کدینگ معتبر تولیدی

کدینگ حسابداری پایه های اطلاعاتی شرکت شماست که اگر درست و استاندارد تعریف شود، در ارائه گزارشات استاندارد و مدیریتی، کارتان بسیار راحت خواهد بود و اگر به شکل اصولی تعریف نشود، نه تنها دسترسی به اطلاعاتتان سخت می شود، بلکه تغییر آن بسیار سخت خواهد بود. بنابراین امکاناتی در یاس سیستم پیش بینی شده که شما از یک کدینگ حساب حرفه ای، ویژه شرکت های تولیدی بهره مند باشید!

کدینگ معتبر تولیدی

گزارشات عالی

هدف اصلی ثبت اطلاعات، دریافت گزارشات مناسب است. بنابراین یکی از دغدغه های مدیران و حسابداران در شرکت های تولیدی دسترسی به گزارشات متنوع در هر یک از سیستم ها است. در یاس سیستم شما می توانید به گزارشات دسترسی محلی و یا ابری داشته باشید و از هر نقطه و در هر زمان دلخواه با استفاده از طریق گزارشات به جزیی ترین اطلاعات دسترسی داشته باشید. برخی از گزارشات پرکاربرد در شرکت های تولیدی عبارتند از مرور حساب ها، گزارشات تراز، دفاتر و سود و زیان، مغایرت بانکی، گزارشات مربوط به حقوق و دستمزد و گزارشات دریافتی/پرداختی گزارشات از فرآیند تامین مواد تا تولید محصولات و کنترل ضایعات

گزارشات عالی