کدینگ معتبر پروژه ای

کدینگ معتبر پروژه ای - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

شرکت های پروژه ای الزامات و محدودیت های خاص خود را دارند و چنانچه شما در یک شرکت پروژه ای یا سفارشی از کدینگ مالی مناسبی استفاده ننمایید نمی توانید از معجزه اطلاعات در پیشبرد کسب و کارتان بهره مند گردید. بهره گیری از کدینگ معتبر ویژه شرکت های پروژه ای یکی از ارزش های یاس سیستم برای پیشبرد کسب و کارتان خواهد بود.
این کدینگ تا سطح معین بوده و بر اساس آخرین استانداردهای مالی و با در نظر گرفتن نیازمندی های شرکت های پروژه ای تهیه گردیده است.