گزارشات حرفه ای

یکی از ویژگی های یاس سیستم طراحی گزارشات متعدد در هر یک از سیستم ها است و شما می توانید با استفاده از گزارشات متنوع با فیلترهای متعدد به جزیی ترین اطلاعات در هر یک از سیستم ها دسترسی داشته باشید. برخی از گزارشات پرکاربرد در شرکت های خدماتی عبارتند از گزارشات تراز ، دفاتر و سود و زیان، مغایرت بانکی، گزارشات مربوط به حقوق و دستمزد و گزارشات دریافتی ها / پرداختی ها و نقدینگی