گزارشات عالی

در یاس مارکت زنجیره ای می توانید به تفکیک هر فروشگاه گزارشات مدیریتی تهیه کنید. برخی از این گزارشات عبارتند از: کنترل موجودی هر کالا در هر فروشگاه، نقدینگی و دریافت و پرداخت به تفکیک هر فروشگاه؛ گزارشگیری از سود و زیان هر فروشگاه و یا مجموع فروشگاهها، گزارشات ایتاندارد مالی، گزارش از هزینه ها و …