سطح حساب ششم

امکان ثبت اسناد حسابداری تا ۶ سطح حساب فقط یکی از قابلیت های ارزشمند یاس سیستم برای شرکت های تولیدی است.
در یاس سیستم می توانید در سطح گروه، کل، معین، تفصیلی، مراکز هزینه و پروژه سند حسابداری ثبت نمایید.