نوشته‌ها

اشتباه مرگ بار در عملیات حقوق و دستمزد

در انجام عملیات حسابداری دستمزد، اشتباه مرگبار نکنیم:

 

در طی آموزش حسابداری طیف گسترده‌ای از وظایفی که بخش حسابداری حقوق و دستمزد را پوشش می‌دهد و یک بخش مهم در هر کسب و کار موفق است. نکات ریز و چند لایه ای و نیز مقررات مختلف بیمه ای و مالیاتی و قانون کار که در محاسبات دستمزد وجود دارد، نشانگر اهمیت این بخش از فعالیت های امور مالی است به نحوی که امروزه و با جدی تر شدن هرچه بیشتر اجرای قوانین و وضع جرائم سنگین بیمه ای و مالیاتی،  کسب و کارهای کوچک و متوسط را نیز مجاب به استفاده از مکانیزم قابل اطمینانی برای انجام این محاسبات کرده است. چرا که اشتباه یا عدم توجهی کوچک در این زمینه، هزینه های هنگفتی را برای بنگاه اقتصادی به بار خواهد آورد.

در این مقاله برخی نکات مهم در محاسبات دستمزد و قوانین و مقررات مربوطه آموزش داده شده است.

 

 • موارد معاف از مالیات و بیمه در حقوق و دستمزد چیست؟

 

الف) معافیت های مالیاتی:

ابتدا باید بدانیم از کدام اقلام حقوق مالیات کسر می شود؟ اقلامی از حقوق که مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شوند نیز در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم به ترتیب زیر هستند:

 • در آمد نقدی مزد یا مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از وضع کسور معافیت ها مقرر در این قانون.
 • درآمد غیر نقدی مسکن ، اتومبیل و سایر مزایا.

 

۱- اما معافیت های مالیاتی حقوق بر اساس ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر است:

 1. سنوات پایان خدمت
 2. خسارت اخراج و بازخرید خدمت
 3. حق سنوات
 4. حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
 5. هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
 6. مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن
 7. مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.
 8. عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه
 9. منازل سازمانی در اختیار ماموران کشوری
 10. مبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت می شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود.
 11. مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه مبلغ معادل اقلام

 

ب) معافیت های بیمه:

بر اساس قانون، برخی از اقلام حقوق از شمول محاسبه بیمه معاف هستند. مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است :

 1. بازخرید ایام مرخصی
 2. هزینه عائلمه مندی
 3. هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
 4. عیدیو پاداش پایان سال
 5. مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
 6. حق شیر
 7. پاداش نهضت سواد آموزی
 8. حق التضمین یا کسر صندوق
 9. خسارت اخراج و مزایای پایان کار
 10. پاداش افزایش تولید

 

 

۲- روش محاسبه برخی از مزایا:

برخی از روشهای محاسباتی پرکاربرد در حقوق و دستزد در زیر آورده شده است:

 • اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
 • ماده ۵۸ – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر‌نوبتی ۳۵% اضافه بر‌مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد. ( کارهای نوبت کاری)
 • ماده ۵۹ – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : (ساعات شب کاری از ۲۲ تا ۶ بامداد می باشد)
  • الف – موافقت کارگر
  • ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر‌مزد هر ساعت کار عادی.
 • نحوه محاسبه تعطیل‌کاری = ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
 • ماده ۶۲ – روز جمعه، روز تعطیل هفتگى کارگران با استفاده از مزد مى‌باشد.
 • کارگرانى که به هر عنوان روزهاى جمعه کار مى‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
 • شب کاری = ساعات شب کاری * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
  • کار نوبت کاری که بین صبح و عصر قرار میگیرد : حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
  • کار نوبت کاری که بین صبح و عصر و شب قرار گیرد : حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
  • کار نوبت کاری که صبح و شب یا عصر و شب قرار گیرد : حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۲۲٫۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
 • در رابطه با محاسبه ‌ی مزایای پایان خدمت و عیدی : سنوات = تعداد روزهای کارکرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه
 • ماده ۲۴ – کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید.
 • عیدی = دو‌برابر حقوق پایه مشروط به اینکه از سه‌برابر حداقل حقوق همان سال بیشتر نباشد.
 • اگر بیشتر نبود = دو برابر پایه حقوق اگر بیشتر بود = روزهای کارکرد * ۳۶۵ / ۳ * حداقل پایه حقوق

 

 

 • معافیت دوهفتم مالیات حق بیمه حقوق

یکی از معافیت های قانونی مالیات حقوق است که در بند  ۲ بخشنامه ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ ذکر شده است. طبق بخشنامه فوق، درآمد مالیات بر حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر از پرداخت مالیات معاف است. کارفرمایان باید معافیت دو هفتم حق بیمه سهم کارکنان خود را محاسبه و به همراه سایر موارد معاف از حقوق و مزایا شخص (معافیت سالیانه حقوق ، حق سنوات، حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل ….) کسر نمایند تا حقوق و مزایای مشمول مالیات شخص بدست آید.متن کامل بند ۲ بخشنامه ذکر شده به شرح زیر است:

 

کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره اموز مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

۳- نحوه محاسبه معافیت دو هفتم مالیات حق بیمه حقوق

حالا که با مفهوم معافیت دو هفتم مالیات آشنا شدیم قصد داریم با یک مثال آن را بیشتر توضیح دهیم.فرض کنید حقوق و مزایای مشمول بیمه شخصی ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.حال باید مبلغ ۲۳درصد حق بیمه سهم کارفرما و  ۷درصد حق بیمه سهم کارگر محاسبه گردد که به شرح زیر می باشد:

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۷درصد=۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

حال مبلغ بیمه سهم کارگر باید در دو هفتم ضرب شود تا مبلغ معافیت دو هفتم مالیات حقوق بدست آید:

۲٫۸۰۰٫۰۰۰*۲/۷ =۸۰۰٫۰۰۰ ریال

بعد از بدست آوردن مبلغ معافیت دو هفتم حق بیمه،حقوق و مزایای مشمول مالیات با توجه به مبلغ معافیت حقوق اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی که در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد به شرح زیر محاسبه می شود:

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰-۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰-۸۰۰٫۰۰۰ =۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰*۱۰درصد =۱٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال

با توجه به در نظر گرفتن معافیت دو هفتم مالیات حق بیمه،محاسبات حقوق و مالیات متعلقه را انجام دادیم.این مبحث یکی از سوالات همیشگی مصاحبه های استخدامی حسابداری است و شما می توانید این آموزش را نزد خود نگهداری کرده و مطالعه نمایید.

 

 

* چند نکته مهم در رابطه با معافیت دو هفتم مالیات حق بیمه حقوق :

 1. محاسبه معافیت دو هفتم حق بیمه،فقط بابت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است.
 2. بیمه شدگان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی به میزان کل بیمه سهم خود می توانند از معافیت استفاده کنند.
 3. شرط استفاده از این معافیت،ذکر آن در لیست مالیات حقوق ارسالی می باشد.

 

 

استفاده از نرم افزار برای انجام محاسبات دستمزد و ارائه گزارشات و فایل ها به مراکز قانونی اعم از سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر اینکه از بروز اشتباهات ناخواسته جلوگیری می نماید، استفاده از وقت را نیز برای حسابدار مفیدتر نموده و از محاسبات چندباره به صورت ماهانه باز می دارد.

 

 

 

برای مشاهده امکانات نرم افزار دستمزد یاس سیستم کلیک نمایید…

 

صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد

 

ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد از اصلی ترین اسناد ثبتی در حسابداری می باشد و در پایان هر ماه به عنوان آخرین سند ثبت می گردد. جهت انجام امور ثبتی این سند نیازمند محاسبه حقوق و دستمزد می باشد و نتیجه ای که از ثبت این محاسبات بدست می اید، اطلاعات اولیه ثبت سند است.یکی از اسناد مفصل در حسابداری سند حقوق و دستمزد می باشد.

پیش از ثبت سند حسابدرای حقوق و دستمزد باید محاسبات حقوق و دستمزد انجام شده باشد. نتیجه محاسبات حقوق و دستمزد جهت ثبت سند در نرم افزار حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.

سند حقوق و دستمزد یک سند هزینه ای می باشد، بخش عمده این سند مربوط به ثبت بدهکار هزینه های پرسنلی می شود و در طرف بستانکار ثبت جاری کارکنان سازمان بیمه و مالیات را خواهیم داشت.

 

فهرست حقوق و دستمزد جهت سند

در ابتدا ثبت سند حسابداری به عنوان هزینه های عملیاتی سازمان نیازمند محاسبه حقوق و دستمزد طبق قوانین کار تعیین شده وزارت کار ثبت می شود. پارامترهای حقوق در محاسبه حقوق ماهانه به صورت معین در سر فصل حساب کل (هزینه های حقوق و دستمزد ) با عنوان بدهکار ثبت می گردد. در صورتی که شرکت به صورت پروژه ای فعالیت می کند، باید تمامی هزینه ها را به گونه ای در اسناد حسابداری ثبت کرد، که بتوان به صورت تفکیک هر پروژه و به صورت تجمیعی از کل پروژه ها بدست آورد. بدین منظور لازم است که تمامی هزینه ها را به تفکیک پروژه در سطح تفضیلی با عنوان هزینه حقوق ثبت گردد.

 

l ثبتهای حسابداری حقوق و دستمزد:

 

۱ثبت بدهکار سند حقوق و دستمزد

پارامتر های حقوق بر اساس هر شرکت متفاوت است این پارامتر ها شامل حقوق کارکرد، حق مسکن، حق اولاد، اضافه کار، نوبت کاری و … می باشد.

تعریف این پارامتر ها در حسابداری بصورت معین در سرفصل کل هزینه حقوق و دستمزد صورت می گیرد بنا به تشخیص حسابدار این پارامتر ها ممکن است بصورت تجمیع چند پارامتر در یک معین نیز ثبت گردد.

 

 

بخشی دیگر از هزینه حقوق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری می باشد که شامل ۲۳ درصد حقوق مشمول بیمه می باشد. پس در طرف بدهکار داریم:

هزینه حقوق کارکرد

هزینه ماموریت

بن کارگری

اضافه کار


۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما

در صورتی که شرکت پروژه یا مرکز هزینه داشته باشد این هزینه ها در سطح تفصیلی به تفکیک مراکز هزینه ثبت خواهند شد. تفکیک هزینه حقوق در سطح تفصیل کمک زیادی به محاسبه هزینه پروژه ها خواهد کرد. ثبت دقیق تر حسابها در سطح مرکز یا پروژه، خروجی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار خواهد داد. از جمله آن هزینه دستمزد مستقیم هر پروژه و هزینه دستمزد مستقیم هر مرکز هزینه می باشد.

نکته : اگر مرکز هزینه دارید حتما در سطح تفصیل هزینه حقوق از مراکز هزینه استفاده کنید.

 

 

 

۲ثبت بستانکار سند حقوق و دستمزد

در قسمت بستانکار سند حقوق و دستمزد مطالبات کارکنان (از جمله مساعده ها و علی الحساب ها و … ) که به مبلغ حقوق در سر فصل کل حساب های دریافتنی بستانکار می شود و سایر بستانکاران ( از جمله بستانکاران تجاری و غیر تجاری ) که اداره دارایی (به مبلغ کسورات حقوق) و اداره تامین اجتماعی (به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری – البته معافیت بیمه ای مد نظر باید گرفته شود برای مثال سهام دار از بیمه بیکاری معافبت دارد و ۲۰% سهم کارفرما )در معین با سر فصل اداره دارایی و اداره تامین اجتماعی در زیر مجموعه حساب کل بستانکاران غیر تجاری دولتی ثبت می گردد.

 

هنگام ثبت سند

جاری کارکنان به مبلغ حقوق قابل پرداخت بستانکار می شود.

بستانکاران غیر تجاری – مالیات حقوق و دستمزد به مبلغ کسورات مالیات بستانکار می شود.

بستانکاران غیر تجاری – سازمان تامین اجتماعی به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری، ۲۰% بیمه سهم کارفرما بستانکار می شود.

جمع هزینه حقوق = مبلغ قابل پرداخت به کارکنان + مالیات + حق بیمه + بیمه تکمیلی

 

 اثر جرائم و خسارات در سند حقوق و دستمزد

در محاسبات حقوق بخشی از کسورات بابت جرائم و خسارات ناشی از عملکرد کارکنان میباشد.

این جرائم توسط کارفرما پرداخت نمی شود و در نتیجه بعنوان هزینه ثبت نمی گردد.

جهت ثبت در سند حسابداری جرائم باید از هزینه های حقوق کسرشود یا بصورت بستانکار در سر فصل مجزا ثبت شود.

 

 نحوه ثبت مساعده یا علی الحساب

بخشی از کسورات حقوق قابل پرداخت مساعده یا علی الحساب می باشد.

پرداخت مساعده یا علی الحساب اثر بر میزان هزینه حقوق در ثبت حسابداری ندارد این مبلغ قبلا توسط کارفرما پرداخت شده و میزان هزینه حقوق کارفرما را تغییر نمی دهد اما از مبلغ قابل پرداخت کسر می شود.

برای ثبت آن باید دقت داشت کارگری که مساعده گرفته در زمان پرداخت مساعده طی سند پرداخت بدهکار شده اگر مبلغ مساعده مجدد از میزان بستانکاری شخص کسر شود دوبار شخص را بدهکار کردیم و سند حقوق و دستمزد نیز بالانس نمی شود.

در نتیجه میزان بستانکاری جاری کارکنان مبلغ قابل پرداخت بعلاوه مساعده یا علی الحساب یا سایر موراد مشابه می باشد.

 

 

 معادله کلی سند حقوق و دستمزد

جمع هزینه حقوق – جرائم = حقوق قابل پرداخت + مالیات + انواع حق بیمه + مساعده و علی الحساب

 

 اضافه کاری در ماموریت

در مأموریت ها انجام کار اضافی منجمله کار در روز تعطیل یا جمعه و پرداخت فوق العاده اضافه کاری در صورتی که در این زمینه در کارگاه عرف و روالی وجود نداشته باشد موکول به توافق طرفین است و در این زمینه در قانون کار مقرراتی پیش بینی نشده است.

ضمناً حکم ماده ۶۲ قانون کار در زمینه اجباری بودن تعطیل یک روز معین در ایام مأموریت نیز نافذ و جاری می باشد.

به بیان دیگر اگر در کارگاه پرداخت اضافه کار روال باشد ، در صورت انجام کار اضافی در خارج از ساعات کار عادی در حین ماموریت با توافق کارفرما، اضافه کاری نیز محاسبه و پرداخت میگردد.

 

 عدم محاسبه حق ماموریت برای کسانی که ماهیت شغلشان سفر است

کسانیکه از بدو استخدام و مطابق با قرارداد کار اولیه یا اقتضای شغل در حوزه فعالیت کارگاه بکار اشتغال و به این صورت شرایط کار مورد عمل را پذیرفته اند، رفت و آمد آنان در محدوده حوزه فعالیت کارگاه مشمول مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار تلقی نمی شود.

بدیهی است چنانچه در این زمینه از قبل وجهی به کارگران پرداخت می شده است کما کان رویه معمول کارگاه به قوت خود باقی خواهد بود.

 

 

نحوه صدورسندحسابداری حقوق ودستمزد:

 

۱- سند شناسایی حقوق و دستمزد در هر ماه

n بابت شناسایی حقوق و دستمزد

هزینه حقوق ودستمزد- حقوق پایه                           ×

هزینه حقوق ودستمزد- اضافه کاری                          ×

هزینه حقوق ودستمزد- حق مسکن وبن                     ×

هزینه حقوق ودستمزد- بیمه سهم کارفرما                  ×

………………………… سایرحسابهای پرداختنی- بیمه پرداختنی                    ×

………………………… سایرحسابهای پرداختنی- مالیات پرداختنی                 ×

………………………… سایرحسابهای پرداختنی- حقوق پرداختنی                 ×

 

n بابت پرداخت بدهی های مزبور

سایرحسابهای پرداختنی- بیمه پرداختنی           ×

سایرحسابهای پرداختنی- مالیات پرداختنی        ×

سایرحسابهای پرداختنی- حقوق پرداختنی        ×

………………………… موجودی نقد – بانکها ×

 

 

۲- بابت محاسبه و ثبت لیست حقوق و دستمزد

هزینه ی حقوق و دستمزد        ×××××××

………………………… بیمه سهم کارفرما                   ××××

………………………… مالیات حقوق و دستمزد           ××××

………………………… وام                                       ××××

………………………… مساعده                                ××××

………………………… بدهی به شرکت تعاونی           ××××

………………………… صندوق و اجرا                         ××××

………………………… حقوق و دستمزد پرداختنی       ××××

 

n بابت محاسبه و ثبت بیمه ۳% و ۲۰% پرداختنی

هزینه ی بیمه های اجتماعی      ××××××××

………………………… بیمه اجتماعی پرداختنی            ××××

………………………… بیمه بیکاری پرداختنی               ××××

 

n بابت پرداخت بیمه های پرداختنی ۳% و ۲۰% و۷%

حقوق و دستمزد پرداختنی     ××××××

………………………… حساب بانک                        ××××××

بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موسسه

بیمه اجتماعی پرداختنی           ××××××

بیمه بیکاری پرداختنی              ××××××

………………………… حساب بانک                        ××××××

 

 

مشاهده سیستم دستمزد یاس سیستم …

 

حداقل دستمزد ۹۸ کارگران تعیین شد

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی چند ساعته که از عصر ۲۷ اسفند ماه۹۷ آغاز شد، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند.

همچنین حق بن با افزایش ۸۰ هزار تومانی از ۱۱۰هزار تومان در سال۹۷ به ۱۹۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید. پایه سنواتی با افزایش ۱۹ هزار تومانی به ۷۰۰۰۰هزار تومان رسید. حق مسکن هم ۱۰۰ هزار تومان شد. مذاکره راجع به سایر سطوح ادامه دارد

به گزارش تسنیم، در جلسه شورای عالی کار در اسفند ماه ۹۶، دستمزد حداقلی‌بگیران در اسفند ماه سال ۹۶ با افزایش ۱۸۱هزار و ۳۳۶ تومانی به یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۷ تومان رسیده بود. اما دستمزد سایر کارگران که حقوق پایه آنها در سال ۹۶ بیشتر از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بوده است، در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار می‌گیرند. دستمزد «سایر سطوح مزدی» به‌صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین شد، به این ترتیب که علاوه بر افزایش ۱۰٫۴ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۶، رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به مزد پایه این گروه از کارگران اضافه شد.

احتمال دنباله‌دار شدن مذاکرات تعیین دستمزد ۹۷

علی خدایی می‌گوید:

هنوز سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت نتوانسته‌اند بر سر نرخ نهایی سبد معیشت به توافق برسند و احتمال این هست که مذاکرات مزدی دنباله‌دار شود.

به نقل از ایلنا، جلسه اخیر شورای عالی کار که روز شنبه (نوزدهم اسفند) برگزار شد، بدون توافق بر سر نرخ نهایی سبد معیشت خانوار خاتمه یافت؛ در این نشست سه‌جانبه که بیشترِ مذاکرات، حول موضوع بند «ز» و سرنوشت تامین اجتماعی متمرکز شده بود، مقرر شد دوشنبه هفته جاری، جلسه کمیته دستمزد تشکیل شود و تکلیف سبد معیشت را مشخص کند.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با پیشرفت مذاکرات مزدی و دورنمای این مذاکراتِ سه‌جانبه می‌گوید:

چالش اصلی در مذاکرات امسال، بحث سبد معیشت است؛ درمورد این سبد، محاسبات نهایی انجام  شده ولی اختلاف نظری درخصوص بُعد خانوار وسهم خوراکی‌ها در سبد وجود دارد.

وی با بیان اینکه امیدواریم در جلسه روز دوشنبه‌ کارگروه مزد این اختلاف حل بشود، ادامه می‌دهد:

به دنبال توافق بر سر سبد معیشت حداقلی هستیم و اگر مانند سال گذشته امسال نیز بتوانیم عدد سبد هزینه را به‌صورت مشترکِ سه‌جانبه اعلام کنیم، گام مثبتی است؛ اما از آن مهم‌تر امیدواریم که با توافق سه طرف مذاکره، بتوانیم رقم نهایی سبد را در مزد اعمال کنیم.

موضوع دیگری که خدایی به آن اشاره می‌کند، زمان خاتمه مذاکرات مزدی امسال است؛ او می‌گوید:

احتمال دنباله‌دار شدن مذاکرات مزدی وجود دارد.

خدایی ادامه می‌دهد:

هنوز هیچ یک از شرکای شورای عالی کار حتی پیشنهادهای اولیه خود را هم مطرح نکرده‌اند؛ به همین دلیل من به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که بتوانیم سه‌شنبه مزد را نهایی کنیم و مساله‌ی دیگر این است که باتوجه به نحوه تعیین مزد که مبتنی بر چانه‌زنی و اقناع طرفین است، عملا پیشگویی زمان توافق و نهایی شدن مزد غیرممکن است.

 


پرداخت حقوق کارمندان با بیت کوین در ژاپن

هارومی ایشی سخنگوی شرکت GMO در این خصوص عنوان کرده است که در صورتی که کارمندان اعلام رضایت کنند، ما قادر خواهیم بود حقوق آنها را به بیت کوین پرداخت کنیم.

وی افزود:” ما قصد داریم بدین منظور واقعا از ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده جدید همچون بیت کوین که جهان را درنوردیده است، استفاده کنیم چراکه فعالیتهای شرکت ما نیز در زمینه تجارت آنلاین و اینترنت است”.

وی ادامه داد که این پیشنهاد برای حدودا ۴۰۰۰ نفر از کارمندان ما در شرکت GMO ارائه شده است و آنها باید تا زمان تعیین شده به مدیران خود رضایت خود را اعلام کنند.

این شرکت از ماه مه سال جاری میلادی فعالیت های خود را در حوزه تجارت بیت کوین آغاز کرد و پس از گذشت یک ماه، به تجارت استخراج بیت کوین یا بیت کوین ماینینگ روی آورد. و به همین دلیل است که این شرکت قصد دارد مقداری از حقوق کارمندان خود را به این ارز پرداخت کند.

این در حالیست که بسیاری از کشورهای جهان ازجمله کشورهای اروپایی درتلاش هستند تا این پول بی افسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند چرا که آنها بر این باورند بیت کوین به تجارتهای غیرقانونی و غیرمجاز همچون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو موادمخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی‌توانند طرفین معامله راشناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت آن می‌شود.

براساس گفته‌های تحلیلگران، زمانی که بیتکوین در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دلار هم کمتر بود و اکنون تا مرز ۱۸هزار دلار هم رسیده است. درواقع، فناوری بیت‌کوین ‌که یک پول رمز نگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهند و همچنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می‌ماند.

بیت‌کوین طی سال جاری، پس از افزایش تقاضاهای سازمان‌دهی شده برای استفاده از ارزهای رمزگذاری شده و توسعه مصرف اصلی و مالی از آن، بیش از ۹۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. طی سالهای اخیر، ارز مجازی بیت‌کوین توانسته است ارزش بسیار بالایی را برای خود ثبت کند و در آخرین مبادلات بازار جهانی، بیت‌کوین با رسیدن به رقم  ۱۸هزار دلار  رکورد جدیدی را ثبت کند.