شاخه های حسابداری و انواع آن

شاخه های حسابداری

در طول مسر حرفه ای ، حسابداران برای افزایش توانمندی های خود معمولا به شاخه های مختلف حسابداری گرایش پیدا می کنند.
اما این شاخه ها چیست و چه مواردی را شامل می شوند؟
هر شاخه چه مسئولیت هایی دارد و بر چه نکاتی تمرکز دارد؟

ادامه مطلب