 / 87 (تصویر پیوست) لیکن با امضاء معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انجام پذیرد.

امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 70169 / 200
تاریخ: 23 / 10 / 1388
پیوست:

بخشنامه

در راستای اجرای سیاستهای عدم تمرکز، ایجاد سهولت و افزایش سرعت در اداره امور و فراهم نمودن زمینه های جلب رضایت و مالاً کارایی کارکنان، اختیار انجام و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل مطرح مدیریتی بر اساس دستورالعمل داخلی “انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران”به شرح مفاد پیوست به آن اداره کل تفویض می شود.
انتخاب کارکنان برای تصدی مشاغل بالاتر در سطوح مذکور صرفاً از میان افراد واجد شرایط تجربی تخصصی که در آزمون جامع تعیین سطح شرکت نموده و در سطوح شغلی مربوطه رتبه های امتیازی برتر را کسب نموده اند امکان پذیر می باشد.
شایان ذکر است در سال اول اجرای این دستورالعمل و تا زمان برگزاری آزمون مجدد تعیین سطح در مورد داوطلبین واجد شرایط که به دلیل عدم شرکت در آزمون مذکور فاقد امتیاز این آزمون می باشند، برای سنجش تواناییها و مهارتهای فنی آنان (موضوع بند 7 دستورالعمل)،آزمون کتبی بنا به پیشنهاد مدیر کل استان و یا رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران که توسط دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی برگزار می گردد، جایگزین آن خواهد بود.بدیهی است پس از اتمام زمان تعیین شده و برگزاری آزمون جامع تعیین سطح در سال آینده، با رعایت کامل مفاد دستورالعمل برای انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران الزامی بوده و احکام صادرهاز سوی واحدهای مسئول برای افراد خارج از فرآیند تعیین شده فاقد اعتبار خواهد بود.
مدیران کل استانها، رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را با رعایت عدالت و بدون تبعیض بر عهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، نظارت براجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگیهای لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد.
ضروری است مفاد این بخشنامه به نحو مطلوب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 56823 / 240 /د
تاریخ: 10 / 11 / 1388
پیوست:

بخشنامه

نظر به اینکه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع بند یک ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عهده دار رسیدگی به اختلاف های مالیاتی با شرایط مذکور در مادتین 170 و 244 قانون یاد شده و تبصره‌های آن می باشند و به دلیل توجه به استقلال عمل و اهمیت ویژه جایگاه نمایندگان یاد شده برای سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اصلاح دامنه شمول بخشنامه شماره 70169 / 200 مورخ 23 / 10 / 88 نسبت به نمایندگان سازمان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مقرر میدارد:
انتخاب و انتصاب نمایندگان یاد شده کماکان مطابق فرآیند ابلاغ شده تحت دستورالعمل شماره 101764 مورخ 7 / 10 / 87 تصویر پیوست) انجام پذیرد.بدیهی است بر اساس مصوبه شورای معاونین محترم سازمان،احکام نمایندگان مذکور ممضی به امضاء و صدور این معاونت خواهد بود.

مجید یارمند
معاون توسعه مدیریت و منابع

شماره: 101764
تاریخ: 07 / 10 / 1387
پیوست:

دستورالعمل

به منظور تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 ق.م.م و نیز وحدت رویه و حذف مکاتبات غیر ضروری در این خصوص مقرر می دارد:

 

1_ رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل امور مالیاتی سایراستانها، نظر دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست را اخذ نموده و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی افراد مورد نظر را ضمیمه پیشنهاد خود نموده و به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند.

 

2_ دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را در خصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند.

 

3_ دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط پیشنهاد شونده،لازم است حداکثر ظرف مدت ده روز مدارک ذیربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و رفاه ارسال کند. در صورت عدم تائید مراتب نیز باید نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید.

 

4_ اداره کل امور اداری و رفاه نیز حداکثر ظرف مدت 3 روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و در اختیار دفتر نظارت بر هیأتها قرار داده تا با امضاء معاون فنی و حقوقی سازمان حکم مزبور صادر گردد.
در خصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت وظایف نماینده سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور مستقیماً به دفتر نظارت بر هیأتها ارسال شود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان می باشد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم اعلام سوابق خدمتی آقای کارمند اداره کل امور مالیاتی استان………..
جهت تصدی پست نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تاریخ تهیه:

 
1- شماره پرسنلی:
2- تاریخ استخدام:
3- وضعیت خدمت سربازی: پایان خدمتoمعافo
4- آخرین مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
تاریخ اخذ مدرک(روز،ماه،سال)
5- سابقه مالیاتی:       سال             ماه
6- شهر محل خدمت پیشنهادی:
7- ردیف پیشنهادی:
 
8- عناوین پست های مورد تصدی از بدو خدمت تاکنون(به تفکیک)
 
عنوان پست سازمانی
از تاریخ
تا تاریخ
مدت اشتغال
سابقه عملی در امور مالیاتی
شهر محل خدمت
سال
ماه
شماره واحد مالیاتی
شماره گروه مالیاتی
شماره اداره امور مالیاتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- دوره های آموزشی طی شده:
 
ردیف
عنوان دوره
از تاریخ
تا تاریخ
ساعت گذرانده شده
موسسه برگزار کننده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10- تشویقات:
11- مجازاتهای اداری:
 
ردیف
تاریخ تشویق
موضوع تشویق
مقام تشویق کننده
تاریخ مجازات
موضوع مجازات اداری
مقام مجازات کننده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در صورتیکه موارد عناوین پست های سازمانی،دوره های آموزشی طی شده و یا تشویقات کارمند پیشنهادی بیش از تعداد جدول در نظر گرفته شده باشد،موارد مطابق جدول مربوط پیوست پیشنهاد گردد.
مدیر کل امور مالیاتی استان…………………. امضاء

 

شماره:6941/200

نظر به اینکه طبق اطلاع واصله، بعضاً مشاهده می شود که هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدون حضور نماینده بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل می گردد لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردد وبه منظور اطمینان از امکان حضور نامبردگان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، در صورت لزوم تعداد نمایندگان مزبور را افزایش دهند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:26213/10801/4/30

اداره کل

بطوریکه مشاهده گردیده ،چون بعضی از آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی که حسب مقررات قسمت اخیربند 2 بخشنامه شماره 57692 / 13229 / 4 / 30 11 / 12 / 67 وباستناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد شکایت مودیان مالیاتی قرار میگیرد، دارای نواقص هستند که سبب بتعویق افتادن زمان رسیدگی شکایت مزبور در شورای عالی مالیاتی شده و یا بطریقی موجبات تضییع حق مودیان و دولت را فراهم میاورند لذا توجه اعضاء محترم هیئتهای حل اختلاف مالیاتی را موکداً به نکات ذیل جلب مینماید:

 

1_ وضعیت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صدور رای اعم ازبدوی،تجدید نظر ماده 216 و… بطور کامل درج گردد.

 

2_ شماره حوزه مالیاتی و نام شهرستان ذیربط در محل مربوط تصریح شود.

 

3_ در صورتیکه عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ذیل ماده 244 قانون مذکورمتعاقب درخواست معرفی نماینده توسط ادارات کل از طرف مرجع و واحد مربوط معرفی نشده و یا اینکه نماینده موصوف با اطلاع از تاریخ تشکیل جلسه غیبت نماید، اکثریت هیئت مزبور مکلفند علت عدم حضور عضو یاد شده را درمحل امضاء وی در برگ رای ذکر نمایند. حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل مسئول ادارات مالیاتی میباشد.

وزیراموراقتصادی ودارائی ازطرف حسینی

شماره:11082/4103/4/30

چون ترتیب اجرای حکم قسمت اخیربند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم از جهت عضویت نماینده شورای مرکزی اصناف یا بازرگانی وصنایع و معادن ایران در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مامور رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط همواره مورد سئوال وبطورکلی هم ازنظر مراجع فوق الذکر و هم برای حوزه های مالیاتی جای ایراد وابهام بوده است،لذا بمنظور رفع این معضل جلسه ای باحضور رئیس و برخی از اعضاء شورایعالی مالیاتی و نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شورای مرکزی اصناف برگزار و پس از شور وبررسی و تبادل نظر موضوع با اتفاق آراء منجر به اخذ نتایجی بشرح زیر گردید:

 

الف- درمورد شرکتها وسایراشخاص حقوقی نماینده اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران درهیئت حل اختلاف مالیاتی عضویت خواهند داشت .

 

ب- درمورد مشمولین ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366،عضو مربوط نماینده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران خواهد بودباستثنای بازرگانان کارت دار در سنواتی که از کارت بازرگانی استفاده نکرده اند که در این مورد نماینده شورای مرکزی اصناف درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود.

 

ج- درمورد مودیانیکه طبق مقررات بند 3 ماده 244 یاد شده نماینده خاص تعیین شده است،همان اشخاص و برای انواع درآمدهای دیگرباید نماینده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در هیئت عضویت داشته باشد.

 

د- در مورد سایر مودیان مالیاتی مشمول قانون ی نظام صنفی نماینده شورای مرکزی اصناف درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود. مقتضی است باتوجه به نوع پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی برنامه کار هیئتهای مستقر درآن اداره و ترکیب اعضاء آنها را بنحوی تنظیم نمایند که هریک از پرونده ها درهیئت ذیصلاح مرتبط بانوع خود بترتیب مقرر مذکور مورد طرح ورسیدگی قرار گیرد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:57876/1902/4/30

اداره کل مالیاتهای مرکز تهران دراجرای تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی و بمنظور ایجاد هماهنگی درتعیین ضریب مالیاتی درآمدی که درجدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه برای آن ضریب تعیین نشده است بموجب این حکم نسبت به تشکیل هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مذکور اقدام تا ضرایب مالیاتی مورد درخواست ادارات کل مالیاتی تهران و نیز آن اداره کل بموقع تعیین و ابلاغ گردد.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:17024/915/5/30

اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان

دراجرای ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی ضمن تفویض اختیار وانتصاب نماینده موضوع بندیک ماده قانون ی مذکور مقتضی است نسبت به تشکیل هیئت یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مورد نیاز درسطح استان با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایید.

ازطرف حسینی
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:3858/206/5/30

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

احتراماً، اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که بنا به پیشنهاد شماره 31980 / 200 مورخ 10 / 11 / 89 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 14 / 11 / 1389 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست، برای اجراء ابلاغ می گردد.

مجید یارمند
معاون توسعه مدیریت و منابع

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مصوب 31 / 6 / 81 و اصلاحیه مورخ 7 / 11 / 85 آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

الف- متن زیر جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:
حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244 ،بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار (300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.

 

ب- متن زیر جایگزین بند 4 آیین نامه می شود:
اعتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.
این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 31980 / 200 مورخ 10 / 11 / 89 سازمان امور مالیاتی کشور در دو بند به شرح فوق در تاریخ 14 / 11 / 89 به تصویب رسید.

سید شمس الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: 31980 / 200
تاریخ: 10 / 11 / 1389
پیوست:

جناب آقای حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می رساند، به موجب بند الف اصلاحیه مورخ 7 / 11 / 1385 آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 ق.م.م (تصویر پیوست) حق الزحمه اعضاء هیأت بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ 80000 ریال و به ازاء هر ساعت اضافه بر 2 ساعت مبلغ 20000 ریال گردیده است.
بر اساس مطالعه و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده از ادارات کل امور مالیاتی استانی و درخواست پیشنهادات واصله و بررسی های به عمل آمده، ارقام پرداختی موصوف حتی کفایت هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان را نمی نماید و این نقیصه موجبات عدم رسمیت جلسات هیأت (به علت غیبیت قاضی یا نماینده بند 3 ماده 244 ق.م.م) و اطاله دادرسی و تاخیر وصول درآمدهای مالیاتی و عدم رضایت مودیان محترم را فراهم آورده است.
لذا به منظور ایجاد انگیزه در اعضای هیات و رسمیت جلسات و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی، پیشنهاد می گردد در صورت موافقت حضرتعالی حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244 هر جلسه (تا 2 ساعت) به مبلغ 300000 ریال از تاریخ تصویب،بدون عطف به ماسبق به شرح اصلاحیه پیوست پرداخت گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 1383 / 4297 / 211
تاریخ: 07 / 07 / 1381
پیوست:دارد

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که در تاریخ 31 / 6 / 1381 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد .

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2
ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380

حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آیین نامه به ترتیب زیر تعیین وحسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود.
بر اساس بخشنامه شماره 68547 مورخ 8 / 12 / 85 متن زیر جایگزین بند 1 می شود:
حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار (80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (20000) ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.

 

1_ حق الزحمه قضات دادگستری ونمایندگان بند 3 ماده 244 بابت هر جلسه تا (3) ساعت مبلغ شصت هزار ریال ودر صورتی که در زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.

 

2_ تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضاء فوق الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه ریزی اداره کل ذیربط خواهد بود.

 

3_ تعلق حق الزحمه وپرداخت آن منوط به تأیید مدیر کل ذیربط دایر به حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، واتخاذ تصمیمات هیأت (رأی با قرار رسیدگی) خواهد بود.

 

ب- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098 / 240 مورخ 25 / 3 / 1390 جایگزین بند 4 آیین نامه می شود:
عتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.

 

4_ اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی واستان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور ودر سایر استان ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.
این آیین نامه در اجرای تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 33464 / 3173 / 211 مورخ 10 / 6 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31 / 6 / 1381 به تصویب رسید.

شماره: 68547
تاریخ: 08 / 12 / 1385
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
مجله مالیات

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که در تاریخ 7 / 11 / 1385 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزار و سیصدو هشتاد و شش ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مصوب 31 / 6 / 81 به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

الف- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098 / 240 مورخ 25 / 03 / 90 جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:
حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244 ،بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار (300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.

 

الف- متن زیر جایگزین بند (1) می شود:

 

1_ حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار (80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (20000) ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.

 

ب- بندهای ذیل به عنوان بند 5 و 6 به آیین نامه الحاق می گردد:

 

5_ در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای 2و 3 ماده 244 ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.

 

6_ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند 1 آیین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبلحداکثر تا معادل 15 % تعدیل نماید.
این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 58282 / 3433 / 214 مورخ 4 / 11 / 85 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 7 / 11 / 85 به تصویب رسید.

داود دانش جعفری

شماره:7098/240

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
مجله مالیات

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که در تاریخ 7 / 11 / 1385 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزار و سیصدو هشتاد و شش ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار

اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مصوب 31 / 6 / 81 به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

الف- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098 / 240 مورخ 25 / 03 / 90 جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:
حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244 ،بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار (300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.

 

الف- متن زیر جایگزین بند (1) می شود:

 

1_ حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار (80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (20000) ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.

 

ب- بندهای ذیل به عنوان بند 5 و 6 به آیین نامه الحاق می گردد:

 

5_ در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای 2و 3 ماده 244 ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.

 

6_ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند 1 آیین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبلحداکثر تا معادل 15 % تعدیل نماید.
این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره 58282 / 3433 / 214 مورخ 4 / 11 / 85 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 7 / 11 / 85 به تصویب رسید.

داود دانش جعفری

شماره:68547

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که در تاریخ 31 / 6 / 1381 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد .

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2
ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380

حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آیین نامه به ترتیب زیر تعیین وحسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود.
(اصلاحیه اول) :بر اساس بخشنامه شماره 68547 مورخ 8 / 12 / 85 متن زیر جایگزین بند 1 می شود:
حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار (80000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (20000) ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.
(اصلاحیه دوم) :

 

الف- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098 / 240 مورخ 25 / 03 / 90 جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:
حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244 ،بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ سیصد هزار (300000) ریال قابل پرداخت خواهد بود.

 

1_ حق الزحمه قضات دادگستری ونمایندگان بند 3 ماده 244 بابت هر جلسه تا (3) ساعت مبلغ شصت هزار ریال ودر صورتی که در زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.

 

2_ تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضاء فوق الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه ریزی اداره کل ذیربط خواهد بود.

 

3_ تعلق حق الزحمه وپرداخت آن منوط به تأیید مدیر کل ذیربط دایر به حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، واتخاذ تصمیمات هیأت (رأی با قرار رسیدگی) خواهد بود.

 

ب- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098 / 240 مورخ 25 / 3 / 1390 جایگزین بند 4 آیین نامه می شود:
عتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.

 

4_ اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی واستان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور ودر سایر استان ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.
این آیین نامه در اجرای تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 33464 / 3173 / 211 مورخ 10 / 6 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31 / 6 / 1381 به تصویب رسید.
بر اساس بخشنامه شماره 68547 مورخ 8 / 12 / 1385 بندهای ذیل به عنوان بندهای 5 و 6 به آیین نامه الحاق می گردد.

 

5_ در صورت غیبت و عدم حضور تا 3 جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای 2و 3 ماده 244 ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.

 

6_ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند 1 آیین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبلحداکثر تا معادل 15 % تعدیل نماید.

شماره:1383/4297/211

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 456
تاریخ: 25 / 05 / 1388
کلاسه پرونده: 86 / 531
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت بایر ایران شیمی (سهامی خاص) .
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی شماره 9888 مورخ 24 / 10 / 1382 مصوب 20 / 10 / 1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر خلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات،اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانون ی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون می باشد.

 

1_ با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به موجب مفاد مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مؤدی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور تصریح گردیده است.

2- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است.

 

3_ به موجب مفاد ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم،فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.

4- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی باشد و این بر خلاف حکم قانون ی ماده 244  قانون مالیاتها می باشد.

5- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانون ی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه،مستقیم به اداره امور مالیاتی،اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

6- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می باشد،اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد.

7- با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفی قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده 239 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.

8- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد 156 و 227 و 239 و 249 قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می فرمایند،

8 /الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانون ی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

8 /ب- تعریف قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد.

8 /ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد. 9- لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانون ی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می باشد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55057 / 210 مورخ 9 / 6 / 1387 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 244 ، 240 و 249 و سایر مقررات قانون ی قطعیت می یابد و مفاد بند 2 ماده 33 آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مؤدی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 از آیین نامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانون ی به تأیید رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی رسد.معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 185362 / 91 مورخ 14 / 11 / 1387 اعلام داشته اند،

1- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مؤدی مالیاتی و یا دولت باشد.فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد،مغایرتی با مفاد قانون ندارد.بر خلاف ادعای شاکی در بند 2 دادخواست،عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد.به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش بینی نشده باشد،یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.

2- ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند . برداشت شاکی از این ماده به عنوان مرجع حل اختلاف مالیاتی و در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد به نحوی که در بند 3 دادخواست قید گردیده. فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده،اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است . نادرست می باشد. زیرا اولاً، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده (توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می گردد) .در حالی که شاکی در بند 3 دادخواست،محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد.ثانیاً، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند،تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانون ی علی الخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود.

3- بر خلاف نظر شاکی در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی نماید.بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می گردد،با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی مالیاتی،حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مؤدی باقی خواهد بود.بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده 244 ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مؤدی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می گردد.واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد،اعتراضی از سوی مؤدی صورت نخواهد گرفت.چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مؤدی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلاً به مؤدی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است.صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مؤدی واقع شود.زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی باشد.از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مؤدی و از مصادیق ماده 242 باشد که به طور حتم مؤدیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت.نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم،رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانون ی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانون ی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح،موقعیت قانون ی ندارد.بنابراین مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانون ی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 1368
تاریخ: 21 / 11 / 1386
کلاسه پرونده: 83 / 667
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سید ابوالفضل مرتضوی.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 5424 / 1381- 211 مورخ 8 / 4 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قسمتی از ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 / 11 / 1380،هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد، 1- … 2- … 3- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی … . اطلاق عبارت (به انتخاب مؤدی) مندرج در ماده مرقوم دال بر این است که مؤدی در انتخاب خود از حیث فرد مورد انتخاب محدودیتی ندارد ومی تواند هر کسی را که تصور می کند قادر به دفاع از حقوق وی می باشد یا حداقل هر کسی از مراجع مندرج در بند 3 مذکور را بدون لحاظ مناسب بین نوع فعالیت مؤدی وموضوع مالیات، تخصیص یا ارتباط نماینده با مراجع مزبور، به عنوان نماینده، به هیأت حل اختلاف معرفی نماید. مؤدی استدلال فوق مندرجات آخر ماده مرقوم می باشد که حاکی است در صورتی که مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مذکور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. یعنی اختیار سازمان امور مالیاتی محدود است به اینکه عضو هیأت را فقط از بین مراجع معرفی شده در ماده انتخاب نماید واین قید محدودیت انتخاب سازمان امور مالیاتی مؤید اطلاق نامحدود بودن اختیار انتخاب مؤدی می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بخشنامه شماره 5424 / 1381- 211 مورخ 8 / 4 / 1383 حق انتخاب نماینده از ناحیه مؤدی را به انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور محدود ومقید کرده است. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور مخالف صریح ماده مرقوم ونوعی قانون گذاری ودخالت قوه مجریه در قوه مقننه می باشد، لذا ابطال بخشنامه مزبور از هیأت عمومی دیوان مورد استدعا است. رئیس گروه نمایندگان قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1024- 212 مورخ 2 / 3 / 1384 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 344- 211 مورخ 18 / 2 / 1384 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند، با عنایت به متن بند 3 ماده 244 قانون فوق الذکر مشخص می گردد هدف قانون گذار از ذکر نمایندگان مراجع مزبور این بوده که افرادی در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که از سویی بی طرف بوده واز سوی دیگر در نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی بصیر ومطلع باشند تا بدین ترتیب هم حقوق دولت وهم حقوق مؤدیان مالیاتی صنوف مختلف حفظ گردد. ضمناً در بند 3 ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مؤدی) ذکر گردیده است واین کاملاً مشخص است که مؤدی مالیاتی نیز باید نماینده خود را از بین افراد مراجع مذکور در بند 3 انتخاب نماید، نه اینکه مؤدی مالیاتی در انتخاب خود اختیار نامحدود داشته و می تواند هر شخص را به عنوان نماینده خود انتخاب ومعرفی نماید که البته این مفهوم از متن عبارات بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم کاملاً قابل درک وفهم میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس ار بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

قانون گذار در مقام نحوه تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای غیر مستقیم مصوب 1380 علاوه بر عضویت یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ویک نفر قاضی اعم از شاغل وبازنشسته به شرح بندهای یک و 2 ماده مذکور، عضو سوم هیأت حل اختلاف را به موجب بند 3 آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی مالیاتی تعیین کرده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار مؤدی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای غیر مستقیم است ومتضمن جوار انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامه شماره 5424 / 1381- 211 مورخ 8 / 4 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانون ی مربوط نیز نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

شماره:1368

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره 49768- 4 / 12 / 72 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،اجمال موضوع استعلام فوق الذکر این است که آیا شرکت آقای فرماندار شهرستان بناب به عنوان نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسات هیئت مزبور و اظهار نظر نسبت به پرونده های مالیاتی قانون ی می باشد یا خیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون فوق الذکر پس از بررسی و تبادل نظر لازم به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: در مواردیکه مراجع مندرج در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن تشکیل نشده است بنا به حکم قسمت اخیر بند مزبور فرماندار موظف است یکی از معتمدین محل بصیرومطلع به امور مالیاتی رشته مخصوص را انتخاب و برای شرکت در هیئت حل اختلاف مالیاتی به اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط معرفی نماید،لذا با اتخاذ ملاک از ماده 64 و تبصره یک ماده 154 قانون موصوف شرکت فرماندار در هیئت حل اختلاف مالیاتی وجاهت قانون ی ندارد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- اصغر بختیاری- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

شماره:14038/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن