از نظر قانون کار، اگر کارفرما با شخصی شفاها توافق نموده و قرارداد کتبی موقت امضاء ننماید، از نظر قانون کار، شخص مزبور، کارگر دائم شناخته می شود.