اینجانب با اطلاعات فوق مایل به شرکت در سمینار اسفند ماه می باشم.