صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد

ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد از اصلی ترین اسناد ثبتی در حسابداری می باشد و در پایان هر ماه به عنوان آخرین سند ثبت می گردد. جهت انجام امور ثبتی این سند نیازمند محاسبه حقوق و دستمزد می باشد و نتیجه ای که از ثبت این محاسبات بدست می اید، اطلاعات اولیه ثبت سند است.یکی از اسناد مفصل در حسابداری سند حقوق و دستمزد می باشد.

پیش از ثبت سند حسابدرای حقوق و دستمزد باید محاسبات حقوق و دستمزد انجام شده باشد. نتیجه محاسبات حقوق و دستمزد جهت ثبت سند در نرم افزار حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.

سند حقوق و دستمزد یک سند هزینه ای می باشد، بخش عمده این سند مربوط به ثبت بدهکار هزینه های پرسنلی می شود و در طرف بستانکار ثبت جاری کارکنان سازمان بیمه و مالیات را خواهیم داشت.

فهرست حقوق و دستمزد جهت سند

در ابتدا ثبت سند حسابداری به عنوان هزینه های عملیاتی سازمان نیازمند محاسبه حقوق و دستمزد طبق قوانین کار تعیین شده وزارت کار ثبت می شود. پارامترهای حقوق در محاسبه حقوق ماهانه به صورت معین در سر فصل حساب کل (هزینه های حقوق و دستمزد ) با عنوان بدهکار ثبت می گردد. در صورتی که شرکت به صورت پروژه ای فعالیت می کند، باید تمامی هزینه ها را به گونه ای در اسناد حسابداری ثبت کرد، که بتوان به صورت تفکیک هر پروژه و به صورت تجمیعی از کل پروژه ها بدست آورد. بدین منظور لازم است که تمامی هزینه ها را به تفکیک پروژه در سطح تفضیلی با عنوان هزینه حقوق ثبت گردد.

* ثبتهای حسابداری حقوق و دستمزد:

۱– ثبت بدهکار سند حقوق و دستمزد

پارامتر های حقوق بر اساس هر شرکت متفاوت است این پارامتر ها شامل حقوق کارکرد، حق مسکن، حق اولاد، اضافه کار، نوبت کاری و … می باشد.

تعریف این پارامتر ها در حسابداری بصورت معین در سرفصل کل هزینه حقوق و دستمزد صورت می گیرد بنا به تشخیص حسابدار این پارامتر ها ممکن است بصورت تجمیع چند پارامتر در یک معین نیز ثبت گردد.

 

بخشی دیگر از هزینه حقوق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری می باشد که شامل ۲۳ درصد حقوق مشمول بیمه می باشد. پس در طرف بدهکار داریم:

هزینه حقوق کارکرد

هزینه ماموریت

بن کارگری

اضافه کار


۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما

در صورتی که شرکت پروژه یا مرکز هزینه داشته باشد این هزینه ها در سطح تفصیلی به تفکیک مراکز هزینه ثبت خواهند شد. تفکیک هزینه حقوق در سطح تفصیل کمک زیادی به محاسبه هزینه پروژه ها خواهد کرد. ثبت دقیق تر حسابها در سطح مرکز یا پروژه، خروجی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار خواهد داد. از جمله آن هزینه دستمزد مستقیم هر پروژه و هزینه دستمزد مستقیم هر مرکز هزینه می باشد.

نکته : اگر مرکز هزینه دارید حتما در سطح تفصیل هزینه حقوق از مراکز هزینه استفاده کنید.

 

 

۲– ثبت بستانکار سند حقوق و دستمزد

در قسمت بستانکار سند حقوق و دستمزد مطالبات کارکنان (از جمله مساعده ها و علی الحساب ها و … ) که به مبلغ حقوق در سر فصل کل حساب های دریافتنی بستانکار می شود و سایر بستانکاران ( از جمله بستانکاران تجاری و غیر تجاری ) که اداره دارایی (به مبلغ کسورات حقوق) و اداره تامین اجتماعی (به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری – البته معافیت بیمه ای مد نظر باید گرفته شود برای مثال سهام دار از بیمه بیکاری معافبت دارد و ۲۰% سهم کارفرما )در معین با سر فصل اداره دارایی و اداره تامین اجتماعی در زیر مجموعه حساب کل بستانکاران غیر تجاری  دولتی ثبت می گردد.

 

 • هنگام ثبت سند

  جاری کارکنان به مبلغ حقوق قابل پرداخت بستانکار می شود.

  بستانکاران غیر تجاری – مالیات حقوق و دستمزد به مبلغ کسورات مالیات بستانکار می شود.

  بستانکاران غیر تجاری – سازمان تامین اجتماعی به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری، ۲۰% بیمه سهم کارفرما بستانکار می شود.

  جمع هزینه حقوق = مبلغ قابل پرداخت به کارکنان + مالیات + حق بیمه + بیمه تکمیلی

   اثر جرائم و خسارات در سند حقوق و دستمزد

  در محاسبات حقوق بخشی از کسورات بابت جرائم و خسارات ناشی از عملکرد کارکنان میباشد.

  این جرائم توسط کارفرما پرداخت نمی شود و در نتیجه بعنوان هزینه ثبت نمی گردد.

  جهت ثبت در سند حسابداری جرائم باید از هزینه های حقوق کسرشود یا بصورت بستانکار در سر فصل مجزا ثبت شود.

 • نحوه ثبت مساعده یا علی الحساب

  بخشی از کسورات حقوق قابل پرداخت مساعده یا علی الحساب می باشد.

  پرداخت مساعده یا علی الحساب اثر بر میزان هزینه حقوق در ثبت حسابداری ندارد این مبلغ قبلا توسط کارفرما پرداخت شده و میزان هزینه حقوق کارفرما را تغییر نمی دهد اما از مبلغ قابل پرداخت کسر می شود.

  برای ثبت آن باید دقت داشت کارگری که مساعده گرفته در زمان پرداخت مساعده طی سند پرداخت بدهکار شده اگر مبلغ مساعده مجدد از میزان بستانکاری شخص کسر شود دوبار شخص را بدهکار کردیم و سند حقوق و دستمزد نیز بالانس نمی شود.

  در نتیجه میزان بستانکاری جاری کارکنان مبلغ قابل پرداخت بعلاوه مساعده یا علی الحساب یا سایر موراد مشابه می باشد.

   

   معادله کلی سند حقوق و دستمزد

  جمع هزینه حقوق – جرائم = حقوق قابل پرداخت + مالیات + انواع حق بیمه + مساعده و علی الحساب

   

   اضافه کاری در ماموریت

  در مأموریت ها انجام کار اضافی منجمله کار در روز تعطیل یا جمعه و پرداخت فوق العاده اضافه کاری در صورتی که در این زمینه در کارگاه عرف و روالی وجود نداشته باشد موکول به توافق طرفین است و در این زمینه در قانون کار مقرراتی پیش بینی نشده است.

  ضمناً حکم ماده ۶۲ قانون کار در زمینه اجباری بودن تعطیل یک روز معین در ایام مأموریت نیز نافذ و جاری می باشد.

  به بیان دیگر اگر در کارگاه پرداخت اضافه کار روال باشد ، در صورت انجام کار اضافی در خارج از ساعات کار عادی در حین ماموریت با توافق کارفرما، اضافه کاری نیز محاسبه و پرداخت میگردد.

   

   عدم محاسبه حق ماموریت برای کسانی که ماهیت شغلشان سفر است

  کسانیکه از بدو استخدام و مطابق با قرارداد کار اولیه یا اقتضای شغل در حوزه فعالیت کارگاه بکار اشتغال و به این صورت شرایط کار مورد عمل را پذیرفته اند، رفت و آمد آنان در محدوده حوزه فعالیت کارگاه مشمول مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار تلقی نمی شود.

  بدیهی است چنانچه در این زمینه از قبل وجهی به کارگران پرداخت می شده است کما کان رویه معمول کارگاه به قوت خود باقی خواهد بود.

 • ◊ نحوه صدورسندحسابداری حقوق ودستمزد:

  ۱- سند شناسایی حقوق و دستمزد در هر ماه

   

  n بابت شناسایی حقوق و دستمزد

  هزینه حقوق ودستمزد- حقوق پایه                           ×

  هزینه حقوق ودستمزد- اضافه کاری                          ×

  هزینه حقوق ودستمزد- حق مسکن وبن                     ×

  هزینه حقوق ودستمزد- بیمه سهم کارفرما                  ×

  ………………………… سایرحسابهای پرداختنی- بیمه پرداختنی                    ×

  ………………………… سایرحسابهای پرداختنی- مالیات پرداختنی                 ×

  ………………………… سایرحسابهای پرداختنی- حقوق پرداختنی                 ×

  n بابت پرداخت بدهی های مزبور

  سایرحسابهای پرداختنی- بیمه پرداختنی           ×

  سایرحسابهای پرداختنی- مالیات پرداختنی        ×

  سایرحسابهای پرداختنی- حقوق پرداختنی        ×

  ………………………… موجودی نقد – بانکها ×

   

   

  ۲- بابت محاسبه و ثبت لیست حقوق و دستمزد

  هزینه ی حقوق و دستمزد        ×××××××

  ………………………… بیمه سهم کارفرما                   ××××

  ………………………… مالیات حقوق و دستمزد           ××××

  ………………………… وام                                       ××××

  ………………………… مساعده                                ××××

  ………………………… بدهی به شرکت تعاونی           ××××

  ………………………… صندوق و اجرا                         ××××

  ………………………… حقوق و دستمزد پرداختنی       ××××

  n بابت محاسبه و ثبت بیمه ۳% و ۲۰% پرداختنی

  هزینه ی بیمه های اجتماعی      ××××××××

  ………………………… بیمه اجتماعی پرداختنی            ××××

  ………………………… بیمه بیکاری پرداختنی               ××××

  n بابت پرداخت بیمه های پرداختنی ۳% و ۲۰% و۷%

  حقوق و دستمزد پرداختنی     ××××××

  ………………………… حساب بانک                        ××××××

  بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موسسه

  بیمه اجتماعی پرداختنی           ××××××

  بیمه بیکاری پرداختنی              ××××××

  ………………………… حساب بانک                        ××××××

  مشاهده سیستم دستمزد یاس سیستم …

به این نوشته امتیاز بدید
5/5

این مقاله را برای دوستانتان بفرستید

تلگرام
ایمیل
واتساپ
اسکایپ