مدیریت پروژه در هلدینگ

یکی از قابلیت های مهم در یاس سیستم امکان ثبت و مدیریت چندین شرکت در قالب هلدینگ است و شما می توانید گردش یک پروژه یا فعالیت را در شرکت های مختلف کنترل و مدیریت نمایید. همچنین می توانید گزارشات سود و زیان ، گزارش دفتر پروژه و تراز پروژه را به تفکیک هر شرکت بررسی و مدیریت کنید.