• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۳۳

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

چون مشاهده میشود اطلاعیه های مربوط به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای ماده 181 ق.م.م توسط هیئتهای اجرای ماده 181 از مودیان بدست می آید و جهت تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان توسط اداره کل مالیات بر شرکتها با توجه به محل قانون ی و یا محل فعالیت به اداره های کل مالیاتهای تهران و یا سایر استانها ارسال میگردد اغلب بدون دقت نظر و تحقیق کامل به دلایل مختلف به اداره کل مالیات بر شرکتها برگشت داده میشود و این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای اداره کل مذکور موجب از بین رفتن اطلاعات بزحمت بدست آمده و نهایتاً عدم وصول مالیات از صاحبان درآمد میگردد موارد زیر جهت اجراء به کلیه ادارات کل مالیاتی ابلاغ میگردد .

1- در مواردی که مودیان با توجه به نشانی بدست آمده شناسائی نمیگردند چنانچه از نظر نوع فعالیت و یا محل فعالیت مربوط به هر اداره کل باشند بایستی ضمن تشکیل پرونده برای این مودیان در حوزه های مالیاتی خاص که توسط مدیران کل مالیاتی ایجاد میگردد اطلاعیه ها مورد رسیدگی مالیات مورد مطالبه قرار گرفته و طبق مواد ماده 207 و ماده 208 ق.م.م اقدام گردد .

2- در مواردی که نیاز به اطلاعات بیشتری راجع به اطلاعیه های ارسالی باشد حوزه های مربوطه مکلفند به استناد مواد ماده 230 و ماده 231 ق.م.م نسبت به اخذ اطلاعات مورد لزوم از مرجعی که اطلاعات از آنجا بدست آمده (اشخاصی که مورد اجرای ماده 181 قرار گرفته اند) با مراجعه و با استعلام و تحقیق اقدام نمایند.

3- چنانچه ضمن تحقیقات مشخص گردید اطلاعات ارسالی مربوطه به سایر ادارات کل میباشد از طریق ادارات نظارت و پیگیری نسبت به ارسال اطلاعیه ها به ادارات مربوطه اقدام نمایند.

4- در صورتیکه ضمن تحقیقات و بررسیهای کامل مشخص گردید اطلاعیه های بدست آمده جعلی و بقصد فرار از پرداخت مالیات تهیه گردیده مامورین تشخیص مسئول پرونده مودی منبع اطلاعات بدست آمده مکلفند طبق مواد ماده 201 و ماده 233 ق.م.م اقدام تا علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی اقامه دعوی گردد . در هر صورت از عودت دادن اطلاعیه های ارسالی مربوط به اجرای ماده 181 ق.م.م بدون ذکر دلیل موجه به اداره کل مالیات بر شرکتها خودداری شود , مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل مالیاتی خواهد بود .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:12384

بقرار اطلاع بعضی از مامورین تشخیص مالیات علیرغم حکم ماده 233 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تخلفات موضوع ماده 201 مودیان مالیاتی را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمی دهند یا نسبت به ارائه گزارش مزبور مسامحه می کنند , لذا مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه تاکید نمایند در اجرای ماده قانون ی فوق الذکر موارد تخلف موضوع ماده 201 قانون یادشده را در اسرع وقت به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا نسبت به تعقیب متخلفین و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی اقدامات قانون ی لازم بعمل آید . بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده آقایان ممیزین کل مالیاتی خواهدبود .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:31104/6570/4/30

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

جلسه شورای عالی مالیاتی در تاریخ 9 / 10 / 1388 برقرار می باشد.
موضوع دستور جلسه، بررسی و اظهارنظر نسبت به مفاد نامه شماره 52834 / 210 /د مورخ 25 / 9 / 88 معاون محترم فنی و حقوقی می باشد که در تاریخ 29 / 9 / 88 از سوی رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اعلام نظر مشورتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است.
اجمال موضوع از این قرار است که با عنایت به حذف مجازات کیفری از متن ماده 201 قانون مزبور طی اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380،برای محروم نمودن مؤدیانی که مرتکب ترک فعل مورد اشاره در قسمت اخیر ماده مذکور (عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی) شده اند، در هر حال نیاز به صدور حکم محکومیت از سوی مراجع قضائی (با اقامه دعوی در اجرای تبصره ماده فوق الذکر) دال بر احراز عامدانه و عالمانه بودن ترک فعل موصوف توسط مراجع قضائی می باشد که با عنایت به رویه فعلی محاکم با این استدلال که هیچگونه مجازات یا کیفر مشخصی در آن ماده پیش بینی نگردیده است، مبادرت به صدور آرای منع پیگرد می نمایند.
لذا، با این وصف نحوه اجرای ماده صدرالاشاره چگونه خواهد بود.
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مذکور تشکیل و ضمن مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر لازم به شرح آتی اعلام نظر می نماید:

رأی اکثریت:
به موجب حکم مقرر در ماده 233 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند تخلفات مالیاتی مؤدیان موضوع ماده 201 قانون مذکور از جمله خودداری آنان از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. بنابراین نظریه ابرازی در نامه فوق الذکر دال بر اینکه محروم نمودن مؤدیان مالیاتی از کلیه معافیتها و بخشودگی های قانون ی منوط به احراز ارتکاب از روی علم و عمد آنان در ترک فعل مزبور و همچنین انجام فعل مذکور در صدر ماده 201 یاد شده (استناد به دفاتر و اسناد و مدارکی که مؤدی عاملاً و عامداً بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم کرده است) از طریق اقامه دعوی و صدور احکام قطعی مراجع قضایی در اجرای تبصره ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم شده،صحیح تشخیص داده می شود.

محمدعلی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- غلامعلی آبائی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- محمدعلی تراب زاده

نظر اقلیت:
مستفاد از مشروح صورت مذاکرات نهائی مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم و سیاق عبارات و مدلول و منطوق ماده 201 قانون مذکور،به نظر می رسدد عبارت به صد فرار از مالیات از روی علم و عمد در این ماده صرفاً معطوف به فعل مورد اشاره در صدر آن (استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و مدارکی که برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است) بوده و ناظر به ترک فعل مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور (خودداری از تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی توسط اشخاص حقوقی و مؤدیان موضوع بندهای الف و ب ماده 96 قانون یاد شده) نخواهد بود.

غلامرضا نوری- محمدرضا مددی- اسماعیل ملکان

شماره:17036/201

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن