قانون مالیات ها - مـــاده 69 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۶۹

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۶۷ /ت ۴۷۲۶۷ ه مورخ ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر:

 

۱_ قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)،مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون یاد شده معاف می باشند.

 

۲_ قراردادهای مزبور مطابق ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

 

۳_ قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.
جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد.
بدیهی است سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در ارتباط با نحوه تعلق مالیات به انتقال املاک متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن به بخشنامه ۳۴۱۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۲ مندرج در بخشنامه های ماده ۵۲ ق.م.م مراجعه شود.

شماره: ۱۶۹۴۶۷ /ت ۴۷۲۶۷ ه
تاریخ: ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۰
پیوست:

وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳ /ت ۴۳۵۰۵ مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۸۸ تصویب نمودند:

 

۱_ قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه،چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)،مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع  ماده ۵۹ قانون یاد شده معاف می باشند.

 

۲_ قراردادهای مزبور مطابق ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

 

۳_ قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۰ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معان اول رئیس جمهور

شماره:۳۳۰۰۳/۲۰۰

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفترفنی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۷۴۹۲ / ت ۳۴۹۱۶ ه مورخ ۲۴ / ۲ / ۸۵ هیات محترم وزیران در خصوص تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

محمدقاسم پناهی

شماره: ۱۷۴۹۲ / ت ۳۴۹۱۶ ه
تاریخ: ۲۴ / ۰۲ / ۱۳۸۵
پیوست:

وزارت مسکن و شهرسازی- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ / ۱ / ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به اسنتاد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۲۰) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به شرح ذیل تصویب نمود:

” آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی”

 

فصل اول- تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد

 

ماده ۱_ به منظور تسهیل در تأمین مسکن کارگران و کارمندان کم درآمد شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوقهای خاص، اعطای تسهیلات خرید توسط بانک مسکن در محدوده جغرافیایی شهرهای کشور تا پایان برنام چهارم توسعه با رعایت این فصل انجام می گیرد.

 

ماده ۲_ مسکن مشمول این فصل، مسکن نوساز و دست اولی است که مساحت زیر بنای مفید آن با تعارف موضوع الگوی مصرف مسکن که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گیرد، منطبق باشد.

 

ماده ۳_ کارگران و کارمندان مشمول این فصل باید حائز شرایط ذیل باشند:

 

الف- متأهل یا سرپرست خانواده بوده و تاکنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده باشند.

 

ب- حقوق و مزایای آنان از دو برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بیشتر نباشند.

 

ج- نسبت به افتتاح حساب پس انداز ویژه با حداقل موجودی سه میلیون ریال نزد بانک مسکن اقدام کنند.

 

تبصره: ایثارگران واجد شرایط با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اولویت از تسهیلات این فصل برخوردار می شوند.

 

ماده ۴_ تسهیلات پرداختی معادل پنجاه برابر حقوق و دستمزد متقاضی و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی در مرحله نخست بوده و در سالهای بعد متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد.

 

ماده ۵_ دارندگان حسابهای صندوق پس انداز مسکن نزد بانک مسکن در شرایط مساوی و نیز متقاضیان خرید واحدهای مسکونی واقع در بافتهای فرسوده شهری و شهرهای جدید نسبت به سایر متقاضیان از اولویت برخوردار خواهند بود.

 

ماده ۶_ مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات پانزده سال و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود.

 

ماده ۷_ یارانه سود تسهیلات پرداختی در شهرهای کوچک معادل شش درصد و در شهرهای متوسط معادل چهار درصد است.

 

ماده ۸_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات در شهرهای کوچک و متوسط در بودجه های سالانه منظور کند.

 

ماده ۹_ در مرحله نخست اجرای این فصل که تا پایان خرداد ۱۳۸۵ است. سی هزار واحد مسکونی و در سالهای بعد سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی مشمول استفاده از تسهیلات خرید موضوع این فصل خواهند شد.

 

ماده ۱۰_ طبق تعریف سطوح سه گانه شهری در دستورالعمل اجرایی این فصل، هفتاد درصد از تسهیلات موضوع این فصل به شهرهای کوچک و متوسط اختصاص می یابد.

 

ماده ۱۱_ به منظور کمک به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این فصل در سال ۱۳۸۴ مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع سایر بانکها در اختیار بانک مسکن قرار گیرد.

 

ماده ۱۲_ به منظور کمک به تأمین منابع لازم برای تداوم اجرای این فصل تا پایان برنامه چهارم توسعه، تمهیدهای لازم از محل انتشار اوراق مشارکت و استفاده از حساب ذخیره ارزی اتخاذ خواهد شد.

 

ماده ۱۳_ دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.

 

ماده ۱۴_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.

 

فصل دوم- نحوه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مستأجران کم درآمد

 

ماده ۱۵_ در سال ۱۳۸۴،معادل چهارصد میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک مسکن و طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸،همه ساله مبلغ هشتصد میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه کلیه بانکهای کشور در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا توسط بانک مذکور و با رعایت مفاد این فصل به مستأجران کم درآمد شهری پرداخت شود.

 

ماده ۱۶_ متقاضیان واجد شرایط عبارتند از ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری و نیز خانوارهای شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار که مستمری و یا حقوق و مزایای دریافتی آنها از ۵ / ۱ برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار بیشتر نباشد.

 

ماده ۱۷_ مبلغ قرض الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسکن و حداکثر سی میلیون ریال است که با معرفی و تضمین سازمانها و نهادهای مذکور در ماده ۱۶ جهت پرداخت ودیعه به متقاضیان اعطا می شود. متقاضیان دریافت قرض الحسنه اجاره در شهرهای بزرگ باید در زمان معرفی و به تأیید نهاد معرف، از حداقل ده سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند.

 

ماده ۱۸_ نرخ کارمزد تسهیلات موضوع این فصل معادل چهار درصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود.

 

ماده ۱۹_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامهای لازم را به منظور افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ سی میلیون ریال فراهم کند.

 

ماده ۲۰_ دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.

 

ماده ۲۱_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.

 

فصل سوم- احداث و عرضه مسکن اجاره ای

 

ماده ۲۲_ به استناد ماده ۶ قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری – مصوب ۱۳۷۷- سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی اجاره ای توسط بخش غیر دولتی و با استفاده از تسهیلات و حمایتهای دولت و سیستم بانکی احداث خواهد شد.

 

ماده ۲۳_ واحدهای یاد شده باید حداقل به مدت پنج سال به طور اجاره ای بهره برداری شوند.

 

ماده ۲۴_ واگذاری زمین از طرف دولت با شرایط تخفیف و تقسیط صورت می گیرد و در طول پنج سال دوره اجاره، بهای زمین دریافت نمی شود. بعد از اتمام این دوره در صورتی که سازنده بخواهد واحدهای خود را بفروشد، پول زمین به صورت یکجا دریافت و در صورت ادامه اجاره بهای زمین تقسیط خواهد شد.

 

ماده ۲۵_ تسهیلات به ازای هر واحد در سال اول یکصد و بیست میلیون ریال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت . دوره باز پرداخت تسهیلات مذکور پانزده سال و روش تقسیط پلکانی می باشد. به این تسهیلات سالانه چهار درصد یارانه سود تسهیلات بانکی تعلق می گیرد.

 

ماده ۲۶_ بانکها موظفند در اجرای ماده ۹ قانون یاد شده و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، نسبت به فروش اقساطی کل تسهیلات پرداختی به سازنده اقدام کنند.

 

ماده ۲۷_ هزینه خدمات انشعاب آب،برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراکم ساختمان واحدهای مسکونی موضوع این فصل در بافتهای فرسوده شهری و شهرهای جدید با اعمال پنجاه درصد تخفیف محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

ماده ۲۸_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات در بودجه های سالانه منظور کند.

 

ماده ۲۹_ دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.

 

ماده ۳۰_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامهای لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.

 

فصل چهارم- نوسازی و بهسازی مسکن روستایی

 

ماده ۳۱_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است مطابق ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار لازم را جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی طی سالهای برنامه چهارم توسعه پیش بینی و در بودجه های سالیانه تأمین کند. یارانه فوق طوری محاسبه خواهد شد که دریافت کننده تسهیلات همواره پنج درصد از کارمزد را خود پرداخت کند.

 

تبصره ۱: سقف فردی تسهیلات برای سال اول برنامه پنجاه میلیون ریال تعیین و در طول برنامه سالانه پانزده درصد به سقف فردی اضافه می شود.

 

تبصره ۲: به منظور تشویق انبوه سازی، کمک سود متعلقه به سازندگان انبوه (سه واحد به بالا) یک درصد افزایش می یابد.

 

ماده ۳۲_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با عقد قرارداد با بانکها و سایر منابع مالی نسبت به توزیع استانی تسهیلات با اولویت مناطق حادثه خیز، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و همچنین نظارت بر ساخت و ساز اقدام کند.

 

ماده ۳۳_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با همکاری سازمان فنی و حرفه ای در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت فنی عوامل ساخت و ساز مسکن روستایی و همچنین اعمال ویژگیهای معماری بومی با توجه به تنوع اقلیمی در کلیه مراحل طراحی و ساخت نسبت به آموزشهای لازم برنامه ریزی و اقدام کند.

 

ماده ۳۴_ نظارت عالی بر کلیه مراحل طراحی و اجرای مسکن روستایی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

 

ماده ۳۵_ کلیه دستگاهها و سازمانهای ذی ربط موظفند همکاریهای لازم را جهت افزایش تولید مصالح مناسب مورد نیاز در مناطق روستایی انجام دهند.

 

ماده ۳۶_ دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را جهت مقاوم سازی و نوسازی مدارس و ساختمانهای دولتی در روستاهای مشمول طرح در بودجه سالانه در طی برنامه چهارم توسعه پیش بینی کند.

 

فصل پنجم- پرداخت مابه التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستائیان و عشایر داوطلب اسکان در روستا

 

ماده ۳۷_ روستائیانی که نسبت به نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در طرحهای مصوب هادی، کالبدی یا بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با رعایت الگوی مصوب مسکن اقدام کنند، با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می توانند از کمک سود تسهیلات به میزان مابه التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار استفاده کنند.

 

تبصره ۱: عشایر داوطلب اسکان در روستاها (با رعایت طرح هادی یا کالبدی مصوب) و همچنین کانونهای اسکان عشایر برای احداث واحدهای مسکونی با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع این فصل استفاده کنند.

 

تبصره ۲: سقف فردی تسهیلات برای مسکن روستایی در سال ۱۳۸۵ معادل پنجاه و هفت میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی خواهد بود.

 

ماده ۳۸_ اقشار مشمول تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد (موضع فصل اول) شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوقهای خاص که شرایط مندرج در فصل مذکور و دستورالعملهای اجرایی آن را داشته باشند، می توانند از کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این ماده برخوردار شوند.

 

تبصره ۱: سقف فردی تسهیلات خرید مسکن جهت خریداران فوق الذکر در سال ۱۳۸۵ معادل یکصد و پانزده میلیون ریال و کمک سود تسهیلات بانکی برای خریداران در شهرهای متوسط تا چهار (۴) واحد درصد و در شهرهای کوچک تا شش (۶) واحد درصد خواهد بود.

 

تبصره ۲: کلان شهرها و شهرهای بزرگ بر اساس تعریفی که در متن فصل مذکور آمده است، مشمول پرداخت کمک سود نمی شوند.

 

ماده ۳۹_ به سازندگان خصوصی واحدهای مسکونی اجاره ای موضوع فصل سوم (احداث و عرضه مسکن اجاره ای) به میزان چهار (۴) واحد درصد از سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت می شود.

 

تبصره ۱: مبلغ تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ به ازای هر واحد مسکونی اجاره ای احداثی معادل یکصد و سی و پنج میلیون ریال خواهد بود.

 

تبصره ۲: تدوین و توزیع استانی واحدهای مزبور و همچنین دستورالعمل شرایط واگذاری زمین به سازندگان غیر دولتی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت.

 

تبصره ۳: میزان اجاره بهای زمین در طول مدت اجاره ای معادل سی درصد قیمت منطقه ای سال واگذاری تعیین می شود.

 

تبصره ۴: به منظور حمایت از فناوریهای نوین در ساخت سریع، سبک،مقاوم و مناسب مسکن و تشویق مقاوم سازی و بهینه سازی مصرف انرژی و رعایت مقررات ملی ساختمان حداکثر چهار (۴) واحد درصد از سود تسهیلات دریافتی توسط فناوران و سازندگان علاوه بر درصدهای فوق تأمین و پرداخت می شود. شرایط و نحوه پرداخت مطابق دستورالعملی خواهد بودکه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر خواهد شد.

 

ماده ۴۰_ کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این فصل به صورت یکجا در ابتدای دوره در وجه بانک عامل پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه دستورالعملهای مربوط را به بانکهای عامل ابلاغ کند.

 

ماده ۴۱_ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به اعلام دستورالعمل شرایط و نحوه اعطای کمک سود تسهیلات در دوره های مشارکت مدنی و فروش اقساطی اقدام کند.

 

ماده ۴۲_ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این فصل را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کند.

 

ماده ۴۳_ اعتبارات فوق از محل ردیف ۶۰۱۱۰۴ توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل تأمین و پرداخت خواهد شد.

 

ماده ۴۴_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، تصویب نامه های شماره ۱۵۲۲ / ت ۳۰۸۴۶ ه مورخ ۳ / ۲ / ۱۳۸۴،شماره ۶۹۵۹۸ / ت ۳۴۱۸۳ ه مورخ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۸۴،شماره ۷۵۳۰۲ / ت ۳۴۱۸۳ ه مورخ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۸۴،شماره ۷۷۶۲۲ / ت ۳۴۱۸۳ ه مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۴ لغو می گردد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۹۶۹۱/ ۶۹۷/۲۱۱

اصلاحیه ضوابط و قیمتهای موضوع ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ که به امضاء وزراء محترم اموراقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی رسیده است جهت اطلاع واقدام لازم بپیوست ارسال میگردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

اصلاحیه ضوابط و قیمتهای موضوع ماده ۶۹ ق .م .م مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ زیربنای مفید آنها (درموردآپارتمانها زیربنای مفیدباستثناء مشاعات) با الگوی مصوب مصرف مسکن معتبر درتاریخ صدور پروانه ساختمانی مربوط، منطبق بوده و جمع ارزش معاملاتی عرصه (یاسهم عرصه) واعیان آنها تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد از پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی معاف است .

 

تبصره ۱: درزمان تصویب این اصلاحیه،طبق مصوبه شورایعالی تعیین الگوی مصرف کشور،درشهرهای تهران،اصفهان،مشهد ،تبریزو شیراز،واحدهای مسکونی بازیربنای مفید حداکثر ۷۵ مترمربع ودرسایرشهرها بازیربنای مفید حداکثر ۱۰۰ مترمربع باالگوی مصوب مصرف مسکن تطبیق دارد.

 

تبصره ۲:هرگونه تغییردرحدنصاب (جمع ارزش معاملاتی عرصه واعیان) مذکور درماده ۱،درابتدای هرسال باتصویب وزارتین مسکن وشهرسازی و اموراقتصادی و دارائی،جهت اجرااعلام خواهد شد مادام که حدنصاب مذکورابلاغ نشده باشد حدنصاب قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 

ماده ۲_ معافیت موضوع این اصلاحیه شامل واحدهای مسکونی است که ازتاریخ ۱ / ۴ / ۱۳۷۲ تاتاریخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۷۶ احداث و حداکثر ظرف مدت یکسال ازتاریخ صدور گواهی پایان کارساختمان (درموردآپارتمانهاازتاریخ صدورصورتمجلس تفکیکی) مورد اولین انتقال قطعی واقع میشود. تبصره سازندگان واحدهای مسکونی که ازتاریخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ تاتاریخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۷۲ پروانه ساختمان اخذ نموده اند ،کماکان مشمول معافیت ضوابط وقیمتهای قبلی موضوع بخشنامه شماره ۵۹۱۹۰ / ۱۳۰۳۸ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۶۷ خواهند بود.

مرتضی محمد خان
وزیر امور اقتصادی ودارائی

عباس آخوندی
وزیر مسکن وشهر سازی

شماره:۶۶۶۵۶/۱۲۵۹۱/۴/۳۰

بدینوسیله نظر ماموران تشخیص و سایر ماموران و مراجع مالیاتی را به معافیت موضوع ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط آن با مالیات بساز و بفروشی موضوع ماده ۷۷ قانون مذکور جلب نموده متذکر میگردد . طبق ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن , در مواردی که مودی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار میگیرد , مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان به نسبت اعیان مورد معامله در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور میشود اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد , به مالیاتی نقل و انتقال قطعی پرداخت اکتفا خواهد شد . حال اگر مودی برابر حکم قانون معاف از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی بوده باشد این معافیت بالطبع موجب آن نخواهد شد که مودی موصوق در اجرای حکم دیگر قانون یعنی ماده ۷۷ یادشده متضرر و نسبت به کل درآمد حاصل از فروش اعیان مشمول مالیات بساز و بفروشی واقع شود. بنابراین درخصوص مودیان مشمول معافیت موضوع ماده ۶۹ پیش گفته , مواقعی بابت فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی به آنان تعلق گیرد , چنانچه این مالیات معادل یا کمتر از حد مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد , باید از مطالبه و وصول آن خودداری شود و اگر مالیات مزبور بیش از حد مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان فروش رفته باشد , لازم است پس از احتساب مالیات بساز و بفروشی معادل مالیات نقل و انتقال اعیان مورد بحث (ولو چنین مالیاتی بدلیل معافیت وصول نشده است) از آن کسر و مابقی بعنوان مالیات بردرآمد بساز و بفروشی مورد مطالبه قرار گیرد . یادآور میشود دستورالعمل موضوع این بخشنامه به تایید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است .

مرتضی محمدخان
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره: ۴۳۴۰۵/۱۲۰۶۰/۴/۳۰

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت تعاون- وزارت کشور
وزارت نفت- وزارت نیرو- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

 

۱_ از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر (حق بهره برداری زمینهای ۹۹ ساله) جهت ساخت واحدهای مسکونی این طرح به صورت گروهی انجام می شود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است متقاضیان این طرح را که واجد شرایط چهارگانه بوده و اسامی آنها به تأیید رسیده است، در قالب گروههای (۳) تا (۵) نفره ساماندهی کرده و زمینهای با کاربری مسکونی و بلامعارض را در حین مراحل آماده سازی به طور مشخص به این کارگروه تحویل دهد.

 

تبصره ۱: شورای مسکن استان می تواند تعداد افراد هر گروه را در صورت کمبود زمین و متناسب با وضعیت زمین در استان و شهرستان یا ویژگیهای افراد متقاضی تا حدود (۱۰) نفر افزایش دهد.

 

تبصره ۲: در صورتیکه متقاضیان خرید مایل به اقدام تحت پوشش تعاونی خاصی باشند،حسب نظر شورای مسکن استان و نیز تعاونی هایی که تا تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه پروانه ساخت واحدهای مسکونی در زمین واگذار شده را دریافت کرده اند از شمول این بند مستثنی هستند. وزارت تعاون موظف است نسبت به نظارت کامل بر تعاونی های مزبور تا پایان ساخت طبق قانون تعاون اقدام نماید. اعمال نظارت عالیه بر روند اجرایی و فنی تعاونی و پاسخگویی در قبال وضعیت کار با وزارت مسکن و شهرسازی است.

 

تبصره ۳: شورای مسکن استان موظف است نسبت به فسخ قرارداد واگذاریهای اجاره ای که به هر دلیل با تأخیر یا عدم انجام تعهدات خود مواجه باشند اقدام نماید.

 

۲_ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی به استعداد تا (۸۰) واحد مسکونی در هکتار و تا (۴) طبقه مسکونی ضمن تهیه طرحهای آماده سازی (طرحهای تفکیکی و قطعه بندی اراضی) حدود اربعه قطعات را مشخص و در اختیار متقاضیان موضوع بند (۱) قرار دهد. واگذاریها در قالب قرارداد اجاره ای بوده و مشتمل بر مهلت شروع ساخت (حداکثر سه ماه) و اتمام بنا (حداکثر ظرف دو سال)،فسخ قرارداد در صورت اتمام مهلت های تعیین شده و عدم رعایت مشخصات فنی و تحویل آن به متقاضیان بعدی می باشد.

 

تبصره: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه نقشه های تیپ متناسب با قطعه بندیها و عرضه آن به متقاضیان اقدام نماید.

 

۳_ انجام آماده سازی اراضی واگذاری به یکی از اشکال زیر قابل انجام است:

 

الف- از طریق شرکتهای پیمانکاری ذیصلاح یا نهادهای عمومی غیر دولتی ذی صلاح و یا شهرداریها. در این حالت،دستگاهها و یا شرکتهای مذکور نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مسکن اقدام و آورده سهم متقاضی به حساب مذکور واریز می شود.هزینه های پیمانکار مطابق با قرارداد و متناسب با پیشرفت کار در چند مرحله و با درصدهای مشخص فیزیکی – ریالی با نظارت سازمان مسکن و شهرسازی و با تأیید شورای مسکن استان قابل پرداخت خواهد بود.

 

ب- از طریق انبوه سازان: در مواردی که ساخت واحدهای مسکونی بر اساس تقاضای متقاضیان و طبق تفاهم نامه بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازندگان آن انجام می شود، آماده سازی زمین نیز جزیی از اجرای کار در محاسبه و لحاظ خواهد شد.

 

تبصره ۱: مراحل آماده سازی حسب نظر متقاضیان و تأیید شورای مسکن استان می تواندتا مرحله اخذ پروانه ساختمانی و پی ریزی واحدهای مذکور و موارد مشابه ادامه پیدا کند.

 

تبصره ۲: در صورت تمایل متقاضیان گروهی، انجام آماده سازی از طریق تعاونی مربوط و با هماهنگی شورای مسکن استان مجاز است.

 

تبصره ۳: دستورالعمل شیوه پرداخت سهم متقاضیان از هزینه آماده سازی و غیر و نحوه نظارت بر روند طراحی و اجرای آن پس از ابلاغ این تصمیم نامه توسط وزات مسکن و شهرسازی تهیه و با تأیید کارگروه مسکن ابلاغ خواهد شد.

 

۴_ وزارت کشور موظف است اقدامات لازم را به منظور عملیاتی شدن موارد زیر در طرحهای مسکن مهر به انجام رساند:

 

الف- محدود کردن مجموع هزینه های شهرداری از جمله هزینه صدور پروانه ساختمانی به میزان هر متر مربع حداکثر یکصد هزار ریال.

 

ب- تعیین نصاب تفکیک قطعات متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان و نحوه ساخت با تصویب کمیسیون ماده پنج.

 

ج- افزایش تراکم پایه حداقل به (۱۸۰ %) و افزایش تراکم مجاز متناسب با آن در همه شهرها.

 

تبصره ۱: شورای مسکن استان موظف است اقدامات لازم را جهت تسریع در صدور پروانه ساخت واحدهای مزبور و همچنین کاهش و تقسیط هزینه های آن توسط شهرداری انجام دهد.

 

تبصره ۲: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا مجموع هزینه های اعمال قانون نظام مهندسی حداکثر سی هزار تومان برای هر متر مربع باشد.

 

تبصره ۳: وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند هزینه انشعابات گاز،آب،برق و فاضلاب واحدهای مسکونی در طرح مسکن مهر را پس از بهره برداری از واحدها با تقسیط دو ساله از متقاضی دریافت کنند. سازمانها و ادارات مربوط حق دریافت هیچ مبلغی را به غیر از هزینه انشعابات نخواهند داشت.

 

تبصره ۴: وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند یک سوم هزینه نیرو رسانی برق و گاز و تأمین و انتقال آب را تا ابتدای زمینها و احداث تصفیه خانه فاضلاب را تأمین نمایند. مابقی هزینه های فوق به نسبت یک سوم از محل منابع استانی و یک سوم از محل اعتبارات ملی تأمین می شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است سهم یک سوم ملی و استانداریها موظفند سهم یک سوم بودجه استانی را در بودجه سالانه پیش بینی نمایند.

 

۵_ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری،همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید. بانک مسکن می تواند در صورت عدم همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند،رأساً نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید.

 

تبصره ۱: طبق بند (۲) تصویب نامه شماره ۸۷۲۱۴ /ت ۳۱۶ ک مورخ ۳ / ۵ / ۱۳۸۷ کارگروه مسکن شهرداریها موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایان کار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت کاری (سازه، کارهای زیربنایی تأسیسات و عایق های رطوبتی) و ساختمانها اقدام نمایند.

 

تبصره ۲: بانک مسکن موظف است با ارایه قرارداد واگذاری زمین و با معرفی سازمان مسکن و شهرسازی استان به گروههای موضوع بند (۱) بلافاصله پرداخت تسهیلات آماده سازی را انجام دهد.

 

تبصره ۳: بانک مسکن موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این تصمیم نامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات آماده سازی و ساخت به گروههای مذکور و نحوه ترهین زمین را تهیه و به شعب خود ابلاغ نماید.

 

تبصره ۴: در اجرای ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،به منظور تسریع اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذار کننده) در رهن بانک قرار می گیرد و با صدور سند اعیان،رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می گردد. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره بردار،بانک جانشین بهره بردار در قرارداد با دستگاه واگذار کننده (موجر) خواهد بود.

 

۶_ اعضای تعاونی های مسکن (در قالب تعاونی) و نیز قرارداد غیر تعاونی (به صورت انفرادی) که خود مالک زمین مسکونی در داخل محدوده بوده و واجد شرایط مسکن مهر (به جز شرط مربوط به مالکیت زمین) می باشند برای ساخت واحدهای خود مشمول پرداخت تسهیلات می گردند.

 

تبصره: تعداد افراد استفاده کننده از این تسهیلات در هر استان با توجه به میزان اعتبارات تخصیصی توسط شورای مسکن استان تعیین می گردد.

 

۷_ مالکینی که زمین خود را در قالب مسکن مهر ساخت و ساز نموده و واگذار می نمایند مشمول تسهیلات مسکن مهر می باشند.

 

۸_ در کلیه قراردادهای منعقده در خصوص مسکن مهر این تصمیم نامه جز لاینفک قرارداد منظور خواهد شد.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره:۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن

معافیت مالیاتی اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان ومتوسط قیمت طبق ضوابطوقیمتهای موضوع ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ ضوابط و قیمتهای موضوع ماده ۶۹ ق .م .م .

ماده ۱ اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی آپارتمانی تا ۷۵ مترمربع زیربنای مفید (به استثنای مشاعات) درتهران که ارزش معاملاتی اعیان وسهم عرصه آنها جمعاتا ۳۸۰۰۰۰۰ ریال باشدازپرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است .

ماده ۲ اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی درتهران تا ۱۰۰ مترمربع زیربنا که جمع ارزش معاملاتی عرصه واعیان آنهاتا ۵۸۰۰۰۰۰ ریال باشدازپرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است .

ماده ۳ اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی آپارتمانی در ۳۱ شهر (به جز تهران) مشمول ضرورت مندرج درپیوست قانون زمین شهری مصوب ۲۲ / ۶ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و همچنین توابع آن شهرهادرصورتیکه سطح زیر بنای مفید (به استثنای مشاعات) هرواحد از ۸۰ مترمربع و جمع ارزش معاملاتی عرصه آنها تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال باشد ازپرداخت نقل وانتقال قطعی معاف است .

ماده ۵ اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی اعم از آپارتمانی یا غیرآن تا ۱۲۰ متر زیربنا (در مورد آپارتمانهای زیربنای مفید به استثناءمشاعات) که جمع ارزش معاملاتی عرصه) یاسهم عرصه (واعیان آنهاتا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال باشد درسایر شهرستانهای کشورازپرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی معاف است .

ماده ۶ معافیت موضوع این آیین نامه شامل واحدهای مسکونی است که ازتاریخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ تا تاریخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۷ احداث و هر واحدحداکثرتایکسال ازتاریخ انقضای مهلت مقرربرای اجرای برنامه احداث که هرمورد توسط وزارت مسکن وشهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل میگردد.

وزیرمسکن وشهرسازی
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:۵۹۱۹۰/۱۳۰۳۸/۴/۳۰

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره ۷۱۸- ۵ / ۳۰- ۵ / ۶ / ۱۳۷۰ دفتر فنی مالیاتی دایر بر ” چون کلمه احداث مذکور در “ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی برای ماموران تشخیص ابهاماتی وجود دارد و بنظر دفتر مزبور منظور از احداث همان خاتمه یافتن کار واحد مسکونی و آماده شدن آن برای بهره برداری می باشد” حسب ارجاع شماره ۲۸۹۶۸- ۶ / ۶ / ۷۰ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به شورا و اصل و هیات عمومی باستناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مزبور پس از شور و بررسی موضوع بشرح آتی اعلام نظرمی نماید: استنباط از مفاد ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ این است که چنانچه شروع و خاتمه واحدهای مورد نظر در ماده مذکور درمدت ده سال از تاریخ تصویب قانون یاد شده بوده باشد وظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل گردد انتقال ملک مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک می باشد. بدیهی است واحد هائیکه شروع بکار احداث آنها قبل از تصویب قانون مذکور بوده و درده سال فوق الذکر باتمام می رسند مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهند بود.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

شماره:۱۱۸۸۸/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴