• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۳۲

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

اداره کل امور مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان

پیرو بخشنامه شماره 16712 مورخ 23 / 9 / 1384 ،که طی آن به لزوم تشریک مساعی و همکاری دیوان محاسبات در خصوص تنظیم و تدوین برنامه نحوه انجام بازرسی مورد نظر دیوان،به منظور اجتناب از تداخل وظایف تأکید گردیده بود،نظر به اینکه دیوان محاسبات کشور تاکنون مستند قانون ی داشتن اختیار امر بازرسی،از جریان امور پرونده های مالیاتی را ارائه نداده است و نسبت به درخواست این سازمان مبنی بر معرفی نمایندگان خود برای تنظیم و تدوین برنامه بازرسی ها تشریک مساعی ننموده است،لهذا معطوفاًبه مفاد ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن،مشعر بر اینکه ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که به هنگام رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی بدست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد،مقرر می دارد تا اطلاع ثانوی از ارائه پرونده های مالیاتی مؤدیان و یا اطلاعات درخواست شده در این زمینه توسط دیوان محاسبات و یا نمایندگان ذیربط،قبل از هماهنگی لازم با دادستان انتظامی مالیاتی اکیداًخودداری گردد.
مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار

شماره: 16712
تاریخ: 23 / 09 / 1384
پیوست:

توجه:به بخشنامه 18842 مورخ 26 / 10 / 1384 رجوع شود.
معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465 / 400 / 2 مورخ 2 / 8 / 1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان ها ارسال نموده اند (تصویر پیوست) ،بازرسی از جریان امور پرونده های مالیاتی در کلیه واحد های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده اند،لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات ،نظر به اینکه اجرای صحیح و به موقع مقررات مالیاتی و اجتناب ازتأخیر در امور مؤدیان متقاضی مفاصاحساب مالیاتی و سایر گواهی های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیاتهای منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مؤدیان ذیربط با رعایت کامل مواد 156 و 157 و 232 و 237 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانون ی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررات اجرایی مالیات ها برای وصول مالیاتهای قطعی شده از مؤدیان مستنکف و رسیدگی به تقاضای استرداد اضافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم و در نهایت تحقق درآمد ها ی مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجودنیست،لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد،مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین در خصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می باشد.
به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور،تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خواستار شده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات،به کلیه واحد های مالیاتی اعلام خواهند شد.

علی اکبرعرب مازار

شماره:18842

توجه:به بخشنامه 18842 مورخ 26 / 10 / 1384 رجوع شود.
معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465 / 400 / 2 مورخ 2 / 8 / 1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان ها ارسال نموده اند (تصویر پیوست) ،بازرسی از جریان امور پرونده های مالیاتی در کلیه واحد های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده اند،لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات ،نظر به اینکه اجرای صحیح و به موقع مقررات مالیاتی و اجتناب ازتأخیر در امور مؤدیان متقاضی مفاصاحساب مالیاتی و سایر گواهی های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیاتهای منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مؤدیان ذیربط با رعایت کامل مواد 156 و 157 و 232 و 237 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانون ی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررات اجرایی مالیات ها برای وصول مالیاتهای قطعی شده از مؤدیان مستنکف و رسیدگی به تقاضای استرداد اضافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم و در نهایت تحقق درآمد ها ی مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجودنیست،لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد،مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین در خصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می باشد.
به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور،تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خواستار شده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات،به کلیه واحد های مالیاتی اعلام خواهند شد.

علی اکبرعرب مازار

شماره:16712

توجه: به بخشنامه شماره 18842 مورخ 26 / 10 / 1384 رجوع شود.
نظر به اینکه طبق قانون دیوان محاسبات کشور،حسابرسی،رسیدگی کلیه حساب های درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها ونیز صورت های مالی وزارتخانه ها،مؤسسات،سازمان ها،شرکت های دولتی و سایرواحد هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد لذا مقتضی است در خصوص ارائه اطلاعات مربوط به دستگاه های فوق به نحو شایسته به هیأت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور همکاری لازم بعمل آید.

غلامرضاحیدری کردزنگنه

شماره:11177/1411/232

اداره کل امور مالیاتی استان…
اداره کل امور مالیاتی شرکت ها
اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب ومرکز تهران
اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ
اداره کل امور مالیاتی کالا وخدمات

همانطورکه اطلاع دارند طبق ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مکتسبه در موردمؤدیان مالیاتی محرمانه تلقی شده وادارات امور مالیاتی وسایر مراجع مالیاتی صرفاً مجاز به افشای آن در امر تشخیص درآمد ومالیات نزد مراجع ذیربط، در حد نیاز می باشند، لیکن به موجب مقررات آمره قانون آیین دادرسی در امور کیفری و صراحت حکم ماده 105 قانون اخیر الذکر که مقرر می دارد ((مقامات و مأمورین ووزارتخانه ها و سازمانها مکلفند اسباب ودلایل جرم واطلاعات وآن قسمت از اوراق واسناد ودفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزائی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارد مگر در مورد اسناد سری دولتی که دراین صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.)) چنانچه ضابطین احصاء شده در قانون مزبور ویا مراکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه که فعلاً از طرف بعضی مراجع ویا دستور آنان به عنوان ضابط عمل می نمایند، در اجرای دستور مرجع قضائی وبه تجویز مواد 16 و 20 قانون آیین دادرسی کیفری در خواست را منضم به تصویر دستور مرجع مذکور نمایند، ادارات امور مالیاتی با احرازشرایط فوق مکلف به همکاری می باشند.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:1248/215/212

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
ادارات کل ستادی /امور مالیاتی تهران و استانها
دفتر فنی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

نظر باینکه بعضاً مشاهده می شود که ادارات مالیاتی در پاسخگوئی به استعلامهای بعمل آمده توسط خارج از سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه و استناد به محتویات پرونده های مالیاتی مبادرت به ارائه اطلاعات در خواستی می نمایند و این امر منتج به بروز مشکلات عدیده ای بالاخص در مراجع قضایی گردیده است . لذا از حیث اجرای صحیح قوانین و به مو جب این دستور العمل مقرر و تاکید می شود از این پس اعلام هرگونه پاسخ به مراجع بیرون از سازمان امور مالیاتی کشورمی بایستی با رعایت مفاد ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً براساس محتویات و اسناد و مدارک موجود در پرونده های مالیاتی و با امضاء بالاترین مقام اداره ذیربط بعمل آید . مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیریان مالیاتی و مسئولیت نظارت با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:37710

نظر به اینکه بعضاً مشاهده می‌شود که ادارات مالیاتی در پاسخگوئی به استعلام های بعمل آمده توسط خارج از سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه و استناد به محتویات پرونده‌های مالیاتی مبادرت به ارائه اطلاعات در خواستی می‌نمایند و این امر منتج به بروز مشکلات عدیده‌ای بالاخص در مراجع قضایی گردیده است . لذا از حیث اجرای صحیح قوانین و به موجب این دستورالعمل مقرر و تاکید می‌شود از این پس اعلام هرگونه پاسخ به مراجع بیرون از سازمان امور مالیاتی کشور می‌بایستی با رعایت مفاد ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً براساس محتویات و اسناد و مدارک موجود در پرونده‌های مالیاتی و با امضاء بالاترین مقام اداره ذیربط بعمل آید . مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران مالیاتی و مسئولیت نظارت با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:37710

به موجب بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کارخانه ها و کارگاهها موظف به مصرف یک در هزار از فروش تولیدات خود جهت کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز با تشخیص و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست می باشند و با توجه به ماده 6 آیین نامه اجرای بند مذکور موضوع تصویبنامه شماره 106935 / ت 16410 ه مورخ 21 / 9 / 1375 نیز مقرر گردیده است ،ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها پس از رسیدگی به حسابهای کارخانه ها ،و کارگاهها و تشخیص رقم درآمد و مالیات متعلقه،بنا به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست،در آمد هر یک از کارخانجات و کارگاهها را به سازمان یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها (به عنوان یکی از مراجع ذیربط موضوع ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نمایند.) علیهذا خواهشمند است در جهت حسن اجرای حکم قانون ی یاد شده همکاری لازم به عمل آورده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در صورت در خواست سازمان حفاظت محیط زیست، درآمد کارخانجات و کارگاههای مورد نظر سازمان مزبور در اسرع وقت به سازمان و یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها اعلام گردد.

سیدابوالفضل فاطمی زاده
معاون هزینه وخزانه دارکل کشور

شماره:38127/4009/56

اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

عطف به نامه شماره 105030 / 31 مورخ 30 / 8 / 75 عنوان جناب آقای مهندس ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اشعار میدارد: همانطوریکه اطلاع دارندطبق ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی،افشای اطلاعات درمورد مودیان مالیاتی جز درامرتشخیص درآمد ومالیات و درحدنیاز نزد مراجع ذیربط منع گردیده و لیکن بموجب نظریه شماره 6 / 6578 مورخ 24 / 10 / 66 دفتر حقوقی و امورمجلس وزارت متبوع چنانچه اطلاعات خواسته شده از طریق مراجع قضائی مذکور درمواد 101 آیین دادرسی کیفری و 399 آیین دادرسی مدنی مطالبه گردد، دادن اطلاعات و اسناد منع قانون ی نخواهد داشت . بنابراین ابراز هرگونه اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی مودیان به موسسات وسازمانهای دولتی نیز از جمله سازمان تامین اجتماعی مستلزم کسب مجوز لازم از طریق مراجع قضائی خواهد بود.

محمدعلی خوش اخلاق
رئیس شورای عالی مالیاتی

شماره:9794/4/30

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر ضوابط اجرائی تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مصوب 7 / 2 / 1371 ارسال میگردد مقتضی است مفاد این آیین نامه به کلیه حوزه های مالیاتی ذیربط جهت اجراء ابلاغ گردد بدیهی است به منظور فراهم کردن زمینه اجرای آیین نامه مذکور که میتواند در تامین بار مالی دولت نقش فراوانی داشته باشد. لازم است مدیران کل ضمن توجه دادن ممیزین کل و کادر تشخیص مالیاتی و اجرای دقیق مفاد آن , زمینه های لازم در خصوص تسریع در کار مودیان محترم مالیاتی را فراهم آورند ضمناً رعایت دقیق ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم را نیز به مامورین تشخیص و سایر مراجع تأکید نمائید.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

” ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم “

(موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371)

1- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی صاحبان بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکی تسلیم مینمایند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی بیش از دویست و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی بیش از پنجاه میلیون ریال باشد , مشمول حکم این تبصره میباشد

2- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطاء تسهیلات بانکی به اشخاص موضوع بند (1) فوق الذکر نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل , حسب مورد به حوزه مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانون ی اشخاص مذکور ارسال دارند صورتهای مالی ارسال شده به حوزه های مالیاتی کاملاً محرمانه تلقی میشود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت

3- حوزه مالیاتی مربوطه مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف – در صورت معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات , ظرف سه روز از تاریخ وصول صورتهای مالی منظم به تقاضانامه , گواهینامه مبنی بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات صادر وضمن اعلام صورتهای مالی به مودی تسلیم و یا به بانک ذیربط ارسال نماید

ب – در صورت تعلق مالیات , ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده و یا ترتیب پرداخت گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم یا به بانک ذیربط ارسال نماید

ج – در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد , ظرف سه روز از تاریخ وصول صورتهای مالی گواهینامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم و یا به بانک ذیربط ارسال نماید

4- منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی روزنامه و کل میباشند, ترازنامه و حساب سودو زیان و در مورد آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی مشاغل هستند حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات میباشد , و در مورد صاحبان مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی نمی باشند , صورتهای مالی اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک ارائه میشود

5- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود

6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 53 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371) نخواهد بود

7- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط اجرائی را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند.

مرتضی محمدخان – وزیر اموراقتصادی و دارائی.

محسن نوربخش – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره:24980

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن