مدیریت حرفه ای کالاها

امکان گروه بندی انبارها و تعریف نامحدود انبار ، استفاده از روش قیمت گذاری میانگین و FIFO ،مدیریت گردش کالا و محصولات در انبار، امکان ردیابی کالا و محصولات (batch number)، تعریف نقطه سفارش و حداقل موجودی به ازای هر کالا در هر انبار، امکان انبار گردانی حرفه ای، امکان درج ۵ مشخصه برای کالا و استفاده از آن در فرم های انبار، امکان مشاهده لحظه ای موجودی کالا و موجودی سریال کالا در هر فرم ، تعریف واحدهای سنجش متفاوت و امکان تبدیل واحدها به یکدیگر و صدها امکان کاربردی دیگر تنها بخشی از قابلیت های انبار یاس سیستم می باشد.