• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۳۵

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
پیرو بند 3 بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 1392/3/11 ، مبنی بر بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء در موارد صدور مفاصا حساب مالیاتی، با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده مقرر می دارد، اجرای بند مذکور صرفاً در ارتباط با صدور مفاصا حساب مالیاتی در اجرای مقررات ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی بوده و جهت صدور گواهی های مالیاتی از جمله گواهی موضوع مواد 186، تبصره1 ماده 186 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر گواهی های قانونی، ادارات امور مالیاتی می بایست با رعایت مقررات مربوط به مواد مذکور و بخشنامه ها ودستورالعمل های صادره در این ارتباط اقدام نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:130/93/200

بخشنامه
در راستای تکریم ارباب رجوع، تسریع امور مؤدیان مالیاتی و اصلاح گردش کار موجود، فرآیند صدور گواهی­ عدم بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارایه به مقامات ذیصلاح خارجی، توسط معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل (دفتر قراردادها و امور بین­الملل) به شرح زیر مقرر می­گردد:
1- دریافت درخواست صدور گواهی عدم بدهی و اسناد و مدارک لازم از متقاضی توسط دفتر مذکور، به صورت حضوری یا الکترونیکی (فرم پیوست)؛
2- بررسی اسناد و مدارک دریافتی و در صورت نیاز، درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی از متقاضی؛
3- استعلام از سامانه وصول و اجرای تحت وب سازمان و عنداللزوم، دفتر اطلاعات مالیاتی و مبارزه با پولشویی و یا سایر مراجع ذیصلاح؛
توضیح: در اجرای مفاد این بند، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف مدت ده روز نسبت به ارسال پاسخ استعلام مذکور اقدام نمایند.
4- در صورت احراز عدم بدهی، تهیه پیش نویس گواهی عدم بدهی توسط دفتر مزبور و تأیید و صدور آن توسط مقام صلاحیتدار مالیاتی یا نماینده مجاز وی به­منظور ارایه به مقامات ذیصلاح خارجی؛
5- تحویل نسخه اصل به متقاضی و ارسال رونوشت به اداره کل امور مالیاتی ذیربط برای درج در سوابق مالیاتی متقاضی؛
توضیح: ادارات امور مالیاتی عنداللزوم می­توانند در اجرای مفاد قوانین موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها، اطلاعات تکمیلی مؤدیان را از طریق دفتر قراردادها و امور بین­الملل سازمان متبوع از سازمان مالیاتی کشور گیرنده گواهی استعلام نمایند؛ و
6- ارسال رونوشت گواهی مزبور به وزارت امور خارجه برای انعکاس به مقام صلاحیتدار کشور گیرنده گواهی.
مقتضی است در اجرای مفاد بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 1392/3/11 (تصویر پیوست)، ادارات کل امور مالیاتی و وصول و اجرای ذیربط در زمان مقتضی نسبت به درج اطلاعات بدهی­های مالیاتی کلیه مؤدیان در سامانه مزبور اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه تأخیر در ثبت اطلاعات مزبور با مدیران کل مربوطه خواهد بود.
شایان ذکر است که تکلیف درج اطلاعات بدهیهای مالیاتی مؤدیان در سامانه مذکور شامل ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده نیز می­گردد.

علی عسکری
شماره:4109/200
تاریخ:1392/3/11
پیوست:

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع:اجرایی شدن سامانه جدید وصول و اجراء تحت وب
باسلام
همانگونه که اطلاع دارید و در اولین جلسه هم اندیشی دبیران محترم مناطق هفت گانه و اجلاس های اخیر مدیران سازمان اعلام گردید، بهره برداری کامل از سیستم جدید تحت وب محاسبه جرائم مالیاتی، سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء و سامانه وصول و اجراء،به عنوان فعالیت اصلی در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد.لذا به منظور وصول بدهی های معوق و جلوگیری از ارائه هر گونه تسهیلات برای آن دسته از بدهکاان مالیاتی که به هر نحوی از پرداخت به موقع بدهی های مالیاتی خودداری و استنکاف می نمایند، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری دفتر حسابهای مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اقدام به راه اندازی سامانه جدید وصول و اجراء و برگزاری دوره آموزشی مربوطه برای تمامی ادارات کل امور مالیاتی نموده است. علیهذا به منظور اجرای سراسری سامانه مذکور اجرای دقیق موارد مشروح ذیل لازم و ضروری می باشد:
1- ثبت اوراق قطعی صرفاً در سامانه جدید وصول و اجراء انجام پذیرد و ثبت اوراق مذکور در سیستم وصول و اجرای قدیم ممنوع بوده و در زمره عملکرد ادارات کل منظور نخواهد شد.

2- به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن امکان پاسخ گوئی و ارائه خدمات به مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از استعلام و مکاتبات اداری در خصوص مؤدیان بدهکار با مشخصات سجلی مشابه و یا فاقد اطلاعات هویتی و نشانی محل فعالیت که در سیستم جستجوی بدهکاران وصول و اجراء قابل رویت می باشد، مقتضی است تا تاریخ 1392/3/22 واحد فناوری اطلاعات ادارات کل با همکاری واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی، نسبت به استخراج اطلاعات مؤدیان بدهکار از سیستم وصول و اجراء کنونی به تفکیک واحد مالیاتی اقدام و پس از ارسال به واحد مالیاتی مربوطه و تکمیل اطلاعات، نسبت به تکمیل فیلدهای اطلاعاتی سیستم یاد شده اقدام نمایند. (جهت دریافت فایل جستجوی اطلاعات مربوطه به نشانی ftp://172/16/10/11/vosulejra/ مراجعه گردد.

3- واحدهای مالیاتی به منظور ارائه هر گونه تسهیلات و مفاصاحساب به مؤدیان محترم مالیاتی، مکلف به بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء بوده و در صورت اطمینان از عدم ثبت بدهی برای مؤدی در کل کشور در سامانه مذکور نسبت به ارائه مفاصاحساب اقدام نمایند.

4- به منظور وحدت رویه در محاسبه جرائم مالیاتی و امکان ارسال اوراق قطعی به واحدهای وصول و اجراء، ادارات امور مالیاتی مکلف به استفاده از سیستم محاسبه جرائم مالیاتی سامانه مذکور می باشند.

5- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پاسخ استعلام های انجام شده در خصوص بدهکاران مالیاتی قابل رؤیت در سیستم جستجوی بدهکاران که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا دارای اسامی مشابه می باشد را ظرف مدت 48 ساعت به اداره کل مربوطه ارسال نمایند، عدم ارسال پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله عدم بدهی مؤدی تلقی گردیده و مسئولیت عدم پاسخگوئی متوجه واحد مالیاتی مربوطه خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:531/93/200

‌بنابه اختیار حاصل از مقررات مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط درخصوص تقسیط و بخشودگی بدینوسلیه مقرر می دارد تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد؛ فلذا ادارات امورمالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند.
در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد 235، 187 و 186 و تبصره یک آن و … نیازی به دریافت تاییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالیاتی می بایست صرفاً نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند.
با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 12695/230 مورخ 1390/5/29 کان لم یکن تلقی می گردد.
علی عسکری

شماره:66/93/200

دستورالعمل

پیرو دستورالعمل شماره 69770 مورخ 17 / 7 / 1387 موضوع تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی،نظر به اینکه استفاده از فرم مذکور جهت سابقه عملکردهای فاقد بدهی از ضروریات پرونده های دائم برای پروژه مدیریت پرونده مالیاتی می باشد لذا بر اساس نظرات دریافتی از ادارات کل امور مالیاتی و به منظور تسهیل مراحل اجرای کار تغییراتی در فرم پیوست بخشنامه مذکور انجام پذیرفته، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی جهت اجرای بهینه و سریع پروژه فوق، از فرم جدید استفاده و به شرح ذیل اقدام نمایند:

 

1_ واحد مالیاتی برای هر عملکرد از پرونده های مالیاتی بر درآمد که فاقد هر گونه بدهی مالیاتی می باشد، یک فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال (صفحه اول و دوم پیوست) را تکمیل نموده و با تأیید (مهر و امضاء نمودن) کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط، به عنوان مستندات جاری هر عملکرد در پرونده های دائمی مربوط ضبط نمایند.

 

2_ در خصوص عملکردهای 82 و قبل از آن با توجه به عدم امکان رسیدگی مالیات متمم در صورتیکه پرونده مالیاتی دارای مفاصاحساب موضوع ماده 235 ق.م.م مبنی بر فقدان بدهی مالیاتی باشد، نیازی به تکمیل فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال برای عملکردهای مندرج در مفاصاحساب مذکور نمی باشد، ولی می بایستی مفاصاحساب موضوع ماده 235 ق.م.م در پرونده دائم نگهداری شود.

 

3_ عملکردهای پرونده های مالیات بر درآمدی که به شرح فوق برای آنها فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال تنظیم شده و فاقد بدهی مالیاتی می باشند به محل بایگانی پرونده های راکد منتقل شوند.
توضیح اینکه:
برای عملکردهایی از پرونده های مالیاتی که قبلاً فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی موضوع بخشنامه 69770 مورخ 17 / 7 / 87 تکمیل شده است، نیازی به تنظیم فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال جدید نمی باشد و فرم بخشنامه مذکور کماکان در پرونده دائم نگهداری شود.
مسئولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این دستورالعمل به عهده مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 69770
تاریخ: 17 / 07 / 1387
پیوست:

دستورالعمل

نظر به اینکه فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از فرم های مهم تعریف شده در پروژه مدیریت پرونده مالیاتی می باشد و بنابر ضرورت می بایست اطلاعات فرم مذکور از طریق واحدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استخراج و به عنوان مستندات اطلاعات خلاصه وضعیت پرونده های جاری هر عملکرد در پرونده دائمی نگهداری شود بنابراین مقرر می شود ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند:

 

1_ واحدهای مالیاتی پرونده های مالیاتی را که مراحل قانون ی قطعیت آن طی شده (منبع اشخاص حقوقی/ صاحبان مشاغل) و مالیات متعلقه و جرائم آن نیز توسط مودی مالیاتی پرداخت شده است و پرونده مالیاتی فاقد هر گونه بدهی مالیاتی می باشد، اطلاعات فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی بابت هر عملکرد به صورت جداگانه را استخراج و پس تایید (مهر و امضاء نمودن) کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط به عنوان مستندات جاری هر عملکرد در پرونده دائمی مربوط ضبط می نماید:

 

2_ برای پرونده های مالیاتی که قبلاً خلاصه وضعیت مالیاتی و یا مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر فقدان بدهی مالیاتی صادر شده، نیازی به تنظیم خلاصه وضعیت مذکور نمی باشد و واحد مالیاتی می بایستی یک نسخه از آن را در پرونده دائمی پرونده مربوط نگهداری نماید.

 

3_ واحدهای مالیاتی آندسته از پرونده هی مالیاتی که مراحل قانون ی قطعیت آن طی شده (اعم از اشخاص حقوقی/صاحبان مشاغل) ولی مالیات متعلقه توسط مودی مالیاتی پرداخت یا ترتیبات پرداخت آن داده نشده است ملزم می باشند پس از انجام مراحل قانون ی، پرونده مالیاتی را به واحد وصول و اجراء ارسال نماید.

 

4_ پرونده های جاری مالیاتی که به شرح فوق برگ خلاصه وضعیت پرونده و یا مفاصاحساب مالیاتی تنظیم شده و فاقد بدهی مالیاتی می باشد به محل بایگانی پرونده های راکد منتقل شوند.

 

5_ ادارات کل امور مالیاتی موظف می باشند در اجرای بند (1) فوق، فهرست پرونده های فاقد بدهی را استخراج و در پایان هر ماه فهرست مربوطه را جهت سیر مراحل امحاء به مدیریت دفتر رئیس کل و امور بین الملل سازمان اعلام نمایند.

 

6_ بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این بخشنامه به عهده مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد.
برای آندسته از پرونده های مالیاتی که تعداد قبوض پرداخت مالیات آنها زیاد بوده و در قسمت ترتیب پرداخت و تصفیه، فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقوقی (برای هر عملکرد قطعی) امکان درج آنها وجود ندارد، فهرست قبوض پرداخت به شرح جدول ضمیمه فرم مذکور تهیه شود.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:10261/230/ص

بخشنامه

به پیوست تصویر مصوبه شماره 211849 / 39399 ه مورخ 26 / 12 / 86 هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 211849 /ت 39399 ه
تاریخ: 26 / 12 / 1386
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارائی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 / 12 / 1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط واجتناب از بکار گیری تسهیلات سرمایه در گردش در اموری خارج از موارد مندرج در قرارداد آیین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص
حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی

 

ماده 1_ بانکهای دولتی موظفد با توجه به منابع خود، برای تأمین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آیین نامه وسایر شرایط عمومی می باشند، تسهیلات لازم را اعطا نمایند. بانکهای دولتی موظفند ظرف (15) روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام نمایند. در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یاد شده و با اعتراض به رد درخواست، مشتری می تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارائه نماید. سرپرستیها موظفند ظرف (10) روز اعتراض واصله را بررسی ودر صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص وبه صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی بانک نیز اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به مدیر عامل بانک مربوط اعلام نماید. مدیر عامل موظف است حداکثر ظرف (20) روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده ویا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص ومکتوب به متقاضی اعلام نمایند.
تبصره 1- مدیران عامل موظفند گزارش عملکرد در خصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.

 

تبصره 2: بانکهای دولتی موظفند فرمهای لازم در خصوص اعتراض مشتریان به شعب یا سرپرستی را تهیه ودر اختیار متقاضیان قرار دهند.

 

ماده 2_ پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانک مکلف است فهرست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به متقاضی تسلیم نموده واز تقاضای هر گونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری نماید.
تبصره – بانکهای دولتی مکلفند فهرست مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهند.

 

ماده 3_ بانکهای دولتی موظفند در صورت وجود منابع، حداکثر پس از (20) روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض ورسیدگی به آن بر اساس ماده 1 انجام خواهد شد.
تبصره – چنانچه متقاضی که در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارائه مدارک قید شده در ماده 2 نتواند ظرف (2) هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانک می تواند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید.

 

ماده 4_ بانکهای دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق وکافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند. بانکها باید در مفاد قراردادها، پیش بینی های لازم را برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده مصرف می نمایند، لحاظ کنند.

 

ماده 5_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید که تمامی بانکهای دولتی از یک فرمت یکسان تبعیت نمایند. این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد زیر نیز باشد.

 

الف- شماره ملی وکد پستی برای اشخاص حقیقی.

 

ب- شماره ملی وکد پستی مدیر عامل واعضای هیأت مدیره وشناسه ملی اشخاص حقوقی.

 

ج- مشخصات محل ومجوز فعالیت متقاضی.

 

د- وضعیت دارایی ها وبدهی های مشتری.
ه- تعهدات قبلی مشتری.
و- مفاصا حساب مالیاتی.
چ- سرمایه نقدی.
ط- وثایق وتضمینات.

 

ماده 6_ اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان هفتاد درصد (70 %) فروش کالا ویا خدمات آنان صرفاً بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده با اظهارنامه مالیاتی مجاز می باشد.
تبصره – منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی (بانکهای دولتی وغیر دولتی) به متقاضی است که به وسیله استعلام بانک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد شد.

 

ماده 7_ وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف (6) ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی در کشور اقدام نمایند.

 

تبصره: با توجه به اینکه یکی از اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکها اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی مشتریان می باشد، وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است امکان تبادل بر خط اطلاعات از بانک جامع مالیاتی به بانک اطلاعات جامع مشتریان بانکها را فراهم نماید.

 

ماده 8_ در صورتی که بانک اعطا کننده تسهیلات به طور مستقیم ویا غیر مستقیم مالک پیش از ده درصد (10 %) سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکتهای تملیکی)،اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یاد شده مجاز نیست.

 

ماده 9_ اعطای تسهیلات به شرکتهای مادینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتها می باشد، ممنوع است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:18096/210

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه موضوع ماده 251 مکرر

پژوهشکده امور اقتصادی

دانشکده امور اقتصادی

جامعه حسابداران رسمی

سازمان حسابرسی

 

 به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی، از تهیه وتسلیم مفاصا حساب مالیاتی مقرردر تبصره ماده 28 وماده 235 قانون مزبور به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خودرا پرداخت نموده ومتقاضی مفاصا حساب مالیاتی می شوند، خودداری نموده وتسلیم مفاصاحساب مزبور را منوط به ارائه استعلام از مراجع خاصی از جمله مراجع موضوع ماده 186و 187 ق.م.م می نمایند در حالی که تهیه وصدور مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 28 وماده 235 مقید به ارائه هیچ گونه استعلامی نمی باشد، لذا به منظور اجرای صحیح قانون متذکر می شود:

کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در خصوص مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خودرا پرداخت نموده و در قبال آن تقاضای مفاصاحساب می نمایند نسبت به تهیه وتسلیم مفاصاحساب ودر مهلت معین شده در تبصره ماده 28 ویاماده 235 (حسب مورد) طبق فرم نمونه پیوست اقدام نمایند.

دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهد نمود.

 

 

عیسی شهسوارخجسته

 

 

 

جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                         شماره:

  

                                                                                                       ماده 235                                                                     

وزارت اموراقتصادی ودارایی            گواهی مفاصا حساب موضوع ــــــــــــــــــــــــــــ اصلاحیه                  تاریخ:

                                                                                                   تبصره ماده 28

 

 سازمان امورمالیاتی کشور            قانون مالیاتهای مستقیم مصوب(27/11/1380)                                   شماره پرونده:

 

 

اداره کل امورمالیاتی                                           اداره امورمالیاتی                                 واحدمالیاتی
نشانی:                                                                                                                         تلفن
 
          
   خانم
 ــــــــ                                                                           شماره ملی
   آقای
 ـــــــ                                                             شماره شناسائی
 شرکت
 
 
عطف به تقاضای وارده به شماره                             مورخ                         بدینوسیله گواهی می‌شود:
 
 
                                                                                             (به عدد)
بدهی ‌های مالیاتی قطعی شده مربوط به عملکرد سال/ سالهای…………………….. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                            (به حروف)
 
 
مربوط به منبع مالیاتی                                                    واقع در
 
 
                واریز به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور
از طریق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وصول شده وتا تاریخ تنظیم این گواهی فاقد
                                            ابطال تمبر
 
بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشید.
 
صدور این گواهی مانع از وصول مالیاتهای متعلق به درآمد یا دارائی سال / سالهای مذکور که طبق مقررات درمهلت قانونی
 
مطالبه می‌شوند، نخواهدبود.
 
این گواهی به منظور اطلاع مودی از وضعیت مالیاتی خود در منبع فوق‌الذکر صادر شده است.
 
                                                                      
کارشناس ارشد‌مالیاتی                                                                رئیس گروه مالیاتی
 
نام ونام خانوادگی                                                                         نام ونام خانوادگی
 
مهر وامضاء                                                                                   مهر وامضاء
     
 

 

 

شماره:11590/5939/230

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

حسینی
معاونت محترم درآمدهای مالیاتی

 

منضم به نامه شماره 24 / 838- 21 / 10 / 72 سرممیزی مالیاتی 24 اداره کل مزبور مبنی براینکه مرجع صلاحیتدار صادر کننده گواهی مالیات بر ارث موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 معرفی نشده است حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مالیاتی و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نظر به عمومیت حکم ماده 235 ق .م .م . مصوب اسفند ماه 66 گواهی موضوع تبصره ماده 28 و ماده 35 مذکور باید توسط سر ممیز مالیاتی ذیربط و با رعایت کامل مقررات صادر گردد. لکن باید توجه شود که این اختیار مانع اعمال نظارت ارشاد قانون ی ممیز کل مالیاتی که به موجب ماده 223 مسئول حسن اجرای قانون در حوزه ها و قسمتهای مربوط می باشد نخواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد علی بیگ پور- محمود حمیدی- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش

شماره:14348/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن