مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

یکی از مباحث بسیار مهم در شرکت های بازرگانی مدیریت نقدینگی است و شما باید بتوانید در هر لحظه از جزئیات دریافتی ها و پرداختی ها مطلع باشید. در سیستم صندوق یاس سیستم می توانید به سادگی از جزئیات انواع دریافتی یا پرداختی شامل نقد، چک، POS و … مطلع شده و صدور سند مالی آن را به یاس سیستم واگذار کنید. همچنین شما می توانید اطلاعات گردش حساب بانک را در قالب فایل اکسل به یاس سیستم وارد کرده و مغایرت بانکی را دریافت کنید. مدیریت تنخواه، راس گیری چک ، تقویم اسناد دریافتی و پرداختی و گزارشات هوشمند تنها بخشی از قابلیت های جذاب یاس سیستم برای شرکت های بازرگانی است.