• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۰۴

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

به طوریکه در پرونده های مختلف مالیاتی مشاهده می شود، بعضی از مأموران ابلاغ و یا مسئولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار می باشند، توجه کافی به حکم مواد 203 و 204 قانون مالیاتهای مستقیم نمی نمایند، تا آنجا که از مندرجات جداول ذیل اوراق مالیاتی مشکل بتوان صحت و یا عدم صحت ابلاغ اوراق مذکور را استنباط نمود، در حالیکه آثار و عواقب امر ابلاغ بر کسی پوشیده نیست و چه بسا کمترین بی دقتی در این خصوص موجبات تضییع حق مؤدیان محترم و یا دولت را فراهم آورد، لذا با عنایت به اهمیت موضوع مقرر می دارد مأموران و متصدیان ابلاغ و به نوبه خود رؤسا و مسئولین دستورات زیر را دقیقاً به موقع اجرا بگذارند:

 

1_ مأموران یاد شده تمامی مساعی خود را برای دسترسی به خود مؤدی یا حسب مورد مدیران مسئول ذیربط بکار بندند و در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ به یکی از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند و نهایتاً در صورت ضرورت ابلاغ غیابی ( قانون ی) طبق تبصره 1 ماده 203 ،اولاً اطلاعات لازم موضوع ماده 204 را به طور دقیق در جای خود درج،ثانیاً در هر روز موارد ابلاغ قانون ی را با قید فهرست مؤدیان و شرح مراجعات و ساعات مراجعه مربوط به هر یک ازآنها به رئیس واحد مالیاتی مربوط گزارش دهند و رؤسای مزبور موظفند با بازرسی و رسیدگی های لازم از صحت اینگونه ابلاغ اوراق مالیاتی کسب اطمینان بنمایند.

 

2_ در مراجعه برای ابلاغ،اوقات کاری مؤسسات را باید مد نظر قرار داده و بطور کلی در وقت وزمان مناسب برای ابلاغ به محل کار یا سکونت یا ملک محل ابلاغ مراجعه کنند.

 

3_ مأموران حق قلم زدن و مخدوش کردن مندرجات جداول مربوط به ابلاغ را ندارند و اگر ناگزیر به اصلاح این مندرجات باشند، بایستی دلایل خود را طی گزارش موضوع بند 1 این بخشنامه به رئیس متبوع اطلاع نمایند.

 

4_ ضمن آنکه تمامی اطلاعات مورد حکم قانون بایستی در مورد ابلاغ در جداول مربوط قید شود، بدینوسیله مأموران ذیربط را موظف می نمایند که اطلاعات مذکور را بطور خوانا و پررنگ و با پرهیز از بکار بردن خط شکسته درج کنند، در غیر این صورت و در هر یک از موارد تخلف، رؤسای مربوط مکلف خواهند بود آنها را بازخواست و عنداللزوم مورد تعقیب انتظامی قرار دهند.
مدیران کل امور مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده، در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص با متخلفین و مقصرین بطور قاطع برخورد خواهد نمود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره:3205

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5 / 10 / 1378 بنا به پیشنهاد شماره 54058 / 11 مورخ 27 / 9 / 1378 سازمان اموراداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 8 لایحه قانون ی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت – مصوب 1358- و تبصره ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود:

1- رقم حقوق مندرج در ماده 2 لایحه قانون ی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت از تاریخ 1 / 1 / 1379 چهارصد هزار (000 ر 400) ریال تعیین می شود.

تبصره – افزایش موضوع این بند از پرداخت مقرری ماه اول به صندوق های بازنشستگی معاف است .

2- رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده 1 لایحه قانون ی یادشده از تاریخ 1 / 1 / 1379 دومیلیون وچهارصد هزار (000 ر 400 ر 2) ریال تعیین می شود.

3- کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام فوق الذکر پرداخت می شود.

4- مفاد این تصویب نامه علاوه بر دستگاههای مشمول لایحه قانون ی یادشده در مورد موسسات دولتی مذکور در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیز لازم الاجرا است.

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:52883/ت 2225هـ

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن