• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۴۱

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بپیوست ” دستورالعمل اجرائی سجل مالیاتی موضوع ماده 241 قانون مالیاتهای مستقیم “ در اجرای بخشنامه شماره 47753 / 14309 / 4 / 30 مورخ 22 / 12 / 74 مقام عالی وزارت جهت اجرا ابلاغ میگردد .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

دستورالعمل سیستم اجرائی سجل مالیاتی (موضوع ماده 241 ق.م.م) نظر به اینکه وظایف مربوط به مرکز سجل مالیاتی موضوع ماده 241 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی محول گردیده است , به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و تسهیل در امر ارسال اطلاعات مقرر می دارد:

الف – ادارات کل امور اقتصادی و دارائی مرکز استانها اوراق مالیات قطعی پرونده های مالیاتی مربوط به منابع مالیات بردرآمد مشاغل , مستغلات (اجاره املاک) و شرکتهای دارای حداکثر 50 نفر سهامدار (با نام) و یا سهم الشرکه برای دوره عملکرد سنوات 1371 و بعد از آن را به مراکز تعیین شده در بخشنامه شماره 47753 / 14309 / 4 / 30 مورخ 22 / 12 / 74 مقام عالی وزارت ارسال نمایند . تکمیل و ارسال اوراق مالیات قطعی و یا اطلاعیه های موضوع سایر منابع مالیاتی به سال شمسی آینده موکول می گردد .

ب – اقلام اطلاعاتی زیر می بایست به طور کاملاً خوانا و دقیق در نسخ سوم اوراق قطعی مشروحه فوق الذکر جهت ورود به سیستم کامپیوتری درج گردد:

1- شماره فعلی حوزه مالیاتی (شماره شش رقمی)

2- کلاسه فعلی پرونده مالیاتی

3- نام و نام خانوادگی

4- شماره اقتصادی

5- تاریخ تولد (شامل روز , ماه , سال)

6- محل صدور

7- شماره شناسنامه

8- نشانی محل سکونت

9- نشانی محل فعالیت

10- درآمد مشمول مالیات (موضع ماده 241 ق.م.م)

11- سال عملکرد

12- مالیات متعلقه لازم به توضیح می باشد که اطلاعات مربوط به بندهای 1 و 2 در فضای خالی سربرگ اوراق قطعی (بالای کادر درج گردد .

ج – اوراق قطعی پس از کنترلهای لازم از نظر درج اطلاعات بند ”ب“ این دستورالعمل در دسته های 100 برگی جمع آوری و پس از دسته بندی توسط ادارات نظارت و پیگیریهای ادارات کل و یا حسب مورد ادارات یا واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی به مراکز کامپیوتر ارسال میگردد .

د- اوراق قطعی براساس دستورالعمل استانداردی که توسط شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی تعیین میگردد درمراکز تعیین شده کامپیوتری استانها , کدگذاری , پانچ , ادیت و تصحیح میگردد.

ه- ادارات کل تعیین شده در بخشنامه شماره 47753 / 14309 / 4 / 30 مورخ 22 / 12 / 74 مقام عالی وزارت دریافت کنندگان اوراق و اطلاعات مکلفند با استفاده از تجهیزات کامپیوتری فهرست اقلام درآمدی قابل احتساب در جمع درآمد هر یک از مودیان ابواب جمعی حوزه های مالیاتی تابعه خود و سایر ادارات کل مذکور (فرستنده اوراق و اطلاعات را تهیه و روی ابزار مغناطیسی برای پردازش نهایی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند .

و- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی با همکاری شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی دیسکتها فهرستها و اطلاعیه های واصله را مورد بررسی قرار داده و اقلام درآمد مشمول مالیات برمجموع درآمد هر شخص را تهیه و برحسب موضوع , آن را به حوزه مالیاتی ذیربط محل سکونت) جهت مطالبه مالیات مجموع درآمد ارسال خواهد داشت . بدیهی است مقررات این دستورالعمل مانع از انجام وظایف ذیحسابیها که در بند بخشنامه شماره 47753 / 14309 / 4 / 30 مورخ 11 / 12 / 74 مقام عالی وزارت قید گردیده است نخواهد بود .

شماره:9926

نظربه اینکه وظایف مربوط به مرکز سجل مالیاتی موضوع ماده 241 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی محول گردیده است،بمنظور دستیابی به اطلاعات هرچه بیشتر و دقیقتر درامر تشخیص و وصول مالیات جمع درآمد مودیان مقرر میدارد:

1- اوراق مالیات قطعی کلیه پرونده هایی که به قطعیت رسیده واحتمالا” تا به حال برگ مالیات قطعی آنها صادر نگردیده است در اسرع وقت صادر و بطور کلی نسخ سوم (نسخه مربوط به مرکز سجل مالیاتی) تمامی اوراق مالیات قطعی مربوط به دوره عمل سنوات 1371 و بعد آنرا بدون هر گونه نقصی از لحاظ مشخصات مودی و شماره اقتصادی وی،نشانی محل سکونت و اعداد و ارقام موضوع درآمد و مالیات وغیره (عینا” براساس اطلاعات خواسته شده در فرم برگ قطعی) در استان تهران و استان مرکزی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در سایر استانها به مراکز تعیین شده بشرح آتی ارسال گردد.

 

الف- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان

 

ب- ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استانهای هرمزگان و بوشهر به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان فارس

 

پ- ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استانهای یزد و چهارمحال و بختیاری به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان اصفهان

 

ت-ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استانهای گیلان و سمنان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران ث- ادارات کل اموراقتصادی ودارایی استانهای اردبیل و آذربایجان غربی به اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی

 

ج-ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استانهای کردستان،لرستان،زنجان و کرمانشاه به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان همدان چ- ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استانها ایلام و کهگیلویه و بویراحمد به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان خوزستان

2- کلیه ذیحسابیها از این پس مکلفند برای هرسال حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد لیست حقوق و فوق العاده های سالانه تمامی ابوابجمعی خود را برابر فرم مربوط (شماره 5) با مشخصات کامل تهیه و حسب مورد به ادارات مذکور در بند 1 بالا ارسال دارند.

3- درموردسایر موسسات (بخش خصوصی و بهرحال موسسات فاقد ذیحسابی) حوزه های مالیاتی ذیربط مکلفند لیستهای حقوق بگیران و همچنین فهرست ریز سهامداران شرکتهای مودی مربوط به دوره عمل سال 1371 و سنوات بعد را پس از بررسیهای لازم براساس مندرجات فرم مربوط (شماره 5) با مشخصات کامل تکمیل و بدون عیب و نقص از طریق اداره کل ذیربط به ادارات مذکور در بند 1 بالا حسب مورد ارسال نمایند.

4-ادارات کل تعیین شده در فوق (دریافت کنندگان اوراق واطلاعات) مکلفند با استفاده از تجهیزات کامپیوتری وامکانات واحدهای اطلاعات وخدمات مالیاتی ذیربط فهرست اقلام درآمدی قابل احتساب درجمع درآمد هر یک ازمودیان ابوابجمعی حوزه های مالیاتی تابعه خود وسایرادارات مذکور (فرستنده اوراق و اطلاعات) را تهیه و حتی الامکان دیسکت کامپیوتری مربوط را جهت بهره برداری لازم به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

5-اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی دیسکت ها اوراق و فهرستها و اطلاعیه های واصله را مورد بررسی قرار داده و فهرست اقلام درآمد مشمول مالیات بر مجموع درآمد هر شخص را تهیه و بر حسب ارتباط موضوع آنرا به حوزه مالیاتی صالح جهت مطالبه مالیات مجموع درآمدارسال خواهد داشت .

6-حوزه های مالیاتی ذیربط مکلف خواهند بود با کسب فهرستهای و اطلاعیه های مزبور دراسرع وقت و قبل از مواجهه با مرور زمان مقرر برابر ماده 130 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات نسبت به مطالبه مالیات مجموع درآمد اقدام نمایند. بدیهی است مقررات این دستورالعمل مانع ازانجام وظایف کلی حوزه های مالیاتی و مسئولین ذیربط نبوده و مامورین تشخیص مالیاتی در هر حال طبق مقررات مواد ماده 129 و ماده 130 قانون یاد شده بوظایف قانون ی خود عمل خواهند نمود.

مرتضی محمدخان
وزیر اموراقتصادی و دارایی

شماره:47753/14309/4/30

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره 3804 / 5 / 30- 28 / 10 / 1368 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح واجمال قضیه از اینقرار است که بنظر دفتر فنی مالیاتی پرونده مالیاتی مودیان مالیاتی که اعتراضات خودرانسبت به برگ تشخیص مالیات بمقام محترم وزارت ویاسایرمراجع وزارت متبوع تقدیم نموده وبرخی ازآنهاپس ازانقضاء مهلت مقرربحوزه مالیاتی ذیربط واصل شده اند بلحاظ آنکه در ماده 239 و تبصرهآن نحوه تسلیم اعتراض بطور مطلق و بدون قیدمحل معینی ذکرشده است بشرط آنکه اعتراض مودی بموقع در دفتر وزارتی یامراجع دیگر وزارت متبوعه یا ممیزکل و یا حوزه مالیاتی ذیربط بر حسب موردثبت گردد و قابل طرح و رسیدگی درهیئت حل اختلاف مالیاتی میباشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشور وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: درست است که در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به مرجع تسلیم اعتراض به برگ تشخیص تصریح نشده است لکن از این عدم تصریح چنین استنباط نمی شودکه مودی مجازبه تسلیم اعتراض خودبه برگ تشخیص مالیات که ازحوزه مالیاتی معین و مشخص و نشانی معلوم صادر و ابلاغ میشود به مرجعی غیراز حوزه مالیاتی مذکور ازجمله دفتروزارتی یا مراجع دیگر وزارت متبوع باشد.زیرا اگر بدلیل عدم تصریح محل معین استنباط چنین اختیاری برای مودی بشود آنگاه حصرمحل یا مرجع به دفتروزارتی ویا مراجع دیگروزارت متبوع مغایراین استنباط شده وبلحاظ رعایت عدم مغایرت لازم میاید علاوه براین که اعتراض مودی را که موعد مقرر به دفتر وزارتی یامراجع دیگروزارت متبوع اعلام شده است قابل قبول دانست بلکه اعتراض مودی به برگ تشخیص را اگرچه به سایر مراجع هم اعلام شده باشد قابل پذیرش و ترتیب اثرتلقی نمودکه بنابه دلائل مشروحه زیرچنین استنباطی موجه و موافق قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد.

 

1_ به موجب قسمت اخیر ماده 239 اگر مودی ظرف 30 روزکتبا”اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به ممیزکل مراجعه نکند درآمد تعیین شده دربرگ تشخیص مالیات قطعی است و بلافاصله پس از قطعیت میزان درآمد حکم ماده 241 جاری و برگ مالیات قطعی صادرخواهد شدحال اگرمودی اعتراض کتبی خود را در موعد مقرر بجای آن که به حوزه مالیاتی اعلام کرده باشدبمرجع دیگری اعلام و حوزه مالیاتی درموعد مقررازاعتراض مودی مطلع نشده باشدفرض قانون ی مبنی بر قطعیت میان درآمد تعیین شده دربرگ تشخیص مطرح ودرنتیجه منتهی بصدوربرگ مالیات قطعی خواهد شدکه ازحیث آثارمترتب بربرگ مالیات قطعی و تبعات قانون ی آن از جهت وصول مالیات متعلقه بصرف اینکه بعد از انقضاء مهلت اعلام اعتراض کتبی ،اعتراض مودی ازمرجع دیگری بحوزه مالیاتی واصل شد نمیتوان برگ مالیات قطعی مذکور راکان لم یکن وبلااثرنمود.

 

2_ ازسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ازجمله مواد مربوط به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی به حوزه مالیاتی مربوط و قسمت اخیر ماده 177 و همچنین تبصره 1 ماده 208 قانون مذکوردر موردمشخصات اوراق مالیاتی ابلاغ شده و باعنایت باینکه برگ تشخیص مالیات صادره شامل نشانی شماره وسایر مشخصات حوزه مالیاتی و نام ونام خانوادگی و مهرو امضاء مامورین تشخیص مالیات محل مراجعه و مهلت مقرر وتکلیف مودی برحسب موردخواهد بود نیز استنباط نمیشودکه مودی مجازبه اعلام اعتراض کتبی خود به برگ تشخیص مالیات به مرجعی غیر ازحوزه مالیاتی مربوط باشد لذا بنا به موارد مذکوره فوق که درمورد جهات و ماخذ قانون ی استنباط و صدور رای شماره 1411 / 4 / 30- 4 / 9 / 68 نیزمصداق دارد طبق رای مورد اشاره اعتراض کتبی مودی به برگ تشخیص مالیاتی در موعد مقرر علی القاعده باید به حوزه مالیاتی مربوط اعلام تاقابل طرح و رسیدگی درهیئت حل اختلاف مالیاتی باشد. لزوما”بایدتوجه شودکه چون ممیزکل مالیاتی وسر ممیز مالیاتی و ممیزمالیاتی جزء ارکان هرحوزه مالیاتی می باشند و قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی هم زیر نظرسر ممیز مالیاتی برای کلیه حوزه های مالیاتی سرممیزی مربوط انجام وظیفه می نماید اعتراض کتبی درصورتیکه در مهلت مقرربه هریک ازآنها اعلام شده باشد قابل پذیرش ورسیدگی خواهدبود، همچنین در مواردیکه اعتراض کتبی به مراجع دیگری اعلام و ازطریق آن مراجع درمهلت مقرر به حوزه مالیاتی مربوط واصل شده باشد باید در هیئت های حل اختلاف مالیاتی طرح و مورد رسیدگی قرارگیرد.

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر – علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی – مجید میرهادی .

شماره:19473/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن