گزارشات به تفکیک پروژه

شما می توانید در سیستم های مالی، صندوق، انبار و فروش یاس سیستم، پروژه یا سفارش دلخواهتان را فیلتر کرده و از گزارشات متنوع یاس سیستم در زمینه هزینه، درآمد، مصرف مواد، دریافتی و پرداختی و … به تفکیک پروژه بهره ببرید. به عنوان نمونه در سیستم انبار شما می توانید علاوه بر دسترسی به گزارشات کاردکس کالا و کاردکس سریال کالا، از گزارش کاردکس پروژه در تصمیم گیری ها استفاده کنید. همچنین در سیستم مالی می توانید از گزارش گردش عملیات پروژه با فیلترهای متعدد در مدیریت و راهبرد پروژه ها استفاده نمایید.