قانون مالیات ها - مـــاده ۱۱۷ - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۱۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره ۱۵۴۶۸- ۲ / ۳۰ مورخ ۲۹ / ۹ / ۷۶ دادستانی انتظامی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم درجلسه مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۷۶ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که آیا سه ماه مهلت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ برگ تشخیص مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی نیز باید رعایت گردد یا خیر ؟ که در این مورد هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع یادشده را مورد شور و بررسی قرار داده و رای خود را بشرح آتی در این باره اعلام می نماید: رای اکثریت چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را وفق ماده ۱۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط نموده باشند طبق ماده ۱۱۷ همان قانون ممیز مالیاتی مکلف حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتیکه مدیران تصفیه درموعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۱۸ قانون فوق الذکر معطوفاً به مفاد ماده ۱۵۷ همان قانون , مهلت رسیدگی و تعیین ماخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات سه سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور میباشد .

محمدعلی خوش اخلاق- علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبرنوربخش- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت:
علیرغم احکام عمومی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ راجع به مهلت مرور زمان , مستنبط از مقررات ماده ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون مزبور اینست که قانون گذار درباره رسیدگی و مطالبه مالیات مربوط به آخرین دوره – عملیات اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و نظر به کاهش مهلت های رسیدگی و وصول مالیات دارد , بطوریکه مطابق مفاد ماده ۱۱۷ , در مورد مودیانی که اظهارنامه مربوط را در مهلت مقرر تسلیم نموده باشند مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آنرا جمعاً‌ یکسال و مبدأ مهلت را تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین نموده است , بهمین دلائل مستنبط از مقررات قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۱۸ هم اینست که در مورد مودیانیکه اظهارنامه مالیاتی موضوعه را تسلیم نکرده باشند , مهلت مرور زمان سه سال (موضوع ماده ۱۵۷ از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن خواهد بود .

سیدمحمود حمیدی- محمدرزاقی- داریوش آل آقا

شماره:۱۱۳۹۸/۴/۳۰

صورتجلسه مشورتی شماره ۱۷ / ۲۴ / ۳۰- ۱۳ / ۱۲ / ۶۰ شورایعالی مالیاتی: با وصول فرم ارجاع نامه شماره ۴۲۴۱۰- ۱۲ / ۱۲ / ۶۰ منضم به نامه شماره ۳۰ / ۳۱۹۴- ۱۲ / ۱۲ / ۶۰ دفتر فنی مالیاتی در خصوص نحوه مطالبه مالیات شرکتهای منحله که بعد از انحلال دارای فعالیت می باشند و همچنین مبدأ احتساب تاریخ انحلال اشخاص حقوقی موضوع باستناد بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در شورا مطرح و بشرح زیر اظهار نظر گردید:

 

۱_ در مورد مبدأ انحلال , نظریه شماره ۱۷ / ۴۰۷۲- ۵ / ۵ / ۱۳۵۱ شورایعالی مالیاتی مورد تأئید است .

 

۲_ درخصوص فعالیت انتفاعی بعد از تاریخ انحلال و نرخ مالیاتی قبلاً طی صورتجلسه مشورتی شماره ۱۷ / ۵۱۲۶- ۱۵ / ۶ / ۱۳۵۲ شورایعالی مالیاتی اظهارنظر گردیده است که مورد تأئید میباشد . راجع به حوزه مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی و تشخیص مالیات فعالیتهای انتفاعی بعد از انحلال تا خاتمه تصفیه , رسیدگی و مطالبه مالیات در صلاحیت حوزه ای خواهد بودکه رسیدگی به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی (موضوع ماده ۸۵ قانون مالیاتی مستقیم) را عهده دار بوده است .

مجید میرهادی – ابوالقاسم گردانی – محمودکاظم زاده- محمد طاهر – علی اصغر عابدی

شماره:۱۷/۲۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴