حسابداری هوشمند

تیم کارشناسان متخصص یاس سیستم در بخش استقرار به شما کمک می کنند تا سرفصل حساب های مالی را بگونه ای طبقه بندی نمایید که بتوانید بسادگی به گزارشات دلخواه دسترسی داشته باشید. شما در یاس سیستم دغدغه ای از بابت صدور سند حسابداری نخواهید داشت و سند حسابداری کلیه اطلاعات شما در هر یک از سیستم ها بصورت خودکار و هوشمند و با رعایت استانداردهای مالی در سیستم مالی ثبت می گردد. همچنین در سیستم مالی یاس می توانید اسناد را بصورت ارزی ثبت و گزارشگیری نمایید.