بهای تمام شده حرفه ای

محاسبه بهای تمام شده به روش استاندارد و واقعی در یاس سیستم بسادگی در دسترس شماست.
شما می توانید در نرم افزار صنعتی یاس سیستم دوره های دلخواه برای محاسبه بهای تمام شده تعریف کنید و به راحتی ببینید که به تفکیک هر دوره و به تفکیک عوامل بهای تمام شده (شامل مواد ، دستمزد ، سربار) بهای تمام شده استاندارد و واقعی برای شما محاسبه می شود.