قانون مالیات ها - مـــاده 46 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۴۶

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامهاحتراماً، در اجرای مقررات بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی،موضوع تصمیم نامه شماره ۶۱۱۱۶ / ۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۹ وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت،به پیوست تفاهم نامه شماره ۱۳۹۸۴ / ۹۰ / ۲۱۰ مورخ ۱۶ / ۰۶ / ۱۳۹۰ منعقده بین سازمان امور مالیاتی کشور و معاون محترم نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و همچنین قرارداد ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره ۱۶۳۵۰ / ۲۲۰ مورخ ۹ / ۷ / ۱۳۹۰ بین سازمان متبوع و شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان،به منظور برون سپاری فرایند مالیات بر مشاغل خودرو باهماهنگی این معاونت (دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها) ارسال می گردد.
ضمناً لازم به ذکر است حسب نامه شماره ۱۰۸۰۸۱ / ۱۹ / ۱۰ / ۹۰ مورخ ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۰ دبیر محترم کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان خدمات دولت (تصویر پیوست)،ضروری است واگذاری خدمات مذکور با هماهنگی و نظارت کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام پذیرد .محمد رضا عبدی
معاون پژوهش،برنامه ریزی و امور بین الملل

شماره:۲۳۴۸۶/۲۲۰/د

با توجه به صراحت بند (۱۱) تبصره ماده ۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از ابتدای سال ۱۳۸۱، صدور و تجدید هر گونه جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار از جمله پروانه کسب واحدهای صنفی، اعلامیه‌های تأسیس و پروانه‌های بهره‌برداری و… مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق می‌گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، نسبت به وصول حق‌تمبر مذکور برابر مقررات قانونی اقدام نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۵۷۶۰۴/۲۳۰/ص

دستورالعمل

با توجه به صراحت مقررات بند ۱۱ تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که از اول سال ۱۳۸۱ لازم الاجرا می باشد، صدور وتجدید پروانه کسب وکار از جمله ((موافقت اصولی وپروانه تأسیس مدارس غیر انتفاعی)) مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق می گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط فارغ از بخشنامه شماره ۸۰۶۲/۱۰۹ مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۳ معاون محترم وقت وزیر آموزش وپرورش در امور مشارکت های مردمی ومدارس غیر انتفاعی، نسبت به مطالبه و وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیر انتفاعی وفق مقررات قانونی اقدام نمایند.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 

شماره: ۸۲ / ۴۰۰۰۰
تاریخ: ۰۹ / ۰۴ / ۱۳۸۷
پیوست:داردجناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشوربا سلام وتحیات
عطف به نامه شماره ۲۸۵۵۳ مورخ ۳ / ۴ / ۸۶ متضمن تأیید مراتب مغایرت مفاد بخشنامه شماره ۸۰۶۲ / ۱۰۹ مورخ ۱۷ / ۵ / ۱۳۷۳ معاون وقت وزیر آموزش وپرورش در امور مشارکت های مردمی ومدارس غیر انتفاعی، مبنی بر عدم اخذ وجه برای صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس از آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیرانتفاعی، با صراحت مقررات موضوع بند (۱۱) تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم، استحضاراً بررسی های به عمل آمده نشان می دهد برخی سازمان های آموزش وپرورش همچنان از پرداخت حق تمبر خودداری می نمایند.
بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمائید این دیوان را از نتیجه اقدامات بعمل آمده معطوف به بازگشت امور به مسیر قانون ی ومورد انتظار قانون گذار مبنی بر ایجاد رویه واحد در وصول حق تمبر موضوع ماده قانون ی معنون، نسبت به موافقت اصولی وپروانه اصداری جهت تأسیس مدارس غیرانتفاعی آگاه فرمایند.بیوک مردانی
معاون فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها ومؤسسات دولتیبخشنامه عدم اخذ وجه برای صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیسشماره: ۸۰۶۲ / ۱۰۹
تاریخ: ۱۷ / ۰۵ / ۱۳۷۳
پیوست:اداره کل آموزش وپرورش استان ……………………….
احتراماً،
مقرر فرمائید برای صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس مدارس غیر انتفاعی وجهی از متقاضیان ومؤسسان دریافت نگردد.
هزینه های مربوط به این امور باید در اعتبارات عمومی وزارت آموزش وپرورش منظور گردد.
اطلاعات بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.سید احمد مردانی
معاون وزیردرمشارکت های دولتی ومدارس غیر انتفاعی
تسری شرایط متقاضیان تأسیس مدرسه به کارکنان اداری غیر آموزشی ومربیان بهداشت

شماره جلسه شورای نظارت مرکزی
تاریخ جلسه
شماره نامه وتاریخ ارسالی به استان فارس
۱۷۰
۲۱/۴/۷۴
۱۱/۳۵۴۷/۱۰۹، ۲۷/۴/۷۴
 

مصوبه شورا
مربیان بهداشت وکارکنان اداری در صورتی که دارای ۳ سال سابقه آموزشی (تدریس) باشند می توانند متقاضی تأسیس مدارس غیر انتفاعی شوند.شماره: ۲۸۵۵۳
تاریخ: ۰۳ / ۰۴ / ۱۳۸۶
پیوست:جناب آقای بیوک مردانی
معاون محترم فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ونهادهای دیوان محاسبات کشوراحتراماً،بازگشت به نامه شماره ۸۱۷ / ۴۰۰ / ۲ مورخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۸۵ وضمائم پیوست آن، اشعار می دارد:
با توجه به حکم کلی وصراحت مقررات بند ۱۱ تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ که از اول سال ۸۱ لازم الاجرا می باشد، صدور وتجدید پروانه کسب وکار از جمله ((موافقت اصولی وپروانه تأسیس مدارس غیر انتفاعی)) نیز مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند ۱۱ تبصره ماده قانون ی مورد بحث می باشند.
لذا بخشنامه شماره ۸۰۶۲ / ۱۰۹ مورخ ۱۷ / ۵ / ۷۳ صادره توسط معاون محترم وزیر آموزش وپرورش در مشارکتهای مردمی ومدارس غیر انتفاعی از ابتدای سال ۱۳۸۱ با مفاد بند ۱۱ ماده قانون ی صدر الذکر مغایر می باشد.علی اکبر عرب مازارمحمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقیامیر حسن علی حکیم
مدیر کل فنی مالیاتی

شماره:۶۰۷۴۱/۱۵۹۷/۲۳۲

شماره: ۱۳۳۰۶

تاریخ: ۱۳۸۲/۳/۱۸

نظر به این که «اعلامیه تاسیس» که در جزء‌(الف) بند « ۱۷» تصویب نامه شماره ۴۹۴۵۴/ت ۲۳۲۶۹مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۶ جایگزین «مجوز تاسیس» گردیده بود براساس ایراد قانونی ریاست محترم مجلس و طی جزء (۱) بند «الف» تصویب نامه شماره ۴۹۷۸۶/ت ۲۷۷۵۹هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۴ حذف گردیده است ، در نتیجه هم اکنون به موجب ایراد ریاست مجلس و مصوبه اصلاحی مزبور باید جواز تاسیس صادر شود . لذا رعایت بند « ۱۱» تبصره ذیل ماده (۴۶) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (ماده ۱۴اصلاحی) مصوب سال ۱۳۸۰ در خصوص مجوزهای تاسیس که مطابق بند « ۲۳» ماده (۴) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت صنایع و معادن صادر می‌شود ، الزامی است . سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

شماره:۱۳۳۰۶

اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کردستان

بازگشت به نامه شماره ۵۸۲ مورخ ۴ / ۳ / ۸۱ اشعار می دارد:
با توجه به صراحت وحکم کلی مقررات بند ۱۱ تبصره الحاقی ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ صدور پروانه های کسب موقت نیز ازجمله سایر پروانه های کسب وکار مذکور در بند ۱۱ تبصره مزبور می باشد که مشمول حق تمبر مندرج در ماده یادشده می باشد.سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

شماره:۱۴۸۶/۵/۳۰

جناب آقای دکتر نوربخش
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانکها،‌بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب (سفته) فعلی (حق تمبر پنج در هزار) به شرح زیر اعلام می گردد.

 

۱_ طبق اصلاحیه ماده ۴۴حق تمبر در برگ چک از دو (۲) ریال به دویست (۲۰۰) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چکهائی است کهاز تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ توسط بانکها بفروش می رسد. لذا بمنظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانکها موجودی چکهای خود رابا تنظیم صورتمجلس و ذکر شمارهو سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانون ی را در تهران بحساب ۹۰۰۰۵ اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نزد بانکملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها بحساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آنرا منضم به یک نسخه از صورتمجلس به ادارات مذکورارسال نمایند.

 

۲_ طبق اصلاحیه ماده ۴۵حق تمبر برات ،‌فته طلب (سفته) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد:
الف: در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ مورد استفاده قرار می گیرند و به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید.
ب: سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است .

 

۳_ طبق اصلاحیه ماده ۴۶حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد (به استثنای اوراق مذکور در ماده ۴۵ و ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ به مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال وبارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری به مبلغ نکهزار (۱۰۰۰) ریال اصلاح شده است.
لذا لازم است با توجه بهمفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور،بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه (اعم از خرده بار و عمده بار) و صورت وضعیتهای مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید (حق تمبر جدید) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید . بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری بهکلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده رانیز در اول فروردین ماه ۱۳۸۱ به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند.

 

۴_ طبق اصلاحیه ماده ۴۷حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها (بشرح ماده قانون ی مذکور که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، ‌در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود . از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ به مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال افزایش یافته است . لذا کلیه بانکها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند.
با توجه به موارد فوق خواهشمنداست مراتب را به کلیه بانکها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند.طهماسب مظاهری

جدول منضم به بخشنامه شماره                    مورخ               وزارت اموراقتصادی ودارائی
 
سفته های با نرخ قدیم
۵ در هزار حق تمبر
میزان کاربرد سفته های با نرخ
۵ در هزار حق تمبر
 
میزان کاربرد سفته های موجود
قبلی پس از اعمال نرخ جدید ۳ در هزار
 
۵۰۰ ریالی
تا مبلغ یکصد هزار ریال
 تا مبلغ یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۱۰۰۰ ریالی
تا مبلغ دویست هزار ریال
 تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۱۵۰۰ ریالی
تا مبلغ سیصد هزار ریال
تا مبلغ پانصد هزار ریال
۲۰۰۰ ریالی
تا مبلغ چهارصد هزار ریال
تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۲۵۰۰ ریالی
تا مبلغ پانصد هزارریال
 تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۳۰۰۰ریالی
تا مبلغ ششصد هزار ریال
تا مبلغ یک میلیون  ریال
۴۰۰۰ ریالی
تا مبلغ هشتصد هزار ریال
تا مبلغ یک میلیون و سیصد و سی و سه هزار وسیصد و سی و سه ریال
۵۰۰۰ ریالی
تا مبلغ یک میلیون ریال
تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۷۵۰۰ ریالی
 تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال
تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
۱۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ دو میلیون ریال
تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
۱۲۵۰۰ ریالی
تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
 تا مبلغ چهارمیلیون و یکصد و شصت و شش هزارو ششصد و شصت وشش ریال
۲۵۰۰۰ ریالی
تا مبلغ پنج میلیون ریال
 تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۵۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ ده میلیون ریال
تا مبلغ شانزده میلیون وششصد و شصت و شش هزار وششصد و شصت وشش ریال
۱۰۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ بیست میلیون ریال
تا مبلغ سی و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال
۱۵۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ سی میلیون ریال
تا مبلغ پنجاه میلیون ریال
۲۰۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ چهل میلیون ریال
تا مبلغ شصت و شش میلیون و ششصدو شصت و شش هزار ششصدو شصت و شش ریال
۲۵۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ پنجاه میلیون ریال
تا مبلف هشتاد و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال
 
 
 
 
بروات با نرخ قدیم
۵ در هزار حق تمبر
میزان کاربردبروات با نرخ
۵ در هزار حق تمبر
 
میزان کاربردبروات موجود
قبلی پس از اعمال نرخ جدید ۳ در هزار
۵۰۰ ریالی
تا مبلغ یکصد هزار ریال
تا مبلغ یکصدو شصت و شش هزار و ششصدو شصت و شش ریال
۱۰۰۰ ریالی
تا مبلغ دویست هزار ریال
 تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۱۵۰۰ ریالی
تا مبلغ سیصد هزار ریال
تا مبلغ پانصد هزار ریال
۲۰۰۰ ریالی
تا مبلغ چهارصد هزار ریال
تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۲۵۰۰ ریالی
تا مبلغ پانصد هزارریال
 تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۳۰۰۰ریالی
تا مبلغ ششصد هزار ریال
تا مبلغ یک میلیون ریا ل
۵۰۰۰ ریالی
تا مبلغ یک میلیون ریال
تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۷۵۰۰ ریالی
 تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال
تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
۱۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ دو میلیون ریال
تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
۲۵۰۰۰ ریالی
تا مبلغ پنج میلیون ریال
 تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال

شماره:۷۶۸۱۴

شورای عالی مــالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره ۴۳۶۳- ۵ / ۳۰- ۱۹ / ۱۰ / ۶۹ دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول یا عدم شمول قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای با استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱ / ۲ / ۶۸ مجلس شورای اسلامی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م. م مصوب اسفندماه ۶۶ در هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اظهارنظر گردید: رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی نظر به اینکه حکم ماده ۱ قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مقید به کلمه ” جاده ای “ شده است و نامه شماره ۶۳ / ۱۰۹- ۲۱ / ۱ / ۷۰ معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری دلالت بر تفاوت ترابری جاده ای با ترابری ریلی (راه آهن) دارد و از مواد مختلف قانون ی مذکور نیز استنباط اطلاق قانون ی موصوف به راه آهن نمی شود لذا راه آهن جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون یادشده خارج و مشمول ماده ۴۶ ق. م. م مصوب اسفندماه ۶۶ می باشد.محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمدطاهر – مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده .از حیث شمول مقررات موضوع ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بارنامه های مربوط به راه آهن , با نتیجه رای مذکور موافق است.محمدرزاقی

شماره:۵۶۶۱/۴/۳۰

گزارش شماره ۵۲۵۰- ۵ / ۳۰- ۱۶ / ۲ / ۱۳۷۰ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۷۰ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مشعر برطرح این مسئله است که آیا و کالتنامه های خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان کارگزاران بورس صادر می شوند (طبق فرم پیوست گزارش)،با عنایت به مواد 46 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مشمول ابطال حق تمبر مقرر در فصل پنجم باب دوم قانون مذکور می باشد یا خیر؟ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی درخصوص مورد در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم یادشده بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه وکالتنامه های مزبور جزء هیچیک از اوراق و اسناد و قرار دادهای مذکور در فصل پنجم فوق الذکر نیستند،بنابراین وکالتنامه های ارائه شده مشمول اخذ حق تمبر نمی باشند.محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی

شماره:۴۹۵۳/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴