• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۸۱

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 11/02/1396 در خصوص معافیت موضوع مواد 81 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­ های آنها، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.

نادرجنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:45/96/230

‌به پیوست تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 1393/4/17 مجلس شورای اسلامی جهت و بهره برداری ابلاغ می گردد.
باتوجه به قانون مذکور، شرکت های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده 81 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/13 باشد از مالیات بردرآمد معافند.

علی عسکری

شماره:67/93/200

رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران
رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان…

سلام علیکم

احتراماً،‌براساس نامه شماره 1530 / 820 / 400 مورخ 22 / 04 / 1390 معاون محترم رئیس جمهور (تصویر پیوست) ‌درخصوص عدم رعایت بند “الف” ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط برخی واحدهای زیرمجموعه سازمان متبوع درخصوص معافیتها و تسهیلات که برای فرزندان معزز شهداء توسط قانون گذار در نظر گرفته شده است.
همانگونه که اطلاع دارند احکام قانون برنامه توسعه پنجم از اول سال جاری عملیاتی و تمامی دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت قوانین مقررات مربوطه می باشند. شایان ذکر است بند “الف” ماده 44 قانون موصوف از صراحت و شفافیت لازم برخوردار می باشد. (به استثناء تسهلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری) لذا خواهشمند است دستور فرمائید کلیه واحدهای زیرمجموعه برابر مقررات مفاد بند “الف” ماده 44 را رعایت نمایند و در صورت کسر مالیات حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر با رعایت قوانین و مقررات موضوغع نسبت به تهاتر یا استرداد مالیات پرداختی اقدام نمایند تا انشاا… حقی از این عزیزان که ولی نعمت ما هستند، تضییع نشود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ایثارگران

 

ماده 44_ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران یا اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می دهد:

 

الف- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50 %) ‌ و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود.

 

ب- تأمین صد در صد (100 %) ‌ هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افارد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

 

ج- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند بیست درصد (20 %) ‌ اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

 

د- به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعای قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان.

شماره: 1530 / 820 / 400
تاریخ: 22 / 04 / 1390
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام

پیرئ نامه شماره 579 / 820 / 53011 مورخ 06 / 03 / 1390 درخصوص معافیت فرزندان معزز شاهد از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از حقوق، موضوع بند (الف)ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به گزارشات واصله در ارتباط با اجرای معافیت مالیاتی برای فرزندان شاهد، متأسفانه در اجرای قانون مزبور سازمان امور مالیاتی استانها با دستگاههای اجرایی و بنیاد استانها همکاری لازم را ندارند.

لذا مستدعی است دستور فرمائید نسبت به اجرای مصوبه مورد نظر امر به اقدام و از نتیجه به عمل آمده این بنیاد را مطلع فرمایند.

مسعود زریبافان
معاون رئیس جمهور

شماره: 10881/200/ص

چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 80 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389 این بخشنامه ابطال گردید.

شماره:33553

بطوریکه اطلاع دارید قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درتاریخ 7 / 2 / 1371 اصلاح و به موجب ماده 133 اصلاحی صد درصد درآمد شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه آنها از عملکرد سال 1371 به بعد ازمالیات معاف میباشد، لیکن باید توجه شود در عملکرد سنوات 68 لغایت 70 که چنین معافیتی مقرر نبوده است درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی شرکتهای مزبو و اتحادیه آنها به حکم کلی ماده 81 قانون ازمالیات معاف بوده است وعلاوه بر این همانطور که ضمن بخشنامه شماره 61110 / 4420- 5 / 30- 3 / 2 / 69 مقرر گردیده لازم است مامورین تشخیص وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی ازحیث رعایت عدالت مالیاتی وعطف توجه به وضعیت خاص عشایر درمورد مالیات سنوات مذکور با ملاحظه واقعیت امر حداکثر مساعدتهای قانون ی را درتشخیص وقطعیت مالیات مبذول ومالیاتهای قطعی شده را با بخشودگی کلیه جرایم و در صورت اقتضاء یا حداکثر مدت قانون ی تقسیط و وصول نمایند.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:19838/3563/4/30

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر مصوبه مورخ 18 / 4 / 81 شورای عالی بیمه مبنی بر اصلاح ماده 7 از فصل سوم آیین نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه، که در اجرای تبصره یک ماده 109 قانون مایاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در شورای عالی مذکور اتخاذ تصمیم وطی نامه شماره 25671 مورخ 15 / 5 / 1381 مورد تائید مقام عالی وزارت متبوع قرار گرفته است، جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال میگردد.

سید مسعود قائم مقامی
سرپرست دفتر فنی مالیاتی

پیوست:

شماره: 62816 / 10424 / 4 / 30
تاریخ: 17 / 01 / 1381
پیوست:

جناب آقای سید حسن طباطبایی
معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهره برداری

عطف به نامه شماره 950 / 4612 – 12 / 10 / 80 جنابعالی عنوان جناب آقای طهماسب مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر معافیت درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی و دامپروری برای تمام تولید کنندگان بخش خصوصی و دولتی خصوصاً شرکت های کشت و صنعت دولتی، مطابق مفاد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد:
اگرچه طبق مفاد ماده 81 قانون مزبور مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و دامپروری کماکان از پرداخت مالیات معاف می باشند،اما همانطوریکه اعلام نموده اید مطابق حکم بندهای ش و ع تبصره 2 قوانین بودجه سنوات 78 و 79 به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی و همچنین به موجب مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 تا پایان برنامه، کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 1 قانون اخیر الذکر، موسسات، نهاد های انقلابی و عمومی غیر دولتی و از جمله شرکتهای دولتی….. لغو گردیده است. علیهذا با استناد به بندهای پیش گفته و مفاد ماده 58 قانون مزبور بقاء معافیت های مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای دولتی فاقد محمل بوده و اعمال آن میسر نمی باشد.

عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

آیین نامه شماره 6 / 22
مقررات مکفل آیین نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه (شماره 22)

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 18 / 4 / 1381 تصویب نمود که ماده 7 از فصل سوم آیین نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه (شماره 22) بشرح زیر اصلاح شود:

 

ماده 7_ ذخایر حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیر زندگی که عبارتست از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای بیمه به ترتیب زیر محاسبه میشود:
برای همه بیمه ها چهل درصد حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکای واگذاری.
تبصره ذیل این ماده به قوت واعتبار خود باقی است.
ب 2- 19 / 4
ماده 109- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

 

1_ ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

 

2_ حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کر برگشتیها وتخفیفها.

 

3_ حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتیها

 

4_ کارمزد ومشارکت در سود معاملات بیمه های اتکائی واگذاری.

 

5_ بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکائی نزد بیمه گر واگذار کننده

 

6_ سهم بیمه گران اتکائی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی وبازخرید وسرمایه ومستمری های بیمه های زندگی.

 

7_ سایر درآمدها.
پس از کسر:

 

1_ هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

 

2_ هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.

 

3_ کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

 

4_ حق بیمه های اتکائی واگذاری

 

5_ سهم صندو تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زینی در قابل شخص ثالث.

 

6_ مبالغ پرداختی از بابت باز خرید وسرمایه ومستمریهای بیمه زندگی وخسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی.

 

7_ سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

 

8_ کارمزدها وسهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکائی قبولی.

 

9_ بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.

 

10_ذخایر فنی در آخر سال مالی.

 

11_سایر هزینه ها واستهلاکات قابل قبول.

 

تبصره 1: انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیسس بیمه مرکزی ایران وبیمهگری) برای هر یک از رشته های بیمه ومیزان وطرز محاسبه آنها به موجب آیین نامهای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه وپس از موافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر امور اتقادی ودارائی خواهد رسید.

شماره:3267/211

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

موضوع: معافیت آزادگان درواحدهای تولیدی ستادرسیدگی به امورآزادگان وزارت اموراقتصادی ودارائی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 / 8 / 1370 بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی وتائید ستاد رسیدگی به امورآزادگان دراجرای مواد 17 و 19 و 20 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعداز ورود به کشور مصوب 1368 و به استناد ماده 28 قانون مزبورآیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان را بشرح زیر تصویب نمود.

آیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان:

 

ماده 1_ درآمد آزادگان ،حاصل از واحدهای تولیدی که دارای مجوز تاسیس ازمراجع ذیربط باشندتاپنج سال (ازتاریخ بهره برداری) ازپرداخت مالیات معاف خواهند بود. تبصره 1 مفاد این ماده مانع اعمال سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نخواهدبود. تبصره 2 درصورت شمول ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم بر واحدهای تولید محصولات کشاورزی آزادگان مبداء محاسبه پنج سال معافیت مالیاتی موضوع این ماده در هرحال، تاریخ بهره برداری واحدتولیدی خواهد بود.

 

ماده 2_ هریک ازآزادگان از پرداخت 50 % کل بدهی مالیاتی خود مربوط به سال آزادی وسالهای قبل ازآن معاف میباشند.درصورتی که آزاده بامشکلات مالی مواجه باشدبه تشخیص ممیزکل مالیاتی ذیربطاین معافیت برای بدهی مالیاتی سالهای بعد از آزادی وی نیز اعطاء میگردد.

 

ماده 3_ معرفی آزادگان جهت استفاده ازتسهیلات این آیین نامه به عهده ستاد رسیدگی به امورآزادگان میباشد.

 

ماده 4_ به درخواست آزادگان د رزمینه رسیدگی به امور مالیاتی آنان خارج ازنوبت رسیدگی واقدام خواهد شد.

 

ماده 5_درصورت درخواست آزاده بدهی مالیات او با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم تقسیط میگردد.

 

ماده 6_ مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی آزادگان دراجرای این آیین نامه هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم میباشدکه عضوسوم آن نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان خواهد بود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 48760/ت 408هـ

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

تصویر نامه شماره 436 مورخ 21 / 10 / 1387 شرکت زیست فناور سبز با مسئولیت محدود به انضمام تصویر گزارش شماره 39744 / 202 /د مورخ 13 / 5 / 1388 مشاور ارشد رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 53639 مورخ 18 / 5 / 1388،در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 16 / 6 / 88 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون نامه صدرالاشاره شرکت اجمالاً به قرار زیر می باشد.
محصول تولیدی شرکت نوعی کود زیستی فسفاته بنام بارور- 2 می باشد که از طریق جداسازی و کشت و تکثیر باکتری های مفید خاک به صورت زنده و بازگردانیدن و تلقیح آن به خاک سبب بهبود و افزایش عملکرد و تولید گیاهان می شود،لذا با عنایت به مراتب فوق و نامه شماره 4003 / 87 مورخ 18 / 2 / 87 سازمان جهاد کشاورزی استان قم که فعالیت مذکور را در زمره فعالیتهای کشاورزی محسوب نموده و همچنین مفاد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 5491 / 4 / 30 مورخ 19 / 04 / 1370 مبنی بر اینکه با وجود درج عبارت کلیه فعالیتهای کشاورزی در صدر ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم درج کلمات دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل در ادامه ماده مزبور قیود اضافی و تمثیلی می باشد ،فعالیت تولیدی شرکت از مقوله فعالیت های کشاورزی بوده و مطابق ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی می باشد.
شورای عالی مالیاتی با حضور رؤساء شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مزبور ضمن مطالعه و بررسی مراتب فوق و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطورحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
با عنایت به تعریف فعالیت های کشاورزی حسب مفاد بند 1 ماده 1 آیین نامه اجرائی لایحه قانون ی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 31 / 2 / 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و مفاد نامه های شماره 1815 / 520 / 4 / 30 مورخ 1 / 6 / 78 و 22583 / 6726 / 4 / 30 مورخ 26 / 2 / 79 وزراء محترم وقت امور اقتصادی و دارائی عنوان وزیر محترم وقت کشاورزی و اینکه تولید شرکت متقاضی معافیت فوق،با فرض اطلاق موجود زنده به آن چون به صورت اندام و بافت گیاهی نیز نمی باشد و شرکت مذکور مستقیماً در عملیات کاشت،داشت و برداشت محصولات کشاورزی نقشی نداشته و از طرفی با در نظر گرفتن مبنای صدور رأی شماره 5491 / 4 / 30 مورخ 19 / 4 / 70 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که صرفاً به اعتبار تعریف جامع و کامل فعالیت های کشاورزی به موجب بند 1 ماده 1 آیین نامه اجرائی فوق الذکر بوده و نه به صورت عام و نامحدود و قابل تسری به فعالیتهای غیر مرتبط باماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ،بنابراین با توجه به اینکه محصول تولیدی شرکت از موارد احصاء شده در ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و نتیجتاً موضوع معافیت مورد بحث به دلیل عدم حکم صریح قانون ی قابل تعمیم به درآمد حاصل از تولید محصولاتی که در بهینه سازی و ارتقاء محصولات کشاورزی به کار می روند از جمله کود بیولوژیک زیستی بارور- 2 نخواهد بود.

محمد علی سعیدزاده- محمدرضا مددی-غلامعلی آبائی-رضا سعیدی امجد-علی محمد بصیرت-غلامرضا نوری-اسماعیل ملکان- محمدعلی تراب زاده- حسن پائیزی

شماره:12045/201

گزارش شماره 3141 / 5 / 30- 7 / 9 / 73 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره 22 / 19444- 17 / 8 / 73 معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره 4023 / 440- 4 / 8 / 73 سازمان آب منطقه ای فارس- بوشهر- کهکیلویه و بویراحمد،مبنی بر اینکه در مورد تعلق مالیات بردرآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغادیر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی بر معافیت مالیاتی باستناد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی مطرح است،هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

رای اکثریت:
از مواد 105 تا 109 بویژه ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال 1368 به اجراگذارده شده است و ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه قانون ی واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 / 2 / 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده 81  قانون می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- غلامسحن هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین الله علاء- علی اکبر نوربخش.

نظر اقلیت:
نظربه اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن،با وجود برقراری معافیت برای درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی در ماده 109 قانون مذکور ،جداگانه برای فروش آب طی ماده 106 آن قانون معافیت بطور صریح پیش بینی شده بوده حال آنکه درماده 81 و دیگر مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی هیچگونه اشاره ای بر معافیت این نوع درآمد نشده است،همچنین ماده 2 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20 / 2 / 1359 شورای انقلاب اسلامی و نیزاصلاحی آن مصوب 15 / 4 / 59 دلالتی بر اینکه فروش آب بتنهائی از مصادیق کارکشاورزی باشد ندارد، اقلیت درآمد حاصل از فروش آب را مشمول معافیت نمی داند.

محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

شماره:1004/4/30

گزارش شماره 20- 5 / 30- 10 / 1 / 1372 دفتر فنی مالیاتی منضم به نامه ها و سوابق مربوط عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 6 / 2 / 1372 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر این است که با وجود اعلام نظر قبلی وزارت متبوع دایر بر عدم معافیت درآمد حاصل از فروش نوغان وارداتی توسط شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران , وزارت محترم کشاورزی بار دیگر طی نامه شماره 19342 / 910 / 6556- 14 / 11 / 1371 با تشریح نحوه عمل شرکت مذکور در بارور نمودن نوغان یا آماده سازی آن برای توزیع بین کشاورزان و انجام مراقبتهای لازم , فعالیت شرکت را کشاورزی و درآمد ناشی از آنرا معاف از پرداخت مالیات دانسته است والنهایه دفتر فنی مالیاتی با توجه به توضیحات وزارت محترم کشاورزی پیشنهاد طرح موضوع را در شورایعالی مالیاتی نموده است .

هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتی مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه و با عنایت به توضیحات وزارت محترم کشاورزی دایر بر اینکه ”نوغان پس از تشکیل نطقه به مدت بسیار طولانی دوران کمون خود را شروع می نماید , مراحل رشد جنین پس از زمستان گذرانی آغاز می گردد و انتقال نوغان از کشورهای مبدأ به کشورهای مصرف کننده در چنین شرایط خاصی انجام می پذیرد , در نتیجه شرکت واردکننده ناگزیر از انجام برخی عملیات ویژه و دقیق جهت تکامل جنین و پس از آن تبدیل جنین به لار و … می باشد . “ بشرح آتی اعلام رای می نماید: با عنایت به حکم ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی که طبق آن درآمد ناشی از فعالیت نوغانداری نیز مشمول معافیت مالیاتی شناخته شده است , آن قسمت از درآمد شرکتهای سهامی پرورش کرم ابریشم ایران که حاصل از پرورش نوغان وارداتی تاتبدیل به لار و فروش آن است . به عنوان درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی معاف از پرداخت مالیات می باشد . بدیهی است اینگونه درآمدهای مربوط به دوره عمل سال 1370 و سنوات قبل هم (باعنایت به اینکه عبارت نوغان دارای طی اصلاحیه اخبر به  ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه شده) برابر راس شماره 5491 / 4 / 30- 19 / 4 / 1370 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود .

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمدمیرطاهر- محمدرزاقی- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی

شماره:160/4/30

گزارش شماره 3976- 5 / 30- 28 / 12 / 1369 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 60104- 28 / 12 / 1369 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند سه ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح است . ماحصل آن عبارت از این است که آیا معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی مقرر در ماده 81 با توجه به احصاء دامپروری،دامداری،پرورش ماهی و زنبور عسل شامل مرغداری پرورش طیور (اردک،غاز،بوقلمون) پرورش میگو و کرم ابریشم نیز می گردد یا خیر؟ و دراین خصوص دو نظریه بشرح زیر ارائه گردیده است .
 

الف- قیدجداگانه هریک از فعالیتهای مذکور درماده 81 محمول بر مقصود مقنن باعطاء معافیت مالیاتی صرفاً به فعالیت مزبور و مالاً عدم استفاده سایر فعالیتها از معافیت مالیاتی مورد نظر بوده و لذا منظور از قید” فعالیتهای کشاورزی”هم درصدر این ماده منحصراً معطوف به کاشت و داشت و برداشت ویا به بیان دیگر زراعت و باغداری می باشد.

ب – با عنایت به تعریفی که از فعالیت کشاورزی درماده یک آیین نامه اجرائی لایحه قانون ی واگذاری و احیاء ارضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 / 2 / 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده مبنی بر این است که فعالیتها کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت،باغداری ،درختکاری مثمر وغیر مثمر،جنگلداری،جنگلکاری دامداری،پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان لذا با قید ” فعالیتهای کشاورزی” درصدرماده 81 ،احصاء فعالیتهای بعدی مذکور در آن که جملگی در زمره فعالیتهای کشاورزی محسوب می شوند،قید اضافی و تاکیدی بوده و درصورت عدم درج آنها نیز جملگی در قالب فعالیتهای کشاورزی تلقی می گردیدند.

هیات عمومی پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید:

با وجود عبارت ” کلیه فعالیتهای کشاورزی ” مذکور در صدر ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی درج کلمات “دامپروری،دامداری ،پرورش ماهی و زنبور عسل” بعد از آن قیود اضافی و تمثیلی بنظر می رسند.

بنابراین نظر منعکس در بند “ب ” گزارش شماره 3976- 5 / 30- 28 / 12 / 1369 دفتر فنی مالیاتی مورد تایید می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید هادی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی

شماره:5491/4/30

گزارش شماره 2398 / 5 / 30 مورخ 20 / 7 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 20 / 7 / 68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی درشورا مطرح است . موضوع گزارش اجمالا” عبارت ازاین است که درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به فروش یاانتقال اشجار اعم ازاینکه اشجار به تنهائی مورد معامله واقع شود یااینکه توام باانتقال ملک باشد شورایعالی مالیاتی طی آراء مشورتی شماره 5824 / 4 / 30 مورخ 16 / 6 / 67 و 9569 / 4 / 30 مورخ 16 / 9 / 67 بااستنادبه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن اظهارنظرنموده است وچون موضوع یادشده قبلا” بصورت کلی مورد بررسی وصدورنظریه واقع شده و در حال حاضرنیزمسئله مورد بحث به همان کیفیت مطرح است لذادرخواست شده است که شورایعالی مالیاتی باتوجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به مطلب مذکوراعلام نظرنماید. رای شورای عالی مالیاتی نظرباینکه کارکاشت وداشت وبهره برداری ازباغات ومیوه وانواع نباتات و اشجار هم جزوفعالیتهای کشاورزی محسوب میگردد و درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی نیزطبق ماده 81 قانون یادشده ازپرداخت مالیات معاف میباشد لذا مادام که معافیت مذکورادامه داشته باشد درآمدحاصل ازانتقال اشجاراعم ازاینکه به تنهائی صورت گیرد یا توام باانتقال قطعی املاک باشد از مالیات معاف است مگراینکه انتقال قطعی املاک مشجربلاعوض باشد که در اینصورت ارزش اشجاردرمحاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی انتقال گیرنده منظورخواهدشدودرمورد پرونده های مشمول مالیات برارث کل اموال بجامانده از متوفی از جمله اشجار باید ارزیابی وبارعایت ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ماخذاحتساب مالیات برارث قرارگیرد.

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- مجیدمیرهادی

شماره: 16325/4/30

نامه شماره 6626- 65 / 013- 29 / 5 / 67 وزیر محترم کشاورزی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع معاون محترم درآمدها مالیاتی ودراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قراراست که وزارت کشاورزی فعالیتهای شرکت سهامی چوب فریم رامنطبق بابند ه ماده 2 قانون کار کشاورزی تشخیص و به همین لحاظ درآمد شرکت را مشول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی می شناسد،حال آنکه مامورین تشخیص مالیات نظری جز این داشته ودرآمد شرکت را از مصادیق درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاروزی ندانسته و همه ساله از شرکت مطالبه مالیات نموده اند و به همین جهت وزارت کشاورزی خواستار اظهار نظر شورایعالی مالیاتی درخصوص مورد شده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و سوابق امر و پس از بحث و تبادل به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: صرفنظر از اینکه حسب سوابق موجود شرکت از آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در مورد عملکرد سنوات 57 و 58 و 59 بدلیل عدم رعایت معافیت مالیاتی فعالیتهای کشاورزی بشورایعالی مالیاتی شکایت نموده است که منتهی بصدور آراء شماره های 17 / 4782- 23 / 4 / 65 و 17 / 15620- 8 / 11 / 66 شورایعالی مالیاتی مبنی بر نقض آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به علت عدم رسیدگی به موارد اعتراض شرکت از جهت معافیت مالیاتی فعالیتهای کشاورزی شرکت شده است وطبعا” هیئتهای حل اختلاف مالیاتی همعرض (تجدید نظر با تبعیت از آراء شورایعالی مالیاتی اقدام بصدور رای مقتضی نموده یا خواهند نمود بطور کلی درآمد آن قسمت از فعالیتهای شرکت که منطبق با فعالیتهای کشاورزی است مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود لکن درآمد حاصل ازسایرفعالیتهای شرکت مانند ساخت مصنوعات چوبی نظیر میز ومبل و صندلی وکمد که علی القاعده جزء فعالیتهای صنعتی محسوب و ارتباطی به فعالیتهای کشاورزی نداشته و با تعاریف فعالیتهای کشاورزی مندرج در سایر قوانین و مقررات نیز مغایراست حسب مقررات مربوط مشمول مالیات می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- اصغرآبادانی- محمد علی سعیدزاده- مجید میرهادی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغرمحمدی- محمد طاهر.

شماره:9455/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن