مدیریت هوشمند هزینه

یکی از نکات مهم در شرکت های خدماتی، توجه و تمرکز بر مدیریت هزینه ها است. یاس سیستم با درک این مهم به شما کمک می کند تا بتوانید به سادگی هزینه های کسب و کارتان را مدیریت کنید. بطور مثال در سیستم دستمزد می توانید با استفاده از گزارشات هوشمند لیست حقوق و مزایای پرداختی را به تفکیک هر بخش یا قسمت و به تفکیک مراکز هزینه مانیتور و روند هزینه ها را بررسی نمایید. همچنین با استفاده از افزونه تنخواه در یاس سیستم می توانید ثبت هزینه های تنخواه را انجام داده و در هر لحظه از مانده تنخواه هر فرد و ریز هزینه های انجام شده مطلع گردید.