قانون مالیات ها – مـــاده ۱۱۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

برای دریافت اطلاعات بیشتر از اپلیکیشن رایگان آکادمی استفاده کنید

آرای شورای عالی مالیاتی در قانون مالیات ها – مـــاده ۱۱۷

نامه شماره 15468- 2 / 30 مورخ 29 / 9 / 76 دادستانی انتظامی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درجلسه مورخ 18 / 10 / 1376 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که آیا سه ماه مهلت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ برگ تشخیص مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی نیز باید رعایت گردد یا خیر ؟ که در این مورد هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع یادشده را مورد شور و بررسی قرار داده و رای خود را بشرح آتی در این باره اعلام می نماید: رای اکثریت چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را وفق ماده 116 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط نموده باشند طبق ماده 117 همان قانون ممیز مالیاتی مکلف حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتیکه مدیران تصفیه درموعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 قانون فوق الذکر معطوفاً به مفاد ماده 157 همان قانون , مهلت رسیدگی و تعیین ماخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات سه سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور میباشد .

محمدعلی خوش اخلاق- علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبرنوربخش- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت:
علیرغم احکام عمومی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 راجع به مهلت مرور زمان , مستنبط از مقررات ماده 117 و 118 قانون مزبور اینست که قانون گذار درباره رسیدگی و مطالبه مالیات مربوط به آخرین دوره – عملیات اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و نظر به کاهش مهلت های رسیدگی و وصول مالیات دارد , بطوریکه مطابق مفاد ماده 117 , در مورد مودیانی که اظهارنامه مربوط را در مهلت مقرر تسلیم نموده باشند مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آنرا جمعاً‌ یکسال و مبدأ مهلت را تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین نموده است , بهمین دلائل مستنبط از مقررات قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 هم اینست که در مورد مودیانیکه اظهارنامه مالیاتی موضوعه را تسلیم نکرده باشند , مهلت مرور زمان سه سال (موضوع ماده 157 از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن خواهد بود .

سیدمحمود حمیدی- محمدرزاقی- داریوش آل آقا

شماره:11398/4/30

صورتجلسه مشورتی شماره 17 / 24 / 30- 13 / 12 / 60 شورایعالی مالیاتی: با وصول فرم ارجاع نامه شماره 42410- 12 / 12 / 60 منضم به نامه شماره 30 / 3194- 12 / 12 / 60 دفتر فنی مالیاتی در خصوص نحوه مطالبه مالیات شرکتهای منحله که بعد از انحلال دارای فعالیت می باشند و همچنین مبدأ احتساب تاریخ انحلال اشخاص حقوقی موضوع باستناد بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم در شورا مطرح و بشرح زیر اظهار نظر گردید:

 

1_ در مورد مبدأ انحلال , نظریه شماره 17 / 4072- 5 / 5 / 1351 شورایعالی مالیاتی مورد تأئید است .

 

2_ درخصوص فعالیت انتفاعی بعد از تاریخ انحلال و نرخ مالیاتی قبلاً طی صورتجلسه مشورتی شماره 17 / 5126- 15 / 6 / 1352 شورایعالی مالیاتی اظهارنظر گردیده است که مورد تأئید میباشد . راجع به حوزه مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی و تشخیص مالیات فعالیتهای انتفاعی بعد از انحلال تا خاتمه تصفیه , رسیدگی و مطالبه مالیات در صلاحیت حوزه ای خواهد بودکه رسیدگی به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی (موضوع ماده 85 قانون مالیاتی مستقیم) را عهده دار بوده است .

مجید میرهادی – ابوالقاسم گردانی – محمودکاظم زاده- محمد طاهر – علی اصغر عابدی

شماره:17/24/30

اگر در زمینه نرم افزار یکپارچه حسابداری و یا راهکارهای مالی متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می‌توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید یا با شرکت در دوره‌های  آموزش رایگان یاس از جدیدترین اخبار اقتصادی و اموزش استفاده نرم‌افزار حسابداری یاس سیستم آگاه شوید.